Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dr hab. Mariusz Jagielski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dr hab. Mariusz Jagielski"— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dr hab. Mariusz Jagielski

2 VII PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

3 A. PRAWO ŻĄDANIA INFORMACJI Wynika z art. 32 ust. 1 uodo:

4 Art Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: 1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska, 2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

5 3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, 4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej, 5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane, 5a) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 (chodzi o zautomatyzowane podjęcie decyzji)

6 W przypadku wniosku: - żądanych informacji należy udzielić w terminie 30 dni - należy też poinformować żądającego o przysługujących mu innych prawach (patrz dalej) - jeśli jest to wyraźnie określone w żądaniu informacje powinny być udzielone na piśmie (art. 33 uodo)

7 ale uwaga: z wnioskiem można występować nie częściej niż raz na 6 miesięcy (art. 32 ust. 5 uodo)

8 ODMÓWIĆ UDZIELENIA INFORMACJI MOŻNA GDY W GRĘ WCHODZI: 1) ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne, 2) zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, 3) zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa, 4) istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób. (art. 34 uodo)

9 B. PRAWO ŻĄDANIA MODYFIKACJI DANYCH (art. 35 uodo)

10 OBYWATEL MOŻE ŻĄDAĆ: - uzupełnienia, jeżeli są one niekompletne - uaktualnienia, jeżeli są one nieaktualne - sprostowania, jeżeli są one nieprawdziwe

11 - wstrzymania ich przetwarzania - usunięcia
- wstrzymania ich przetwarzania - usunięcia jeżeli zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

12 Modyfikacji należy dokonać bez zbędnej zwłoki Trzeba też poinformować administratora, któremu udostępniło się zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych

13 Jeżeli w odniesieniu do danych tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy stosuje się te ustawy

14 C. PRAWO ŻĄDANIA ZAPRZESTANIA PRZETWARZANIA (art. 32 ust. 1 pkt. 7)

15 przysługuje ze względu na “szczególną sytuację” nie można zatem skorzystać bez powodu – szczególną sytuację trzeba wykazać

16 UWAGA można skorzystać tylko, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie: - przesłanki dobra publicznego, lub - przesłanki usprawiedliwionego celu administratora FORMA: na piśmie

17 gdy administrator nie uwzględni żądania musi sam zawiadomić o tym Generalnego Inspektora

18 UWAGA: jeśli przetwarzanie na podstawie przesłanki zgody to można ją wycofać ta procedura nie jest potrzebna

19 D. PRAWO SPRZECIWU (art. 32 ust. 1 pkt. 8)

20 Przysługuje, gdy administrator danych: - zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, - chce je przekazać innemu administratorowi danych nie trzeba wtedy wykazywać „szczególnej sytuacji”

21 podobnie jak w przypadku prawa żądania zaprzestania przetwarzania, można skorzystać tylko, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie: - przesłanki dobra publicznego - przesłanki usprawiedliwionego celu administratora

22 uwaga więc na przesłankę realizacji umowy – wtedy prawo sprzeciwu nie przysługuje chodzi o przypadki, gdy godzimy się na wykorzystanie naszych danych w celach marketingowych lub na przekazanie ich innemu administratorowi w zamian za jakieś korzyści

23 nie chodzi natomiast o przesłankę zgody tę bowiem można wycofać zawsze

24 SKUTEK SPRZECIWU: obowiązek zaniechania przetwarzania nie ma trybu odwołania od sprzeciwu

25 koniec


Pobierz ppt "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dr hab. Mariusz Jagielski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google