Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

2 Czym jest prezydencja? Prezydencja w Radzie UE to rotacyjne przewodnictwo w UE pełnione kolejno przez Państwa Członkowskie przez sześć miesięcy Polska będzie sprawować przewodnictwo w Radzie UE w okresie lipiec - grudzień 2011 Polska będzie czwartym z „nowych” państw członkowskich Unii Europejskiej, które będzie sprawowało prezydencję (po Słowenii, Czechach i Węgrzech) Polska jest pierwszym państwem obejmującym prezydencję w trio Polska – Dania – Cypr

3 Zadania prezydencji Przewodniczenie pracom Rady UE oraz jej grup i komitetów roboczych Reprezentowanie Rady wobec innych instytucji Unii Europejskiej Reprezentowanie UE w stosunkach międzynarodowych (wobec państw trzecich i organizacji międzynarodowych)

4 Uwagi wprowadzające Szansa na wielką modernizację polskiej administracji Zaangażowane wszystkie ministerstwa, wiele urzędów, placówki dyplomatyczne, parlament, samorządy lokalne Wyzwanie organizacyjne porównywalne do akcesji, mniejszy wysiłek legislacyjny, większy szkoleniowy i logistyczny Czwarta prezydencja „nowego” państwa członkowskiego, ale pierwsza największego spośród UE-12 Polska liderem tria

5 Ryzyka Precedensowy charakter przedsięwzięcia Rotacja kadr
minus – brak polskich doświadczeń plus – duża swoboda w kształtowaniu rozwiązań, wytyczanie drogi Rotacja kadr Procedury i ograniczenia wynikające z przepisów prawa i praktyki administracji Kryzys finansowy znaczna część kosztów organizacji jest nieunikniona cięcia mogą wpływać na jakość przygotowań

6 Wzory Prezydencje z ubiegłych lat i te, które się przygotowują (wizyty studyjne, spotkania, konferencje od 2006 r.) Nowe państwa członkowskie: Słowenia, Czechy, Węgry Cenne wzory: prezydencje oceniane jako skuteczne: szczególnie Finlandia, Dania, Niderlandy, Niemcy porównywanie zamierzeń i rezultatów

7 Trudne Trio Niewielka praktyka w zakresie współpracy trio (dopiero drugie) Konstrukcja pozatraktatowa W trio z Polską: Dania i Cypr Regularne konsultacje od początku 2008 r. Żadne z państw tria nie uczestniczy w pełni w politykach UE Niewiele punktów zbieżnych (polityka morska?) Różne systemy i tradycje prawne Dwie małe administracje obok dużej – polskiej Najszersza reprezentacja dyplomatyczna – Polska (jedyna z tria w 34 państwach) skomplikowana sytuacja wewnętrzna Cypru Prawdopodobne prowadzenie przez Polskę niektórych grup roboczych w 2012 roku

8 Koordynacja przygotowań
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej do Sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (15 lipca 2008 r.) Program Przygotowań Polski do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, który wyznacza ramy: Struktury organizacyjnej przygotowań Założeń legislacyjnych Wytyczania priorytetów prezydencji Działań dotyczących zasobów ludzkich Przygotowań logistycznych Finansowania Kampanii informacyjno - promocyjnej

9 Struktura przygotowań
Prezes Rady Ministrów / Rada Ministrów Komitet Europejski Rady Ministrów Pełnomocnik Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej do Sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Zespoły opiniująco - doradcze (powołane decyzją Pełnomocnika z dnia 9 września 2008 r.) ds. budżetu ds. logistyki i bezpieczeństwa ds. promocji i kultury ds. zarządzania zasobami ludzkimi Departament Koordynacji Przygotowań i Obsługi Przewodnictwa RP w Radzie Unii Europejskiej

10 Współpraca międzynarodowa
Trio Polska - Dania - Cypr Uzgodnienia z poprzedzającym trio Hiszpania - Belgia - Węgry (plany) Doświadczenia Państw Członkowskich Robocze kontakty z krajami przygotowującymi się do Prezydencji Uzgodnienia z SG Rady (w planach - realizacja w latach )

11 Konsultacje Polska – Dania – Cypr
Zainicjowane w Kopenhadze Spotkanie w Warszawie w maju 2008 Wymiana doświadczeń Plany współpracy szkoleniowej W dalszej perspektywie: Możliwe wspólne szkolenia w Brukseli Opracowanie 18-miesięcznego programu Prezydencji Współpraca podczas Prezydencji

12 Kalendarz przygotowań
2008 Ośrodek bieżącej koordynacji przygotowań do Prezydencji Selekcja kadr Współpraca praktyczna z Danią i Cyprem 2009 Podział zadań pomiędzy KPRM, UKIE, MSZ i inne instytucje Szacunki budżetowe Rozpoczęcie szkoleń centralnych i sektorowych Współpraca z poprzedzającą Prezydencją węgierską Wstępny kalendarz i program Prezydencji Harmonogram wydarzeń towarzyszących Cele i priorytety Prezydencji

13 Kalendarz przygotowań
2010 Uzgodnienie programu legislacyjnego z KE Przygotowanie materiałów promocyjnych Przygotowanie 18-miesięcznego programu Prezydencji Kontynuacja szkoleń 2011 Bieżąca koordynacja z prezydencją węgierską Promocja Prezydencji Polski Uruchomienie strony internetowej Przewodnictwo w komitecie budżetowym Rady UE

14 Programowanie priorytetów prezydencji
Obszar I – zagadnienia wynikające z kalendarza prac instytucji UE: Negocjacje założeń nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 Kształt Wspólnej Polityki Rolnej po 2014 r. Rewizja Wspólnej Polityki Rybackiej Obszar II – polskie inicjatywy polityczne: Partnerstwo Wschodnie Budowa wspólnej polityki energetycznej Przegląd Strategii Morza Bałtyckiego Obszar III – zagadnienia obecnie procedowane, które mogą się zakończyć po 1 lipca 2011 r. (przykłady): dyrektywa o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej dyrektywa o przeciwdziałaniu dyskryminacji poza miejscem pracy dyrektywy wchodzące w skład tzw. pakietu obronnego

15 Harmonogram prac programowych
Działanie Czas Wstępna identyfikacja obszarów priorytetowych I/II kwartał 2009 Przygotowanie kalendarza prezydencji III/IV kwartał 2009 Monitorowanie stanu prac nad propozycjami legislacyjnymi instytucji UE III kwartał 2009/ II kwartał 2011 Przygotowanie 18 – miesięcznego programu tria Polska – Dania Cypr I kwartał 2010 Przygotowanie kompletnego programu prezydencji I/II kwartał 2010 Oficjalna prezentacja kalendarza prezydencji IV kwartał 2010

16 Zasoby ludzkie Wyłonienie korpusu prezydencji
Stworzenie systemu motywacyjno - lojalnościowego dla korpusu prezydencji Przygotowanie i przeprowadzenie programu szkoleń (kategorie: eksperci, przewodniczący grup, ministrowie ...)

17 Wyłonienie korpusu prezydencji
Proces selekcji wewnątrz administracji Mechanizmy zatrudniania na czas polskiej prezydencji obywateli polskich pracujących w instytucjach UE Zwiększenie zatrudnienia w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE

18 Szkolenia Szkolenia organizowane centralnie:
Szkolenia językowe (języki robocze UE) Szkolenia tematyczne (procedury i prawo UE) Szkolenia umiejętności miękkich (negocjacje) Szkolenia organizowane przez urzędy: Szkolenia specjalistyczne Dodatkowe szkolenia językowe Staże, wizyty studyjne, stypendia

19 Trening „umiejętności miękkich”
Szkolenia z technik przewodniczenia grupom roboczym i zespołom zadaniowym Techniki prezentacji i komunikacji Techniki negocjacji Techniki retoryczne Sytuacje kryzysowe Zarządzanie czasem i projektem Zarządzanie informacją

20 Harmonogram działań HR
Działanie Czas Wyznaczenie członków korpusu prezydencji, opracowanie systemu motywacyjno – lojalnościowego, organizacja centralnego programu szkoleniowego IV kwartał 2008 Określenie zasad uczestnictwa w programie szkoleniowym I kwartał 2009 Wybór organizatorów szkoleń I/II kwartał 2009

21 Harmonogram działań HR
Działanie Czas Organizacja specjalistycznych szkoleń sektorowych i szkoleń uzupełniających wobec programu szkoleń centralnych Zadanie ciągłe Współpraca z państwami UE w zakresie organizacji staży i wizyt studyjnych Zatrudnienie oficerów łącznikowych, nabór wolontariuszy i kadry pomocniczej prezydencji IV kwartał 2010/ I kwartał 2011

22 Komunikacja i promocja
Prezydencja w Radzie UE to szansa na umocnienie dobrego wizerunku naszego państwa w świecie jak również wśród własnych obywateli Prezydencja w Radzie UE to szansa na przybliżenie Unii Europejskiej i jej funkcji Polakom W tym celu potrzebna jest spójna strategia komunikacyjna obejmująca okres przygotowań i trwania prezydencji Dwa rodzaje przekazu – skierowany do społeczeństwa polskiego (głównie w okresie poprzedzającym prezydencję) i społeczności międzynarodowej (w czasie trwania prezydencji)

23 Cele komunikacyjne w stosunku do społeczeństwa polskiego
dotarcie z informacją o objęciu przez Polskę prezydencji w 2011 r. oraz zasadach, organizacji i zadaniach prezydencji; informowanie o priorytetach polskiego przewodnictwa w Radzie UE; zbudowanie pozytywnych skojarzeń z prezydencją i pokazanie korzyści, jakie płyną dla Polski i Polaków z przewodnictwa w Radzie UE (promocja kraju, inwestycje itd.); wzbudzenie w społeczeństwie poczucia dumy z przewodnictwa w Radzie UE; wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za przewodnictwo; wzmocnienie poczucia wpływu na losy Europy oraz odpowiedzialności społecznej związanej z kreowaniem wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, jako członka Unii Europejskiej; pobudzanie zainteresowania sprawami europejskimi oraz przyszłością UE; ułatwienie pozyskania sponsorów, partnerów i patronów medialnych.

24 Przekaz kluczowy – korzyści płynące z przewodnictwa
Prezydencja daje szansę przedstawienia polskich priorytetów na forum europejskim i światowym. Prezydencja daje szansę większego wpływu na decyzje podejmowane w UE. Podczas prezydencji jesteśmy liderem; dobra prezydencja podkreśli naszą równość wobec pozostałych członków Unii Sukces prezydencji to najlepsza promocja Polski i najlepsze narzędzie, aby zmienić stereotypy i nie zawsze pozytywny wizerunek Polski w świecie. Związane z prezydencją odwiedziny Polski przez zagranicznych gości stanowią okazję do promowania Polski, co może przynieść wymierne korzyści gospodarcze (turystyka, inwestycje). Dzięki udanej prezydencji wzrośnie zaufanie do Polski jako odpowiedzialnego partnera

25 Narzędzia i kanały komunikacji
Media i dziennikarze Strony internetowe System identyfikacji graficznej Informacja i edukacja Program kulturalny Program turystyczny Upominki i gadżety

26 Media i dziennikarze Nieformalne spotkania z przedstawicielami mediów
Powołanie gremium doradczego, które stanowiłoby szerokie forum dziennikarskie Częste komunikaty prasowe Dokumentacja – wyczerpujące materiały poświęcone konkretnym zagadnieniom, dostępne na życzenie dziennikarzy Centrum informacyjno-prasowe z odpowiednimi działami i zespołami Opracowanie procedury obiegu informacji w administracji rządowej Obsługa informacyjna działań prezydencji, w tym należyta oprawa medialna organizowanych spotkań i stałe kontakty z przedstawicielami mediów Możliwie szybkie przekazywanie rzetelnych informacji o stanowiskach i zamierzeniach prezydencji

27 Strony internetowe Strona internetowa prezydencji jest głównym źródłem informacji na jej temat oraz głównym narzędziem komunikacyjnym uruchomienie „przygotowawczej” strony prezydencji (będzie działać od 2009 r. do momentu oficjalnego objęcia prezydencji) uruchomienie oficjalnej witryny prezydencji Głównym celem portalu będzie dostarczenie jego użytkownikom wszelkich potrzebnych informacji związanych z prezydencją informację nt. priorytetów polskiej prezydencji dokładny kalendarz spotkań (uaktualniany na bieżąco), kalendarz wydarzeń kulturalnych towarzyszących prezydencji rzetelne informacje o działaniach i decyzjach instytucji UE oraz o zamierzeniach samej prezydencji Miejsce, gdzie internauci będą mogli się wypowiadać nt. polskiej prezydencji, jej priorytetów, podejmowanych działań i organizowanych przedsięwzięć

28 System identyfikacji graficznej
Logo prezydencji Motto prezydencji (skorelowane z logo) aranżacja wystroju niektórych wnętrz w budynkach instytucji UE według opracowanego schematu spójność wszystkich materiałów informacyjnych przewiduje się rozpisanie konkursu na logo i motto prezydencji oraz aranżację wnętrz w budynkach instytucji UE logo jest najwidoczniejszym symbolem prezydencji, stanowić indywidualny wyróżnik prezydencji,

29 Informacja i edukacja Ze względu na niewielką świadomość społeczną dotyczącą problematyki związanej z prezydencją, niezbędne będzie przeprowadzenie działań o charakterze edukacyjnym: multimedialny pakiet edukacyjny, szkolenia dla trenerów z sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej, ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli, w tym opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich, ogólnopolski konkurs dla nauczycieli na opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych, poświęconych tematyce prezydencji polskiej w Radzie UE. pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży, lekcje europejskie, działalność Szkolnych Klubów Europejskich, spotkania dla młodzieży z przedstawicielami ambasad, program „Unia Europejska dla Seniorów”. wydawanie i dystrybucja broszur i informatorów w formie poligraficznej i cyfrowej.

30 Program turystyczny Promocja potencjału turystycznego naszego kraju powinna towarzyszyć ważnym spotkaniom, konferencjom i wydarzeniom organizowanym podczas polskiej prezydencji jak również w okresie ją poprzedzającym organizowanie podróży studyjnych po kraju dla dziennikarzy i touroperatorów z krajów UE przygotowujących ofertę wyjazdową do Polski. dla wszystkich spotkań w Polsce, które znajdą się w kalendarzu prezydencji, należy przygotować atrakcyjną ofertę turystyczną dla ich uczestników i osób im towarzyszących.

31 Upominki i gadżety Przekazywanie drobnych upominków członkom delegacji oraz przedstawicielom mediów stało się powszechnie przyjętym zwyczajem - jest to okazja do promocji kraju Główne kategorie odbiorców upominków: głowy państw i premierzy, ministrowie i inni wysocy urzędnicy, pozostali członkowie delegacji, eksperci uczestniczący w pracach grup roboczych, przedstawiciele mediów, placówki dyplomatyczne, uczestnicy imprez kulturalnych, biblioteki, muzea, galerie itp.

32 Program kulturalny Program kulturalny prezydencji powinien korespondować z priorytetami prezydencji i skupiać się wokół głównego motta prezydencji. Wydarzeń tych nie musi być dużo, powinny natomiast mieć odpowiedni ciężar artystyczny, by stać się wizytówką polskiej prezydencji Podział wydarzeń kulturalnych na 3 grupy : oprawa kulturalna szczytów oraz nieformalnych spotkań ministrów równolegle we wszystkich krajach Unii powinny być realizowane projekty skupiające uwagę na dorobku Polski, prezentujące polskich artystów oddolne inicjatywy „europejskie” organizowane przez niezależne instytucje (NGO, władze lokalne, społeczeństwo)

33 Harmonogram działań informacyjnych i promocyjnych
Działanie Czas Przygotowanie kompletnej strategii informacyjnej IV kwartał 2008 Start internetowej strony przygotowawczej o polskiej prezydencji I kwartał 2009 Wybór motta prezydencji IV kwartał 2009 Wybór logo prezydencji

34 Harmonogram działań informacyjnych i promocyjnych
Działanie Czas Promocja regionów – przygotowanie wydarzeń towarzyszących i programu kulturalnego podczas posiedzeń rad sektorowych 2010 Zamówienie upominków i materiałów promocyjnych III kwartał 2010/ I kwartał 2011 Uruchomienie strony internetowej polskiej prezydencji II kwartał 2011

35 Logistyka Spotkania w kraju sprawującym prezydencję i w Brukseli:
Konieczność organizacji określonej liczby spotkań na różnym szczeblu w kraju i w Brukseli nieformalna Rada Europejska nieformalne posiedzenia rad sektorowych spotkania eksperckie szczyty UE - państwa trzecie Wydarzenia towarzyszące, imprezy kulturalne, spotkania ad hoc (niezaplanowane zdarzenia)

36 Logistyka Zakupy inwestycyjne, sprzęt i usługi: Wyzwania: Przetargi
Sponsoring podstawowe kategorie: transport, hotele i akredytacje, catering, promocja, IT Wyzwania: Transport, akredytacje, zakwaterowanie, catering, tłumaczenia, łączność. Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa Obsługa medialna i informacyjna

37 Harmonogram działań logistycznych
Działanie Czas Selekcja obiektów konferencyjnych IV kwartał 2008/ II kwartał 2009 Przygotowanie zaplecza hotelowego II/III kwartał 2009 Przygotowanie systemu akredytacyjnego 2009/2010 Współpraca z sektorem prywatnym – podpisanie umów sponsorskich od III kwartału 2009

38 Budżet prezydencji Środki finansowe gwarantowane są w:
kolejnych ustawach budżetowych albo w ramach programu wieloletniego Trwają prace nad programem wieloletnim na lata 2010 – 2011.

39 Budżet prezydencji Oszacowanie potrzeb finansowych przez poszczególne urzędy Współfinansowanie szkoleń ze środków UE Pozyskanie sponsorów prezydencji w sektorze prywatnym Organizacja nieformalnych posiedzeń Rady UE przy udziale samorządów Szacunki na podstawie doświadczeń innych prezydencji (IT, promocja, organizacja spotkań) – Słowenia, Portugalia ok. 70 mln euro, Niemcy, Czechy ok. 120 mln euro, Francja ok. 190 mln euro oraz planów polskiej prezydencji

40 Polska prezydencja – na 2 lata przed
Jakie będą wydatki budżetu państwa związane z organizacją prezydencji? 2011 – rok wyborczy Priorytety polskiej prezydencji: Ostateczny kształt priorytetów zostanie sformułowany przez Polskę, Danię i Cypr w I połowie 2011 r. Perspektywa finansowa na lata Partnerstwo Wschodnie Polityka energetyczna Basen Morza Bałtyckiego

41 Polska prezydencja – na 2 lata przed
Wyzwania organizacyjne (możliwe lokalizacje głównych wydarzeń) Podstawa prawna – kwestia Traktatu Lizbońskiego Wyzwanie dla administracji państwowej – czy podołamy wyzwaniu (250 grup roboczych, itp..) „Zapożyczenie” ekspertów z instytucji UE Tematy UE w 2011 – budżet, reforma CAP, Chorwacja?, IGC na temat nowego traktatu?, negocjacje z Turcją, integracja Bałkanów, itp.

42 Pytania i dyskusja UKIE, Departament Koordynacji Przygotowań i Obsługi Polskiej Prezydencji w Radzi UE


Pobierz ppt "Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google