Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie"— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w latach Edyta Jurgielewicz Wydział Polityki Społecznej Olsztyn, 27 czerwca 2012 r.

2 Opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, należy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat.

3 REALIZATORZY PROGRAMÓW
W latach zadanie realizowało 20 z 21 powiatów, w tym 2 miasta na prawach powiatu. Programy realizowało 21 podmiotów tj.: 16 powiatowych centrów pomocy rodzinie, 2 miejskie ośrodki pomocy społecznej, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie, Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Działdowie. W jednym mieście na prawach powiatu – zdanie realizowały 2 podmioty. W przypadku realizacji zadania przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie oraz Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Działdowie, nadzór merytoryczny nad realizacją zadania prowadziły właściwe powiatowe centra pomocy rodzinie.

4 PROWADZĄCY REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW PROGRAMÓW

5 KIERUJĄCY DO UDZIAŁU W PROGRAMACH

6 WSTĘPNE ROZPOZNANIE DIAGNOSTYCZNE UCZESTNIKÓW PROGRAMÓW

7 PRZEPROWADZAJĄCY DIAGNOZĘ UCZESTNIKÓW PROGRAMÓW

8 PROWADZĄCY PROGRAMY

9 REALIZOWANE PROGRAMY

10 FORMY REALIZACJI PROGRAMÓW

11 CZAS TRWANIA PROGRAMÓW

12 LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMAMI

13 WYDATKOWANIE DOTACJI CELOWEJ

14 WYDATKOWANIE DOTACJI CELOWEJ w 2009 r.

15 WYDATKOWANIE DOTACJI CELOWEJ w 2010 r.

16 MONITORING

17 PROWADZĄCY MONITORING

18 EWALUACJA PROGRAMÓW

19 EWALUACJA PROGRAMÓW cd.

20 PRZEPROWADZAJĄCY EWALUACJĘ

21 NIEPRAWIDŁOWOŚCI wykorzystanie części dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego powiatowi z zakresu administracji rządowej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranie dotacji w nadmiernej wysokości,

22 NIEPRAWIDŁOWOŚCI cd. brak dokumentacji potwierdzającej prowadzenie rekrutacji, nie przeprowadzanie w pierwszej fazie programu rozpoznania diagnostycznego każdego z uczestników, realizowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w wymiarze godzin mniejszym niż minimum wskazane w Wytycznych, brak działań monitorujących i ewaluacyjnych przebiegu i efektów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, nierzetelność sprawozdań w zakresie danych dotyczących liczby osób poddanych programom korekcyjno-edukacyjnym niezgodnych ze stanem faktycznym.

23 Najczęściej występującym uchybieniem był brak
UCHYBIENIA Najczęściej występującym uchybieniem był brak w dokumentach organizacyjnych jednostek zapisów, stanowiących o realizacji przedmiotowego zadania.

24 DOBRE PRAKTYKI Program dla sprawców i ich rodzin
Głównym celem programu było powstrzymanie przemocy w rodzinie, natomiast celami szczegółowymi było: - wprowadzenie w życie rodziny nabytych przez sprawcę umiejętności w zakresie unikania agresywnych zachowań, - nauczenie rozpoznawania faz przemocy we własnej rodzinie, - zmiana stereotypowego myślenia na temat przemocy, - zmiana przekonań o sytuacji swojej rodziny, o sobie i o świecie, - poznanie własnych praw i uczenie się ich egzekwowania, - wychodzenie z ról: sprawców i ofiar, - praca nad budowaniem własnej wartości przez poszczególnych członków rodziny, - kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku w rodzinie, - wspieranie i motywowanie członków rodziny do dalszej „pracy nad sobą”.

25 DOBRE PRAKTYKI Grupa wsparcia dla osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny
Grupa miała charakter psychoedukacyjny, a jej zasadniczym celem było zatrzymanie przemocy oraz utrwalenie nabytych umiejętności poprzez: - dalszą edukację i pracę nad zachowaniami, - ukazywanie sposobów pozytywnych zmian ukierunkowanych na zaprzestanie stosowania przemocy, - wzajemne wspieranie się i wymianę doświadczeń.

26 Dziękuję za uwagę Wydział Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie tel. sekretariat: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 Olsztyn tel. centrala:


Pobierz ppt "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google