Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywa uczenia się przez całe życie poziom krajowy i regionalny 18 marca 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywa uczenia się przez całe życie poziom krajowy i regionalny 18 marca 2011."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywa uczenia się przez całe życie poziom krajowy i regionalny 18 marca 2011

2 Zasady Polityki LLL Szerokie podejście do uczenia się Uczenie się dotyczy wszystkich Partnerstwo na rzecz LLL Otwarte podejście do kwalifikacji Ułatwienie dostępu do nowych ścieżek kariery Postawienie osoby w centrum polityki LLL Efektywne inwestowanie w uczenie się

3 Krajowa polityka na rzecz uczenia się przez całe życie Polega na promowaniu i wspieraniu dobrej jakości uczenia się w każdym wieku, w różnych formach i miejscach oraz na uznawanie efektów uczenia się w systemach kwalifikacji; Stawia osoby uczące się w centrum, a miara jej skuteczności są kompetencje i kwalifikacje osób – niezależnie od drogi na jakiej zostały osiągnięte; Realizowana jest na zasadzie partnerstwa rządu, samorządu terytorialnego, pracodawców, pracobiorców i organizacji obywatelskich. Polityka LLL jako zagadnienie horyzontalne, przekrojowe w stosunku d 9 krajowych strategii rozwoju

4 Krajowa polityka na rzecz uczenia się przez całe życie Perspektywa uczenia się przez całe życie Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Strategia rozwoju kapitału ludzkiego Strategia rozwoju transportu Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko Sprawne państwo Strategia rozwoju kapitału społecznego Krajowa strategia rozwoju regionalnego Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa

5 Diagnoza - uczenie się na różnych etapach życia Sukcesy edukacji formalnej: - obniżenie o ponad 30% liczby młodzieży z niskimi osiągnięciami w czytaniu (wg. badania PISA); - Obniżenie liczby osób w wieku 18-24 przedwcześnie kończących naukę – do 5% (najlepiej w UE) - zwiększenie liczby osób w wieku 20 - 24 z wykształceniem co najmniej zasadniczym lub średnim – 91, 3% (najlepiej w UE) -zwiększanie liczby absolwentów kierunków matematycznych, technicznych i przyrodniczych (+123%) Słabości wczesnego uczenia się, uczenia się dorosłych i efektów kształcenia: - Mała popularność i dostępność form opieki nad dziećmi 0-5 lat, zwłaszcza na wsiach (najgorsza sytuacja w UE) - Wysoki wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów (do nawet 60% w przypadku absolwentów szkół zawodowych) - Niski poziom uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu osób w wieku 25-64 - Najniższa w UE aktywność zawodowa (i edukacyjna) osób w wieku 55-64, w tym bardzo niski wiek wychodzenia z rynku pracy (58 lat)

6 Struktura wykształcenia mieszkańców Źródło: Opracowanie własne OBS na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych

7 * łącznie z liceami uzupełniającymi ** łącznie ze szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia zawodowe i technikami uzupełniającymi *** kolorem zielonym oznaczono dodatnią zmianę pomiędzy jednym z drugim rokiem szkolnym Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 2006/2007 zmiana 2006/07 a 2007/08 2007/2008 zmiana 2007/08 a 2008/09 2008/2009 zmiana 2008/09 a 2009/10 2009/2010 szkoły policealne305-15,1%2591,5%263-5,7%248 technika2064,4%215-2,8%209-1,9%205 licea profilowane99-13,1%86-20,9%68-39,7%41 licea ogólnokształcące2040,0%204-1,5%2010,5%202 zasadnicze zawodowe187-2,7%1820,0%1822,2%186 gimnazja7140,6%7181,7%7301,0%737 podstawowe1524-1,7%1498-0,5%1490-0,6%1481 Liczba szkół w Małopolsce (łącznie ze szkołami specjalnymi)

8 Kształcenie na poziomie wyższym Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych

9 Diagnoza - uczenie się na różnych etapach życia Sukcesy edukacji formalnej: - obniżenie o ponad 30% liczby młodzieży z niskimi osiągnięciami w czytaniu (wg. badania PISA); - Obniżenie liczby osób w wieku 18-24 przedwcześnie kończących naukę – do 5% (najlepiej w UE) - zwiększenie liczby osób w wieku 20 - 24 z wykształceniem co najmniej zasadniczym lub średnim – 91, 3% (najlepiej w UE) -zwiększanie liczby absolwentów kierunków matematycznych, technicznych i przyrodniczych (+123%) Słabości wczesnego uczenia się, uczenia się dorosłych i efektów kształcenia: - Mała popularność i dostępność form opieki nad dziećmi 0-5 lat, zwłaszcza na wsiach (najgorsza sytuacja w UE) - Wysoki wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów (do nawet 60% w przypadku absolwentów szkół zawodowych) - Niski poziom uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu osób w wieku 25-64 - Najniższa w UE aktywność zawodowa (i edukacyjna) osób w wieku 55-64, w tym bardzo niski wiek wychodzenia z rynku pracy (58 lat)

10 Różne podejścia… dotyczy osób, które: spełniły obowiązek szkolny do 24 roku życia uczęszczają do szkół dla dorosłych i innych palcówek systemu oświaty Kształcenie ustawiczne – perspektywa polska dotyczy osób, które: ukończyły kształcenie uprawniające do wejścia na rynek pracy są w wieku 25 –do co najmniej 65 uczą się w różnych formach i miejscach Uczenie się dorosłych - perspektywa europejska

11 Istotne różnice… Ok.12% dorosłych dokształca się Europa Wskaźnik uczestnictwa w kształceniu ustawicznym nie przekracza 5% Polska

12 Kształcenie osób dorosłych w Małopolsce… 17 974 w szkołach dla dorosłych 12 743 w Powiatowych Urzędach Pracy 51 923 w instytucjach szkoleniowych

13 Cel strategiczny: dzieci i młodzież dobrze przygotowane do uczenia się przez całe życie oraz osoby dorosłe poszerzające i uzupełniające swoje kompetencje i kwalifikacje odpowiednio do stojących przed nimi wyzwań w życiu zawodowym, społecznym i osobistym 1.Kreatywność i innowacyjność osób 2.Przejrzysty i spójny krajowy system kwalifikacji 3.Różnorodna i dostępna oferta form wczesnej opieki i edukacji 4.Kształcenie i szkolenie dopasowanie do potrzeb gospodarki i zmian na rynku pracy 5.Środowisko pracy i zaangażowania społecznego sprzyjające upowszechnieniu uczenia się dorosłych

14 Kluczowe wskaźniki realizacji celów- 2020 rok: Procent dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym od 4 roku życia do wieku obowiązkowego kształcenia - co najmniej 90% Procent młodzieży z niskimi osiągnięciami w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych – poniżej 15% Procent wcześnie porzucających naukę – 4,5 % Procent osób w wieku 30-34 lat z wykształceniem wyższym lub różnorzędnym – 45% Procent dorosłych w wieku 25-64 lat uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu – co najmniej 10%

15 Rekomendacje dla Małopolski … Samorządy powinny zapewnić trwałość działań i wysoką jakość w zakresie opieki przedszkolnej i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, poprzez wypracowanie rozwiązań wspierających placówki przedszkolne i szkolne po okresie gwarantowanego dofinansowania ze środków EFS Należy nadal rozwijać kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk powinien zostać położony na rozwój kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, a także naukę co najmniej dwóch języków obcych. Należy promować mobilności w zakresie kształcenia języków obcych co zagwarantuje praktyczny wymiar nauki. Konieczne jest podejmowanie działań zwiększających dostępność doradztwa edukacyjno- zawodowego dla młodzieży w wieku gimnazjalnym. Wczesna diagnoza kompetencji i predyspozycji powinna poprzedzać decyzje w zakresie wyboru ścieżki kształcenia. Szkoły zawodowe w Małopolsce powinny położyć większy nacisk na współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i kształtowania kompetencji personalnych i społecznych, a także promować postawy uczenia się przez całe życie wśród uczniów. Należy dążyć do partnerstwa z przedsiębiorcami w zakresie konstruowania programów nauczania w poszczególnych zawodach Należy promować we wszystkich obszarach polityki rynku pracy, edukacji i szkoleń mechanizmy zapewniania jakości kształcenia oraz język efektów kształcenia (wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne) w kontekście wprowadzania nowego systemu kwalifikacji w Polsce (Polskie Ramy Kwalifikacji

16 Dziękuję za uwagę! mpku@wup-krakow.pl www.pociagdokariery.pl


Pobierz ppt "Perspektywa uczenia się przez całe życie poziom krajowy i regionalny 18 marca 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google