Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli
oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska Gorzów Wlkp., sierpień 2013 r.

2 Spis treści Kierunki polityki państwa Co nowego w oświacie?
Gdzie szukać informacji o zmianach w prawie oświatowym? Nowelizacje aktów prawnych Nowe akty prawne Projekty aktów prawnych

3 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

4 Co nowego w oświacie? obniżenie wieku szkolnego, zmiany w systemie kształcenia zawodowego, nowa podstawa programowa w kl. IV – VI i w szkole ponadgimnazjalnej, nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, nowelizacja nadzoru pedagogicznego, zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli.

5 Gdzie szukać informacji o zmianach w prawie oświatowym?
(zakładka: AKTY PRAWNE) (zakładka: Prawo oświatowe) Internetowy System Aktów Prawnych

6 NOWELIZACJE

7 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (poz.827) tzw. ustawa przedszkolna m.in.: obniża do złotówki opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy finansowy przez gminę (co najmniej 5 godzin) od września 2013 roku. Gminy otrzymają dotację przedszkolną na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym. Środki z dotacji są przeznaczone przede wszystkim na obniżenie opłat dla rodziców wprowadza (od września 2015 roku) prawo do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka 4-letniego W praktyce o przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc zadba gmina, rodzice skorzystają z tego, jeśli będą zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola. Od 2017 roku takie samo prawo do wychowania przedszkolnego będzie przysługiwało również wszystkim 3-latkom Miejsce zostanie zorganizowane w przedszkolu prowadzonym przez gminę lub przez organ niepubliczny, który zdecyduje się przyjąć zasady obowiązujące przedszkola gminne (np. niskie opłaty dla rodziców – maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową, takie same zasady rekrutacji, itd.)

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur(poz. 245) najważniejsze zmiany: tworzenie w kuratorium oświaty oddzielnych wydziałów i stanowisk pracy dla realizacji zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego; pracownicy przeprowadzający ewaluację w danej szkole lub placówce nie będą mogli w tym samym roku szkolnym wykonywać w niej innych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego; pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, realizujących zadania i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, nie będzie można powierzać realizacji innych zadań kuratora oświaty – niezwiązanych z nadzorem pedagogicznym. Nowelizacja obowiązuje od 8 marca 2013r. Zmiany w organizacji kuratoriów oświaty są związane ze zmianami wprowadzonymi w zakresie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (poz. 384) zmiany obejmują: dostosowanie do zmian wynikających z kolejnego etapu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach IV – VI szkoły podstawowej i w szkołach ponadgimnazjalnych; dostosowanie do zmian w systemie kształcenia zawodowego wprowadzonych nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011r.; wprowadzenie nowych druków wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów dostosowanych do powyżej wymienionych zmian; wprowadzenie wzorów arkuszy ocen dostosowanych do wypełniania komputerowego; uregulowanie kwestii ustalania daty wydania świadectwa uczniowi, który przystępował do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego. Nowe wzory arkuszy ocen dostosowane do wypełniania komputerowego różnią się od obecnie obowiązujących wzorów tym, że są wypełniane jednostronnie i jedna strona przeznaczona jest na wpisanie wyników tylko jednej klasyfikacji rocznej. Uczeń zdający egzamin poprawkowy oraz uczeń zdający egzamin klasyfikacyjny może przystąpić do tych egzaminów już po rocznym klasyfikacyjnym zebraniu plenarnym rady pedagogicznej, na którym podejmowana jest uchwała w sprawie wyników klasyfikacji i promocji. W stosunku do takiego ucznia rada pedagogiczna powinna zatem podjąć odrębną uchwałę po zakończeniu egzaminów. Datą wydania świadectwa takiemu uczniowi będzie data podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników jego promocji i klasyfikacji.

10 Nowelizacja obowiązuje od 5 kwietnia 2013
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (poz. 384) nowe druki wzorów zaświadczeń, świadectw, dyplomów i suplementów w systemie kształcenia zawodowego wydawanych przez OKE to: zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nowelizacja obowiązuje od 5 kwietnia 2013

11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25kwietnia 2013 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (poz. 520) ……….. Zmiana rozporządzenia jest kolejnym etapem zmiany  przepisów dotyczących systemu egzaminów zewnętrznych, wynikającej z sukcesywnego wprowadzania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012/977). Zmiany obejmują sposób i warunki przeprowadzania sprawdzianu i  egzaminu maturalnego oraz rodzaj zastosowanych zadań egzaminacyjnych i sposób ich oceniania. Nowa podstawa programowa określa cele i treści nauczania w postaci wymagań ogólnych i szczegółowych dot. wiadomości i umiejętności, jakie powinien osiągnąć uczeń kończący dany etap edukacyjny, umożliwiających ustalenie wymagań egzaminacyjnych zastępuje tym samym standardy wymagań egzaminacyjnych Reforma programowa wdrażana jest sukcesywnie: r.szk.2011/12 był ostatnim rokiem wdrażania nowej podstawy programowej w gimnazjum,2012r. uczniowie klas III gimnazjum przystąpili do egzaminu w zmienionej formule; w kl. IV-VI szkoły podst. i liceach ogólnoksz. proces wdrażania nowej podstawy programowej  zostanie zakończony w r.szk. 2014/15, a w technikach w roku szkolnym 2015/16; rok 2015 będzie rokiem, w którym po raz pierwszy sprawdzian w VI klasie szkoły podst.  i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone  na podstawie wymagań określonych w nowej podstawie  i na zmienionych zasadach.

12 ponownego przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (poz. 520 Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany doprecyzowujące przepisy dot.: oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach dla młodzieży i dla dorosłych, przystępowania uczniów szkół i oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i językiem regionalnym do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, zwolnienia laureatów i finalistów olimpiady przedmiotowej oraz laureatów konkursu przedmiotowego z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, ponownego przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, organizacji przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego.

13 Nowelizacja obowiązuje od 14 czerwca 2013r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego(poz. 560) nowelizacja dotyczy: wymagań wobec szkół i placówek, określonych w zał. rozp. (zrezygnowano z grupowania w obszary, ograniczono liczbę wymagań, zmieniono def. ewaluacji całościowej i problemowej); sposobu przeprowadzania ewaluacji oraz terminu przedstawiania jej wyników i wniosków; zniesienia obowiązku organu sprawującego nadzór pedagogiczny wspomagania szkół i placówek w szczególności poprzez upowszechnianie przykładów dobrych praktyk oraz organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek. Nowelizacja obowiązuje od 14 czerwca 2013r.

14 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (poz. 913) W nowym roku szkolnym nie przewidziano podwyżek nauczycielskich pensji, jest to efektem utrzymania na tym samym poziomie kwot bazowych określanych w ustawie budżetowej. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od września – podobnie jak obecnie – będą wynosić: dla nauczyciela stażysty: zł; dla nauczyciela kontraktowego: zł; dla nauczyciela mianowanego: zł; dla nauczyciela dyplomowanego: zł. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013

15 Nowe akty prawne

16 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (poz. 199) Nowe rozporządzenie dostosowuje obecny system poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego do potrzeb przedszkoli, szkół i placówek tak, aby stał się elementem systemu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek

17 Rozporządzenie MEN z dnia28 lutego 2013r
Rozporządzenie MEN z dnia28 lutego 2013r. w sprawie w szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (poz. 369) Nowe rozporządzenie: szerzej włącza biblioteki pedagogiczne do procesu wspomagania szkół i placówek oraz pracujących w nich nauczycieli, dostosowuje zadania i formy działania bibliotek pedagogicznych do zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, jako elementu wspomagania szkół i placówek.

18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 393) Rozporządzenie wprowadza zmiany do systemu awansu zawodowego nauczycieli będące konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy – Karta Nauczyciela (na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), polegających na wykreśleniu z tych przepisów odpowiednio nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych oraz porządkuje system prawa w celu uniknięcia luki w przepisach dot. awansu zawodowego nauczycieli po dniu 31 grudnia 2012r. Pozostałe regulacje zawarte w treści są tożsame z przepisami Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz z póź. zm.)

19 Rozporządzenie MEN z dnia 8 marca 2013r
Rozporządzenie MEN z dnia 8 marca 2013r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej(poz.380) Dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian w systemie prawnym, które zostały wprowadzone w latach 2003 – Zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowiska wyrażanym podczas spotkań i konferencji w szczególności przez dyrektorów przedszkoli specjalnych i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (poz. 532) Wprowadza m.in. następujące zmiany: zrezygnowano z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy, do którego zadań należało planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy (zadania te wykonywał będzie wychowawca klasy bądź dyrektor przedszkola/ placówki); zniesiono obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planów działań wspierających na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psych.-pedag. dokumentowanej w dzienniku zajęć; osoby i instytucje, które mogą inicjować udzielanie przez szkołę pomocy psych.- pedag. uzupełniono o dyrektora, kuratora sądowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, określono czynności, jakie nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, podejmują w celu udzielenia mu odpowiedniej formy pomocy (§19 ust. 1 i 2 rozporządzenia),

21 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (poz.818) uczniowie będą mogli otrzymać od 250 do 770 zł. pomoc finansowa, podobnie jak w poprzednich latach, uzależniona jest przede wszystkim od dochodu na osobę w rodzinie (pomoc otrzymają uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto) dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz szkół muzycznych I stopnia próg ten wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie.

22 Projekty aktów prawnych

23 Dokumenty, nad którymi trwają prace
Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (IV kwartał 2013) Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (IV kwartał 2013) Rozporządzenie MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (IV kwartał 2013) Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (2013, doprecyzowanie, jakie informacje powinny być zawarte w arkuszu ocen oraz wprowadzenie przepisów określających sposób prowadzenia i przechowywania arkuszy ocen sporządzonych komputerowo) oraz: Karta Nauczyciela (m.in. urlopy dla poratowania zdrowia, czas pracy, środki na doskonalenie)

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google