Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 54 UPE/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 54 UPE/"— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 54 UPE/
Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2 CEL POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie przez organ administracji do wykonania obowiązków przez zobowiązanego WIERZYCIEL WIERZYCIEL ORGAN EGZEKUCYJNY ZOBOWIĄZNY ORGAN EGZEKUCYJNY ZOBOWIĄZNY I etap II etap III etap UPOMNIENIE ZOBOWIĄZANEGO WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

3 III ETAP POSTEPOWANIA działania zobowiązanego tamujące lub niweczące czynności postępowania egzekucyjnego I I I etap Wniosek o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych Art. 13 UPE podniesienie zarzutów Art. 33 UPE Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne Art. 54 UPE Wniosek o wstrzymanie egzekucji Art. 23 UPE Wniesienie powództwa do sądu kwestionującego istnienie lub wysokość należności Art. 35a UPE Okazanie dowodów wykonania, umorzenia, wygaśnięcia lub nieistnienia obowiązku Art. 45 UPE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 3

4 Skarga na czynności egzekucyjne /podstawa prawna/
Art. 54. § 1. Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. § 2. Na przewlekłość postępowania egzekucyjnego skarga przysługuje również wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, a także podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku. § 3. Skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość postępowania egzekucyjnego wnosi się za pośrednictwem organu egzekucyjnego. § 4. Skargę na czynności egzekucyjne, o których mowa w § 3, wnosi się w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. § 5. W sprawie skargi, o której mowa w § 1 i 2, postanowienie wydaje organ nadzoru. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie. § 6. Wniesienie skargi, o której mowa w § 1, nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania egzekucyjnego. w odniesieniu do obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego – właściwy do orzekania organ I instancji dla obowiązków wynikających z orzeczeń sądów lub innych organów albo bezpośrednio z przepisów prawa – organ lub instytucja bezpośrednio zainteresowana w wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku albo powołana do czuwania nad wykonaniem obowiązku, a w przypadku braku takiej jednostki lub jej bezczynności – podmiot, na którego rzecz wydane zostało orzeczenie lub którego interesy prawne zostały naruszone w wyniku niewykonania obowiązku w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika urzędu celnego decyzji, postanowień lub mandatów karnych oraz z przyjętych przez naczelnika urzędu celnego zgłoszeń celnych, deklaracji albo informacji o opłacie paliwowej – właściwy dla tego naczelnika dyrektor izby celnej Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

5 III ETAP POSTEPOWANIA skarga na czynności egzekucyjne organu lub egzekutora
Doprowadzenie do wykonania obowiązku III etap zobowiązany Skarga na czynności egzekucyjne Postanowienie w przedmiocie skargi Skarga na przewlekłość postępowania Postanowienie o oddaleniu skargi Zobowiązany wierzyciel Postanowienie w przedmiocie skargi Podmiot zainteres. Skarga na przewlekłość postępowania Postanowienie o oddaleniu skargi Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 5

6 skarga na czynności egzekucyjne środki zaskarżenia /środki zaskarżenia/
Postępowanie w I instancji Postępowanie w II instancji Postępowanie przed sądem administracyjnym Zobowiązany /wierzyciel /Podmiot zainteresowany Organ I instancji Zobowiązany /wierzyciel /Podmiot zainteresowany Organ II instancji Zobowiązany /Podmiot zainteresowany Sąd administracjny Orzeczenie w przedmiocie postanowienia o utrzymaniu w mocy postanowienia oddalającego skargę/art.54/ Skarga na postanowienie II instancji o utrzymaniu w mocy postanowienia oddalającego skargę/art.54/ Postanowienie O utrzymaniu w mocy postanowienia oddalającego skargę/art.54/ Skarga w trybie art. 54 UPE Postanowienie O oddaleniu skargi Zażalenie na postanowienie o oddaleniu skargi Art. 54 UPE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 6

7 Dziękuję za uwagę Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 54 UPE/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google