Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGULUJĄCE PRAWA I OBOWIĄZKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGULUJĄCE PRAWA I OBOWIĄZKI"— Zapis prezentacji:

1 REGULUJĄCE PRAWA I OBOWIĄZKI
DOKUMENTY REGULUJĄCE PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE [wyciąg]

2 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ
WEWNĘTRZNYMI DOKUMENTAMI REGULUJĄCYMI FUNKCJONOWANIE WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE SĄ : STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WSM NA LATA 2012 – 2017 REGULAMIN STUDIÓW

3 WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ
STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE

4 szkolnictwa wyższego. W związku z tym Założyciel Rektor Honorowy
Nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” dnia 18 marca 2011 r. spowodowała konieczność dostosowania obowiązujących na uczelniach polskich aktów prawnych do wymogów znowelizowanego prawa szkolnictwa wyższego. W związku z tym Założyciel Rektor Honorowy Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Prof. dr Stanisław Dawidziuk działając na podstawie art. 58 ust. 1 ww. ustawy oraz § 3 pkt 1 Statutu WSM w Warszawie (Zał. do Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r. Nr DSW /07) podpisał w dniu 29 marca 2012 r. zarządzenie w sprawie Statutu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, który wszedł w życie w dniu podpisania, tj roku. Statut stanowi najważniejszy dokument Uczelni, który reguluje wszystkie najważniejsze aspekty jej funkcjonowania.

5 Rozdział V: Studia i studenci
§ 46 Nauka na Uczelni jest odpłatna. Wykłady w Uczelni są otwarte. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod kształcenia i technik na odległość. § 47 Osoba zakwalifikowana na studia zawiera z Uczelnią umowę o świadczeniu studiów. Osoba, która nie dopełni odpowiednich warunków nie może zostać wpisana na listę studentów Uczelni. § 49 Dziekan określa zasady studiowania według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia

6 § 50 Studentom osiągającym najlepsze wyniki w nauce, po pierwszym roku studiów, może być przyznane stypendium Rektora. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, który uzyskał wysoką średnią ocen i posiada osiągnięcia w twórczej pracy naukowej może ubiegać się o przyjęcie na staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego. Studentowi przyjętemu na staż może być przyznane stypendium ze środków własnych Uczelni. Stypendia, za najlepsze wyniki w nauce lub wysoką średnią ocen oraz osiągnięcia twórcze są przyznawane niezależnie od stypendiów Rektora dla najlepszych studentów z funduszu pomocy materialnej dla studentów oraz stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce - stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe Zasady przyznawania stypendiów studentom osiągającym najlepsze wyniki w nauce określa regulamin pomocy materialnej dla studentów opracowany przez Samorząd Studencki, przyjęty uchwałą Senatu.

7 § 51 Za czyny uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją Dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim Samorządu Studenckiego. Postępowanie przed Komisją Dyscyplinarną toczy się według zasad określonych w ustawie. Komisja Dyscyplinarna dla studentów i odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów orzekają w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki oraz dwóch członków, z których jeden jest nauczycielem akademickim, a drugi studentem. Członków Komisji Dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej oraz ich przewodniczących powołuje Rektor.

8 WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ
STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012 – 2017

9 Strategia obowiązuje od października 2012 r.
Uznając potrzebę planowania rozwoju Uczelni w perspektywie długookresowej Senat Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie przyjął w dniu 30 marca 2012 roku uchwałę w sprawie „Strategii rozwoju Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na lata 2012 – 2017”. Podstawą prawną była ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) oraz § 10 pkt 6 Statutu WSM w Warszawie (Decyzja Nr 1/03/2012 Założyciela WSM w Warszawie z dnia 29 marca 2012 r.), Strategia obowiązuje od października 2012 r.

10 Strategia kreśli wizję rozwoju Uczelni, wyznacza misję do spełnienia oraz wytycza cele strategiczne, które zamierza osiągnąć realizując proces kształcenia w najbliższych latach. Przesłaniem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie jest przyczynianie się do podwyższania jakości życia społeczeństwa przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy, kreowanie umiejętności jej wykorzystywania w praktyce oraz kształtowanie postaw. Wielka w tym rola Biblioteki uczelnianej gromadzącej i udostępniającej zasoby w formie papierowej oraz elektronicznej. Uczelnia dba o wysoką jakość kształcenia oraz uwzględnia w ofercie programowej potrzeby współczesnego rynku pracy oraz zasadę kształcenia przez całe życie. WSM w Warszawie rozwija kontakty ze środowiskiem akademickim w kraju i poza jego granicami oraz z krajowym i regionalnym otoczeniem gospodarczym i społecznym. W szybko zmieniającym się świecie WSM w Warszawie dąży do utrzymania swojej dotychczasowej roli tj. generowanie zmiany poprzez kształcenie i badania naukowe (upowszechnianie ich wyników) oraz reagowanie na nowe oczekiwania otoczenia wywołane przez tę zmianę.

11 KSZTAŁTOWANIE KADR DLA POTRZEB INNOWACYJNEJ GOSPODARKI.
Misją Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie jest: KSZTAŁTOWANIE KADR DLA POTRZEB INNOWACYJNEJ GOSPODARKI.

12 Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie jest:
Wizją Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie jest: Permanentne doskonalenie programów i planów nauczania adekwatnych do misji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Kształcenie własnych kadr naukowych. Umiędzynarodowienie studiów i badań naukowych. Rozszerzenie współpracy z otoczeniem zewnętrznym.

13 Zgodnie z przyjętą Strategią absolwenci Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie mają być wyposażeni są w nowoczesną wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające im podjąć pracę i przystosowywać się do zmian gospodarczych i społecznych w społeczeństwie wiedzy i mądrości. W treść strategii wpisuje się działalność Biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

14 Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Cele Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Nadrzędnym celem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie jest jej dalszy dynamiczny rozwój oraz uzyskanie miejsca w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Jednocześnie Uczelnia nadal będzie przygotowywać wysokokwalifikowaną kadrę na krajowy i europejski rynek pracy. Uczelnia wypełnia swą Misję realizując następujące cele strategiczne w zakresie: Kształcenia, Badań naukowych.

15 REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ
W WARSZAWIE

16 Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie obowiązuje
W dniu 30 marca 2012 r. Senat Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie – działając na podstawie: ustawy art. 161 ust. 1 Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U. Nr 160,poz. 958), § 10 pkt 8 Statutu WSM w Warszawie (Decyzja Nr 1/03/2012 Założyciela WSM w  Warszawie z dnia 29 marca 2012r.), przyjmując informację o pozytywnej opinii Samorządu Studenckiego Uczelni w  sprawie Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie". Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie obowiązuje od roku.

17 Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
§1 Studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie są prowadzone na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz.U. Nr 160, poz. 958), Statutu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (Załącznik do Zarządzenia nr 1/03/2012 Założyciela Rektora Honorowego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 29 marca 2012, Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

18 Regulamin studiów w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie określa organizację
i przebieg toku studiów oraz związane z tym prawa i obowiązki studenta. Regulamin dotyczy, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Szczegółowe zasady studiowania, w tym sprawy organizacji studiów i toku studiowania w zakresie nieuregulowanym w regulaminie, określają Rada Wydziału i Dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwego organu Samorządu Studentów. Bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu sprawuje Dziekan. Od decyzji Dziekana dotyczących indywidualnych spraw studenckich, przysługuje prawo odwołania się do Rektora. Decyzje Rektora są ostateczne. Odwołania składa się w formie pisemnej za pośrednictwem Dziekana, który wydał zaskarżane decyzje – w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia.

19 Samorząd Studencki i Starostowie Grup
§4 Reprezentantami interesów studentów w kontaktach z organami Uczelni są Samorząd Studencki oraz współdziałający z nim starostowie grup. §5 Dziekan powołuje w porozumieniu z organami Samorządu Studenckiego spośród nauczycieli akademickich opiekunów lat studiów, a w razie potrzeby opiekunów grup studenckich lub praktyk. Dziekan ustala zakres i formy pracy opiekunów oraz nadzoruje i ocenia ich działalność.

20 przedstawicieli studentów,
Prawa studenta §6 Student ma prawo do: udziału w podejmowaniu decyzji przez organy kolegialne Uczelni, za pośrednictwem przedstawicieli studentów, zgłaszania do Samorządu Studenckiego uwag dotyczących planów studiów, spraw związanych z procesem nauczania i wychowania oraz warunkami socjalno-bytowymi, korzystania z pomieszczeń, urządzeń i zbiorów bibliotecznych Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni, otrzymywania nagród i wyróżnień, uczestniczenia w badaniach i zrzeszania się w kołach naukowych, rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni, dostępu do zajęć, wymaganych w planach studiów, uczestniczenia w zajęciach otwartych innych dziedzin nauczania, studiowania równolegle na innym kierunku/specjalności, po uzyskaniu zgody Dziekana, studiowania wg indywidualnego programu nauczania, po uzyskaniu zgody Dziekana, konsultacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich w czasie dyżurów, otrzymywania pomocy materialnej, jeżeli spełnia warunki określone w odrębnych przepisach, udziału w ocenach procesu dydaktycznego.

21 Student Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie jest zobowiązany do:
Obowiązki studenta §7 Student Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie jest zobowiązany do: dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni oraz respektowanie treści zawartych w ślubowaniu, jakie student składa w trakcie immatrykulacji, uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych, organizowanych przez Uczelnię, zgodnie z obowiązującym go planem studiów i programem kształcenia, składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów, przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni oraz troski o jej mienie, terminowego opłacania czesnego, a także innych opłat związanych z przebiegiem studiów oraz informowania na życzenie Uczelni o dokonanych wpłatach w trybie i formie określonej przez Uczelnię, informowania Uczelni o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu zamieszkania i danych kontaktowych (nr telefonu, adresu ).

22 Opłaty za studia §8 Student zawiera z Uczelnią pisemną umowę o studiowaniu, która zobowiązuje go do wnoszenia opłat. Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między Uczelnią, a studentem w formie pisemnej. Wysokość opłat oraz terminy i zasady odpłatności za studia określa regulamin opłat wydany przez Kanclerza w porozumieniu z Rektorem i Założycielem Uczelni.

23 Organizacja studiów §9 Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Rektor może zarządzić rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych przed dniem 1 października. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry: semestr zimowy oraz semestr letni. Rektor może zarządzić rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla określonego roku i kierunku studiów od semestru letniego. Rok akademicki obejmuje: sesje: zimową, zimową poprawkową, letnią, letnią poprawkową, przerwy: zimową i letnią. §10 Czas trwania studiów określa plan studiów. W przypadku zaistnienia urlopu udzielonego przez Dziekana lub konieczności powtarzania semestru lub roku czas trwania studiów przedłuża się.

24 Organizacja studiów c.d.
§12 Przyjęte plany studiów i programy kształcenia lub ich części, w tym zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy, praca dyplomowa i egzamin dyplomowy mogą być realizowane w języku obcym. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan po uzyskaniu akceptacji Rektora. Przygotowanie pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym może również odbywać się na wniosek studenta, za zgodą Dziekana podjętą w porozumieniu z promotorem. Jeżeli zajęcia dydaktyczne z przedmiotu odbywają się w języku obcym, zaliczenia i egzaminy odbywają się również w tym języku. Do pracy dyplomowej, przygotowanej w języku obcym, student załącza streszczenie w języku polskim. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

25 Indywidualny tok studiów
§19 Studenci wyróżniający się szczególnie dobrymi wynikami w nauce, tj. osiągający średnią ocen co najmniej 4,0, z dotychczasowego przebiegu studiów i wykazujący uzdolnienia w zakresie określonej dyscypliny, mogą studiować według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia na zasadach określonych przez Dziekana. Zgodę na indywidualny plan studiów i program kształcenia udziela, na pisemną prośbę studenta, Dziekan. W wyjątkowych sytuacjach Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia także w innych przypadkach.

26 § 22 W terminie i na warunkach określonych przez Dziekana student ma obowiązek dokonania: wyboru specjalności, wykładu monograficznego, seminarium dyplomowego.

27 Egzaminy i zaliczenia § 23
Wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów, kończą się egzaminem, zaliczeniem na ocenę lub zaliczeniem. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu, z którego prowadzone są ćwiczenia jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Szczegółowe warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń podaje prowadzący zajęcia. Podstawą przystąpienia do sesji egzaminacyjnej jest semestralne rozliczenie finansowe z Uczelnią. Egzaminy z przedmiotów danego semestru składane są w trzech terminach: -przed zakończeniem semestru (termin zerowy), o ile został on ustalony dla danego przedmiotu, -w czasie sesji egzaminacyjnej (termin podstawowy), -w czasie sesji poprawkowej (dwa terminy poprawkowe). Ocena z egzaminu, zaliczenia z ćwiczeń lub zaliczenie wpisywana jest do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu (odpowiednio zaliczeniowego i egzaminacyjnego). Tryb i sposób informowania o uzyskanych wynikach egzaminu i zaliczeń ustalany jest przez prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu. Student przystępujący do egzaminu z przedmiotu lub zaliczenia ćwiczeń zobowiązany jest do okazania indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie formy oraz terminów zaliczeń i egzaminów do ich potrzeb, wynikających z rodzaju niepełnosprawności.

28 Decyzję w tej sprawie Dziekan podejmuje niezwłocznie.
§ 24 Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie podstawowym bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Egzamin złożony po tym terminie traktowany jest jako egzamin poprawkowy. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie student wnosi w formie pisemnej do dziekanatu, najpóźniej w ciągu siedmiu dni kalendarzowych po terminie egzaminu. Decyzję w tej sprawie Dziekan podejmuje niezwłocznie. W przypadku nieobecności na egzaminie usprawiedliwionej przez Dziekana, studentowi przysługuje dodatkowy termin egzaminacyjny. Po otrzymaniu na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do dwukrotnego składania egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu w terminie podstawowym w danym semestrze. § 25 W ciągu 7 dni od daty uzyskania oceny niedostatecznej z drugiego egzaminu poprawkowego, student może złożyć do Dziekana wniosek z uzasadnieniem o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Uzasadnienie może odnosić się do zarzutów dotyczących bezstronności egzaminu/zaliczenia lub uchybień formalnych. Egzamin komisyjny odbywa się w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Na wniosek studenta w komisji do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego bierze udział obserwator - przedstawiciel Samorządu Studenckiego. Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na egzaminie komisyjnym w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem niedostatecznej oceny z tego egzaminu. Niezaliczenie egzaminu komisyjnego powoduje skreślenie studenta z listy studentów.

29 Zaliczenia oraz punkty ECTS
§ 26 Jednostką zaliczeniową w ramach toku studiów jest rok studiów. Rozliczenie finansowe obowiązuje studenta w okresie jednego semestru. Warunkiem zaliczenia danego roku akademickiego jest zaliczenie kolejnych semestrów i spełnienie wszystkich wymagań określonych w planie studiów. Obowiązkiem studenta jest uzyskanie do końca sesji poprawkowej danego roku akademickiego wszystkich wpisów z zaliczeń i egzaminów w indeksie oraz w karcie okresowych osiągnięć studenta i złożenia obu dokumentów w dziekanacie do końca sesji poprawkowej. Zaliczenie roku stwierdza Dziekan. Zaliczenie przedmiotu powoduje przyznanie studentowi odpowiedniej liczby punktów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) oraz regulaminem ECTS wydanym przez Rektora uczelni, zgodnie z odrębnymi przepisami. Ogólna liczba punktów ECTS w roku akademickim nie może być mniejsza niż 60. Wynikającym z planu studiów i programom kształcenia zajęciom zaliczonym przez studenta przypisuje się punkty ECTS. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich – co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich.

30 PRAKTYKI ZAWODOWE i EGZAMINY MIĘDZYNARODOWE
§ 27 Praktykę zawodową student systemu stacjonarnego odbywa w zakresie i wymiarze określonym w planie studiów i programie nauczania. Do okresu studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zalicza się praktykę zawodową. Terminy praktyk określa Dziekan i podaje do wiadomości studentów. Dziekan zalicza studentowi praktykę na podstawie zaświadczenia zakładu pracy o jej odbyciu oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Zaliczenie praktyki potwierdza się wpisem do indeksu. Udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą do zaliczenia w całości lub części praktyki studenta, jeżeli program obozu odpowiada wymogom określonym w programie nauczania dla danej praktyki. § 28 Studenci Uczelni mają możliwość zdawania międzynarodowego egzaminu z języka obcego. Zasady przystępowania do egzaminu ustala odrębny regulamin.

31 powtarzaniu roku studiów, warunkowym wpisie na następny rok studiów,
POWTARZANIE ROKU § 31 W stosunku do studenta, który nie zaliczył roku akademickiego Dziekan może podjąć decyzję o: powtarzaniu roku studiów, warunkowym wpisie na następny rok studiów, bądź skreśleniu z listy studentów. § 32 Student powtarza rok studiów, jeżeli do zaliczenia roku brakuje mu więcej niż dwóch niezaliczonych przedmiotów. Student nie może powtarzać pierwszego roku studiów. Student składa podanie do Dziekana o zezwolenie na powtarzanie roku studiów w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia sesji poprawkowej. Prawo do powtarzania roku przysługuje tylko raz na każdym z obu stopni studiów. Student powtarzający rok ma obowiązek zaliczyć przedmioty stanowiące różnice programowe, jeśli nastąpiła zmiana planu studiów i programu nauczania.

32 WPIS WARUNKOWY § 33 Student może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w roku następnym, jeżeli do zaliczenia roku brakuje mu nie więcej niż dwóch niezaliczonych przedmiotów. Student składa podanie do Dziekana o zezwolenie na podjęcie studiów w następnym roku w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia sesji poprawkowej. Student, który uzyskał wpis warunkowy na rok następny, jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących zaliczeń i egzaminów w terminie wyznaczonym przez Dziekana. W przypadku niewypełnienia przez studenta zobowiązań wynikających z warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w roku następnym student zostaje skreślony z listy studentów.

33 SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW
§ 34 Dziekan skreśla z listy studentów w przypadku: niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów w formie pisemnej, niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni. Dziekan może skreślić z listy studentów w przypadku: stwierdzenia braku postępów w nauce, w stopniu wykluczającym zaliczenie studiów, nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji o skreśleniu. Decyzja Rektora jest ostateczna.

34 Studia równoległe § 35 Student wypełniający wszystkie obowiązki związane z podstawowym tokiem studiów może, za zgodą Dziekana, studiować na kilku kierunkach, także w innych uczelniach, jednak nie wcześniej niż od drugiego roku studiów. Zgodę na podjęcie studiów równoległych wyraża Dziekan wydziału, na którym studia te mają się odbywać, po uzyskaniu przez studenta zgody Dziekana wydziału, na który student został przyjęty na studia podstawowe. Student innej uczelni może uczestniczyć w zajęciach odbywających się w Uczelni, za zgodą Dziekana.

35 Urlopy dziekańskie § 36 Student może ubiegać się o przyznanie urlopu krótko – lub długoterminowego. Dziekan może udzielić urlopu: zdrowotnego – w przypadku długotrwałej choroby studenta uniemożliwiającej uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, losowego – w szczególnych okolicznościach losowych, w tym z powodu urodzenia dziecka lub opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny studenta, wymagającym opieki, na czas służbowego wyjazdu za granicę. Urlop krótkoterminowy może trwać nie dłużej niż semestr, Urlop długoterminowy może trwać nie dłużej niż rok. Nie udziela się urlopu na pierwszym roku studiów. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie.

36 dyplomowego (licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego).
Praca dyplomowa § 37 Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego (licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego). Przez pracę dyplomową rozumie się odpowiednio pisemną pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską. Student składa dodatkowo pracę w formie elektronicznej, na nośniku CD. Tematy prac dyplomowych promotor przekazuje kierownikowi katedry w terminie do 10 grudnia oraz 30 kwietnia. Tematy zatwierdza w terminie nie później niż jeden miesiąc od otrzymania właściwa katedra i przekazuje Dziekanowi oraz właściwym promotorom. Złożenie pracy dyplomowej powinno nastąpić do 30 września dla studiów kończących się w semestrze letnim i do 31 marca dla studiów kończących się w semestrze zimowym. Egzamin dyplomowy winien odbyć się nie później niż dwa miesiące po dacie złożenia pracy dyplomowej. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta i po zasięgnięciu opinii promotora, Dziekan może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej nie dłużej niż o trzy miesiące. Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej wiąże się z opłatą, której wysokość określa regulamin opłat. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w terminie student zostaje skreślony z listy studentów.

37 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/09/2011 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 21 września 2011 r. Regulamin ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie § 4 Studenci WSM w Warszawie mogą ubiegać się o pomoc materialną z przekazanych Uczelni środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie: 1) stypendium socjalnego, 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów, 4) zapomogi.

38 Stypendium socjalne Prawo do ubiegania się w roku akademickim 2012/2013 o stypendium socjalne przyznawane na okres do 10 miesięcy mają studenci, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 782,-zł. Studenci, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie przekracza kwotę 782,-zł., ale nie przekracza kwoty 850,-zł. będą mogli ubiegać się o stypendium socjalne przyznawane na okres do 9 miesięcy tj. od miesiąca listopada 2012 r. Studenci trybu stacjonarnego znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (lub z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. W takim przypadku do wniosku należy dodatkowo dołączyć: zaświadczenie o miejscu zameldowania na pobyt stały (kserokopia dowodu osobistego) oraz poświadczenie na wniosku o zakwaterowaniu w Domu Studenckim (student uzyskuje u kierownika DS) lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające zamieszkanie. poza miejscowością stałego zameldowania.

39 Do wniosku o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy dołączyć:
1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia: w dydaktyce a) I stopnia – gdy średnia ocen w poprzednim roku studiów wynosi 4,86 – 5,00 b) II stopnia – gdy średnia ocen w poprzednim roku studiów wynosi 4,75 – 4,85. osiągnięcia naukowe tj.: a) aktywną pracę w kole naukowym, potwierdzoną przez opiekuna koła, b) udział w pracach naukowo-badawczych, potwierdzonych przez kierownika projektu, c) potwierdzoną współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym zagranicznymi, d) cykliczne publikacje w wydawnictwach np. WSM w Warszawie i innych uczelni, instytutach itp. e) znaczące opracowania lub referaty nie objęte programem nauczania, f) aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych tj. wygłoszenie referatu lub prezentacji, g) I,II lub III miejsce otrzymane w olimpiadach, h) studia równoległe na drugim kierunku studiów. osiągnięcia artystyczne tj.: a) uzyskanie I,II lub III miejsca w konkursach i festiwalach, - osiągnięcia sportowe tj.: a) uzyskanie przez studenta I, II lub III miejsca we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - międzyuczelnianym lub uczelnianym.

40 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Do wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć: Orzeczenie właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność Oświadczenie studenta o niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie

41 Zapomogi Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. Do wniosku o zapomogę należy dołączyć: Dokumenty poświadczające zdarzenia uzasadniające wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi tj. na przykład: kopię aktu zgonu najbliższego członka rodziny, zaświadczenia oraz dokumentację lekarską związaną z ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny, zaświadczenie z organu samorządowego potwierdzające powódź, pożar lub inne szkody losowe. Oświadczenie studenta o niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie

42 Wysokość pomocy materialnej w roku akademickim 2012/2013
Zgodnie z zarządzeniem nr 3/09/2012 Rektora Wyższej szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie terminu składania wniosków i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2012/13: 1) wysokość stypendium socjalnego wynosi – do 800 zł 2) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – 700 zł 3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi: I stopień – do 850 zł II stopień – do 700 zł 4) wysokość zapomogi do kwoty zł.

43 Uczelniane samorządy studentów są obowiązane do opracowania
Art. 202 ust. 5a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 Nr 0, poz.572) Uczelniane samorządy studentów są obowiązane do opracowania i promowania kodeksu etyki studenta. W dniu 8 października 2012 r. Samorząd Studencki WSM w Warszawie przedstawił Senatowi Uczelni KODEKS ETYKI STUDENTA WSM W WARSZAWIE

44 KODEKS ETYKI STUDENTA WSM W WARSZAWIE WYBRANE ZAPISY:
§ 1 Każdy student powinien: uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z nałożonych obowiązków wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, realizacji założonych celów i rozwoju własnej osobowości szanować prawa i zwyczaje akademickie wspierać innych studentów z ich dążeniu do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności dążyć do prawdy, będącej podstawą wszelkiej nauki dbać o honor i godność studenta uczciwie postępować w relacjach z nauczycielami akademickimi – w szczególności niedopuszczalny jest plagiat i korzystanie w sposób niedozwolony z materiałów przygotowanych przez innych studentów 8) zapoznać się z zasadami niniejszego kodeksu, jak również rozpowszechniać go w środowisku akademickim.


Pobierz ppt "REGULUJĄCE PRAWA I OBOWIĄZKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google