Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

regulaminów uczelni wyższych pod kątem dostosowania ich zapisów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "regulaminów uczelni wyższych pod kątem dostosowania ich zapisów"— Zapis prezentacji:

1 regulaminów uczelni wyższych pod kątem dostosowania ich zapisów
Pełnosprawny Student VII Kraków, 29 października 2013 r. Raport z analizy regulaminów uczelni wyższych pod kątem dostosowania ich zapisów do wymogów stawianych przez nowelizację Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym Kinga Dumnicka

2 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U
USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Art. 13. 1. Podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są: 9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

3 Art. 162. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, uwzględniając: 6) warunki właściwej realizacji procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.

4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach § 2. Regulamin studiów określa sposób dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

5 W ramach projektu współfinansowanego ze środków Fundacji im
W ramach projektu współfinansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego FIRR przeprowadził analizę regulaminów wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, pod kątem dostosowania zapisów regulaminów do wymogów stawianych przez nowelizację Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w kontekście studentów niepełnosprawnych.

6 Zakres badania regulaminów
Ogólny zapis informujący o zobowiązaniach organów uczelni do zapewniania studentom niepełnosprawnym pełnego dostępu do edukacji uniwersyteckiej Dostosowanie materiałów Dostosowanie warunków odbywania zajęć Forma egzaminu Indywidualna Organizacja Studiów Dodatkowe wsparcie Dodatkowe zajęcia dydaktyczne (wspierające) Pomoc materialna

7 Zestawienie wyników badania
Badanie, mające na celu określenie poziomu zgodności zapisów regulaminów uczelnianych z nakładanymi przez ustawę wymogami, przeprowadzone zostało na grupie 432 uczelni publicznych i niepublicznych (zgodnie z listą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

8 Ilość zbadanych uczelni: 432 (niepubliczne: 337, publiczne i PWSZ: 95)
Brak dostępu do regulaminu: 161 (niepubliczne: 158, publiczne i PWSZ: 3) Regulamin zawiera ogólny zapis o ON: 175 (niepubliczne: 96, publiczne i PWSZ: 79) Regulamin nie zawiera ogólnego zapisu o ON: 96 (niepubliczne: 83, publiczne i PWSZ: 13)

9 Regulamin nie zawiera ogólnego zapisu o ON
Regulamin zawiera zapis ogólny o ON Brak dostępu do regulaminu

10 Podsumowanie: -blisko 1/4 uczelni w momencie prowadzenia badania nie spełniała wymogów ustawowych w zakresie dostosowania zapisów regulaminu; -ponad 1/3 poddanych badaniu uczelni nie udostępniała swojego regulaminu na stronie internetowej; -regulamin zamieszczany jest w formie niedostępnego dla ON dokumentu pdf/jpg;

11 zazwyczaj respektowaną zasadą jest, że uczelnia stwarza studentom niepełnosprawnym możliwość odbywania studiów wg Indywidualnej Organizacji Studiów, przesunięcia terminu egzaminu w uzasadnionych przypadkach i uznaje nieobecność na egzaminie za usprawiedliwioną, a w razie potrzeby przedłuża studentowi sesję egzaminacyjną.

12 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Dziękuję za uwagę Kinga Dumnicka Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Tel Konferencja pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Absolwenta oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Patroni honorowi: Partner: Patroni medialni:


Pobierz ppt "regulaminów uczelni wyższych pod kątem dostosowania ich zapisów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google