Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wskazówki dla autorów projektów badawczych UE Zbigniew Krejpcio Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wskazówki dla autorów projektów badawczych UE Zbigniew Krejpcio Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań"— Zapis prezentacji:

1 1 Wskazówki dla autorów projektów badawczych UE Zbigniew Krejpcio Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań

2 2 Zagadanienia 1.Instrumenty – 5 TP, 6 FP 2.Udział Polski w grantach 5 TP, 6 FP 3.5 TP – założenia i obszary tematyczne 4.Procedury i kryteria oceny projektów 5.Najczęstsze błędy w propozycjach projektów

3 3 Jak zwiększyć szanse sukcesu w uzyskaniu środków na badania z UE? 1.Dobry pomysł ? 2.Poszukać potencjalnych partnerów i stworzyć konsorcjum (kontakty osobiste, współpraca międzyośrodkowa, zagraniczna, itp.) 3.Napisać dobry projekt (zgodny z priorytetami FP, konkursu, pomoc konsultantów, firm zewnętrznych)

4 4 6 FP EU, 5 TEMATIC PRIORITY FOOD QUALITY AND SAFETY INSTRUMENTY 1.CA – Coordination Action 2.IP – Integrated Projects 3.NoE – Network of Excellence 4.STREP – Specific Targeted Research Project 5.SSA – Specific Support Action

5 5 UDZIAŁ POLSKI W PROJEKTACH 6 FP - 5 TEMATIC PRIORITY FOOD QUALITY AND SAFETY 40 Projektów realizowanych PL- koordynacja projektów: 4 1 (STREP), 3 (SSA) PL - uczestnictwo w projektach: 22 1 (CA), 4 (IP), 4 (NoE), 3 (STREP), 10 (SSA)

6 6 5 TEMATIC PRIORITY - FOOD QUALITY AND SAFETY 3 rd Thematic Call poprawa stanu zdrowia społeczeństw krajów członkowskich UE poprzez poprawę jakości zdrowotnej żywności doskonalenie systemu kontroli produkcji żywności oraz czynników środowiskowych wpływających na jakość żywności. szczególny nacisk na prawo konsumenta do domagania się od producentów dostarczenia żywności o najwyższych walorach pod względem jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego hasło from fork-to-farm (od stołu do pola) rozwijanie nowych i bezpieczniejszych łańcuchów produkcji żywności szczególne nadzieje wiąże się z rozwojem biotechnologii i genomiki.

7 7 Total Food Chain Projekty badawcze (propozycje) przesyłane do Komisji Europejskiej powinny uwzględniać bieżące trendy, strategie i priorytety UE, w szczególności : 1. Environmental Technology Action Plan (ETAP) (rozwijanie technologii doskonalących aspekty ekologiczne oraz konkurencyjność) 2. The Life Sciences and Biotechnology Action Plan (promowanie rozwoju biotechnologii w krajach UE) 3. The European Environmental Health Strategy (SCALE initiative) (ograniczenie chorób wywołanych przez czynniki środowiskowe, poznanie, identyfikacja oraz określenie wpływu zanieczyszczenia środowiska na stan zdrowia ludności)

8 8 Total Food Chain 4. Zwiększenie udziału SMS w projektach (minimalny udział w budżecie projektu 15%) 5. Współpraca z krajami z poza UE (INCO) we wszystkich obszarach tematycznych

9 9 TEMATIC PRRIORITY 5 FOOD QUALITY AND SAFETY 3 rd Thematic Call Obszary tematyczne (Areas) 5.4.1. Total food chain 5.4.2. Epidemiology of food-related diseases and allergies 5.4.3. Impact of food on health 5.4.4. Traceability processes along the production chain 5.4.5. Methods of analysis, detection and control 5.4.6. Safer and environmentally friendly production methods and technologies and healthier food stuffs. 5.4.7. Impact of animal feed on human health 5.4.8. Environmental health risks

10 10 Procedura oceny projektów UE 1.Komisja Europejska powołuje 5 ekspertów z danej dziedziny do każdego panelu tematycznego 2.Eksperci z różnych krajów EU oraz krajów stowarzyszonych (Associated States) 3.Równowaga M i K w panelu 4.Kryterium wyłączenia – konflikt interesów 5.2-stopniowy proces ewaluacji projektów Remote evaluation Evaluation meeting in Brussels

11 11 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW (STREP) Ocena punktowa 5 = excellent (exactly to the objectives) 4 = very good (slight improvements needed and still perfectible) 3 = good (acceptable but minor weaknesses) 2 = fair (major weaknesses) 1 = poor (criteria badly addressed) 0 = fails (lack of information, out of scope)

12 12 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW (STREP) Każdy Instrument posiada ustalony próg punktowy (threshold), np. STREP 21/30 Każde kryterium podlega indywidualnej ocenie i posiada swój próg punktowy, np. S&T 4/5 Jeżeli oceniane kryterium nie uzyska wymaganej ilości punktów (poniżej progu), to oznacza, że projekt nie zostanie zakwalifikowany do dalszych etapów oceny (nie będzie finansowany).

13 13 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW (STREP) 1.Relevance (3/5) w jakim stopniu projekt odpowiada celom ustalonym z programie tematycznym ? czy projekt obejmuje wszystkie, większość, czy tylko niektóre priorytety zawarte w programie tematycznym ? Błędy rozbieżności między celami projektu a celami programu projekt jest zbyt fragmentaryczny lub za mało ambitny

14 14 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW (STREP) 2. S&T excellence (4/5) w jakim stopniu projekt ma jasno zdefiniowane i spójne cele ? w jakim stopniu postawione cele zapewniają osiągnięcie postępu w danej dziedzinie ? w jakim stopniu koncepcja projektu zapewnia osiągniecie ustalonych celów ? Błędy niespójność planu z celami projektu cele są zbyt ogólne, mało konkretne, niejasne, niemożliwe do zrealizowanie w ograniczonym czasie lub w założonym budżecie problem regionalny, brak odniesienia do problemu na poziomie UE

15 15 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW (STREP) 3. Potential impact (3/5) w jakim stopniu projekt wpłynie na podniesienie konkurencyjności lub rozwiązanie problemów społecznych ? w jakim stopniu projekt wnosi wartość dodaną w badaniach na poziomie UE, uwzględnia działania na poziomie krajów członkowskich oraz w ramach inicjatyw UE (np. Eureka) ? w jakim stopniu plany wykorzystania i/lub upowszechniania zapewniają optymalne spożytkowanie wyników badań ? Błędy zbyt mały zakres wykorzystania/użyteczności osiągnięć projektu brak kalkulacji zysków/nakładów brak/niejasny plan wykorzystania osiągnięć

16 16 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW (STREP) 4. Quality of the Consortium (3/5) w jakim stopniu partnerzy projektu stanowią konsorcjum wysokiej jakości ? w jakim stopniu partnerzy projektu są dopasowani do postawionych zadań ? stopień uzupełniania się partnerów w ramach projektu stopień zaangażowania SMS w projekcie Błędy brak szczegółowych informacji o partnerach i ich kompetencjach oraz osiągnięciach w odpowiednich dziedzinach (np. brak spisu publikacji partnerów konsorcjum) niewłaściwy dobór partnerów (brak odpowiednich specjalności), brak uzasadnienia doboru partnerów (np. z poza EU) brak komplementarności pomiędzy partnerami (np. dublowanie zadań, dysproporcje w obciążeniach) brak/zbyt mały udział kobiet wśród partnerów konsorcjum zbyt mały udział SEM w projekcie

17 17 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW (STREP) 5. Quality of the Management (3/5) jakość zarządania projektem plan zarządania dobrami intelektualnymi (IP) Błędy brak/niejasny opis struktury zarządzania projektem niejasny podział kompetencji poszczególnych partnerów konsorcjum brak szczegółowych informacji nt. zarządzania IP

18 18 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW (STREP) 6. Mobilisation resources (3/5) plan zagospodarowania zasobów ludzkich i środków materialnych niezbędnych do realizacji projektu stopień zintegrowania środków materialnych plan finansowy Błędy rozbieżności między planem/zakresem badawczym a kosztami brak uzasadnienia poszczególnych pozycji w budżecie nierealistyczny budżet (przeszacowanie/niedoszacowanie)

19 19 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW (STREP) Horizontal issues równowaga w udziale mężczyzn i kobiet w projekcie aspekty etyczne badań (opinia komisji etycznej, w przypadku badań na zwierzętach i ludziach) gotowość zaangażowania jednostek/instytucji z poza środowiska naukowego, aspekt społeczny i edukacyjny związek projektu z kształceniem na wszystkich poziomach uczestnictwo krajów z grupy INCO

20 20 Projekt badawczy - Jak odnieść sukces? Napisać dobry, nowatorski, ambitny, realistyczny projekt spełniający wszystkie kryteria programu tematycznego FP

21 21 Dziękuję


Pobierz ppt "1 Wskazówki dla autorów projektów badawczych UE Zbigniew Krejpcio Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google