Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników badań na temat: POSTRZEGANIE CELÓW I ZADAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników badań na temat: POSTRZEGANIE CELÓW I ZADAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników badań na temat: POSTRZEGANIE CELÓW I ZADAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Prezentacja przygotowana dla: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

2 WPROWADZENIE

3 I NFORMACJE O BADANIU ZLECENIODAWCA PROJEKTU WYKONAWCA PROJEKTU Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o. ul. Reymonta 27/6 60 – 791 Poznań Autorzy: Anna Witek Zbigniew Woźniak Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Ul. Piekary 14/15 61-823 Poznań

4 Badanie 1. Indywidualne wywiady pogłębione IDI N=20 Badanie 2. Indywidualne wywiady pogłębione IDIN=70 Badanie 3. Zogniskowane wywiady grupowe FGI N=8. Województwo wielkopolskie Badanie 1. Decydenci polityki społecznej na poziomie województwa. Badanie 2. Starostwa powiatowe województwa wielkopolskiego. Badanie 3. Przedstawiciele instytucji samorządowych powiatów województwa wielkopolskiego. będących w lepszej i gorszej sytuacji społeczno–demograficznej. Metodologia badania 1 października 2009 roku – 20 listopada 2009.

5 PREZENTACJA WYNIKÓW

6 Wywiady pogłębione (IDI) z decydentami wojewódzkimi i z osobami reprezentującymi instytucje samorządowe powiatów województwa wielkopolskiego

7 SPOSOBY DEFINIOWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ Wywiady z decydentami wojewódzkimi Wywiady z osobami reprezentującymi instytucje samorządowe powiatów województwa wielkopolskiego DEFINICJA OGÓLNA – działania obejmujące całe społeczeństwo, zmierzając do poprawy jakości życia

8 PODSTAWOWE ZASADY, KTÓRYMI NALEŻAŁOBY SIĘ KIEROWAĆ TWORZĄC STRATEGIE I PROGRAMY POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POZIOMIE REGIONALNYM (W WOJEWÓDZTWIE) Średnia pozycja wśród decydentów wojewódzkich Średnia pozycja wśród przedsta- wicieli powiatów Rozkład procentowy pozycji rankingowych Naj ważniej sza zasada 2345678 Naj- mniej ważna zasa- da 1.Z ASADA PARTNERSTWA I AKTYWNEGO WSPÓŁUCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU SPOŁECZNYM 3,103,49 20,035,05,015,010,0 5,00,0 2. Z ASADA POMOCNICZOŚCI 4,263,93 21,1 5,315,810,50,0 5,321,1 3. Z ASADA SPRAWIEDLIWOŚCI I RÓWNEJ DOSTĘPNOŚCI 4,474,25 26,30,015,810,55,315,85,315,85,3 4. Z ASADA WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW 4,655,53 10,0 15,0 10,020,05,010,05,0 5. Z ASADA SOLIDARYZMU 4,685,28 10,515,8 0,05,321,15,310,5 6. Z ASADA PROMOWANIA PROFILAKTYKI PRZED INTERWENCJĄ 5,504,18 5,0 20,010,015,05,0 20,015,0 7. Z ASADA ELASTYCZNOŚCI I CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA 5,355,44 5,0 15,00,030,05,030,05,0 8. Z ASADA JAWNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA PODMIOTÓW 6,055,82 0,010,55,315,810,5 15,821,1 9. Z ASADA UNIWERSALIZMU I SELEKTYWNOŚCI W WYBORZE CELÓW I DZIAŁAŃ 6,256,55 5,00,05,0 10,030,015,020,010,0 WYSZCZEGÓLNIENIE

9 GŁÓWNE CELE, KTÓRE POWINNY BYĆ REALIZOWANE W RAMACH POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POZIOMIE REGIONALNYM (W WOJEWÓDZTWIE GŁÓWNE CELE, KTÓRE POWINNY BYĆ REALIZOWANE W RAMACH POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POZIOMIE REGIONALNYM (W WOJEWÓDZTWIE) Średnia pozycja rankingowa Średnia pozycja wśród przedsta wicieli powiatów Rozkład procentowy pozycji rankingowych CEL najważ niejszy 23456 CEL najmniej ważny 1.W ZMACNIANIE POTENCJAŁU JEDNOSTEK / GRUP / ZBIOROWOŚCI TERYTORIALNYCH 2,553,0030,025,0 10,05,00,05,0 2. W YRÓWNYWANIE / POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA OBYWATELI 3,253,4330,015,020,05,010,05,015,0 3. Z RÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, FUNKCJONALNA SPOŁECZNOŚĆ, ZARADNI OBYWATELE 3,503,9927,816,711,1 5,611,116,7 4. P RZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI, MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 3,793,555,326,310,526,310,515,85,3 5. W ZMACNIANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNOŚCI, JEJ INSTYTUCJI I ZASOBÓW 4,454,160,05,020,0 40,010,05,0 6. W YPRZEDZANIE ZDARZEŃ / LUB MINIMALIZOWANIE MOŻLIWYCH DO PRZEWIDZENIA ICH SKUTKÓW 4,744,0710,50,010,526,30,042,110,5 7. K OORDYNACJA ZADAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH REALIZACYJNYCH ORAZ ICH WŁĄCZANIE W POLITYKĘ OGÓLNOKRAJOWĄ 5,205,230,015,05,0 30,010,035,0 WYSZCZEGÓLNIENIE

10 PRZEKONANIE RESPONDENTÓW O SPÓJNOŚCI WŁASNEJ DEFINICJI POLITYKI SPOŁECZNEJ PRZEKONANIE RESPONDENTÓW O SPÓJNOŚCI WŁASNEJ DEFINICJI POLITYKI SPOŁECZNEJ Z POLITYKĄ REALIZOWANĄ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA Z POLITYKĄ REALIZOWANĄ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA WYSZCZEGÓLNIENIE Decydenci wojewódzcy Przedstawiciele powiatów 1. Tak70,080,0 2. Nie30,020,0 Wysoki poziom spójności rozumienia polityki społecznej z jej realizacją

11 SPRAWY I PROBLEMY, ZA KTÓRE SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POWINIEN BRAĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W POLITYCE SPOŁECZNEJ Wywiady z decydentami wojewódzkimi Wywiady z osobami reprezentującymi instytucje samorządowe powiatów województwa wielkopolskiego GŁÓWNE ZADANIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA w POLITYCE SPOŁECZNEJ: koordynacja - monitorowanie - nadzór

12 SPRAWY I PROBLEMY, ZA KTÓRE SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NIE POWINIEN BRAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI W POLITYCE SPOŁECZNEJ Wywiady z decydentami wojewódzkimi Wywiady z osobami reprezentującymi instytucje samorządowe powiatów województwa wielkopolskiego

13 OSOBY-GRUPY-SPOŁECZNOŚCI, ZA KTÓRE SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POWINIEN BRAĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W POLITYCE SPOŁECZNEJ (GRUPY RYZYKA) Wywiady z decydentami wojewódzkimi Wywiady z osobami reprezentującymi instytucje samorządowe powiatów województwa wielkopolskiego

14 OSOBY-GRUPY-SPOŁECZNOŚCI, ZA KTÓRE SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NIE POWINIEN BRAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI W POLITYCE SPOŁECZNEJ Wywiady z decydentami wojewódzkimi Wywiady z osobami reprezentującymi instytucje samorządowe powiatów województwa wielkopolskiego

15 ZADANIA, KTÓRYCH SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NIE POWINIEN REALIZOWAĆ W POLITYCE SPOŁECZNEJ Wywiady z decydentami wojewódzkimi Wywiady z osobami reprezentującymi instytucje samorządowe powiatów województwa wielkopolskiego

16 NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNIE ZADANIA W POLITYCE SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE Wywiady z decydentami wojewódzkimi Wywiady z osobami reprezentującymi instytucje samorządowe powiatów województwa wielkopolskiego

17 WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ W POLITYCE SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE W NAJBLIŻSZYCH LATACH Wywiady z decydentami wojewódzkimi Wywiady z osobami reprezentującymi instytucje samorządowe powiatów województwa wielkopolskiego

18 BARIERY W REALIZOWANIU REGIONALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ PROPOZYCJE ICH USUNIĘCIA Wywiady z decydentami wojewódzkimi Wywiady z osobami reprezentującymi instytucje samorządowe powiatów województwa wielkopolskiego

19 DZIAŁANIA, KTÓRYCH BRAKUJE W POLITYCE SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Wywiady z decydentami wojewódzkimi Wywiady z osobami reprezentującymi instytucje samorządowe powiatów województwa wielkopolskiego

20 OPINIE NA TEMAT MIEJSCA i ROLI POLITYKI SPOŁECZNEJ W STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO Wywiadyz decydentami wojewódzkimi Wywiady z osobami reprezentującymi instytucje samorządowe powiatów województwa wielkopolskiego

21 POŻĄDANI PARTNERZY W PROCESIE REALIZACJI POLITYKI SPŁECZNEJ WYSZCZEGÓLNIENIE Decydenci wojewódzcy Przedstawiciele powiatów 1. T YLKO INSTYTUCJE PUBLICZNE 0,01,5 2. I NSTYTUCJE PUBLICZNE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 15,014,9 3. I NSTYTUCJE PUBLICZNE I BIZNES DZIAŁAJĄCY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 5,00,0 4. I NSTYTUCJE PUBLICZNE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, BIZNES DZIAŁAJĄCY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 80,083,6

22 ZADANIA REGIONALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ, KTÓRE POWINNY BYĆ WSPIERANE PRZEZ BUDŻET CENTRALNY (CAŁKOWICIE i CZĘŚCIOWO) Wywiady z decydentami wojewódzkimi Wywiady z osobami reprezentującymi instytucje samorządowe powiatów województwa wielkopolskiego

23 ROLA POMOCY SPOŁECZNEJ W REALIZACJI W REALIZACJI REGIONALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ. REGIONALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ. Wywiady z decydentami wojewódzkimi Wywiady z osobami reprezentującymi instytucje samorządowe powiatów województwa wielkopolskiego

24 KONIECZNOŚĆ FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI KOORDYNUJĄCEJ TWORZENIE I REALIZACJĘ STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POZIOMIE REGIONALNYM WYSZCZEGÓLNIENIE Decydenci wojewódzcy Przedstawiciele powiatów 1. Tak 75,081,8 2. Nie 25,018,2

25 INSTYTUCJE WSKAZANE PRZEZ BADANYCH JAKO NIEZBĘDNE PODMIOTY KOORDYNUJĄCE TWORZENIE I REALIZACJĘ POLITYKI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE WYSZCZEGÓLNIENIE Decydenci wojewódzcy Przedstawiciele powiatów 1. R EGIONALNY O ŚRODEK P OLITYKI S POŁECZNEJ 632 2. M IEJSKI O ŚRODEK P OMOCY S POŁECZNEJ 11 3. M IEJSKI O ŚRODEK P OMOCY R ODZINIE 10 4. P LATFORMA PARTNERÓW 10 5. P OŚREDNIK DO WSPÓŁPRACY 10 6. W OJEWODOWIE 10 7. W SZYSTKIE INSTYTUCJE DORADCZE, KONSULTACYJNE 10 8. O ŚRODEK P OMOCY S POŁECZNEJ 02 9. P OWIATOWE C ENTRUM P OMOCY R ODZINIE 02 10. U RZĄD M ARSZAŁKOWSKI 04 11. U RZĄD W OJEWÓDZKI 02 12. W YDZIAŁ P OLITYKI S POŁECZNEJ 01 13. S PECJALNIE POWOŁANY WYDZIAŁ W ISTNIEJĄCEJ JEDNOSTCE 01

26 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami powiatów będących w najbardziej i najmniej korzystnej sytuacji socjoekonomicznej z przedstawicielami powiatów będących w najbardziej i najmniej korzystnej sytuacji socjoekonomicznej

27 SPOSOBY DEFINIOWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ PRZEDSTAWICIELE POWIATÓW BĘDĄCYCH W GORSZEJ SYTUACJI SOCJOEKONOMICZNEJ PRZEDSTAWICIELE POWIATÓW BĘDĄCYCH W LEPSZEJ SYTUACJI SOCJOEKONOMICZNEJ INTERWENCJA–RATOWNICTWO-OPIEKA MONITOROWANIE SYTUACJI, ROZPOZNAWANIE POTRZEB WSZYSTKICH

28 PODSTAWOWE ZASADY NIEZBĘDNE W TWORZENIU STRATEGII I PROGRAMÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POZIOMIE REGIONALNYM (WOJEWÓDZTWO) Średnia pozycja rankingowa (1-9) Średnia pozycja wśród przedsta- wicieli powiatów będących w lepszej sytuacji Średnia pozycja wśród przed- stawicieli powiatów będących w gorszej sytuacji Rozkład procentowy pozycji rankingowych Naj waż niej- sza zasa da 2345678 Naj- mniej ważna zasada 1. Z ASADA POMOCNICZOŚCI 4,353,205,71 23,0812,825,1312,827,6910,262,565,1315,38 2. Z ASADA SOLIDARYZMU 5,265,954,50 12,827,69 2,567,6920,51 15,382,56 3. Z ASADA SPRAWIEDLIWOŚCI I RÓWNEJ DOSTĘPNOŚCI 4,504,754,22 15,3810,265,1317,95 12,820,0012,825,13 4. Z ASADA WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW 5,145,354,88 7,6910,265,1315,3817,957,69 10,2 6 5. Z ASADA PARTNERSTWA I AKTYWNEGO WSPÓŁUCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU SPOŁECZNYM 3,613,903,28 25,6410,2617,957,6915,385,13 10,2 6 5,130,00 6. Z ASADA UNIWERSALIZMU I SELEKTYWNOŚCI W WYBORZE CELÓW I DZIAŁAŃ 5,645,555,75 2,5610,26 5,1310,2612,82 20,5 1 10,26 7. Z ASADA PROMOWANIA PROFILAKTYKI PRZED INTERWENCJĄ 4,264,404,11 7,6925,6412,82 7,695,13 15,3 8 2,567,69 8. Z ASADA ELASTYCZNOŚCI I CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA 5,195,355,00 5,13 25,6417,332,5610,262,5623,085,13 9. Z ASADA JAWNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA PODMIOTÓW 6,516,556,47 0,007,695,1310,26 7,6933,33 ZASADA WIODĄCA– partnerstwo i aktywne współuczestnictwo obywateli ZASADY NIEZBĘDNE W POLITYCE SPOŁECZNEJ:

29 POSTULOWANE PRZEZ BADANYCH GŁÓWNE CELE POLITYKI SPOŁECZNEJ REALIZOWANEJ NA POZIOMIE REGIONALNYM W WOJEWÓDZTWIE Średnia pozycja rankingowa (1-9) Średnia pozycja wśród przedstawi cieli powiatów będących w lepszej sytuacji Średnia pozycja wśród przedsta wicieli powiatów będących w gorszej sytuacji Rozkład procentowy pozycji rankingowych CEL naj- waż- niej- szy 23456 CEL naj- mniej ważny 1. W ZMACNIANIE POTENCJAŁU JEDNOSTEK / GRUP / ZBIOROWOŚCI TERYTORIALNYCH 3,503,703,2815,3825,647,6915,3817,957,69 2. W YRÓWNYWANIE / POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA OBYWATELI 3,213,303,1125,6412,8228,215,1310,2612,825,13 3. P RZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI, MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 4,144,004,287,6915,3810,2620,5117,9510,2612,82 4. Z RÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - FUNKCJONALNA SPOŁECZNOŚĆ - ZARADNI OBYWATELE 3,613,743,4717,9512,8217,9526,0015,3810,267,69 5. W YPRZEDZANIE ZDARZEŃ / LUB MINIMALIZOWANIE MOŻLIWYCH DO PRZEWIDZENIA ICH SKUTKÓW 4,664,604,7215,6010,26 20,5115,3812,8223,08 6. K OORDYNACJA ZADAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH REALIZACYJNYCH ORAZ ICH WŁĄCZANIE W POLITYKĘ OGÓLNOKRAJOWĄ 4,954,755,1810,265,1315,382,565,1328,21 7. W ZMACNIANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNOŚCI, JEJ INSTYTUCJI I ZASOBÓW 3,74 3,853,6315,3817,9512,8217,9512,82 10,26 CEL GŁÓWNY – wyrównanie warunków i jakości życia obywateli GŁÓWNE CELE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

30 OPINIE NA TEMAT WPROWADZENIA MODELU POLARYZACYJNO–DYFUZYJNEGO W POLITYCE REGIONALNEJ z dużą rezerwą podchodzą do tego, aby taki model wszedł w życie; wyrażają przekonanie, iż jedynie największe ośrodki, które i tak znajdują się w dobrej sytuacji socjoekonomicznej, zyskają najwięcej, natomiast najbardziej potrzebujący zostaną pominięci; niewiara w pomoc ze strony ośrodków najszybciej rozwijających się pomoc skupi się w obrębie zamkniętych obszarów o najlepszej pozycji; idea modelu polaryzacyjno–dyfuzyjnego rozbudza niezdrową konkurencję, nie wpływa na jakość życia, wręcz sprzyja bezczynności ośrodków będących w gorszej sytuacji (zatrzymają się licząc na pomoc lepszych); ważniejszym działaniem, które przyczyni się do wzrostu korzyści społecznych jest dbanie o rozwój infrastruktury w małych ośrodkach PRZEDSTAWICIELE POWIATÓW BĘDĄCYCH W GORSZEJ SYTUACJI SOCJOEKONOMICZNEJ PRZEDSTAWICIELE POWIATÓW BĘDĄCYCH W LEPSZEJ SYTUACJI SOCJOEKONOMICZNEJ należy rozwijać to co jest dobre, aby mogło stać się jeszcze lepsze; otrzymanie wsparcia przez lepsze powiaty służyc będzie pozytywnemu oddziaływaniu na inne, sąsiadujące regiony; to pewnego rodzaju nagroda za najlepszą organizację. sama świadomość pomocy i wyciągania gorszych ośrodków może nie być wystarczająca. idea modelu jest piękna, jednakże dość ryzykowna. dostrzegane ryzyko, jakim jest zagrożenie pogłębienia się dysproporcji pomiędzy sektorami. należy upowszechniać dobre praktyki, jednakże finansowanie powiatów, które dobrze sobie radzą wpłynie, w przekonaniu badanych, na pogłębienie nierówności. POSTRZEGANY SKUTEK – ryzyko pogłębienia nierówności w rozwoju

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Prezentacja wyników badań na temat: POSTRZEGANIE CELÓW I ZADAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google