Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zostań tropicielem dzikich wysypisk śmieci”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zostań tropicielem dzikich wysypisk śmieci”"— Zapis prezentacji:

1 „Zostań tropicielem dzikich wysypisk śmieci”

2 Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie Gimnazjum Publiczne nr 1
Strzyżów, ul. Daszyńskiego 4 Tel: Fax:

3 Statystyczny Polak produkuje ok. 250 kg śmieci/odpadów
Co to są odpady … śmieci? Ustawa z dnia 13 września 1996 r. "o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" ( Dz.U. Nr 132, poz. 622) definiuje odpady komunalne jako grupę odpadów do których zalicza się "stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów opieki zdrowotnej i zakładów weterynaryjnych. Statystyczny Polak produkuje ok. 250 kg śmieci/odpadów w ciągu roku!!!

4 Co robimy ze śmieciami ?

5 Prezentacja dzikich wysypisk na terenie Strzyżowa i okolic (kliknij na numer na planie)

6 4 7 2 10 1 5 3 8 9 6

7 Pogranicze Tropi i Pstrągowej (dwa wysypiska w sąsiedztwie)

8 Ulica Sportowa

9 Ulica 1000-lecia

10 Ulica Kombatantów (dawny klub Galicja)

11 Ulica Kombatantów

12 Ulica Gajowa

13 Las Ratośniówki

14 Ulica Modrzewiowa

15 Ulica Godowska

16 Żarnowa

17 ☞ Opłata za składowanie zmieszanych odpadów na składowiskach systematycznie wzrasta, wzrasta tym samym koszt utylizacji produkowanych przez nas odpadów. Im więcej odpadów wysegregujemy, tym mniej odpadów zmieszanych przekażemy do składowania i tym samym mniej zapłacimy za odbiór odpadów.  ☞ Budowa składowisk odpadów jest inwestycją bardzo kosztowną i problematyczną ze względu na protesty społeczne dlatego im oszczędniej będziemy gospodarować składowiskami już istniejącymi tym później ulegną one zapełnieniu i wiążące się z tym koszty będą niższe. ☞Im więcej surowców odzyskamy z odpadów tym mniej będziemy ich pozyskiwać ze środowiska i tym samym surowców tych wystarczy na dłużej. ☞Im więcej odpadów wysegregujemy tym mniej nasze otoczenie będzie zaśmiecone. ☞ Z jednej tony makulatury można wyprodukować 900 kg nowego papier, co oszczędza życie 17 drzewom. ☞ Zastosowanie stłuczki szklanej w procesie topienia szkła pozwala zaoszczędzić energię, gdyż topi się ona w niższej temperaturze niż pierwotny surowiec (piasek, sól, wapień), a tym samym do atmosfery jest emitowane mniej zanieczyszczeń. ☞ Aluminium pochodzące ze zużytych i oczyszczonych puszek jest pełnowartościowym surowcem, a produkcja aluminium ze złomu pozwala zaoszczędzić 95% energii zużywanej w trakcie produkcji z boksytów. ☞ Plastiki mają bardzo długi okres rozkładu, toteż składowanie ich jest bardzo kosztowne, ponadto dzięki przetwarzaniu plastiku oszczędza się surowce naturalne. Segreguję bo…

18 Dyrektywa Wspólnoty Europejskiej 94/62/WE
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz jej transpozycja do prawa polskiego (ustawa o odpadach, ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nakłada na Polskę obowiązek osiągnięcia ustalonych poziomów odzysku odpadów w określonych przedziałach czasowych.

19 Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy:
baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe i inne, baterie i akumulatory małogabarytowe (paluszki, płaskie, itp.), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, kalkulatory, telefony, itp.), opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny w opakowaniach, zużyte filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki skażone środki opatrunkowe odczynniki chemiczne, np. fotograficzne Te wszystkie odpady są niebezpieczne dla środowiska i nie powinny znaleźć się razem z innymi odpadami. Powinny zostać poddane unieszkodliwieniu.

20 Czy wiesz, że na terenie S t r z y ż o w a możesz nieodpłatnie oddać:
Odpady niebezpieczne – w tym lekarstwa (ul. Sanocka 14) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ul. Sanocka 14) Opony (ul.1 Maja) Olej przepracowany (ul. Południowa) Baterie ( pojemniki znajdują się w szkołach i niektórych sklepach) !!! Raz w roku przez miesiąc prowadzona jest akcja bezpłatnej zbiórki wszystkich rodzajów odpadów niebezpiecznych. Odpady odbierane są w punkcie przy ul. Sanockiej, koszty ich utylizacji pokrywa gmina. ( w roku 2008 zebrano w ten sposób prawie 200 kg odpadów niebezpiecznych).

21 Lokalizacja gniazd recyklingowych na terenie Strzyżowa

22 Zbiórka oraz transport odpadów na terenie Strzyżowa

23 Zbiórka oraz transport odpadów na terenie Strzyżowa
Strzyżów, ul. Zawale - sklep wielobranżowy „U Marcina” – metale kolorowe Strzyżów, ul. 1 Maja - Zakład Pracy Chronionej „Zagroda”– odpady opakowaniowe Strzyżów, ul. Weissa - Sklep Motoryzacyjno – Przemysłowy– baterie i akumulatory ołowiowe Strzyżów, ul. Grunwaldzka - PHPU „JWM”– odpady opakowaniowe Strzyżów, ul. Przekopna - FHU „Bodzio” – baterie i akumulatory ołowiowe Strzyżów, ul. Weissa 1 - FUHP „SKIFF”– odpadowa tkanka zwierzęca, opady opakowaniowe, metale kolorowe

24 Sposoby zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk:

25 rozpowszechnić ulotki dotyczące gdzie można wyrzucić śmieci i urządzenia domowego użytku,
założyć punkt do, którego można byłoby przywieźć i oddać stare oleje, lakiery, farby, detergenty, założyć punkt, do którego można byłoby przywieźć i oddać stare opony, wprowadzić w sklepach torby wielokrotnego użytku (z materiału) zamiast toreb foliowych, jednorazowych, propagować ekologiczne koszyki i torby, np. przez rozdawanie ich raz na rok zwiększenie cen za torby foliowe ” reklamówki” zwracać uwagę na rodzaj i ilość opakowań, w który zapakowany jest dany produkt , ograniczyć zakup napojów w plastikowych butelkach na rzecz szklanych, mobilizować dzieci, aby zwracały uwagę rodzicom, którzy nieodpowiednio pozbywają się śmieci,

26 obniżyć cenę wywozu śmieci,
obniżyć w sposób znaczący odpłatność za wywóz odpadów segregowanych wprowadzić wywóz zepsutego sprzętu domowego użytku, (np.: telewizory, radia, lodówki) przez odpowiednie firmę, zamontować ( np.: we wsiach) kontenery na szkło, papier, aluminium itp., w miastach otworzyć punkty do których można było by przynieść takie śmieci jak, np.: baterie, stare lodówki, telewizory, zwiększyć odbiór śmieci od dwóch do trzech razy w miesiącu, założyć stronę internetową, na której można było by znaleźć informację o punktach odbioru i skupu niepotrzebnych artykułów, które nadają się do recyklingu lub są niebezpieczne dla środowiska, np.: akumulatory, leki, baterie, telewizory itp., założyć w aptekach punkty przyjmowania starych termometrów i leków, wprowadzić w sklepach torby wielokrotnego użytku (z materiału) zamiast toreb foliowych, jednorazowych, stworzyć punkt składowania rzeczy, które dla jednych są nieprzydatne, ale innym mogłyby jeszcze służyć

27 uruchomić numer telefonu, który anonimowo przyjmowałby informację o niewłaściwych zachowaniach mieszkańców - wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przystosowanych, palenie śmieci stworzyć stronę internetową, na której prezentowano by zdjęcia takich wysypisk, przedstawiano skutki związane z ich oddziaływaniem na środowisko umieszczać bilbordy o tematyce związanej z zagrożeniami ze strony dzikich wysypisk śmieci podnieść świadomość, wiedzę o zagrożeniach, np. przez wprowadzenie odpowiedniego przedmiotu w szkole lub cyklu obowiązkowych zajęć stosować surowe kary dla zaśmiecających wprowadzić wysokie kary za palenie śmieci , np. plastiku, opon itp. (w zimie w piecach, w lecie na ogniskach) prezentować dzikie wysypiska, informować o zagrożeniach związanych z ich oddziaływaniem na łamach prasy lokalnej zorganizować kampanie przeciwko dzikim wysypiskom śmieci

28 Czy warto? W i e s z, ż e: cena za wywóz śmieci niesegregowanych:
2.50 zł (wieś) 3.00 zł (miasto) od 1 osoby na miesiąc czyli… odpowiednio 0,08 zł lub 0,1 zł \ dobę od jednej osoby cena za wywóz śmieci segregowanych: 2.00 zł (wieś) 2.40 zł (miasto) od jednej osoby na miesiąc czyli… odpowiednio 0,06 zł lub 0,08 zł \ dobę od jednej osoby W ramach segregacji możesz pozbyć się: szkło białe i kolorowe, plastik metal, kartony po napojach i mleku Dwa razy w roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie odbiera nieodpłatnie odpady wielkogabarytowe, są to przede wszystkim meble i sprzęt AGD dużych rozmiarów (lodówki, pralki, piece kuchenne itp.). (terminarz odbioru odpadów w kalendarzach PGKiM )

29 ZAGROŻENIA wynikające z niewłaściwego składowania odpadów
ODPADY PRZEMYSŁOWE ODPADY ROLNICZE ODPADY KOMUNALNE ODPADY MEDYCZNE SYMBOLE ODPADOW

30 ODPADY PRZEMYSŁOWE AKUMULATORY I BATERIE :
- niszczenie pojemników i konstrukcji wysypisk śmieci, - przenikanie do wód i gleb metali ciężkich. ODCZYNNIKI FOTOGRAFICZNE : - metale ciężkie, głównie opary rtęci i srebra, - skażenie gleb, wód i powietrza . OLEJE ODPADOWE: - skażenie gleb i wód związkami pochodnymi węglowodorów, - tworzenie się gazów łatwopalnych. MATERIAŁY Z AZBESTEM: - chorobotwórczość : choroby nowotworowe dróg oddechowych ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE: - skażenie promieniotwórcze wód, gleb i powietrza.

31 ODPADY ROLNICZE PESTYCYDY, OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN:
- skażenie chemiczne wód i gleb, - zaleganie, skażenie gleb długoterminowe .

32 ODPADY MEDYCZNE OPATRUNKI: - skażenie biologiczne,
- zagrożenie epidemią. LEKI, ODCZYNNIKI: - skażenie chemiczne gleb, wód długoterminowe, OPAKOWANIA PLASTIKOWE, SPRZĘT, NARZĘDZIA: - emisja spalin (przy spalaniu) – metale ciężkie : kadm, chrom, fluorowęglowodory.

33 ODPADY KOMUNALNE PLASTIK, OPAKOWANIA ŻYWNOŚCI:
- długoterminowe skażenie gleb, - niszczenie ozonu stratosferycznego, - powstawanie ozonu przyziemnego, emisja freonu. TERMOMETRY, LAMPY RTĘCIOWE: skażenie związkami rtęci FARBY, LAKIERY – OPAKOWANIA PO NICH: - skażenie metalami ciężkimi : arsen, kadm i ołów.

34 niebezpieczny dla środowiska
SYMBOLE ODPADÓW SYMBOL GRAFICZNY SYMBOL LITEROWY ZNACZENIE E wybuchowy Xi Xn drażniący szkodliwy C żrący T T+ toksyczny bardzo toksyczny O utleniacz F F+ wysoce łatwopalny skrajnie łatwopalny N niebezpieczny dla środowiska

35 Autorzy uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie
Tomasz Grodzki IIC Dominika Grodzka IIB Małgorzata Flaga IID Mikołaj Szpak IIIA Kamil Winiarski IIC Aleksandra Indyk IIC Karina Wilk IIA Bartłomiej Zimny IIA Aneta Żydzik IIB Gabriela Wojtaszek IIA op. Grażyna Wójcik – naucz. geografii Dziękujemy za uwagę!!!!


Pobierz ppt "„Zostań tropicielem dzikich wysypisk śmieci”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google