Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014

2 Zasady ogólne Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

3 Części egzaminu Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, języka obcego nowożytnego.

4 Część humanistyczna Składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

5 Część matematyczno-przyrodnicza
Składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

6 Język obcy nowożytny W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

7 Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Trzecia część egzaminu na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowa tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Mogą do niej przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Gimnazjaliści, przystępujący do trzeciej części egzaminu na obu poziomach, rozwiązują zadania z tego samego języka.

8 Zgłaszanie uczniów do egzaminu
Rodzice uczniów nie później niż do 20 września składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do trzeciej części egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczyli się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego oraz o woli przystąpienia do części egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli nie muszą przystępować do niego obowiązkowo

9 Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów nie później niż do 22 stycznia 2014 r. składają dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako obowiązkowego w szkole, lub rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym, jeżeli przystąpienie do egzaminu na tym poziomie nie było obowiązkowe Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów nie później niż do 9 kwietnia 2014 r. składają dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako obowiązkowego w szkole, jeżeli uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub laureata konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

10 Dyrektor gimnazjum w terminie ustalonym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, ale nie później niż do 30 listopada roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, jest zobowiązany przekazać w formie elektronicznej do OKE listę uczniów przystępujących do egzaminu zawierającą: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu egzaminacyjnego, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym, numer sali, w której uczeń przystąpi do egzaminu.

11 Do 25 listopada 2013 r. dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań. W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia rodzic (prawny opiekun) ucznia składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do 30 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu.

12 Opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu. W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

13 Dostosowanie warunków egzaminacyjnych, do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadających: opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w czasie, gdy uczeń uczęszczał do szkoły podstawowej lub gimnazjum opinię w sprawie przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku ucznia chorego lub niesprawnego czasowo

14 zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

15 Terminy egzaminów Część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 Część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 z zakresu matematyki – godz. 11:00 Język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 r. (piątek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

16 Termin dodatkowy Część humanistyczna – 2 czerwca 2014 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 Część matematyczno-przyrodnicza – 3 czerwca 2014 r. (wtorek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 z zakresu matematyki – godz. 11:00 Język obcy nowożytny – 5 czerwca 2014 r. (czwartek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

17 Organizacja czasu egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku
Zakres egzaminu Historia i WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język obcy – poziom podstawowy – poziom rozszerzony Dzień egzaminu Pierwszy 23 kwietnia 2012 r. środa Drugi 24 kwietnia 2012 r. czwartek Trzeci 25 kwietnia 2012 r. piątek Czas rozpoczęcia egzaminu 9.00 11.00 Czas trwania egzaminu 60 min 90 min Czas przedłużenia pisania testu 20 min 45 min 30 min

18 Zespół nadzorujący (ZN) przebieg egzaminu
W skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu w danej sali wchodzi co najmniej trzech nauczycieli. Członkami zespołu nadzorującego egzamin w danym dniu nie mogą być nauczyciele przedmiotów, które wchodzą w zakres danego arkusza. Procedury - p.5/s.10

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Serwis dla ucznia Uczeń loguje się do serwisu, wpisując swój numer PESEL oraz hasło, które otrzymuje od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu do serwisu uczeń może sprawdzić swoje dane osobowe oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. W razie problemów z logowaniem do systemu OBIEG, uczeń powinien zwrócić się do dyrektora szkoły – ma on możliwość wygenerowania nowego hasła dla ucznia. Tylko dyrektor ma możliwość wygenerowania hasła. Punkt drugi zbyt drobiazgowo – być może będzie inaczej w przyszłym roku 

20 Przygotowanie uczniów do egzaminu
Podstawa programowa Diagnoza edukacyjna Motywacja Ćwiczenie/ trening Procedury - informacja dla ucznia Przygotowanie uczniów do egzaminu Istotne czynniki sukcesu egzaminacyjnego uczniów

21 Praca z kartami odpowiedzi

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Źródła informacji Strona internetowa OKE Strona internetowa szkoły Zapraszamy do korzystania z nich Przypominamy o uaktualnieniu adresów owych szkół


Pobierz ppt "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google