Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2012 ważne informacje dla uczniów Ważne adresy: www. cke. edu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2012 ważne informacje dla uczniów Ważne adresy: www. cke. edu"— Zapis prezentacji:

1 Matura 2012 ważne informacje dla uczniów Ważne adresy: www. cke. edu
Matura 2012 ważne informacje dla uczniów Ważne adresy:

2 Uczeń ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły, z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem, czarnym długopisem, przyborami pomocniczymi (z wykazu ogłoszonego przez dyrektora CKE – naklejkami kodowymi. nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu!

3 Egzamin w części ustnej
należy przyjść odpowiednio wcześniej, tak, aby o wyznaczonej w harmonogramie godzinie wejść do sali (istnieje możliwość wcześniejszego wejścia w przypadku nie zgłoszenia się uczniów), należy posiadać dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem.

4 Egzamin w części ustnej – język polski
Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi na salę – zgodnie z harmonogramem. prezentuje przygotowany temat – 15 min (materiały pomocnicze – do 5 min) korzysta z urządzeń, środków dydaktycznych wcześniej zgłoszonych (zgodnie z zapotrzebowaniem) rozmowa – 10 min (jeśli zdający nie wygłosi prezentacji – nie przeprowadza się z nim rozmowy) W czasie egzaminu na sali przebywa jeden zdający Wyniki ogłaszane są w dniu egzaminu (są ostateczne)

5 Egzamin w części ustnej – język nowożytny-poziom podstawowy
Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi na salę – zgodnie z harmonogramem. losuje zestaw zadań Egzamin trwa 15 min i składa się z 2 części: pierwsza przeprowadzenie trzech rozmów sterowanych, część druga polega na opisaniu ilustracji zawartej w zestawie oraz na udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z ilustracją W czasie egzaminu na sali przebywa jeden zdający. Wyniki ogłaszane są w dniu egzaminu (są ostateczne)

6 Egzamin w części ustnej – język nowożytny-poziom rozszerzony
Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi na salę – zgodnie z harmonogramem. losuje zestaw przygotowuje się 15 minut (kartka z pieczęcią szkoły) Egzamin trwa 15 min i składa się z dwóch części: pierwsza przeprowadzenie rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego, część druga polega na prezentacji przez zdającego dwóch tematów zawartych w zestawie i dyskusji na zaprezentowany temat. Prezentacja powinna trwać ok.2-3 min. W czasie egzaminu na sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu. Wyniki ogłaszane są w dniu egzaminu (są ostateczne)

7 Egzamin pisemny sprawdzenie kompletności arkuszy przez uczniów,
Zdający: godz. 8:30 przychodzą pod wyznaczoną salę, ok. 8:30 członkowie ZN w towarzystwie jednego ze zdających udają się po arkusze i bezpieczne koperty do Dyrektora szkoły, ok. godz. 8:45 zdający są wpuszczani do sali (wg. listy) po okazaniu dowodu tożsamości, losują nr stolika i zajmują wylosowane miejsca, ok. 8:55 - rozdanie uczniom arkuszy, sprawdzenie kompletności arkuszy przez uczniów, przypomnienie zasad kodowania, kodowanie arkusza i karty odpowiedzi (naklejki z kodem szkoły i nr PESEL ucznia – potrzebne 2 sztuki na egzamin).

8 Egzamin pisemny 9:00 – zapisanie czasu trwania egzaminu na tablicy,
ok. 15 minut przed końcem egzaminu – ogłoszenie czasu do zakończenia, po egzaminie - sprawdzenie poprawności kodowania prac, uporządkowanie prac zgodnie z instrukcją, sporządzenie na sali protokołu przebiegu egzaminu, podpisanie, zapakowanie w sali prac uczniów z protokołami do kopert, zaklejenie (opisanie zgodnie z instrukcją) – w towarzystwie jednego ze zdających, przekazanie koperty przewodniczącemu ZN - w towarzystwie jednego ze zdających.

9 Kodowanie arkuszy

10 Kodowanie arkuszy

11 Spóźnienia na maturę! Osoby zgłaszające się na egzamin po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu nie zostają wpuszczane do sali!

12 W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego:
egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w przypadku unieważnienia na świadectwie wpisuje się „0%” Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu części pisemnej.

13 Termin dodatkowy egzaminu
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do ustnego lub pisemnego egzaminu maturalnego, zdający lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek (wzór ze strony OKE) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

14 Udokumentowanie wniosku -zaświadczenie lekarskie wydane zgodnie z $6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z grudnia 2006 § 6. 1. Dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera:   1)   dane identyfikujące zakład: nazwę zakładu i jego siedzibę, adres zakładu wraz z numerem telefonu, kod identyfikacyjny zakładu stanowiący I część systemu kodu resortowego;   2)   dane identyfikujące jednostkę organizacyjną zakładu: nazwę jednostki organizacyjnej zakładu, adres jednostki organizacyjnej zakładu wraz z numerem telefonu, kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej zakładu stanowiący V część systemu kodu resortowego;   3)   dane identyfikujące pacjenta: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres zameldowania, zamieszkania lub pobytu, numer PESEL - jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

15 Udokumentowanie wniosku -zaświadczenie lekarskie wydane zgodnie z $6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z grudnia 2006 – c.d.   4)   dane identyfikujące lekarza, pielęgniarkę, położną udzielających świadczeń zdrowotnych oraz lekarza kierującego na badania lub leczenie: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu, podpis lekarza;   5)   datę dokonania wpisu;   6)   istotne informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego uzyskane w toku badania lub konsultacji, w szczególności: opis czynności wykonywanych przez lekarza, pielęgniarkę, położną, rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, zalecenia, informacje o wydanych orzeczeniach lub zaświadczeniach lekarskich;   7)   informacje dotyczące udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz inne informacje wynikające z odrębnych przepisów.

16 Termin dodatkowy egzaminu
Zdający lub jego rodzice składają do Dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym (decyzja ostateczna). Po otrzymaniu zgody absolwent przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym.

17 Termin dodatkowy egzaminu
Termin dodatkowego egzaminu pisemnego z przedmiotów ustala dyrektor CKE, ustnego dyrektor szkoły. Informację o harmonogramie i miejscu przeprowadzania egzaminu dyrektor CKE ogłasza na stronie w pierwszym tygodniu czerwca.

18 Termin dodatkowy egzaminu
Absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora CKE, mogą przystąpić do tych egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat.

19 Egzamin maturalny - wyjście z sali
W przypadku konieczności wyjścia z sali – zdający podnosi rękę do góry (milczy), podchodzi członek ZN lub przewodniczący ZN, (ewentualnie) wyraża zgodę, przekazując zdającego pod opiekę „łącznika”. Fakt ten odnotowuje się w protokole.

20 Egzamin maturalny - unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku:
stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

21 Tryb odwoławczy Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

22 Tryb odwoławczy Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni roboczych od daty ich otrzymania i może unieważnić egzamin w stosunku do wszystkich zdających lub zdających w jednej sali. Dyrektor OKE może zarządzić ponowne przeprowadzenie egzaminu.

23 Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2008 roku
Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu w części ustnej i pisemnej.

24 Egzamin maturalny poprawkowy
sierpniowy egzamin poprawkowy jest dla tych maturzystów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. „Poprawiać” można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie.

25 Egzamin maturalny poprawkowy
Zdający w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników składa pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu. Absolwent przystępujący do części ustnej z języka polskiego może wraz z oświadczeniem złożyć poprawiony wykaz bibliografii do tematu zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej i może dokonać zmiany planu prezentacji. Dyrektor szkoły przysyła informację do OKE w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników. Informacje o miejscu przeprowadzenia egzaminu ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej w terminie do 10 sierpnia.

26 Egzamin maturalny - poprawkowy
Sesja sierpniowa (termin poprawkowy) egzamin pisemny: 21 sierpnia 2012r. godz. 9:00 egzaminy ustne: 20 – 24 sierpnia 2012r.

27 Podwyższanie wyników egzaminu
Każdy wynik egzaminu można podwyższyć, przystępując do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. W kolejnych sesjach egzaminacyjnych można przystąpić do egzaminu z nowych przedmiotów dodatkowych (maksymalnie trzech). Absolwent, który chce podwyższyć z języka polskiego może wykazać w deklaracji poprzednio wybrany temat lub wybrać inny ze szkolnej listy tematów.

28 Podwyższanie wyników egzaminu
Absolwent, który zamierza podwyższyć wynik egzaminu w części ustnej lub pisemnej: PP PR PR PP PR

29 Kolejne sesje egzaminacyjne
Deklaracja wstępna – do r. Deklaracja ostateczna – do r. W przypadku nie złożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się ostateczną. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego może ponownie przystępować do egzaminu przez okres 5 lat.

30 Kolejne sesje egzaminacyjne
Absolwenci, którzy rozpoczęli zdawanie egzaminu w kolejnych latach od 2006 r. do 2009 i nie uzyskali świadectwa mogą ponownie przystąpić do niezdanego egzaminu na warunkach obowiązujących do roku 2008/2009 w ciągu 5 lat od daty pierwszego egzaminu. Jeśli do danego roku nie uzyskają świadectwa dojrzałości, po tym okresie, przystępują do całego egzaminu na warunkach jakie będą obowiązywały w roku złożenia deklaracji.

31 Kolejne sesje egzaminacyjne
Absolwenci, którzy nie przystępują do egzaminu maturalnego w roku bieżącym będą go zdawać na warunkach jakie będą obowiązywały w roku złożenia deklaracji.


Pobierz ppt "Matura 2012 ważne informacje dla uczniów Ważne adresy: www. cke. edu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google