Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 szkół ponadgimnazjalnych
Reforma programowa a organizacja pracy szkół ponadgimnazjalnych Powiat Tomaszowski 2012 r.

2 Akty obowiązujące USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw – (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz.17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 luty 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. W sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. nr 175, poz. 1042)

3 Kalendarz zmian ♦ 2012/2013 – nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wchodzi do pierwszych klas liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i następnie sukcesywnie do kolejnych klas. ♦ 2014/2015 – egzamin maturalny dostosowany do nowej podstawy programowej.

4 REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Co określa podstawa programowa kształcenia ogólnego? Podstawa programowa opisuje cele oraz treści kształcenia dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu edukacyjnego: etap I – klasy I-III szkoły podstawowej (nauczanie wczesnoszkolne) etap II – klasy IV-VI szkoły podstawowej etap III – gimnazjum etap IV – szkoła ponadgimnazjalna Treści kształcenia obejmują: – wiadomości, które uczniowie powinni zdobyć – umiejętności, które uczniowie powinni opanować – postawy, które szkoła u uczniów powinna kształtować

5 Kształcenie ogólne w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym,
choć realizowane w dwóch różnych szkołach: tworzy programowo spójną całość– zgodnie z koncepcją kształcenia liniowego stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe życie.

6 Podstawa programowa a ciągłość kształcenia
Wymagania szczegółowe w ramach jednego przedmiotu nie powtarzają się. Chronologia realizacji, rozkład materiału, metodyka podawania treści są atrybutami programu nauczania, nie podstawy programowej. Wymagania z etapów wcześniejszych obowiązują na wszystkich etapach późniejszych.

7 Zmiany w szkole ponadgimnazjalnej
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Egzamin maturalny według nowych zasad. Zmiany w wymiarze godzin. Zmiany w organizacji lekcji wychowania fizycznego.

8 Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej

9 Zmiany w szkolnych planach nauczania liceum ogólnokształcącego
wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17): a) zostały wprowadzone zmiany nazw niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: w miejsce technologii informacyjnej – informatyka, przysposobienia obronnego – edukacja dla bezpieczeństwa. b) zostały ustalone następujące przedmioty uzupełniające: przyroda, historia i społeczeństwo, zajęcia artystyczne i ekonomia w praktyce,

10 c) przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie
podstawowym lub w zakresie rozszerzonym: tylko w zakresie podstawowym : wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa tylko w zakresie rozszerzonym : historia muzyki, historia sztuki język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

11 d) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym :
język polski, język obcy nowożytny, matematyka (uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony, wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego); historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka – uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy ( zakres rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym)

12 Obowiązujące reguły tworzenia planu nauczania klas licealnych w zakresie przydziału zajęć obowiązkowych w zakresie rozszerzonym i przedmiotów uzupełniających Każdy uczeń musi realizować od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym spośród zaproponowanych przez szkołę Przynajmniej jednym z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym musi być: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia Jeśli oddział (grupa oddziałowa, międzyoddziałowa ) nie realizuje w zakresie rozszerzonym historii -musi realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo Jeśli oddział ( grupa oddziałowa, międzyoddziałowa ) nie realizuje w zakresie rozszerzonym geografii, chemii, fizyki lub biologii - musi realizować przedmiot uzupełniający przyroda

13

14 Nowy egzamin maturalny
trzeba zdać na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego, trzeba zdać egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego, zorganizowane zgodnie z precyzyjnie zdefiniowaną procedurą, trzeba przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z przynajmniej dwóch przedmiotów

15 Zmiany w tygodniowym wymiarze godzin godzin dla liceum ogólnokształcącego
Klasa I – 30 godzin Klasa II – 32 godziny Klasa III – 29 godzin

16 Liceum ogólnokształcące : język polski – 360 godzin – 12
dwa języki obce nowożytne – 450 godzin ( godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki) 15 wiedza o kulturze – 30 godzin – 1 historia – 60 –godzin – 2 wiedza o społeczeństwie – 30 godzin – 1 podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin – 2 geografia – 30 godzin – 1 biologia – 30 godzin – 1 chemia – 30 godzin – 1 fizyka – 30 godzin – 1 matematyka – 300 godzin – 10 informatyka – 30 godzin – 1 wychowanie fizyczne – 270 godzin – 9 edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin – 1 godziny z wychowawcą – 90 godzin - 3

17 Zmiany w organizacji lekcji wychowania fizycznego
Część zajęć WF ma pozostać w systemie klasowo - lekcyjnym, w tej części realizowane są wymagania określone w podstawie programowej, Szkoła, uwzględniając lokalne tradycje i warunki, a także potrzeby i oczekiwania uczniów powinna organizować zajęcia o profilu: sportowym rekreacyjno-zdrowotnym turystycznym.

18 dla każdego ucznia obowiązkowe są 3 godziny WF, przy czym:
Szkoła proponuje strategię realizacji obowiązkowych godzin wychowania fizycznego : na przykład: 2 godz. fakultetów + 1 godz. klasowo – lekcyjna, 1 godz. fakultetów + 2 godz. klasowo – lekcyjne, dla każdego ucznia obowiązkowe są 3 godziny WF, przy czym: na zajęciach w systemie klasowo – lekcyjnym wszyscy uczniowie realizują te same zadania / ćwiczenia ruchowe, w ramach godz. fakultetów mogą wybrać rodzaj zajęć proponowany przez szkołę ( sportowe, rekreacyjno – zdrowotne, turystyczne ).

19 Oferta edukacyjna liceum ogólnokształcącego na
rok szkolny 2012/2013 szkoła oferuje nauczanie 2 – 4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym. szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klas uczniowie dokonują na etapie naboru. Po pierwszej klasie uczniowie mogą dokonać zmiany klasy, a tym samym rozszerzeń. Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym trwa od klasy I do klasy III. W ofercie szczegółowej licea poinformują o : „profilach” klas pierwszych określających zestaw przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. zestawie i poziomach zaawansowania oferowanych języków obcych. zestawie przedmiotów uzupełniających. rodzaju proponowanych fakultetów z wychowania fizycznego kryteriach rekrutacyjnych, np. ocenach z wybranych przedmiotów (co najmniej trzy) na świadectwie ukończenia gimnazjum, które zostały uwzględnione w punktacji naboru do klas I itp..

20 Zmiany programowe obejmują również szkolnictwo artystyczne, w tym liceum plastyczne. Zmiany dotyczą przedmiotów ogólnokształcących, tak jak we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, natomiast bez zmian pozostawiono kształcenie w zakresie przedmiotów artystycznych. Egzamin maturalny Gimnazjum Liceum plastyczne Egzamin dyplomowy

21 ZAPRASZAMY : OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI www. ore. edu
ZAPRASZAMY : OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI Ministerstwo Edukacji Narodowej Powiat Tomaszowski ul. Św. Antoniego Tomaszów Maz. tel Katarzyna Banaszczak Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego tel


Pobierz ppt "szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google