Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)"— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)
Priorytet I GNIEZNO, 24 października 2007r.

2 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw
DZIAŁANIA: (w mln €) 1.1 Rozwój mikro-przedsiębiorstw ,210 1.2 Wsparcie rozwoju MSP ,212 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości ,000 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji (w tym 58,06 - projekty kluczowe) ,060 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu 17,370 1.6 Promocja regionalnej gospodarki ,015 1.7 Rozwój sieci i kooperacji ,020 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych ,000 (działania realizuje Departament Gospodarki UMWW za wyjątkiem działania 1.8)

3 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln €
Cel: wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikro-przedsiębiorstw. Korzyści: wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw

4 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln €
Preferencje: a) dla mikro-firm z terenów o niższym poziomie przedsiębiorczości, b) projekty zawierające: - czynniki innowacyjne, - dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku Europejskiego, - rozwiązania w zakresie oszczędności surowców i energii, - tworzące nowe miejsca pracy, - projekty inwestycyjne z sektora turystyki,

5 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw -13,2 mln €
Beneficjenci: Mikro-przedsiębiorstwa, które zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, przy zachowaniu kryterium niezależności określonym w ust. 3 przedmiotowego zalecenia, spełniają następujące warunki: - zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób, a ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,

6 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln €
Schemat I. Inwestycje Przekładowe rodzaje projektów: a) inwestycja w środki trwałe b) inwestycja w wartości niematerialne i prawne ( inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej). Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje wiążą się z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa. - dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

7 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln €
Schemat I. Inwestycje Przykładowe wydatki kwalifikowane: a) nabycie lub wytworzenie środków trwałych (w tym w drodze umowy leasingu): budowli i budynków pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatur, wyposażenia technicznego dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrzne, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne. poziom dofinansowania max do 60 % wydatków kwalifikowanych min kwota dofinansowania - 9 tys. PLN max kwota dofinansowania – 200 tys. PLN

8 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln €
Schemat I. Inwestycje Przykładowe koszty kwalifikowane: (cdn.) b) zakup robót i materiałów budowlanych. c) zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (do 10% wydatków kwalifikowanych). d) dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP e) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know–how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. poziom dofinansowania max do 60 % wydatków kwalifikowanych min kwota dofinansowania - 9 tys. PLN max kwota dofinansowania – 200 tys. PLN

9 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln €
Schemat I. Projekty inwestycyjne Wydatki niekwalifikowane: a) zakup środków transportu w sektorze transportu. b) zakup środków transportu poza sektorem transportu, za wyjątkiem specjalistycznych środków transportu. c) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. d) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka przez beneficjenta.

10 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln €
Schemat II. Projekty doradcze Przykładowe koszty kwalifikowane: a) zakup usług doradczych. b) prace związane z przygotowaniem projektu inwestycyjnego, w tym przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych oraz specjalistycznych i dokumentacji technicznej. Poziom dofinansowania max do 50 % wydatków kwalifikowanych minimalna kwota dofinansowania - 3 tys. PLN maksymalna kwota dofinansowania – 100 tys. PLN

11 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln €
Schemat II. Projekty doradcze Wydatki niekwalifikowane: a) doradcze usługi operacyjne przedsiębiorstwa takie jak np. usługi podatkowe, regularne usługi prawne i reklamowe . b) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

12 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw -13,2 mln €
Wysokość udziału cross-financingu na poziomie priorytetu - 10% na poziomie projektu - 20%

13 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - 132,2 mln €
Cel: wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP Korzyści: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MSP

14 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - 132,2 mln €
Beneficjenci: Przedsiębiorstwa z sektora MSP które zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, przy zachowaniu kryterium niezależności określonym w ust. 3 przedmiotowego zalecenia, spełniają następujące warunki

15 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1
Preferencje projekty zawierające: - czynniki innowacyjne, - dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku Europejskiego, - rozwiązania w zakresie oszczędności surowców i energii, - tworzące nowe miejsca pracy, - projekty inwestycyjne z sektora turystyki, dla firmy z terenów o niższym poziomie przedsiębiorczości.

16 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1
Schemat I. Inwestycje Przekładowe rodzaje projektów: inwestycja w środki trwałe inwestycja w wartości niematerialne i prawne ( inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej), Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje wiążą się z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, - dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

17 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1
Schemat I. Inwestycje Przykładowe wydatki kwalifikowane: a) nabycie lub wytworzenie środków trwałych (w tym w drodze umowy leasingu): w tym budowli i budynków pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatur, wyposażenia technicznego dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrzne, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne. - poziom dofinansowania max do 60 %,(za wyjątkiem średnich MSP %) wydatków kwalifikowanych - min kwota dofinansowania tys., PLN - max kwota dofinansowania – 1,2 mln., (za wyjątkiem dla średnich MSP – 1 mln. PLN)

18 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1
Schemat I. Inwestycje Przykładowe koszty kwalifikowane: (cdn.) b) zakup robót i materiałów budowlanych, c) dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, d) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know–how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, - poziom dofinansowania max do 60 %, (za wyjątkiem średnich MSP - 50 %) wydatków kwalifikowanych - min kwota dofinansowania tys., PLN - max kwota dofinansowania – 1,2 mln., PLN (za wyjątkiem średnich MSP – 1 mln. PLN)

19 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1 i 1.2.2
Schemat I. Projekty inwestycyjne Wydatki niekwalifikowane: a) zakup środków transportu w sektorze transportu. b) zakup środków transportu poza sektorem transportu, za wyjątkiem specjalistycznych środków transportu. c) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. d) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka przez beneficjenta.

20 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1
Schemat II. Projekty doradcze Przykładowe koszty kwalifikowane: a) zakup usług doradczych. b) prace związane z przygotowaniem projektu inwestycyjnego, w tym przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych oraz specjalistycznych i dokumentacji technicznej. - poziom dofinansowania max do 50 % wydatków kwalifikowanych - min kwota dofinansowania tys., PLN - max kwota dofinansowania – 1 mln., PLN

21 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1 i 1.2.2
Schemat II. Projekty doradcze Wydatki niekwalifikowane: a) doradcze usługi operacyjne przedsiębiorstwa takie jak np. usługi podatkowe, regularne usługi prawne i reklamowe, b) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

22 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.2
Preferencje Projekty zawierające czynniki wysoce innowacyjne,

23 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.2
Schemat I. Inwestycje (w tym szkolenia i doradztwo) Przekładowe rodzaje projektów: a) zastosowania nowych (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach. b) zakup niezbędnych środków trwałych. c) wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym: prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, d) nowych rozwiązań organizacyjnych, prowadzących do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. marketingowe, logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania);

24 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.2
Schemat I. Inwestycje (w tym szkolenia i doradztwo) Przykładowe wydatki kwalifikowane: a) koszty przeniesienia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysoki 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych b) koszty przeniesienia prawa własności budynku lub budowli po spełnieniu warunków ogólnych c) cena nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych związanych z prowadzeniem badań i prac rozwojowych lub opracowaniem i wdrożeniem do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego przez przedsiębiorcę. d) cena nabycia robot i materiałów budowlanych. - poziom dofinansowania max do 60 %, (za wyjątkiem średnich MSP - 50 %) wydatków kwalifikowanych - max kwota dofinansowania – 4,8 mln., (za wyjątkiem średnich MSP) – 4 mln., PL

25 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.2
Schemat I. Inwestycje (w tym szkolenia i doradztwo). Przykładowe wydatki kwalifikowane: cdn. e) cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, f) raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej, g) cena zakupu przez przedsiębiorcę analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją w wysokości nie przekraczającej 50% wydatków faktycznie poniesionych na ten cel, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami, - poziom dofinansowania max do 60 %, (za wyjątkiem średnich MSP - 50 %) wydatków kwalifikowanych - max kwota dofinansowania – 4,8 mln., (za wyjątkiem średnich MSP) – 4 mln., PLN

26 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - poddziałanie 1.2.1 i 1.2.2
Wysokość udziału cross-financingu na poziomie priorytetu - 10% na poziomie projektu %

27 Priorytet I. Działanie 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
Cel działania: Tworzenie nowych oraz dokapitalizowanie istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, stanowiących alternatywne źródło finansowania w stosunku do istniejącej oferty bankowej.

28 Priorytet I. Działanie 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
Inicjatywa JEREMIE Ma zachęcić Państwa Członkowskie i regiony do przeznaczenia części przyznanych funduszy na instrumenty finansowe dla wsparcia MSP (inżynieria finansowa). Będą one mogły być używane w sposób ciągły i odnawialny (na bazie finansowego recyclingu). Ponadto fundusze te będą mogły być wsparte dodatkowymi środkami z EFI i innych międzynarodowych instytucji finansowych

29 Inicjatywa JEREMIE a) produkty mikro-pożyczki, pożyczki,
Priorytet I. Działanie 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Inicjatywa JEREMIE a) produkty mikro-pożyczki, pożyczki, b) beneficjenci osoby prawne posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

30 Priorytet I. Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji
Cel działania: Poprawa konkurencyjności gospodarki regionu poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie możliwości transferu nowoczesnych technologii dla przedsiębiorstw.

31 Projekty inwestycyjne – schemat I.
Priorytet I. Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Projekty inwestycyjne – schemat I. Przykładowe rodzaje projektów: a) tworzenie nowych i rozwój istniejących proinnowacyjnych instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem, - poziom dofinansowania max do 85% - max kwota dofinansowania: 34 mln. PLN b) zakup specjalistycznej aparatury przez podmioty (np. laboratoria) świadczące usługi dla przedsiębiorców, - max kwota dofinansowania: 3,4 mln. PLN

32 Projekty oferty usług proinnowacyjnych schemat II.
Priorytet I. Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Projekty oferty usług proinnowacyjnych schemat II. Przykładowe rodzaje projektów: a) badanie potencjału technologicznego i innowacyjnego w przedsiębiorstwach - poziom dofinansowania max do 85% - max poziom kosztów kwalifikowanych: 1 mln. PLN b) wsparcie MSP przy zakupie usług badawczo-rozwojowych i zakupie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz praw własności przemysłowej - poziom dofinansowania max do 100% - max poziom kosztów kwalifikowanych: 2,5 mln. PLN

33 Priorytet I. Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji
Beneficjenci: a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, b) szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, c) organizacje pozarządowe działające non-profit, d) podmioty zarządzające proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (non-profit), e) sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów.

34 Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu - 20%
Priorytet I. Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Forma płatności: zaliczka Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu - 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy

35 Priorytet I. Działanie 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu
Cel działania: a) wspieranie rozwoju oraz konkurencyjności gospodarki regionu poprzez aktywizację i wzmocnienie otoczenia biznesu, b) ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości usług biznesowych

36 Przykładowe rodzaje projektów:
Priorytet I. Działanie Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu Przykładowe rodzaje projektów: a) tworzenie nowych, wyspecjalizowanych instytucji wsparcia, (poziom dofinansowania max do 85%) (max kwota dofinansowania: 4,25 mln. PLN) b) przygotowanie i wdrożenie pakietu nowych, specjalistycznych usług dla przedsiębiorców; poprawiających istniejącej oferty usługowej c) tworzenie lokalnych/regionalnych sieci instytucji otoczenia biznesu. (max kwota dofinansowania: 850 tys. PLN)

37 Priorytet I. Działanie 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu
Beneficjenci: a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, b) szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, c) organizacje pozarządowe działające non-profit, d) podmioty zarządzające proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (non-profit), e) sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów.

38 Wysokość udziału cross-financingu
Priorytet I. Działanie Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu Forma płatności: zaliczka Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu % Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy

39 Priorytet I. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki
Cel działania Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu poprzez działania promocyjne.

40 Priorytet I. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki
Przykładowe rodzaje projektów: Schemat I: Udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach wystawach oraz misjach gospodarczych. Schemat II: Tworzenie i promocja marki produktów regionalnych (z wyłączeniem produktów turystycznych) Schemat III: Organizacja i promocja wydarzeń regionalnych oraz realizacja kampanii marketingowych (w tym projekt własny Samorządu Województwa) Schemat IV: Tworzenie i rozwój elektronicznych systemów informacji dla inwestorów, przedsiębiorstw Schemat V: Badania i analizy dotyczące potencjału gospodarczego regionu

41 Priorytet I. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki
Koszty kwalifikowane wydatkami kwalifikowanymi są wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, katalog wydatków kwalifikowanych zostanie opublikowany przez Instytucję Zarządzającą. (poziom dofinansowania max do 85%)

42 Priorytet I. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki
Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Szkoły wyższe, Organizacje pozarządowe działające non-profit, Instytucje otoczenia biznesu (non profit), Powiązania kooperacyjne, Sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów,

43 Priorytet I. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki
Forma płatności: refundacja, zaliczka Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu % Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: Konkursowy, systemowy

44 Priorytet I. Działanie 1.7. Rozwój sieci i korporacji
Cel działania: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami naukowo-badawczymi. Przykładowe rodzaje projektów: tworzenie nowych i rozwój istniejących klastrów i powiązań kooperacyjnych

45 Priorytet I. Działanie 1.7. Rozwój sieci i korporacji
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności., związki w/w podmiotów.

46 Priorytet I. Działanie 1.7. Rozwój sieci i korporacji
Forma płatności: refundacja, zaliczka Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu - 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy

47 Procedura konkursowa wyboru projektów-
gotowe do realizacji oraz Wniosek Beneficjent Departament Gospodarki Zarząd Województwa Wniosek Ocena formalna I Uchwała o przyjęciu do realizacji Ocena merytoryczno-techniczna Projekt Złożenie wymaganych załączników Ocena formalna II Podpisanie umowy o dofinansowanie 47

48 Procedura konkursowa wyboru projektów-
infrastrukturalne oraz Beneficjent Departament Gospodarki Wniosek Zarząd Województwa Wniosek Ocena formalna I Przyznanie promesy na dofinansowanie Ocena merytoryczno-techniczna (ocena punktowa) Podpisanie umowy o dofinansowanie – po spełnieniu wymaganego poziomu merytoryczno-technicznego Projekt Przygotowanie pełnej dokumentacji projektu Ocena formalna II Wniosek + wszystkie załączniki Ocena merytoryczno-techniczna 0/1 48

49 WZÓR WNIOSKU APLIKACYJNEGO
Elementy wniosku Projekt dla Działań 1.4 – 1.7

50 I Informacje ogólne o projekcie
Tytuł/rodzaj/typ projektu Identyfikacja rodzaju interwencji Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w obszarze: zrównoważony rozwój równość szans (zatrudnienia)

51 II Identyfikacja Wnioskodawcy
Forma prawna prowadzonej działalności Dane Wnioskodawcy Dane osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę do kontaktów Dane osoby/osób upoważnionej/ych przez Wnioskodawcę do podpisania umowy o dofinansowanie Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu

52 III CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Podmiot, którego dotyczy projekt Data i miejsce rejestracji działalności Wnioskodawcy (miesiąc/rok) Doświadczenie w zakresie świadczenia usług dla przedsiębiorców Zasoby Wnioskodawcy

53 IV Opis projektu Charakterystyka obszaru, na którym projekt będzie wdrażany Lokalizacja projektu Cel planowanego projektu (zgodny z celem działania) Opis planowanego projektu Uzasadnienie projektu Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu Kategorie wydatków kwalifikowanych Kategorie wydatków niekwalifikowanych Planowane/docelowe źródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu Harmonogram realizacji projektu Stopień przygotowania projektu

54 IV Opis projektu cd. Trwałość projektu
Informacje na temat doświadczeń w zakresie korzystania z pomocy w ramach programów pomocowych Zgodność projektu z prawem zamówień publicznych Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę na dane przedsięwzięcie Pomoc de minimis uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat Informacje dotyczące rachunku bankowego Wnioskodawcy

55 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Główny punkt informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego znajduje się w budynku „Victoria Center” ul. Strzelecka 49 tel , Miejsce składania wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki ul. Strzelecka 49, Poznań (Victoria Center) Tel

56 Dziękuję za uwagę www. wrpo.wielkopolskie.pl Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google