Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ PREWENCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ PREWENCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU"— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ PREWENCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
WSPÓLNIE PRZECIW PATOLOGIOM

2 WSPÓLNIE PRZECIW PATOLOGIOM
Mając na uwadze potrzebę stworzenia spójnego systemu działań różnych podmiotów zaistniała, konieczność powołania Zespołu przedstawicieli poszczególnych służb i instytucji, aby wspólnie wypracować jasne zasady działania mające na celu przeciwdziałanie narastającym patologiom społecznym oraz skuteczną reakcję interwencyjną i pomocową w momencie zaistniałego już problemu.

3 POROZUMIENIE Po podpisaniu w dniu 11 września 2002 roku przez Marszałka i Członka Zarządu Województwa Pomorskiego, Wojewodę Pomorskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, Prezesów Sądów Okręgowych w Gdańsku i Słupsku porozumienia w sprawie realizacji Programu „Wspólnie przeciw patologiom” powstał Zespół Monitorujący Realizację Zadań Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej na Terenie Województwa Pomorskiego i 19 lokalnych – powiatowych zespołów interdyscyplinarnych.

4 PRACA ZESPOŁU Efektem pracy zespołu są przygotowane wyjaśnienia przydatnych pojęć i terminów z tego zakresu, omówienie kompetencji i zadań poszczególnych podmiotów, propozycje procedur postępowania w przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia patologicznego.

5 CELE PROGAMU zwiększenia poczucia bezpieczeństwa społecznego;
skuteczne reagowanie i ograniczanie zjawisk patologii społecznych ; wytworzenie w społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, zasad i norm społecznych; dokonanie analizy stanu zagrożenia przestępczością na terenie powiatu i zapoznanie z nią zespołu koalicyjnego; wypracowanie form i metod pracy nad danym problemem społecznym; uświadomienie społeczności lokalnej o występujących zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania im; pobudzenie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa;

6 PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE
Komendy Miejskie i Powiatowe Policji, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Placówki Oświatowe, Wymiar Sprawiedliwości – sędzia, kurator, Kościół Rzymskokatolicki, Przedstawiciele innych instytucji, organizacji np. służba zdrowia, placówki opiekuńczo- wychowawcze, kluby sportowe itp w zależności od potrzeb;

7 Program ma charakter długofalowy i zakłada wieloletnią i ciągłą pracę
CZAS TRWANIA PROGRAMU Program ma charakter długofalowy i zakłada wieloletnią i ciągłą pracę

8 KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU
Organizowane w ramach programu szkolenia, narady, konferencje dla lokalnych zespołów interdyscyplinarnych finansowane są ze środków przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

9 KOORDYNATORZY PROGRAMU
W skład Zespołu Koordynującego na szczeblu wojewódzkim wchodzą przedstawiciele: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

10 KOORDYNATORZY cd. Sądu Okręgowego w Gdańsku; Sądu Okręgowego w Słupsku; Kurii Gdańskiej – Duszpasterz Rodziny; Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku; Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Słupsku;

11 KOORYNATOR Całość koordynuje: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

12 ZADANIA ZESPOŁU KOORDNUJĄCEGO
Monitorowanie zagrożeń patologicznych na podległym terenie działania (gmina, powiat, miasto); Podejmowanie skoordynowanych rozwiązań w indywidualnych przypadkach zgłaszanych przez członków zespołu; Sukcesywna realizacja wspólnych działań objętych zakresem procedury w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego;

13 ZADANIA ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO
Przygotowanie propozycji działań zapobiegających zagrożeniom z uwzględnieniem środków zaradczych i organizacyjnych; Promocja strategii zintegrowanego działania przeciwko zjawiskom patologii społecznych; Ocena dotychczasowej pracy i aktualizowanie zadań w miarę bieżących potrzeb – przedstawienie wniosków.

14 W wyniku przeprowadzonych warsztatów z koordynatorami lokalnych zespołów jak i członkami tych zespołów, opracowano szereg procedur postępowania w przypadku zetknięcia się z przejawami różnych patologii :

15 PROCEDURY wobec nieletniego, którego zachowanie wskazuje na demoralizację, wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego, wobec nieletniego będącego pod wpływem alkoholu, wobec nieletniego pod wpływem środków odurzających, wobec nieletniego żebrzącego, wobec małoletniej ofiary przestępstwa, postępowania w przypadku wykorzystania seksualnego osoby poniżej 15 r.ż. , w przypadku ujawnienia osoby niepełnosprawnej – dorosłej ofiary przemocy w rodzinie, w przypadku ujawnienia przemocy na podstawie informacji od dziecka, wobec osoby stosującej przemoc.


Pobierz ppt "WYDZIAŁ PREWENCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google