Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roman Jaworski Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roman Jaworski Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Roman Jaworski Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Unia Europejska Fundusz Spójności Wykorzystanie funduszy pomocowych na rzecz wzmocnienia Inspekcji Ochrony Środowiska Roman Jaworski Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

2 Cel wykorzystania funduszy pomocowych
Celem udzielonej pomocy jest poprawa sytuacji w zakresie pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie środowiska i czynnikach kształtujących ten stan (presjach), niezbędnych dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz wspomagania procesów decyzyjnych w ochronie środowiska Cel ten będzie osiągnięty poprzez unowocześnienie wyposażenia jednostek organizacyjnych Inspekcji Ochrony Środowiska w sprzęt pomiarowy i badawczy, co zapewni sprawną realizację przez Inspekcję Ochrony Środowiska zadań wynikających z przepisów prawnych, w tym zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej 02 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

3 Projekty Phare Projekty Phare zrealizowane przez Inspekcję w latach - Phare PL „Systemy oceny jakości powietrza” - Phare PL „Systemy oceny jakości powietrza – faza II” Udział Inspekcji w innych projektach Phare w latach realizowanych przez MŚ - Phare PL “Ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa” - Phare PL2002/IB/EN/01 „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej 2002/60/WE” - Phare PL2003/ „Kontynuacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej /60/WE” Cele – Powietrze - wyposażenie pomiarowe i informatyczne dla sieci monitoringu powietrza - zakup automatycznych stacji wyposażonych w analizatory , Woda - usprawnienie systemu gromadzenia danych wykorzystywanych do przeprowadzenia analizy charakterystyki obszarów dorzeczy , dostosowanie systemu GIS , przygotowanie systemu opracowywania sprawozdań dla KE, wprowadzenie procedury opracowywania planu gospodarowania wodami 03 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

4 Norweski Mechanizm Finansowy (1)
Projekt realizowany przez GIOŚ „Wzrost efektywności działalności polskiej Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” - Projekt PL0100 Wspólny Projekt polskich i norweskich organów ochrony środowiska: Beneficjent :GIOŚ i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska Partner: Norweski Urząd ds. Kontroli Zanieczyszczeń (SFT), obecnie Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń (KLIF) Całkowita wartość projektu: Euro w tym Euro przekazane przez Państwo-Darczyńcę (Norwegia) Czas realizacji: Cel - Zakup sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej (doposażenie laboratoriów) Wdrożenie nowych metod badawczych Rozwój systemu IT do zarządzania danymi środowiskowymi 04 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

5 Norweski Mechanizm Finansowy (2)
Projekty realizowane przez WIOŚ Projekty prowadzone przez WIOŚ mają na celu : - poprawę skuteczności w egzekwowaniu przestrzegania prawa - rozszerzenie zakresu i wdrożenie nowych metodyk wykonywania badań i pomiarów - zapewnienie realizacji wymogów dyrektyw unijnych - wzmocnienie kontroli i wykorzystywania zasobów wodnych Projekty wykorzystujące ten mechanizm finansowania są lub były realizowane miedzy innymi przez WIOŚ w Szczecinie, Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Gdańsku Celem bezpośrednim jest rozszerzenie oraz poprawa skuteczności monitoringu i kontroli jakości powietrza, wody, hałasu i jakości paliw , unowocześnienie bazy aparaturowej laboratoriów (kontrolno-pomiarowej) pozwalającej na pełna realizacje zadań statutowych, 05 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

6 NMF - przykładowe zakupy
Zakupy dokonane przez WIOŚ Małopolski: dwa samochody terenowe i łódź do poboru prób, chromatograf cieczowy.. Zakupy dokonane przez WIOŚ Zachodniopomorski: stacja kontroli hałasu (przenośna i mobilna). 06 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

7 Fundusz Spójności: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)
I. „Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. Etap I”, Priorytet III, Działanie 3.3. Monitoring Środowiska Beneficjent - koordynator: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Użytkownicy końcowi: Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Całkowita wartość projektu: zł (pierwotna wartość: zł) Okres realizacji projektu: 2008 – 2011 07 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

8 POIŚ - przykładowe zakupy
mikroskop odwrócony, analizator rtęci w fazie gazowej, spektrometr absorpcji atomowej ASA Chromatografy gazowe, chromatograf jonowy 08 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

9 POIŚ - zakupione stacje mobilne
Mobilne stacje do pomiaru hałasu i poboru prób wody i ścieków 09 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

10 Fundusz Spójności: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2)
II. „Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych”, Priorytet III, Działanie „Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom” Beneficjent - koordynator: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Użytkownicy końcowi: organy Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej Całkowita wartość projektu: 28 749 999 PLN Okres realizacji projektu: 2009 r. – 2012 r. Projekt realizowany przez DIO: Istotą projektu jest podniesienie sprawności organów Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej w ocenie skutków poważnych awarii na miejscu zdarzenia, poprzez wyposażenie ich w nowoczesne urządzenia. Stworzenie ogólnopolskiego systemu monitoringu poważnych awarii w celu przekazywania danych w czasie rzeczywistym, w momencie wystąpienia zdarzenia, do właściwych organów. System będzie się składał z 20 sieci monitoringu, umieszczonych w wybranych zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 10 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

11 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zrealizował projekt pn. „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa w województwie wielkopolskim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu” - Całkowita wartość projektu: zł Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku realizuje projekt pn. „Usprawnienie monitoringu jakości wód i powietrza w województwie podlaskim poprzez doposażenie w sprzęt laboratoryjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku” - Całkowita wartość projektu: zł Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy rozpoczyna w 2011r. 2 projekty pn.: „Rozwój infrastruktury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie ochrony powietrza w wyniku termomodernizacji oraz tworzenia systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń” oraz „Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy” - Całkowita wartość projektów: zł Zakup dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu obejmuje:- mobilne laboratoria do badań skażenia środowiska wraz ze specjalistycznym wyposażeniem,- sprzęt multimedialny wykorzystywany do udokumentowania zdarzenia, jego skali i okoliczności w celu gromadzenia materiałów niezbędnych w dalszym postępowaniu oraz zapewniający łączność z innymi osobami zaangażowanymi w realizację zadań terenowych,- sprzęt laboratoryjny służący do określeniu stopnia degradacji środowiska poprzez określenie stopnia zawartości związków organicznych w wodach, ściekach, glebie i odpadach. Zakup sprzętu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu obejmuje: samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego wraz ze sprzętem zapewniającym ochronę osobistą ratowników, sprzętem ratowniczym, sprzętem pomiarowym, sprzętem łączności ,sprzętem oświetleniowym, sprzętem do dekontaminacji, sorpcji i neutralizacji, wyposażeniem przeciwwybuchowym, narzędziami prostymi, wyposażeniem samochodu, wyposażeniem dopoboru próbek, sprzętem do ratownictwa medycznego. 11 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

12 Projekty planowane na lata 2012-2014
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska planuje uruchomienie trzech projektów finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego : w zakresie monitoringu środowiska: „Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” (2012 – 2014) II. „Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych” ( ) w zakresie działań kontrolnych: III. „Monitorowanie realizacji efektów projektu PL0100” (2012 – 2014) GIOŚ -Cele - Wzmocnienie potencjału Inspekcji; współpraca instytucjonalna z norweskimi instytucjami publicznymi, władzami lokalnymi i regionalnymi, w tym: Wzmocnienie systemu monitoringu jakości powietrza, w tym infrastruktury technicznej sieci pomiarowych, w szczególności ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej jakości danych w związku z nowymi wymaganiami wynikającymi z dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. DIO: kontynuacja Projektu PL0100: zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję poprzez wzrost wydajności; doskonalenie pracy inspektorów t.j.: wdrożenie skutecznego systemu przetwarzania danych z kontroli; wzmocnienie metodologiczne Inspekcji; zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów; opracowanie systemu rozpowszechniania informacji w społeczeństwie. WIOŚ Bydgoszcz - 1 projekt polega na rozbudowie i modernizacji systemu pomiarów zanieczyszczeń powietrza w miastach oraz systemu informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń, a także ociepleniu budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 2 projekt: zwiększenie dostępności i jakości usług dostarczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych 12 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

13 Dziękuję za uwagę! r.jaworski@gios.gov.pl
Unia Europejska Fundusz Spójności Dziękuję za uwagę! Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,


Pobierz ppt "Roman Jaworski Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google