Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Robert Grabeł Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Robert Grabeł Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym"— Zapis prezentacji:

1 Plan działania dla Priorytetu VII w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Robert Grabeł Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Spotkanie Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej Warszawa-Miedzeszyn, 24 września 2007 r.

2 Szczegółowy opis priorytetów PO KL (SzOP)
Dokument krajowy przygotowany na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który zawiera: opis Priorytetów i Działań instytucje uczestniczące w realizacji typy projektów grupy docelowe system wyboru projektów kwoty na Działania i Poddziałania wskaźniki realizacji odwołanie do innych dokumentów (wytycznych) szczegółową tabelę finansową

3 SzOP a Plan działania SzOP Plan działania cele zakres informacji
dokument krajowy, uniwersalny katalog typów projektów dotyczy obszaru wsparcia (Priorytetu), rzeczywisty „plan działania” w danym roku zakres informacji Działania, Podziałania, typy projektów, procedury realizacji preferowane rodzaje wsparcia na podstawie identyfikacji potrzeb wybór projektów generalne zasady wyboru projektów harmonogram konkursów, kryteria szczegółowe, zwięzłe opisy projektów systemowych

4 Plan działania Dokument przewidziany w Opisie systemu realizacji Programu, przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który zawiera: diagnozę sytuacji oraz identyfikację potrzeb preferowane formy wsparcia cele do osiągnięcia (rezultaty) plan finansowy wskaźniki produktu opis sposobu wdrażania (wyboru projektów/udzielania dofinansowania), w tym: harmonogram konkursów, skrócone opisy projektów systemowych, kryteria szczegółowe informacje o projektach innowacyjnych i ponadnarodowych

5 Plan działania dla Priorytetu VII
Dodatkowe załączniki: podział środków w projekcie systemowym pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego podział środków na upowszechnienie pracy socjalnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego (gminy)

6 Rola ROPS w przygotowaniu Planu działania dla Priorytetu VII
sporządzenie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej przedstawienie propozycji sposobu podziału środków na projekty systemowe/konkursowe albo opiniowanie na wniosek IP propozycji IP w tym zakresie przedstawienie propozycji podziału środków w projekcie systemowym pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego przedłożenie wniosku z propozycją podziału środków na upowszechnienie pracy socjalnej przedstawienie propozycji szczegółowych kryteriów strategicznych w kryteriach wyboru projektów konkursowych

7 Harmonogram przygotowania Planu działania dla Priorytetu VII (1)
30.06 – ROPS: sporządzenie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na podstawie informacji od samorządów gminnych i powiatowych 15.07 – ROPS: przekazanie do IP bilansu potrzeb w formie raportu wraz z rekomendacjami dotyczącymi: a) obszarów wsparcia b) preferowanych form wsparcia c) celów przewidzianych do osiągnięcia w wyniku realizacji wybranych form wsparcia

8 Harmonogram przygotowania Planu działania dla Priorytetu VII (2)
20.07 – IP: przekazanie propozycji alokacji finansowych na Działania do ROPS w terminie określonym przez IP – ROPS: przygotowanie lub zaopiniowanie propozycji podziału środków pomiędzy Działania 15.09 (albo w innym terminie określonym przez IP) – ROPS: przygotowanie wniosku z propozycją podziału środków na upowszechnienie pracy socjalnej + propozycja podziału środków w ramach projektu systemowego pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego 30.09 – IP: sporządzenie projektu Planu działania dla Priorytetu VII i przekazanie go do IZ + poinformowanie opinii publicznej

9 Harmonogram przygotowania Planu działania dla Priorytetu VII (3)
w terminie 14 dni od otrzymania – IZ: wydanie opinii na temat Planu działania + przekazanie opinii do IP w terminie 5 dni od otrzymania pozytywnej opinii od IZ – IP: przekazanie Planu działania, wraz z opinią IZ, do właściwego miejscowo Podkomitetu Monitorującego 30.11 – Podkomitet Monitorujący: rekomendacja przyjęcia Planu działania przez IZ (albo warunkowa akceptacja następny slajd) w terminie 5 dni od podjęcia uchwały przez Podkomitet Monitorujący – IZ: zatwierdzenie Planu działania niezwłocznie – IP, IP2 (+ ROPS): podanie Planu działania do publicznej wiadomości (siedziba, Internet)

10 Harmonogram przygotowania Planu działania dla Priorytetu VII (4)
w przypadku warunkowej akceptacji Planu działania przez Podkomitet Monitorujący: 14.12 – IP: wprowadzenie do Planu działania rekomendowanych zmian + przekazanie poprawionej wersji Planu działania do IZ w terminie 5 dni od otrzymania – IZ: zatwierdzenie Planu działania niezwłocznie – IP, IP2 (+ ROPS): podanie Planu działania do publicznej wiadomości (siedziba, Internet)

11 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Robert Grabeł Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google