Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP. Cel główny Osi priorytetowej Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP. Cel główny Osi priorytetowej Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP

2 Cel główny Osi priorytetowej Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

3 Cele szczegółowe Osi priorytetowej Sformułowany wyżej cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: Wsparcie dla powstawania i rozwoju MŚP; Poprawa dostępu MŚP do kapitału; Rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych; Wzmocnienie systemu wspierającego przedsiębiorczość; Tworzenie sprawnych mechanizmów generowania, transferu i komercjalizacji innowacji; Wsparcie międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw i atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

4 Kierunek Wsparcia 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Kierunek Wsparcia 1.1. będzie realizowany przez następujące Tematy Kluczowe: 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa

5 Mikroprzedsiębiorstwa

6 W ramach Tematu Kluczowego realizowane będą przedsięwzięcia, które przyczynią się do podniesienia zdolności inwestycyjnych nowopowstałych oraz działających już na rynku mikroprzedsiębiorstw poprzez dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego. Ponadto wsparcie będzie udzielane na dofinansowanie udziału mikroprzedsiębiorstw w imprezach gospodarczych w kraju i zagranicą oraz umożliwiające dostosowanie do standardów i norm krajowych i europejskich.

7 Typy projektów Projekty inwestycyjne obejmujące: 1) rozbudowę lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa; 2) realizację zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług; 3) unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy; 4) racjonalizację logistyki sprzedaży towarów i usług; 5) budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu ilości substancji szkodliwych do środowiska; 6) informatyzację, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem; Inne projekty obejmujące dotację na: 1) dostosowanie standardów do norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług); 2) dotacje na udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi, wystawy itp.

8 Kategorie beneficjentów Mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 1713, poz. 1807 z późn. zm.), tj. przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: - zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz - osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, a także operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w PLN kwoty 2 mln EUR, lub - sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w PLN kwoty 2 mln EUR.

9 Za wydatki kwalifikowane uznaje się m.in.: 1) wydatki inwestycyjne: cena nabycia bądź koszt wytworzenia środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w ramach projektu, pod warunkiem włączenia ich do rejestru środków trwałych beneficjenta (m.in. obiekty budowlane wraz z instalacjami oraz niezbędnym wyposażeniem, maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe); instalacja i uruchomienie nabytych lub wytworzonych środków trwałych; zakup nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej odrębny przedmiot własności w myśl przepisów kodeksu cywilnego (maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych projektu); zakup nieruchomości zabudowanej, pod warunkiem, że koszt zakupu nie przekracza jej wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę (w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami); koszty robót i materiałów budowlanych związane z budową, przebudową lub remontem obiektów budowlanych, budowli i lokali (w tym prace przygotowawcze, prace ziemne, budowlano-montażowe, instalacyjne, przebudowa infrastruktury kolidującej z inwestycją, prace wykończeniowe, prace rozbiórkowe, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia); koszty adaptacji pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych dla danego rodzaju działalności; zakup wartości niematerialnych i prawnych; zakup samochodów specjalnych oraz pozostałego taboru bezszynowego;

10 2) koszt podatku VAT, tylko w przypadku, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta; 3) koszty leasingu finansowego, operacyjnego i zwrotnego – za okres kwalifikowalności wydatków na współfinansowanie rat leasingowych można uznać jedynie okres realizacji projektu, do momentu ostatecznego jego rozliczenia (tj. do dnia wypłacenia płatności końcowej); 4) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, o ile zakup środka trwałego bądź wartości niematerialnych i prawnych nie został sfinansowany ze środków publicznych (w tym dotacji krajowej bądź wspólnotowej); ich wykorzystanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, a odpisy amortyzacyjne odnoszą się wyłącznie do okresu realizacji projektu i są dokonywane w oparciu o obowiązujące zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 5) koszty udziału w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych: - koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej, zabudowy stoiska, wstępu na teren targów lub wystaw; - transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w targach i wystawach; - spedycja eksponatów w związku z udziałem w targach i wystawach; - wpis do katalogu targowego i opłata rejestracyjna; - przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w imprezie; - koszty transportu i zakwaterowania przedstawicieli przedsiębiorców uczestniczących w imprezach; - koszt obsługi technicznej (np. wynajęcie sali, tłumacze, oprawa multimedialna);

11 6) koszty specjalistycznych szkoleń (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego); wartość kosztów nie może przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowalnych i wynosić więcej niż równowartość w PLN kwoty 15 000 EUR, w tym: - koszty wynagrodzenia eksperta (wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne i inne obowiązkowe narzuty na wynagrodzenia) i materiałów szkoleniowych; - koszty podróży służbowych (zakwaterowanie, transport, wyżywienie) przedstawicieli przedsiębiorcy, tylko w przypadku, gdy są niezbędne dla prawidłowego wdrożenia projektu inwestycyjnego; 7) zakup usług doradczych na uzyskanie lub odnowienie przez przedsiębiorcę odpowiedniego certyfikatu systemu zarządzania lub certyfikatu zgodności bądź wydanie deklaracji zgodności producenta; 8) koszty szkoleń, audytu certyfikującego, badań i testów oraz innych usług nie będących doradztwem, a także inne wydatki związane z uzyskaniem lub odnowieniem przez przedsiębiorcę odpowiedniego certyfikatu systemu zarządzania lub certyfikatu zgodności bądź wydanie deklaracji zgodności producenta – koszty te nie mogą przekroczyć 15% kosztów kwalifikowanych projektu; 9) koszty związane z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (np. koszt prowadzenia rachunku bankowego do celów obsługi projektu, koszty promocji projektu, koszty księgowości, koszty obowiązkowego audytu, koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie).

12 Poziom dofinansowania ze środków EFRR Maksymalna wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych (EFRR, budżet państwa) wynosi 60% Ekwiwalentu Dotacji Brutto i może, co do zasady, wynieść maksymalnie równowartość w PLN kwoty 50 000 EUR.

13 Małe i średnie przedsiębiorstwa

14 Wsparcie w ramach Tematu Kluczowego dotyczyć będzie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw), zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego, związanych m.in. z ich rozwojem technologicznym, organizacyjnym i rynkowym (wchodzenie na nowe rynki, w tym eksport), a także z utrzymaniem lub zwiększeniem zatrudnienia w sektorze usług, jak i w branżach pracochłonnych oraz związanych ze specyfiką regionalną. Ponadto możliwe jest dofinansowanie dostosowania standardów do norm krajowych i europejskich oraz udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy. Wszystkie projekty powinny spełniać kryterium bezpieczeństwa środowiskowego.

15 Typy projektów Projekty inwestycyjne obejmujące: 1) rozbudowę lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa; 2) realizację zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług; 3) unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy; 4) racjonalizację logistyki sprzedaży towarów i usług; 5) budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu ilości substancji szkodliwych do środowiska; 6) informatyzację, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem; Inne projekty obejmujące dotacje na: 1) dostosowanie standardów do norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług); 2) dotacje na udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi, wystawy.

16 Kategorie beneficjentów Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 1713, poz. 1807 z późn. zm.). Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: - zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz - osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług a także operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w PLN kwoty 10 mln EUR, lub -sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w PLN kwoty 10 mln EUR. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: - zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz - osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług a także operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w PLN kwoty 50 mln EUR, lub - sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w PLN kwoty 43 mln EUR.

17 Za wydatki kwalifikowane uznaje się m.in.: 1) wydatki inwestycyjne: - cena nabycia bądź koszt wytworzenia środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w ramach projektu, pod warunkiem włączenia ich do rejestru środków trwałych beneficjenta (m.in. obiekty budowlane wraz z instalacjami oraz niezbędnym wyposażeniem, maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe); - instalacja i uruchomienie nabytych lub wytworzonych środków trwałych; - zakup nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej odrębny przedmiot własności w myśl przepisów kodeksu cywilnego (maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych projektu) - zakup nieruchomości zabudowanej, pod warunkiem, że koszt zakupu nie przekracza jej wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę (w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami); koszty robót i materiałów budowlanych związane z budową, przebudową lub remontem obiektów budowlanych, budowli i lokali (w tym prace przygotowawcze, prace ziemne, budowlano-montażowe, instalacyjne, przebudowa infrastruktury kolidującej z inwestycją, prace wykończeniowe, prace rozbiórkowe, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia); - koszty adaptacji pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych dla danego rodzaju działalności; - zakup wartości niematerialnych i prawnych; - zakup samochodów specjalnych oraz pozostałego taboru bezszynowego; 2) koszt podatku VAT, tylko w przypadku, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta; 3) koszty leasingu finansowego, operacyjnego i zwrotnego – za okres kwalifikowalności wydatków na współfinansowanie rat leasingowych można uznać jedynie okres realizacji projektu, do momentu ostatecznego jego rozliczenia (tj. do dnia wypłacenia płatności końcowej);

18 4) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, o ile zakup środka trwałego bądź wartości niematerialnych i prawnych nie został sfinansowany ze środków publicznych (w tym dotacji krajowej bądź wspólnotowej); ich wykorzystanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, a odpisy amortyzacyjne odnoszą się wyłącznie do okresu realizacji projektu i są dokonywane w oparciu o obowiązujące zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości; 5) koszty udziału w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych: - koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej, zabudowy stoiska, wstępu na teren targów lub wystaw; - transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w targach i wystawach; - spedycja eksponatów w związku z udziałem w targach i wystawach; - wpis do katalogu targowego i opłata rejestracyjna; - przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w imprezie; - koszty transportu i zakwaterowania przedstawicieli przedsiębiorców uczestniczących w imprezach; - koszt obsługi technicznej (np. wynajęcie sali, tłumacze, oprawa multimedialna); 6) koszty specjalistycznych szkoleń (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego); wartość kosztów nie może przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowalnych i wynosić więcej niż równowartość w PLN kwoty 15 000 EUR, w tym: - koszty wynagrodzenia ekspertów (wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne i inne obowiązkowe narzuty na wynagrodzenia) i materiałów szkoleniowych; - koszty podróży służbowych (zakwaterowanie, transport, wyżywienie) przedstawicieli przedsiębiorcy, tylko w przypadku, gdy są niezbędne dla prawidłowego wdrożenia projektu inwestycyjnego; 7) zakup usług doradczych na uzyskanie lub odnowienie przez przedsiębiorcę odpowiedniego certyfikatu systemu zarządzania lub certyfikatu zgodności bądź wydanie deklaracji zgodności producenta;

19 8) koszty szkoleń, audytu certyfikującego, badań i testów oraz innych usług nie będących doradztwem, a także inne wydatki związane z uzyskaniem lub odnowieniem przez przedsiębiorcę odpowiedniego certyfikatu systemu zarządzania lub certyfikatu zgodności bądź wydanie deklaracji zgodności producenta – koszty te nie mogą przekroczyć 15% kosztów kwalifikowanych projektu; 9) koszty związane z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (np. koszt prowadzenia rachunku bankowego do celów obsługi projektu, koszty promocji projektu, koszty księgowości, koszty obowiązkowego audytu, koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie).

20 Poziom dofinansowania ze środków EFRR Maksymalna wartość dofinansowania projektów ze środków publicznych (EFRR i budżet państwa) nie może przekroczyć 60% Ekwiwalentu Dotacji Brutto w przypadku inwestycji w małych przedsiębiorstwach i 50% Ekwiwalentu Dotacji Brutto w przypadku inwestycji w średnich przedsiębiorstwach. Maksymalna wartość dotacji, co do zasady, nie może przekroczyć równowartości w PLN kwoty 200 000 EUR.


Pobierz ppt "ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP. Cel główny Osi priorytetowej Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google