Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Praktyczne informacje na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP FORMULARZ WNIOSKU Agnieszka Famielec Departament Programów Regionalnych Gdańsk, 15 listopada 2010 r. Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058)

2

3 TYPY BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 2.2 PODDZIAŁANIE 2.2.1
Jst, ich związki i stowarzyszenia, Szkoły wyższe, Jednostki naukowe, w tym jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, Jednostki sektora finansów publicznych w tym m.in. straż pożarna, policja, Administracja rządowa, Organizacje pozarządowe, Partnerzy społeczni i gospodarczy, Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz ze zm.) wpisani do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o których mowa w art.. 10 ustawy.

4 Tytuł Projektu powinien częścią większej inwestycji)
zawierać przedmiot, lokalizację i etap, fazę zadania (jeżeli realizowany Projekt jest częścią większej inwestycji)

5 TYP PROJEKTÓW DZIAŁANIE 2.2 PODDZIAŁANIE 2.2.1
budowa nowych i związana z nią rozbudowa lub przebudowa istniejących regionalnych i miejskich informatycznych sieci szkieletowych oraz lokalnych sieci dystrybucyjnych w szczególności w oparciu o technologię światłowodową

6 Streszczenie Projektu powinno stanowić krótki opis Projektu
zawierający wskazanie przedmiotu oraz celów Projektu

7

8 UZASADNIENIE, OPIS I CELE PROJEKTU

9 UZASADNIENIE, OPIS I CELE PROJEKTU
Tekst

10 UZASADNIENIE, OPIS I CELE PROJEKTU

11 UZASADNIENIE, OPIS I CELE PROJEKTU

12 Cel Działania 2.2 Priorytet Cel Uzasadnienie

13 Cel Działania 2.2 Priorytet Cel Uzasadnienie

14 Wskaźniki realizacji celów Projektu powinny jak najtrafniej oddawać
cele realizacji Projektu

15 PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W FINANSOWANIU I REALIZACJI PROJEKTU
Należy przedstawić innych niż beneficjent uczestników procesu realizacji Projektu: podmioty, z którymi została zawarta umowa partnerska w rozumieniu definicji partnerstwa ujętej w Przewodniku Beneficjenta RPO WP , podmioty, które w rozumieniu zapisów Przewodnika Beneficjenta RPO WP nie spełniają warunków definicji partnerstwa. Należy podać nazwę podmiotów, wskazać role, jakie pełnią w Projekcie: (np. współfinansujący, zarządzający po zakończeniu, inwestor) oraz przedstawić wysokość wkładu własnego wraz z oczekiwaną wysokością dotacji z EFRR (jeżeli podmiot partycypuje finansowo w projekcie) w latach realizacji Projektu (zgodnie z punktem F.7.)

16 PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W FINANSOWANIU I REALIZACJI PROJEKTU

17 KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI PROJEKTAMI
Tytuł Projektu, Źródło finansowania, Okres realizacji Projektu, Krótki opis i wartość Projektu. PROJEKTY REALIZOWANE LUB JUŻ ZREALIZOWANE

18 TRWAŁOŚĆ CELÓW I SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
Uwaga informacje powinny być spójne z rozdziałem Wykonalność instytucjonalna w SW

19 ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

20 ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ochrony środowiska), W TYM WPŁYW NA OBSZARY NATURA 2000 Informacje w tym punkcie powinny być spójne z informacjami w SW rozdział Wpływ projektu na środowisko oraz informacjami z Załącznika nr 2 Dokumenty dotyczące postępowania OOŚ i Załącznika nr 3 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000

21 ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ RÓWNOŚCI MĘŻCZYZN
I KOBIET ORAZ NIEDYSKRYMINACJI

22 SPOSOBY PROMOCJI PROJEKTU

23 WYKAZ KATEGORII WYDATKÓW WG ZAŁĄCZNIKA II ROZP
WYKAZ KATEGORII WYDATKÓW WG ZAŁĄCZNIKA II ROZP. KOMISJI (WE) NR 1828/2006

24 OKREŚLENIE POZIOMU DOTACJI UE PRZY ZASTOSOWANIU METODY LUKI W FINANSOWANIU
W sytuacji gdy projekt: nie generuje dochodu (np. drogi, za korzystanie z których nie trzeba płacić); dochody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych (np. niektóre koleje); projekt podlega zasadom pomocy publicznej - art. 55 ust. 6; całkowity koszt projektu nie przekracza 1 mln EUR- art. 55 ust. 5. należy zaznaczyć odpowiedź NIE DOTYCZY W pozostałych przypadkach w punkcie tym należy zamieścić wartości określonych pozycji niezbędnych do wyliczenia luki w finansowaniu Wartości te należy przenieść z „Studium Wykonalności”

25 POMOC PUBLICZNA

26 INSTRUMENT ELASTYCZNOŚCI
Działanie 2.2 Maksymalna wartość wydatków w ramach instrumentu elastyczności wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych Projektu

27 KWALIFIKOWALNOŚĆ PODATKU VAT PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

28 ŹRÓDŁA FINANSOWNIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU

29 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW I OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

30 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058)


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google