Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego"— Zapis prezentacji:

1 w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego Narada szkoleniowa Wrocław, dnia 12 grudnia 2011r. Ewa Szafran 1 1 1 1

2 Przepisy: ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz.1287) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U Nr 38, poz. 454) 2 2 2 2

3 Ewidencja gruntów i budynków
Definicja art. 2 pkt 8) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) - to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. Art. 20 ust 1 i 2 ustawy - zakres informacji gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków Rozdział 4 rozporządzenia – szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją gruntów i budynków 3 3 3 3

4 Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, stanowią podstawę (art
Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, stanowią podstawę (art. 21 ust. 1 ustawy) : planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami, ewidencji gospodarstw rolnych. 4 4 4 4

5 art. 7 ust.1 pkt 2) ustawy - do zadań Służby Geodezyjnej
Obowiązki i zadania starosty jako organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków - przepisy: art. 7 ust.1 pkt 2) ustawy - do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności: ppkt a) rejestracja stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster) art. 7d pkt 1) ustawy - do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów (…) art. 22 ust. 1 ustawy - ewidencję gruntów oraz gleboznawczą klasyfikację prowadzą starostowie rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków określa również zadania związane z prowadzeniem ewidencji 5 5 5 5

6 Zadania starosty związane z prowadzeniem ewidencji:
§ 44 rozporządzenia Zadania starosty związane z prowadzeniem ewidencji:   1)   utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,   2)   utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi (§ 12, 35, 36 rozp.),   3)   archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych (§ 50 rozp.),   4)   udostępnianie danych ewidencyjnych (art. 24 ustawy),   5)   ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,   6)   okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych (§ 88 rozp.),   7)   sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją (art. 25 ustawy),   8)   modernizacja ewidencji (art. 24a ustawy). 6 6

7 Aktualizacja operatu ewidencyjnego
następuje w procesie: - Bieżącej aktualizacji – na podstawie dostępnych dokumentów określających zmiany w danych ewidencyjnych oraz wynikających z materiałów źródłowych. - Modernizacji ewidencji gruntów i budynków - w trybie i na zasadach określonych w art. 24a ustawy. -Okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – stosownie do § 54 rozporządzenia weryfikację przeprowadzi się po raz pierwszy w 2011r. (§ 88 rozporządzenia) 7 7 7 7

8 Źródłami danych ewidencyjnych niezbędnych do założenia ewidencji są:
§ 35 rozporządzenia Źródłami danych ewidencyjnych niezbędnych do założenia ewidencji są: 1) materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, 2) wyniki pomiarów fotogrametrycznych, 3) wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych, 4) dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, 5) dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne, 6) dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej, 7) wyniki oględzin. 8 8

9 Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się
§ 36 rozporządzenia Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej: 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym, 2) w celu podziału nieruchomości, 3) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów, 4) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości, 5) na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej, 6) przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków. 9 9

10 § 37 rozporządzenia W razie braku dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, lub nie odpowiadają obowiązującym standardom technicznym, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych lub fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie. 10 10

11 „Jakkolwiek w § 36 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001r.
orzecznictwo: „Jakkolwiek w § 36 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) wskazano na dokumentowe źródła wykazywania w ewidencji gruntów i budynków przebiegu granic działek ewidencyjnych na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, to przepis ten nie stanowi podstawy rozstrzygania sporów co do przebiegu granic nieruchomości, skoro o przebiegu granicy nieruchomości rozstrzyga się w postępowaniu rozgraniczeniowym”. wyrok NSA z dnia 29 lipca 2011r. sygn. akt I OSK 1347/10 11 11 11 11

12 1) wpisów dokonanych w księgach wieczystych,
§ 12 rozporządzenia ust.1. Prawa osób i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2, do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie: 1) wpisów dokonanych w księgach wieczystych, 2) prawomocnych orzeczeń sądowych, 3) umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, z wyłączeniem umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali, 4) ostatecznych decyzji administracyjnych, 5) dyspozycji zawartych w aktach normatywnych, 6) umów dzierżawy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2. ust.2. O wykazaniu w ewidencji osób i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 2, orzeka starosta w drodze decyzji. 12 12

13 Przykłady umów dotyczących
użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali Art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami: Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga wpisu w księdze wieczystej. Art. 7 ust.1 i 2 ustawy o własności lokali: Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej. Art. 10 ustawy o wł lokali - stosuje się odpowiednio jak w art.7 13 13

14 Zasady aktualizacji ewidencji
gruntów i budynków 14 14

15 Stan obecny: - ustawa nie wskazuje trybu i procedury aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, - brak odesłania w tym zakresie do innych przepisów, - określono zasady aktualizacji w rozporządzeniu ( § 45 – 47 oraz 49 i 50 rozporządzenia). 15 15

16 § 45 rozporządzenia Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje
poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych. Do aktualizacji tego operatu przepisy § 35 stosuje się odpowiednio. § 47 rozporządzenia Aktualizacji operatu dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych. § 49 rozporządzenia Obowiązek zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych. § 50 rozporządzenia Dane ewidencyjne, które utraciły swoją aktualność, podlegają archiwizacji.  16 16

17 lub sporządzenia aktu notarialnego.
Obowiązek przesyłania dokumentów do organu prowadzącego operat ewidencyjny art. 23 ustawy Właściwe organy, sądy i kancelarie notarialne przesyłają staroście odpisy prawomocnych decyzji i orzeczeń oraz odpisy aktów notarialnych, z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, orzeczenia lub sporządzenia aktu notarialnego. 17 17 17

18 Obowiązek zgłaszania zmian danych ewidencyjnych
art. 22 ust. 2 ustawy  Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2. pkt 1) i art. 51 są obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów. 18 18 18

19 Obowiązek zgłaszania zmian danych ewidencyjnych cd.
Art. 20 ust. 2. pkt 1 w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części; Art. 51. w ewidencji gruntów i budynków, założonej na podstawie dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32), oprócz właściciela, do czasu uregulowania tytułu własności, wykazuje się także osobę władającego. 19 19 19

20 Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia zgłoszenia:
art. 22 ust. 3 ustawy  Na żądanie starosty osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, zgłaszające zmiany są obowiązane dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. 20 20 20

21 orzecznictwo: Art. 22 ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, który stanowi o obowiązku dostarczenia dokumentów na żądanie starosty odnosi się - w powiązaniu z art. 22 ust. 2 ustawy - do osób wymienionych w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51 tej ustawy, czyli m.in. właścicieli gruntu, ale tylko wtedy, gdy to oni zgłaszają staroście zmiany danych objętych ewidencją. wyrok NSA z dnia 27 marca 2009r. Sygn. akt I OSK 564/08 21 21 21 21

22 Kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2 i 3, będąc obowiązany
Art. 48 ust. 1 pkt 5) ustawy. Kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2 i 3, będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian albo będąc obowiązany dostarczyć dokumenty niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków nie dostarczy ich, - podlega karze grzywny. Art. 48 ust. 2. W wypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 22 22 22

23 Zgodnie z § 46 ust.1 rozporządzenia, dane zawarte
w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 i 11. § 10 ust. 1 rozporządzenia - ewidencja obejmuje:   2)   dane dotyczące właścicieli nieruchomości. 2. W przypadkach braku danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w ewidencji wykazuje się dane osób i jednostek organizacyjnych, które tymi nieruchomościami władają. 23 23 23 23

24 § 11 ust. 1. oprócz danych, o których mowa w § 10, wykazuje się także:
  1)   dane dotyczące: a)  użytkowników wieczystych gruntów, b)  jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami, c)  państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych, d)  organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości, e)  użytkowników gruntów państwowych i samorządowych,   2)   dane dotyczące osób i jednostek organizacyjnych, które władają gruntami na podstawie umów dzierżawy, zwanych dalej "dzierżawcami", zgłoszonych do ewidencji stosownie do art.28 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (…) (…)   2. Dane ewidencyjne o gruntach będących przedmiotem dzierżawy oraz o dzierżawcach ujawnia się w ewidencji wyłącznie na wspólny wniosek podmiotów, które zawarły umowę dzierżawy. 24 24 24 24

25 Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z:
§ 46 ust.2 rozporządzenia Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z:   1)   prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,   2)   opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,   3)   dokumentacji architektoniczno - budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej (dane o budynkach i lokalach),   4)   ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów (np. PESEL, REGON, TERYT, KRS, PRG, KW, ewidencja dróg, rejestr zabytków, ewidencja miejscowości, ulic i adresów). 25 25 25 25

26 Decyzje „podlegające wykonaniu” nie są
Decyzje „podlegające wykonaniu” nie są podstawą wpisów w ewidencji gruntów Art. 130 Kpa. § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. § 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy: 1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108), 2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. § 4. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. 26 26 26 26

27 i przedmiotowych). Należą do nich w szczególności :
Aktami normatywnymi, o których mowa w przepisach rozporządzenia, stanowiącymi podstawę aktualizacji operatu ewidencyjnego są te, które zawierają dyspozycje odnoszące się wprost do danych zawartych w tym operacie (podmiotowych i przedmiotowych). Należą do nich w szczególności : - akty prawne zawierające przepisy dotyczące ewidencji gruntów i budynków (np: identyfikatory, atrybuty), - akty prawne w sprawie tworzenia, znoszenia, łączenia i podziału jednostek podziału terytorialnego państwa lub zmiany granic, - akty prawne w sprawie ustalenia, zmiany urzędowych nazw miejscowości, - uchwały rad gmin w sprawie nadania, zmiany nazwy ulic i placów, - uchwały rad gmin o scaleniu i podziale nieruchomości (uogn), inne. 27 27 27

28 orzecznictwo: „Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych fakt przyjęcia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do państwowego zasobu nie zwalnia organów prowadzących ewidencję gruntów od oceny tej dokumentacji jako środka dowodowego – materiału źródłowego – mającego stanowić podstawę wprowadzenia zmiany. W szczególności organ prowadzący ewidencję obowiązany jest ocenić, czy przedłożony dokument geodezyjno-kartograficzny – przyjęty do zasobu – jest wystarczający jako podstawa do wprowadzenia zmian z uwagi na ich przedmiot (wyrok WSA w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2008r. sygn. III SA/Kr 119/08). Zdaniem Sądu w rozpoznawanej sprawie przedłożony operat był niewystarczający do wprowadzenia zmian o jakie wnosiły strony, stąd też organ prawidłowo odmówił ich ujawnienia w operacie ewidencji”. wyrok WSA w Krakowie dnia 17 listopada 2010r. Sygn. akt III SA/Kr 711/09 28 28 28 28

29 oraz omówienie orzecznictwa
Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz omówienie orzecznictwa 29 29 29 29

30 Podstawa prawna: art. 7d pkt 1) ustawy - do zadań starosty należy
w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów (…) art. 22 ust. 1 ustawy - ewidencję gruntów oraz gleboznawczą klasyfikację prowadzą starostowie. § 47 ust. 3 rozporządzenia W przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, starosta przeprowadza w sprawie tej aktualizacji postępowanie administracyjne lub stosuje art. 22 ust. 3 ustawy. art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz ze zm.) 30 30 30 30

31 - orzekającą o zmianach w ewidencji gruntów i budynków,
Postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego kończy się decyzją: - orzekającą o zmianach w ewidencji gruntów i budynków, - orzekającą o odmowie wprowadzenia wnioskowanej zmiany, - umarzającą postępowanie administracyjne. 31 31 31 31

32 Istnieją dwa tryby wprowadzania zmian do ewidencji:
orzecznictwo: Istnieją dwa tryby wprowadzania zmian do ewidencji: tryb podstawowy, kiedy to organ nie ma wątpliwości odnośnie danych wprowadzanych do operatu ewidencji, tryb kwalifikowany, kiedy organ przeprowadza postępowanie administracyjne ze wszystkimi tego konsekwencjami. W pierwszym przypadku - w trybie podstawowym - organ dokonuje jedynie czynności materialno-technicznej, polegającej na wprowadzeniu odpowiednich aktualnych danych do operatu ewidencji. W przypadku, gdy organ prowadzi postępowanie administracyjne w przedmiocie wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów kończy je wydaniem decyzji wprowadzającej zmiany do ewidencji lub odmawiającej zmian w ewidencji. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2006r. Sygn. akt III SA/Wr 581/05 32 32 32 32

33 orzecznictwo: Wprowadzenie zmian danych ewidencyjnych może na tle wymienionych aktów prawnych nastąpić więc w dwóch trybach. Po pierwsze, organ może działać w formie czynności materialno-technicznej, poprzez wprowadzenie do ewidencji zmiany danych na podstawie udokumentowanego zgłoszenia zmiany (art. 22 ust. 2 i 3 ustawy Pgik), o czym organ zawiadamia strony według § 49 ust. 1 rozporządzenia, albo - poprzez wydanie decyzji administracyjnej, na mocy § 47 ust. 3 powołanego rozporządzenia, przy czym tę formę rozstrzygnięcia, zgodnie z przepisem § 47 ust. 3 rozporządzenia, organ stosuje wówczas, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów. W takim wypadku starosta przeprowadza w sprawie aktualizacji postępowanie administracyjne, które kończy wydaniem decyzji wprowadzającej żądane zmiany lub odmawiającej wprowadzenia do operatu żądanej przez strony postępowania zmiany (§ 47 ust. 3 rozporządzenia w związku z art. 22 ust. 3 ustawy). wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 października 2009r. Sygn. akt III SA/Wr 471/09 33 33 33 33

34 orzecznictwo: W przypadku stwierdzenia w postępowaniu, prowadzonym
z urzędu na podstawie § 47 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), braku podstaw do wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym, organ powinien takie postępowanie umorzyć decyzją, a nie odmówić uwzględnienia żądania. wyrok WSA w Szczecinie 5 grudnia 2007r. Sygn. akt II SA/Sz 870/07 34 34 34 34

35 Prowadzenie postępowania administracyjnego
w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego (etapy): - badanie formalne wniosku (art. 63, 64 i 65 Kpa), - ustalenie czy wnioskodawca posiada przymiot strony postępowania (art. 28 Kpa), - zawiadomienie stron postępowania (art. 61 ust.4 Kpa), zebranie materiału dowodowego koniecznego do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy (art. 75 Kpa i dalsze), - zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art.10 Kpa). - rozstrzygnięcie organu: decyzja administracyjna (art. 107 ) 35 35 35 35

36 Pojęcie strony postępowania administracyjnego:
art. 28 Kpa Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. art. 29. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nie posiadające osobowości prawnej. art. 30 § 3. Strony nie będące osobami fizycznymi działają przez swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli. 36 36 36 36

37 art. 32, 33, 40 Kpa - działanie przez pełnomocnika
Pełnomocnik dokonuje czynności prawnych w imieniu i na rzecz mocodawcy. Pełnomocnictwo procesowe - do zastępowania mocodawcy przed sądami, organami administracji i samorządu terytorialnego - ogólne lub do prowadzenia konkretnych spraw albo wykonywania określonych czynności procesowych. art. 32, 33, 40 Kpa - działanie przez pełnomocnika art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 37 37 37 37

38 Interes prawny w postępowaniu ewidencyjnym:
Wzajemna relacja powołanych przepisów art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy i przepisów § 46 ust 1, § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 prowadzi do wniosku, iż wskazanie kręgu podmiotów na wniosek, których możliwe jest wszczęcie postępowania w sprawie wprowadzenia zmian w ewidencji, zarazem wyznacza krąg podmiotów, które mogą mieć interes prawny uczestnictwa w postępowaniu ewidencyjnym. (nieprawomocny wyrok WSA we Wrocławiu z r. Sygn. akt. II SA/Wr 379/11) 38 38 38 38

39 Orzecznictwo: Pojęcie strony postępowania:
W wyroku z dnia 15 kwietnia 2008r., I OSK 666/07 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym znaczy to samo co ustalić przepis prawa materialnego powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danego podmiotu - strony postępowania. Okoliczność dopuszczenia przez organ administracji publicznej danej osoby do udziału w postępowaniu, czy nawet tylko doręczenia wydanej w sprawie decyzji, nie czyni jej automatycznie stroną tego postępowania w rozumieniu art. 28 k.p.a. … 39 39 39 39

40 orzecznictwo: cd z uzasadnienia wyroku NSA z dnia 15 kwietnia 2008r., I OSK 666/07 ...Dane ewidencyjne mające charakter informacyjno - technicznymi odnoszą się do konkretnej działki ewidencyjnej. Ewidencja rejestruje jedynie stany prawne wynikające z określonych dokumentów urzędowych, a zatem stany ustalane w innym trybie lub przez inne organy orzekające. Dla obywateli i organów państwowych moc wiążącą mają tylko dane dotyczące opisu gruntów (ich położenia, konturu granic, rodzaju użytków, itp. ). Organy ewidencyjne nie są uprawnione do weryfikacji dokumentów, na podstawie, których dokonują zmian w ewidencji. Stroną postępowania dotyczącego zmiany danych ewidencyjnych jest tylko właściciel lub inne podmioty władające konkretną działką ewidencyjną. Przymiot strony nie przysługuje natomiast właścicielowi lub współwłaścicielom sąsiedniej nieruchomości.” 40 40 40 40

41 orzecznictwo: „Ewidencja gruntów jest tylko zbiorem informacji będącej odzwierciedleniem aktualnego stanu prawnego danej nieruchomości. Zawiera ona dane wynikające z tytułu własności lecz nie kształtuje nowego stanu prawnego nieruchomości. Potwierdza ona jedynie stan prawny zaistniały wcześniej. Ewidencja gruntów pełni wyłącznie funkcje informacyjne - techniczne. Nie rozstrzyga sporów o prawa do gruntów ani nie nadaje tych praw. Poprzez żądanie wprowadzenia zmian w ewidencji nie można dochodzić ani udowadniać swoich praw właścicielskich czy uprawnień do władania nieruchomością. Decyzja w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji nie może rozstrzygać żadnej kwestii spornej związanej z ustaleniem tytułu własności”. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 27 października 2010r. Sygn. akt III SA/Łd 336/10 41 41 41 41

42 z kontroli przeprowadzonych w latach 2008-2011
WNIOSKI z kontroli przeprowadzonych w latach oraz postępowań odwoławczych prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 42 42 42 42 42

43 Uchybienia i nieprawidłowości popełniane przez organ I instancji w toku postępowania:
- niedoprecyzowanie wniesionego podania, - niewłaściwa podstawa prawna decyzji, - w określonych postępowaniach stwierdzono niepełny materiał dowodowy (brak dokumentów źródłowych, badania/ odpisu z KW), - uzupełnianie materiału dowodowego po zapoznaniu się stron z aktami sprawy, - brak pełnego uzasadnienia prawnego i faktycznego, - bezzasadne wszczynanie postępowań administracyjnych, 43 43 43 43 43

44 Uchybienia i nieprawidłowości popełniane przez organ I instancji w toku postępowania cd:
- brak należytego ustalenia stron postępowania, - brak właściwego umocowania wnioskodawcy, - niezapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, - niewłaściwa klauzula „ostateczności”, - niewłaściwy rozdzielnik decyzji (otrzymują, do wiadomości), - niewłaściwe oznaczenie organu (nagłówek decyzji). 44 44 44 44 44

45 Uchybienia popełniane przez organ I instancji powodujące niemożność rozpatrzenia odwołania (zażalenia) przez organ II instancji: - niekompletne akta sprawy np.: brak koperty nadania odwołania (zażalenia), brak dowodów doręczenia decyzji (postanowienia), - niewypełnianie dyspozycji zawartej w art. 133 Kpa o obowiązku przesyłania akt sprawy do organu odwoławczego. 45 45 45 45 45

46 Akta sprawy przekazywane do organów administracji publicznej (II instancji)
Kompletowanie akt sprawy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67). ważne: Organ który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, o ile nie wydał w tym terminie nowej decyzji w myśl art. 133 Kpa. Akta kompletne, chronologicznie ułożone wg daty wpływu, bez własnych notatek, duplikatów, oryginały dokumentów lub uwierzytelnione (dowody zmian, dokumenty z podgik) 46 46 46 46 46

47 Akta sprawy przekazywane do sądów administracyjnych
Kompletowanie akt sprawy zgodnie z zarządzeniem Prezesa NSA z 27 listopada 2003r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych – w przypadku, gdy akta administracji publicznej nadesłane z odpowiedzią na skargę nie odpowiadają obowiązującym ten organ przepisom o ich prowadzeniu, przewodniczący Wydziału wzywa ten organ administracji do uporządkowania takich akt w wyznaczonym terminie. „Akta sprawy to narzędzie pracy urzędnika, a także sędziego, zaś ich wygląd oraz zawartość jest dowodem dyscypliny procesowej i przestrzegania prawa procesowego (…) Akta powinny być zszyte lub spięte specjalnym urządzeniem zamontowanym na stałe wewnątrz tej obwoluty, ponumerowane i ułożone chronologicznie od pierwszej czynności do ostatniej”. 47 47 47 47 47

48 Dziękuję za uwagę  48 48


Pobierz ppt "w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google