Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czechowice-Dziedzice, marzec 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czechowice-Dziedzice, marzec 2008r."— Zapis prezentacji:

1 Czechowice-Dziedzice, marzec 2008r.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Działania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dofinansowane w roku 2008 Czechowice-Dziedzice, marzec 2008r.

2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA DOKUMENTY Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Uszczegółowienie RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Instrukcje, wytyczne (Działania, poddziałania) Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata Regionalna Strategia Innowacji na lata

3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
PRIORYTETY RPO ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 296,24 17,30 II Społeczeństwo informacyjne 150,00 8,75 III Turystyka 110,42 6,45 IV Kultura 53,27 3,11 V Środowisko 180,68 10,55 VI Zrównoważony rozwój miast 312,80 18,26 VII Transport 426,33 24,89 VIII Edukacja 82,48 4,81 IX Zdrowie i rekreacja 57,76 3,37 X Pomoc techniczna 43,00 2,51 RAZEM 100

4 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie Małe i średnie przedsiębiorstwa Poddziałanie Innowacje w MSP

6 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie Małe i średnie przedsiębiorstwa Poddziałanie Innowacje w MSP

7 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
Poddziałanie – Mikroprzedsiębiorstwa Celem działania jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw, które służą osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz sprzyjają wzrostowi zatrudnienia. Wspierane będą inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji mikrofirm. Wspierany będzie udział mikroprzedsiębiorstw w targach i wystawach oraz misjach. Preferowane będą projekty w ramach obszarów specjalizacji technologicznych, zgodnych z listą kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego do roku 2020, zdefiniowanych w Regionalnej Strategii Innowacji I WŚ

8 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
Poddziałanie – Mikroprzedsiębiorstwa TYPY PROJEKTÓW 1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

9 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 4. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska. 5. Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa (3 - 5 przedsiębiorstw). 6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes). 7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. 8. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

10 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Uwaga techniczna do typów projektów dla mikroprzedsiębiorstw: Typ projektu 5. Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa (3 - 5 przedsiębiorstw). - za wyjątkiem projektów, polegającym na wdrażaniu rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B (biznes to biznes, tj. relacje pomiędzy firmami jak: przygotowanie ofert i zamówień, potwierdzanie płatności, etc.) Typ projektu 6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes). - wsparcie będzie udzielane mikroprzedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą minimum 12 m-cy. Dla mikrofirm, działających w okresie krótszym niż 12 m-cy maksymalna wartość projektu musi być mniejsza od 20 tyś. PLN

11 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Preferowane będą projekty w ramach obszarów specjalizacji technologicznych, zgodnych z listą kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego do roku 2020, zdefiniowanych w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 – 2013”: technologie informacyjne i telekomunikacja; biologia i biomedycyna; górnictwo, energetyka; ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne; metalurgia i inżynieria materiałowa; przemysł maszynowy, samochodowy i lotniczy, lub podejmowane poprzez związki kooperacyjne (3 – 5 przedsiębiorstw).

12 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA DOFINANSOWANIE Procentowa wartość dotacji– do 60% kosztów kwalifikowalnych (z wyłączeniem przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze transportu) Wartość dotacji – do PLN Wartość dotacji (typ 7) – do PLN

13 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA - Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. - Wydatki powinny być udokumentowane fakturami wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi równoważnymi dokumentami księgowymi. - Wsparcie nie przewiduje pokrycia wydatków na założenie firmy ani na bieżącym utrzymaniu działalności Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i realizowane na terenie Województwa Śląskiego

14 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Koszty kwalifikowane Kwalifikowalność wydatków w ramach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 typu projektów: prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym: koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, koszty nabycia nieruchomości zabudowanej,

15 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA - koszty nabycia robót i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową lub remontem obiektów budowlanych, budowli i lokali, pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu, - koszty nabycia nowych i używanych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie, ściśle związanych z realizacją projektu (w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe, infrastruktura techniczna),

16 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA koszty rat kapitałowych z tytułu leasingu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta) do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu, - koszty nabycia specjalistycznych środków transportu wyszczególnionych w rodzaju 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z 1999r., Dz.U. nr 112, poz. 1317), pod warunkiem, że wnioskodawca nie prowadzi działalności w sektorze transportu i zagwarantuje, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączenie do realizacji celu określonego w projekcie,

17 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Samochody specjalne Rodzaj 743 obejmuje samochody sanitarne, w tym karetki reanimacyjne oraz pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż przewóz ładunków i osób, jak np.: a) pojazdy mechaniczne służby miejskiej i drogowej, pożarnicze, samochody gaśnicze, piaskarki, polewaczko-zmywarki, asenizacyjne, pługi odśnieżne, b) pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, warsztaty ruchome, pogotowia techniczne, c) pojazdy załadowczo-wyładowcze - dźwigi samochodowe, pompy, sprężarki, d) pojazdy mechaniczne - agregaty, do prowadzenia działalności operatywnej, np. radiostacje, wozy transmisyjne, operatorskie, filmowe, wiertnicze wraz z pomieszczeniami biurowo-mieszkalnymi.

18 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Pozostały tabor bezszynowy (podgrupa 76 Klasyfikacji Środków Trwałych) 760. Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 761. Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 762. Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 763. Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym 764. Wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 768. Inne wózki jezdniowe

19 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakupionych z udziałem dofinansowania, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi, koszty tworzenia stron www – dla 6 i 7 typu projektu, - koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

20 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Kwalifikowalność wydatków w ramach 8 typu projektu: 1) koszty udziału w międzynarodowych targach i wystawach oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą, w tym: - koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej, - koszty wpisu do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, - koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu (np. koszty reklamy w mediach targowych, koszty organizacji konferencji prasowej; do 10% wartości kosztów kwalifikowalnych), - koszty wstępu na targi lub wystawy, - koszty projektu i zabudowy stoiska, - koszty projektu i produkcji indywidualnych materiałów promujących produkty w językach obcych, takich jak np.: katalogi, ulotki lub prezentacje na CD/DVD,

21 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA - koszty transportu, ubezpieczenie oraz odprawa celna eksponatów, - koszt usługi tłumaczeń, - koszty podróży służbowych maksymalnie dwóch przedstawicieli uczestniczących w imprezach wystawienniczych (zakwaterowanie, wyżywienie, transport, diety), - koszty organizacji i obsługi technicznej stoiska, - koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

22 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie: 2 czerwca 2008 – 31 lipca 2008 Miejsce składania wniosków o dofinansowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Dąbrowskiego 23 Katowice tel: tymczasowo-(032) lub 129 fax: tymczasowo-(032) www: bip.silesia-region.pl/scp

23 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Poddziałanie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Celem działania jest wsparcie małych i średnich firm, co ma prowadzić do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej oraz sprzyjać wzrostowi zatrudnienia. W ramach poddzialania wspierane będą inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji sektora MŚP oraz usługi doradcze. Wspierane będą również MŚP w targach, wystawach oraz misjach. Preferowane będą projekty w ramach obszarów specjalizacji technologicznych, zgodnych z listą kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego do roku 2020, zdefiniowanych w Regionalnej Strategii Innowacji WŚ

24 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Poddziałanie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa TYPY PROJEKTÓW 1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów. 3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. 4. Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej.

25 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 5. Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez związki kooperacyjne (3 – 5 przedsiębiorstw). 6. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska. 7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes). 8. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. 9. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

26 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 10. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej. 11. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej. 12. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie. 13. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

27 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Uwaga techniczna do typów projektów dla małych i średnich firm: Typ projektu 5. Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez związki kooperacyjne (3 - 5 przedsiębiorstw). - za wyjątkiem projektów, polegającym na wdrażaniu rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B (biznes to biznes). Typ projektu 7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes). - wsparcie będzie udzielane małym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą minimum 12 m-cy. Dla małych firm, działających w okresie krótszym niż 12 m-cy maksymalna wartość projektu musi być mniejsza od 20 tyś. PLN

28 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Preferowane będą projekty w ramach obszarów specjalizacji technologicznych, zgodnych z listą kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego do roku 2020, zdefiniowanych w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 – 2013”: technologie informacyjne i telekomunikacja; biologia i biomedycyna; górnictwo, energetyka; ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne; metalurgia i inżynieria materiałowa; przemysł maszynowy, samochodowy i lotniczy; transport.

29 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA DOFINANSOWANIE Procentowa wartość dotacji Małe przedsiębiorstwa do 60% kosztów kwalifikowalnych (z wyłączeniem przedsiębiorstw prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze transportu) Średnie przedsiębiorstwa - do 50% kosztów kwalifikowalnych (z wyłączeniem przedsiębiorstw prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze transportu) 50% kosztów kwalifikowanych w sektorze usług doradczych wartość dotacji projekty typu inwestycyjnego (1) - do PLN projekty typu doradczego (2) do PLN

30 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA -Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. -Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą mieć siedzibę na terytorium RP oraz realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego -Wydatki powinny być udokumentowane fakturami wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi równoważnymi dokumentami księgowymi. -Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu.

31 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA W przypadku realizacji projektu inwestycyjnego w ramach poddziałania i wartości projektu przekraczającej kwotę PLN, dofinansowanie będzie mogło być udzielone pod warunkiem, że Wnioskodawca sfinansuje projekt środkami pochodzącymi z kredytu bądź z funduszu inwestycyjnego, funduszu pożyczkowego, w kwocie nie mniejszej niż 25% wnioskowanego wsparcia. Obowiązek kredytowania nie jest wymagany w przypadku inwestycji finansowanej w drodze leasingu.

32 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Koszty kwalifikowane Kwalifikowalność wydatków w ramach 1, 2, 3, 4, 5, 6 typu projektów: koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, koszty nabycia nieruchomości zabudowanej, - koszty nabycia robót i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową lub remontem obiektów budowlanych, budowli i lokali, pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu,

33 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA - koszt nabycia nowych i używanych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie, ściśle związanych z realizacją projektu (w tym w szczególności maszyny, i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe, infrastruktura techniczna), - koszty rat kapitałowych z tytułu leasingu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta) do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,

34 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA - koszty nabycia specjalistycznych środków transportu wyszczególnionych w rodzaju 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z 1999r., Dz.U. nr 112, poz. 1317), pod warunkiem, że wnioskodawca nie prowadzi działalności w sektorze transportu i zagwarantuje, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączenie do realizacji celu określonego w projekcie, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, - koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakupionych z udziałem dofinansowania, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi,

35 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. Kwalifikowalność wydatków w ramach 7, 8 typu projektów: W ramach 7 i 8 typu projektów kwalifikować będą się wszystkie koszty wymienione dla typów projektów od 1 do 6 oraz: koszty zakupu specjalistycznych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia oraz bezpośrednim wdrożeniem nowych technologii gospodarki e-biznes, a także technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem,

36 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2) koszty tworzenia stron www. Kwalifikowalność wydatków w ramach 9 typu projektów: koszty udziału w międzynarodowych targach i wystawach oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą w tym: - koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej, - koszty wpisu do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, - koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu (np. koszty reklamy w mediach targowych, koszty organizacji konferencji prasowej; do 10% wartości kosztów kwalifikowalnych), - koszty wstępu na targi lub wystawy,

37 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA - koszty projektu i zabudowy stoiska, - koszty projektu i produkcji indywidualnych materiałów promujących produkty w językach obcych, takich jak np.: katalogi, ulotki lub prezentacje na CD/DVD, - koszty transportu, ubezpieczenie oraz odprawa celna eksponatów, - koszty usługi tłumaczeń, koszty podróży służbowych maksymalnie dwóch przedstawicieli uczestniczących w imprezach wystawienniczych (zakwaterowanie, wyżywienie, transport, diety), - koszty organizacji i obsługi technicznej stoiska, - koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług;

38 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Kwalifikowalność wydatków w ramach 10, 11, 12 typu projektów: - koszty zakupu specjalistycznych usług doradczych w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej, - koszty zakupu specjalistycznych usług doradczych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej, - koszty zakupu specjalistycznych usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem technologii informatycznych w przedsiębiorstwie,

39 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług, Kwalifikowalność wydatków w ramach 13 typu projektów: 1) zakup specjalistycznych usług doradczych obejmujących: - koszty przygotowania planu i strategii połączenia przedsiębiorstw, - koszty przygotowania sprawozdań zarządów przedsiębiorstw łączących się, uzasadniających ich połączenie wraz z wnioskiem do sądu rejestrowego, - koszty usługi świadczonej przez biegłego rewidenta do zbadania planu łączenia się w zakresie jego poprawności i rzetelności,

40 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA - koszty przygotowania dokumentacji zmierzającej do dokonania zmian w księgach wieczystych lub rejestrach, dokonania cesji praw i obowiązków, przejęcia uprawnień wynikających z zezwoleń, koncesji, ulg oraz praw autorskich i im podobnych przysługujących łączącym się przedsiębiorcom, - koszty doradztwa na kolejnych etapach łączenia się przedsiębiorstw, zakończone postanowieniem sądu rejestrowego o dokonanym połączeniu przedsiębiorstw, - koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

41 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie: 1 września 2008 – 31 października 2008 Miejsce składania wniosków o dofinansowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Dąbrowskiego 23 Katowice tel: tymczasowo-(032) lub 129 fax: tymczasowo-(032) www: bip.silesia-region.pl/scp

42 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Poddziałanie Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP Celem działania jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez MŚP przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia. W ramach poddziałania wspierana będzie działalność B+R w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną. Preferowane będą projekty w ramach obszarów specjalizacji technologicznych, zgodnych z listą kierunków rozwoju WŚ w RSI lub podejmowane we współpracy. Poddziałanie Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP

43 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Poddziałanie Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP TYPY PROJEKTÓW: Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych. 2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. 3. Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć związanych z podjęciem lub rozwojem działalności B+R podejmowanych przez związki kooperacyjne.

44 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 4. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne. 5. Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku. Wysoka technologia to dziedziny wytwarzania i wyroby odznaczające się wysoką naukochłonnością – wysoki poziom innowacyjności, krotki cykl życiowy wyrobów i procesów, szybka dyfuzja innowacji technologicznych, wysokie ryzyko inwestycyjne, szybkie „starzenie” się inwestycji, ścisłą współpracę naukową-techniczną

45 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wydatki powinny być udokumentowane fakturami wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi równoważnymi dokumentami księgowymi. Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu.

46 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA DOFINANSOWANIE Procentowa wartość dotacji Mikro i małe przedsiębiorstwa - do 60% kosztów kwalifikowalnych Średnie przedsiębiorstwa - do 50% kosztów kwalifikowalnych 50% kosztów kwalifikowalnych usług doradczych wartość dotacji Typ projektu 1-3: PLN Typ projektu 4-5: PLN

47 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA W przypadku realizacji projektu inwestycyjnego w ramach poddziałania i wartości projektu przekraczającej kwotę PLN, dofinansowanie będzie mogło być udzielone pod warunkiem, że Wnioskodawca sfinansuje projekt środkami pochodzącymi z kredytu bądź z funduszu inwestycyjnego, funduszu pożyczkowego, w kwocie nie mniejszej niż 25% wnioskowanego wsparcia. Obowiązek kredytowania nie jest wymagany w przypadku inwestycji finansowanej w drodze leasingu.

48 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Koszty kwalifikowane prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym: - koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, - koszty nabycia nieruchomości zabudowanej, - koszty nabycia robót i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową lub remontem obiektów budowlanych, budowli i lokali, pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu, - koszt nabycia nowych i używanych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie, ściśle związanych z realizacją projektu (w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe, infrastruktura techniczna),

49 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA - koszty rat kapitałowych z tytułu leasingu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta) do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu, - koszty nabycia specjalistycznych środków transportu wyszczególnionych w rodzaju 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z 1999r., Dz.U. nr 112, poz. 1317), pod warunkiem, że wnioskodawca nie prowadzi działalności w sektorze transportu i zagwarantuje, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w projekcie, - koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,

50 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA - koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakupionych z udziałem dofinansowania, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi, - koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. 2) koszty zakupu usług doradczych: - dla typu projektu 4 kwalifikowalny jest zakup usług doradczych związanych z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne,

51 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA - dla typu projektu 5 kwalifikowalny jest zakup usług doradczych w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytworzeniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku, - koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

52 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie: 1 grudnia 2008 – 29 stycznia 2009 Miejsce składania wniosków o dofinansowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Dąbrowskiego 23 Katowice tel: tymczasowo-(032) lub 129 fax: tymczasowo-(032) www: bip.silesia-region.pl/scp

53 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Wybrane koszty niekwalifikowane do działań dla mikro, małych i średnich firm: - amortyzacja środków trwałych, - najem nieruchomości lub ich części, - wynagrodzenia –koszty osobowe, - wydatki na zarządzanie projektem, - wydatki na usługi finansowe i zarządzania, - wydatki na promocję projektu, - wydatki na koszty audytu certyfikującego, - koszty szkoleń, badań i testów oraz innych usług niebędących doradztwem, i opłaty sadowe, notarialne, administracyjne, - koszty uzyskania certyfikatu i koszty audytu certyfikującego,

54 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Wybrane koszty niekwalifikowane do działań dla mikro, małych i średnich firm: - prowizje, odsetki od zadłużenia, koszty kredytu, kary i grzywny, - wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego przez Beneficjenta, - podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe, tj. Ustawę z dnia 11 marca 2004r. O podatku od towarów i usług, - wydatek poniesiony na zakup gruntu przekraczający 10% wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu w projektach, współfinansowanych w ramach EFRR i Funduszu Spójności, - wydatki na przygotowanie projektu, - wniesienie wkładu niepieniężnego.

55 43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 36
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Dziękujemy za uwagę Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 36

56 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
Informacje nt. RPO Województwa Śląskiego: zakładka: RPO Punkt informacyjny o dotacjach RPO: /032/

57 Wniosek ELEMENTY DOKUMENTACJI Biznes plan APLIKACYJNEJ Załączniki
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA Wniosek ELEMENTY DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ Biznes plan Załączniki

58 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
Etap oceny projektu KRYTERIA OCENA FORMALNA Urząd Marszałkowski / Śląskie Centrum Przedsiębiorczości OCENA MERYTORYCZNO-TECHNICZNA Komisja Oceny Projektów /Eksperci WYBÓR PROJEKTÓW Zarząd Województwa Śląskiego Tryb odwoławczy Protest do Wojewody Śląskiego, następnie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

59 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
Podpisanie umowy z Zarządem Województwa Śląskiego Rozpoczęcie inwestycji ! Dopiero teraz, w żadnym wypadku wcześniej, gdyż będą to wydatki niekwalifikowalne Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Konieczność przestrzegania, gdyż są to środki publiczne Wypełnienie wskaźników produktu, rezultatu, zawartych w Biznes-Planie oraz we wniosku aplikacyjnym B. Ważna rzecz – wskaźnik produktu i rezultatu będą szczegółowo podlegały kontroli i weryfikacji Wniosek o płatność –, monitoring, rozliczenie i kontrola REFUNDACJA PO ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ ŚCP


Pobierz ppt "Czechowice-Dziedzice, marzec 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google