Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z-ca Dyrektora Kamila Siwak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z-ca Dyrektora Kamila Siwak"— Zapis prezentacji:

1 Z-ca Dyrektora Kamila Siwak
Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Warszawa, dn r.

2 PODSUMOWANIE I WNIOSKI W OBSZARZE EDUKACJI
WARSZTATY EFS- PODSUMOWANIE I WNIOSKI W OBSZARZE EDUKACJI

3 EDUKACJA SUKCESY Rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej w szkołach indywidualizacja nauczania (zarówno dla uczniów słabych jak i uzdolnionych), wykorzystanie nowatorskich technik nauczania (doposażenie bazy dydaktycznej), zwiększenie wsparcia dla uczniów z obszarów wiejskich, wzrost poczucia własnej wartości. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej wzrost świadomości rodziców, zwiększenie roli edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich. Rozpoczęcie procesu zmiany w szkolnictwie zawodowym (zmiany w systemie prawnym).

4 EDUKACJA PORAŻKI Brak trwałości projektów po ich zakończeniu
brak współpracy międzysektorowej i międzyinstytucjonalnej, czasowe partnerstwa, niskie zaangażowanie środowiska ucznia w realizację projektu, planowanie działań projektowych w oparciu o potrzeby projektodawców, a nie beneficjentów („zepsucie” rynku szkoleń), „zepsucie uczestnika” - brak zaangażowania finansowego uczestników projektu, ograniczenia prawne (pzp). Niska skuteczność projektów związanych ze szkolnictwem zawodowym niewystarczająca współpraca z pracodawcami (niedostosowanie oferty szkół do rynku pracy).

5 CZY PO KL SPROSTAŁ WYZWANIOM
EDUKACJA CZY PO KL SPROSTAŁ WYZWANIOM W OBSZARZE EDUKACJI? TAK Powszechność pomocy, z uwzględnieniem indywidualizacji nauczania Koncentracja na grupach defaworyzowanych Zwiększenie świadomości w zakresie kształcenia ustawicznego Zwiększenie dostępu kadr edukacji do kształcenia Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej

6 CZY PO KL SPROSTAŁ WYZWANIOM
EDUKACJA CZY PO KL SPROSTAŁ WYZWANIOM W OBSZARZE EDUKACJI? NIE Niewystarczające dostosowanie kierunków wsparcia do specyfiki regionalnej i lokalnej (program zarządzany centralnie) Niewystarczające powiązanie edukacji z rynkiem pracy Niewystarczająca aktywizacja kadr edukacyjnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji

7 EDUKACJA WYZWANIA Powszechność edukacji na każdym etapie życia
podniesienie jakości, wzrost liczby osób uczestniczących w kształceniu (wzrost świadomości, dostosowanie), wzrost dostępności miejsc w przedszkolach, różnorodność oferty szkół. Powiązanie edukacji z rynkiem pracy system edukacji elastycznie reagujący na zmiany, rzetelna diagnoza (standaryzacja danych i ich dostępność w szczególności na poziomie lokalnym), wzmocnienie partnerstwa i współpracy, spójny regionalny system kształcenia zawodowego, zwiększona zatrudnialność absolwentów. Ukierunkowanie na cele i rezultaty przedsięwzięć

8 EDUKACJA POTRZEBNE DZIAŁANIA Współpraca i partnerstwo
wspieranie przedsiębiorstw w zakresie diagnozowania kompetencji i ich rozwoju, współpraca z przedsiębiorcami (staże / praktyki), współpraca między szkołami (standaryzacja, wymiana doświadczeń). Kompleksowe i złożone projekty w wymiarze uczeń-rodzina-nauczyciel (indywidualne podejście), kompetencje uniwersalne i zawodowe (np. preorientacja zawodowa na poziomie gimnazjum), dostosowanie do trendów globalnych. Wsparcie systemowe na poziomie regionu na wsparcie edukacji powszechnej Podniesienie jakości kształcenia certyfikacja umiejętności, indywidualizacja kształcenia (bony edukacyjne).

9 KLUCZOWE GRUPY DOCELOWE
EDUKACJA KLUCZOWE GRUPY DOCELOWE dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie, absolwenci, nauczyciele, rodzice, osoby dorosłe (pracujące), pracodawcy, osoby z dysfunkcjami.

10 REGIONALNY PROGRAM STRATEGICZNY W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

11 REGIONALNY PROGRAM STRATEGICZNY
Działanie: Wsparcie szkół i placówek oświatowych Cel: poprawa efektywności kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem szkół funkcjonujących na wsiach i w małych miejscowościach oraz terenach zdegradowanych i słabych strukturalnie kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły (diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły, doskonalenie nauczycieli dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb, ewaluacja), rozbudowa infrastruktury dydaktycznej oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w tym wyposażenie wspierające cyfryzację szkół, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez organizację: zajęć kompensacyjno‑ wyrównawczych, zróżnicowanych form opieki świetlicowej w szkołach, zajęć pozalekcyjnych, zajęć edukacyjnych w świetlicach środowiskowych, działań na rzecz wsparcia socjalnego dziecka i rodziny,

12 REGIONALNY PROGRAM STRATEGICZNY
Działanie: Wsparcie szkół i placówek oświatowych c.d. wspieranie realizacji w szkołach działań związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych, w szczególności wsparcie nauki języków obcych oraz rozwijania kompetencji społecznych uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, uruchomienie mechanizmu trwałej współpracy uczelni ze szkołami i placówkami edukacyjnymi, uruchomienie regionalnego systemu monitorowania losów absolwentów na każdym etapie edukacyjnym.

13 REGIONALNY PROGRAM STRATEGICZNY
Działanie: Wdrożenie regionalnego systemu pracy z uczniem zdolnym Cel: Podniesienie jakości pracy z uczniem zdolnym (I etap –rozbudzanie zainteresowań i kreatywności, II etap – wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, III etap – indywidualna praca z uczniami wybitnymi). poszerzenie wypracowanego w projekcie „Zdolni z Pomorza” modelu pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym, rozbudzanie zainteresowań i kreatywności wśród dzieci i młodzieży poprzez :powstawanie lub rozwój istniejących pozaszkolnych miejsc aktywności edukacyjnej (– typu Centrum Nauki Kopernik, Centrum Hevelianum, Centrum Nauki Experyment), organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych warsztatów edukacyjnych rozwijania kreatywności, festiwale nauki oraz uniwersytety dziecięce i młodzieżowe,

14 REGIONALNY PROGRAM STRATEGICZNY
Działanie : Wdrożenie regionalnego systemu pracy z uczniem o szczególnych problemach rozwojowych i uczniem niepełnosprawnym Cel: podniesienie jakości pracy z uczniem o szczególnych problemach rozwojowych i uczniem niepełnosprawnym (I etap - diagnoza problemów i praca z uczniem dysfunkcyjnym oraz uczniem niepełnosprawnym w ranach edukacji włączającej w kołach masowych, II etap - uczniowie z SEP w klasach integracyjnych i szkołach specjalnych , III etap – praca z uczniem wymagającym wysokowyspecjalizowanej kompleksowej pomocy)

15 REGIONALNY PROGRAM STRATEGICZNY
Działanie : Wdrożenie regionalnego systemu pracy z uczniem o szczególnych problemach rozwojowych i uczniem niepełnosprawnym c.d. opracowanie regionalnego modelu pracy z uczniem o szczególnych problemach rozwojowych, kampanie informacyjno‑szkoleniowe skierowane do rodziców, lekarzy, pedagogów i nauczycieli z zakresu wiedzy o szczególnych problemach rozwojowych, doskonalenie zawodowe psychologów, pedagogów i nauczycieli w zakresie wczesnego diagnozowania oraz wspierania rozwoju ucznia niepełnosprawnego i ucznia dysfunkcyjnego, organizacja różnych form pracy z uczniem niepełnosprawnym i uczniem dysfunkcyjnym (w tym finansowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych, indywidualnej opieki nauczycielskiej obozów edukacyjno-zdrowotnych, warsztatów terapii zajęciowej oraz wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych i dostosowanie infrastruktury szkolnej), budowa sieci współpracy dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących z uczniem dysfunkcyjnym i uczniem niepełnosprawnym,

16 WSTĘPNY ZARYS TEMATYCZNY RPO na lata 2014-2020

17 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
RPO Cel Tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy wynikających z specjalizacji regionalnych, w tym uruchomienie mechanizmu trwałej współpracy uczelni ze szkołami i placówkami edukacyjnymi oraz uruchomienie regionalnego systemu monitorowania losów absolwentów na każdym etapie edukacyjnym, podniesienie jakości i dostępności edukacji na każdym etapie - w tym regionalny system wsparcia szkół obejmujący m.in. doskonalenie nauczycieli; rozwój kształcenia pozaformalnego i nieformalnego,

18 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
RPO Cel Tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym wdrożenie regionalnego systemu stypendialnego, kształcenie kompetencji cyfrowych.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Z-ca Dyrektora Kamila Siwak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google