Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowa Strategia Spójności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowa Strategia Spójności"— Zapis prezentacji:

1 Narodowa Strategia Spójności
Informacja i Promocja Aleksandra Sztetyłło-Budzewska Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Strategia komunikacji
w przypadku Polski Strategię komunikacji opracowuje Państwo Członkowskie, czyli MRR Strategię akceptuje Komisja Europejska na uwagi czekamy do dwóch miesięcy – brak uwag oznacza akceptację jeśli są uwagi - Państwo Członkowskie ma dwa miesiące na ich wprowadzenie

3 Schemat dokumentów

4 Kalendarium od 13 sierpnia 2007 obowiązują wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji w sierpniu rozpoczną się konsultacje wewnętrzne Strategii komunikacji NSS listopadzie przeprowadzono konsultacje w listopadzie Strategia została przekazana Komitetowi Koordynującemu Narodową Strategię Spójności Jeśli zostanie zaakceptowana, przekażemy Strategię Komisji Europejskiej do momentu akceptacji Strategii przez KE działamy na podstawie projektu

5 Cel Strategii komunikacji (projekt)
Celem strategicznym działań informacyjnych i promocyjnych jest wspieranie realizacji celów określonych w Narodowej Strategii Spójności przez zachęcanie potencjalnych beneficjentów do korzystania z Funduszy Europejskich dzięki dostarczaniu im informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne, motywowanie projektodawców do właściwej realizacji projektów oraz kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji Narodowej Strategii Spójności oraz efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich w Polsce.

6 Cele operacyjne Strategii
dostarczanie opinii publicznej wiedzy ogólnej w zakresie europejskiej polityki spójności, a w szczególności jej bezpośredniego związku z celami rozwojowymi kraju; budowanie społecznego poparcia i zaangażowania obywateli w realizację celów Narodowej Strategii Spójności; upowszechnianie korzyści płynących z wykorzystywania Funduszy Europejskich, a pośrednio z integracji z Unią Europejską; wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich przez profesjonalną informację i motywację; budowa zaufania do instytucji zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich przez zapewnienie profesjonalnych kadr oraz przejrzystości działania instytucji i procedur; upowszechnianie mechanizmów współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi, środowiskami opiniotwórczymi oraz pobudzanie dialogu instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy z beneficjentami oraz wymiany doświadczeń między nimi; zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń i dialogu pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania Funduszy Europejskich.

7 Grupy docelowe

8 Najważniejsze kwestie
ROZWÓJ, A NIE RETORYKA PIENIĄDZA POWIĄZANIE FE Z CODZIENNYMI SPRAWAMI, DOŁĄCZANIE SIĘ DO INNYCH INICJATYW, AKCJI SPÓJNA WIZUALIZACJA FUNDUSZE EUROPEJSKIE KOORDYNACJA INFORMACJI NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE INFORMOWANIA ZE WSZYSTKIMI PROGRAMAMI, TAKŻE ROLNYMI ZAPEWNIENIE PRZEJRZYSTOŚCI

9 Co powinno się znaleźć w Planie komunikacji?
komunikacja wewnętrzna polityka szkoleniowa w przypadku programów regionalnych - formy współpracy i wymiany informacji z innymi programami współfinansowanymi z Funduszy Europejskich w przypadku programów ogólnokrajowych – formy współpracy i wymiany informacji na szczeblu regionów

10 Co powinno się znaleźć w Planie komunikacji?
formy utrzymywania i rozwijania kontaktów z grupami docelowymi w tym zwłaszcza mediami, partnerami społecznymi i gospodarczymi, decydentami, wybranymi środowiskami opiniotwórczymi oraz projektodawcami (w tym potencjalnymi beneficjentami) sposób zapewnienia i kontroli wysokiej jakości kontaktów między przedstawicielami FE a interesariuszami (grupami odbiorców, zwłaszcza potencjalnymi beneficjentami i projektodawcami) zasady zbierania, analizowania oraz wykorzystywania informacji zwrotnych zakładane metody wspierania projektodawców w realizacji projektów (zgodnej z wymogami poszczególnych programów) oraz budowy potencjału referencyjnego

11 Szkolenia IZ PO/RPO zapewniają szkolenia dla właściwych IP oraz IW, w szczególności: dotyczące celów programu i zasad jego realizacji (w tym wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), z zakresu ogólnej tematyki związanej z realizacją programów np. zarządzania projektami, zamówień publicznych, profesjonalnej obsługi klienta. IZ PO/RPO zapewniają szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów danego programu, w szczególności odnośnie celów programu, zasad aplikowania o środki, udziału w przetargach, realizacji i rozliczania projektów. IK zapewnia szkolenia na zasadzie subsydiarności, w szczególności: z zakresu przepisów unijnych, ustaw, rozporządzeń dotyczących funduszy Europejskich oraz horyzontalnych wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – dla instytucji zaangażowanych w proces realizacji programów europejskich, dla grup nie objętych bezpośrednio szkoleniami koordynowanymi przez IZ PO/RPO, takich jak np. nauczyciele, młodzież, środowiska sportowe, obejmujące tematykę horyzontalną, występującą w więcej niż jednym PO i RPO dla potencjalnych beneficjentów.

12 Punkty informacyjne IZ zapewnia zainteresowanym możliwość uzyskania informacji na temat danego programu przynajmniej za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie. IK NSRO zapewnia zainteresowanym możliwość uzyskania ogólnych informacji na temat funduszy przynajmniej za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie. IZ PO mogą tworzyć, zgodnie z kompetencjami, punkty informacyjne na potrzeby beneficjentów poszczególnych programów. IZ RPO zapewniają funkcjonowanie sieci informacyjnej w regionie. Sieć informacyjna powinna mieć zasięg co najmniej taki, aby jeden punkt informacyjny przypadał na obszar jednego subregionu. IK NSRO, w zależności od potrzeb oraz na podstawie uzgodnień z właściwymi IZ, wspiera punkty informacyjne w zakresie promocji ich działalności oraz szkoleń.

13 Punkty informacyjne System współfinansowania punktów informacyjnych
INNA INSTYTUCJA Urzędy Powiatowe MRR Zarząd Województwa RCIE ROEFS KSU/PK Inne Inne PARP


Pobierz ppt "Narodowa Strategia Spójności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google