Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje społeczne w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje społeczne w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje społeczne w Krakowie
System opracował: Mateusz Szczeciński, Łodzianie Decydują

2 Spis treści Podstawa prawna, rodzaje konsultacji i stosowane formy
WKIM i KIM Jednostki odpowiedzialne Oferta kompensacyjna Zalety i wady systemu Rekomendacje dla Łodzi

3 Podstawa prawna - Uchwała Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich z późn. zm. - Wspólne stanowisko Zespołu ds. Zasad Konsultacji Społecznych działającego w ramach Społecznego Forum Konsultacyjnego - Zarządzenie Prezydenta w sprawie koordynacji procesu konsultacji społecznych prowadzonych przez komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację inwestycji i projektów miejskich. - Zarządzenie Prezydenta w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Konsultacji Społecznych. 3

4 Rodzaje konsultacji społecznych
Konsultacje pełne – dialog społeczny (np. kontakty, spotkania z mieszkańcami obszaru objętego konsultacjami społecznymi), działania informacyjne oraz działania promocyjne, w tym reklamowe i public relations. Konsultacje ograniczone – działania informacyjne. Są w szczególności prowadzone poprzez, platformę internetową – specjalny serwis internetowy wraz z forum, media interaktywne, publikacje w prasie lokalnej,inserty do prasy lokalnej, materiały informacyjne dystrybuowane w formie direct mailing (poczta tradycyjna lub elektroniczna), publikacje własne Urzędu Miasta Krakowa. 4

5 Instrumenty dialogu społecznego Przykład
umieszczania komunikatów w Biuletynie Informacji Publicznej i serwisie informacyjnym Magiczny Kraków, udostępniania informacji i dokumentów na platformie internetowej Dialog Społeczny, publikacje informacji o inwestycji i przeprowadzanych konsultacjach społecznych w periodyku KRAKÓW.PL oraz w serwisie informacyjnym Magiczny Kraków, rozprowadzanie materiałów informacyjnych w postaci broszur, ulotek, plakatów, organizowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych, badania opinii społecznej poprzez prowadzenie konsultacji na platformie internetowej Dialog Społeczny (ankieta elektroniczna, zapytania mailowe, forum internetowe) oraz drogą tradycyjną (formularze konsultacyjne w punktach obsługi mieszkańców), działań promocyjne, reklamowe, public relations skierowanych do mediów o zasięgu lokalnym, spotkania mediacyjne w przypadku wystąpienia konfliktu społecznego, merytoryczna analizy wniosków i postulatów pod kątem możliwości ich realizacji. 5

6 Dedykowany serwis poświęcony konsultacjom społecznym. Wstępny katalog Inwestycji Miejskim i Katalog Inwestycji mapa inwestycji ogłoszenia o konsultacjach merytoryczne materiały na temat inwestycji forum internetowe oraz ankiety elektroniczne relacje wideo ze spotkań konsultacyjnych 6

7 Wstępny Katalog Inwestycji i Katalog inwestycji
Wstępny Katalog Inwestycji Miejskim (WKIM)– zadania inwestycyjne zapisane w Uchwale Budżetowej i WPI będące w fazie przygotowania w danym roku Katalog Inwestycji Miejskich(KIM) – lista inwestycji, która obligatoryjnie poddawana jest konsultacjom pełnym WKIM - opracowuje WSiRM w ciągu 31 od uchwalenie budżetu i WPI na podstawie informacji zebranych od wydziałów. Zatwierdza Komitet Sterujący oraz Prezydent. WKIM poddawany jest konsultacjom ograniczonym, podawany jest do publicznej wiadomości m.in. poprzez serwis publikacje, inserty w prasie lokalnej, materiały informacyjne, badania społeczne, a także w miarę możności, poprzez inicjowanie spotkań i debat publicznych. 7

8 Wstępny Katalog Inwestycji i Katalog Inwestycji Miejskich
WSiR w terminie do 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych WKIM, przedkłada Komitetowi Sterującemu ds. Konsultacji Społecznych raport dotyczący nastawienia społecznego do wskazanych we WKIM inwestycji miejskich. Komitet Sterujący dokonuje kwalifikacji inwestycji do KIM oraz jego aktualizacji po przeprowadzonych konsultacjach ze względu na: znaczenie danej inwestycji dla rozwoju Miasta, rodzaj oraz stopień wpływu inwestycji na dany obszar. Projekt KIM poddawany jest ocenie komisji ds. Dialogu społecznego Rady Miasta Krakowa, zatwierdza go Prezydent. W 2010 roku 27 inwestycji zostało wybranych do pełnych konsultacji społecznych . 8

9 Komitet Sterujący ds. konsultacji społecznych
Członkowie: Wiceprezydent, dyrektorowie Wydziałów odpowiedzialnych za Inwestycje, Spraw Społecznych, Strategii i Rozwoju Miasta, przedstawiciel strony społecznej Zadania: akceptacja Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich opracowywanie projektu Katalogu Inwestycji Miejskich przekazanie końcowego raportu z konsultacji społecznych Prezydentowi Miasta Krakowa, d) rekomendacja projektu uchwały dotyczącej Oferty Kompensacyjnej. 9

10 Jednostka odpowiedzialna za projekt lub inwestycję
Odpowiada za uruchomienie, za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji procesu konsultacji społecznych pełnych Zabezpiecza środki na przygotowanie i przeprowadzenie oraz opracowanie raportu z konsultacji Zatwierdza harmonogram konsultacji Opracowuje raport z konsultacji w terminie 2 miesięcy od konsultacji oraz propozycje przyjęcia ich wyników do realizacji. Przygotowuje merytoryczne materiały informacyjne Zapewnia merytoryczny udział pracowników w spotkaniach i dyżurach Udziela merytoryczne odpowiedzi na pytania dotyczące projektu lub inwestycji 10

11 Jednostka odpowiedzialna za projekt lub inwestycję
Obsługuje Biuletyn Informacji Publicznej, Analizuje merytorycznie materiały zebrane w czasie konsultacji społecznych (wniosków, uwag, postulatów) dotyczących w/w inwestycji. Ponadto: Monitoruje bieżącą sytuację i sygnalizuje do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta o ewentualnych konfliktach społecznych związanych z realizacją planowanych lub bieżących inwestycji i projektów miejskich Do realizacji tych zadań powinien być wyznaczony konkretny pracownik.

12 Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Referat ds. Komunikacji Społecznej
- Koordynuje konsultacje społeczne - Opracowuje WKIM i KIM - administruje serwisem Dialog Społeczny - Przygotowuje raport z konsultacji na platformie Dialog Społeczny - Nadzoruje spotkania i punkty konsultacyjne - Zapewnienie wsparcia ze strony specjalistów z zakresu komunikacji społecznej, mediacji, dialogu społecznego - Pokrywa koszty ww. specjalistów 12

13 Inne jednostki Kancelaria prezydenta – informacje w serwisie Urzędu Miasta oraz relacje z mediami Wydział Obsługi Urzędu i Wydział Informatyki – obsługa organizacyjno- techniczna spotkań 13

14 Oferta kompensacyjna Ofertę Kompensacyjną tworzy się w przypadku inwestycji, które są negatywnie postrzegane i budzą kontrowersje, w odniesieniu, do których – z przebiegu konsultacji społecznych - wynika zasadność zastosowania Oferty. Przedmiotem Oferty Kompensacyjnej mogą być działania lub inwestycje dokonywane na obszarze, na którym zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja, przynoszące pożytek ogółowi mieszkańców tego obszaru, w tym zwłaszcza poprawiające jakość przestrzeni publicznych oraz jakość życia w obszarze. Oferta Kompensacyjna dotycząca realizacji ZTPO w Krakowie Ok. 60 inwestycji- modernizacja dróg, chodników, parkingów, zieleńce, rekreacja, kultura. 14

15 Zalety i wady „Krakowa”
- Polityka informacyjna - WKIM i KIM - Serwis internetowy - Konsultacje istotnych inwestycji - Kilka projektów konsultowanych rocznie (w 2010 roku ok. 11 inwestycji, dodatkowo kilka innych) Wady: - ograniczony repertuar stosowanych w praktyce form konsultacji (np. brak warsztatów) - konsultacjom pełnym poddane tylko inwestycje - brak partycypacyjnego planowania – konsultacji założeń 15

16 Rekomendacje dla Łodzi
- powołanie Zespołu Sterującego – opracowanie wskaźników mierzących efektywność konsultacji - plan Konsultacji przygotowywany na początku roku (nie tylko inwestycje) - odpowiedzialność za dane konsultacje oraz planowanie kampanii – wydział realizujący projekt - skupienie wspólnych kompetencji w komórce ds. konsultacji (moderatorzy, facylitatorzy, specjaliści ds. Promocji, administracja systemem www) - podział na konsultacje pełne i niepełne? Etap przejściowy - cykl szkoleniowy dla urzędników - obowiązek opiniowania kampanii konsultacyjnej przez komórkę ds. konsultacji 16


Pobierz ppt "Konsultacje społeczne w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google