Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w ustawie o stopniach i tytule naukowym RW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w ustawie o stopniach i tytule naukowym RW"— Zapis prezentacji:

1 w ustawie o stopniach i tytule naukowym RW 25.10.2005
ZMIANY w ustawie o stopniach i tytule naukowym RW

2 Minimum kadrowe – art. 6. ust.5
CK w uzasadnionych przypadkach może uznać, że osoby reprezentujące pokrewne dziedziny nauki lub sztuki , w tym pokrewne dyscypliny naukowe i artystyczne, spełniają warunki dot. zaliczenia ich do minimum kadrowego wymaganego do nadania jednostce uprawnienie do nadawania stopnia dra i dra hab.(art.6 dodany ust.5).

3 Zatwierdzenie uchwały dot. nadania stopnia dra hab. art. 9
W art. 9 uchylono ustęp 5. dot. nadawania stopnia dra habilitowanego przez radę jednostki bez wymagania zatwierdzania uchwały przez CK w przypadku szczególnie wysokiej oceny poziomu działalności naukowej.

4 Uchwała dot. nadania stopnia dra hab. art.19
uchwała o nadaniu stopnia dra hab. staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia;

5 Powoływanie recenzentów art. 20 ust. 5
W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej 2 recenzentów; W przewodach habilitacyjnych 4 recenzentów; Nie więcej niż jeden z jednostki

6 Powoływanie recenzentów art. 20 ust.5 cd.
recenzentów w przewodzie habilitacyjnym powołują: rada jednostki – dwóch CK – dwóch recenzenci w przewodzie hab. uczestniczą na takich samych zasadach.

7 Tytuł profesora - recenzenci art. 27
W postępowaniu o nadanie tytułu powołuje się 4 recenzentów, rada jednostki organizacyjnej – dwóch CK – dwóch uczestniczą oni w postępowaniu na takich samych zasadach.

8 Tytuł profesora - wniosek art. 28
Po podjęciu uchwały rada jednostki przesyła go w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały do CK; CK podejmuje uchwałę w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały; CK w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu, składa do prezydenta wniosek o nadanie tytułu;

9 Zaskarżanie decyzji art. 29 ust. 1
W postępowaniach dot. nadania stopni albo tytułu w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego; do zaskarżenia decyzji wydanych w tych postępowaniach stosuje się przepisy o zaskarżaniu decyzji administracyjnych do sądu administracyjnego

10 Nieważność postępowania art. 29a
Rada jednostki lub CK, w drodze decyzji stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu lub stopnia, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania osoba ubiegająca się – przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego;

11 Uwagi CK w sprawie rozpraw doktorskich w języku obcym
Stopnie doktora mają charakter stopni państwowych; do procesu ich nadawania stosowane muszą być procedury określone przez obowiązujące prawo: ustawa o stopniach i tytule, kodeks postępowania administracyjnego i ustawa o języku polskim;

12 Uwagi CK w sprawie rozpraw doktorskich w języku obcym cd.
rozprawa doktorska ma być przedstawiona w języku polskim albo gdy jest w języku obcym (co jest dopuszczalne), powinno jej towarzyszyć w aktach tłumaczenie na język polski;

13 Uwagi CK w sprawie rozpraw doktorskich w języku obcym cd.
wyłożenie jej do powszechnego wglądu „ w celu zapoznania się z jej treścią” oraz to, że obrona rozprawy ma charakter publiczny obliguje do zapewnienia dostępu do pełnego tekstu rozprawy i przebiegu czynności jej obrony w języku urzędowym obowiązującym w naszym kraju.

14 Prawo o szkolnictwie wyższym art.164. 2.
Zajęcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, a także egzaminy dyplomowe mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie studiów.

15 Prawo o szkolnictwie wyższym art.164. 2. cd.
W języku obcym mogą być prowadzone sprawdziany wiedzy lub umiejętności w trakcie przyjęć na studia oraz przygotowywane prace dyplomowe. Uczelnia przyjmująca na studia cudzoziemców organizuje dla tych osób zajęcia z języka polskiego.

16 Prawo o szkolnictwie wyższym art.195. 3.
Przepisy art. 164 stosuje się odpowiednio do studiów doktoranckich i doktorantów


Pobierz ppt "w ustawie o stopniach i tytule naukowym RW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google