Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wysyłanie wniosków na nowe instrumenty Formularze A Wszystkie priorytety różne dla różnych instrumentów Nie ma podpisu, wnioski nie są anonimowe Poprawność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wysyłanie wniosków na nowe instrumenty Formularze A Wszystkie priorytety różne dla różnych instrumentów Nie ma podpisu, wnioski nie są anonimowe Poprawność"— Zapis prezentacji:

1 Wysyłanie wniosków na nowe instrumenty Formularze A Wszystkie priorytety różne dla różnych instrumentów Nie ma podpisu, wnioski nie są anonimowe Poprawność formalna kryteria & progi Elektroniczny formularz (jeszcze nie dostępny) Tylko oryginał (kopie dla siebie) Formularze B np. priorytet 3 Różne dla różnych instrumentów i zależą od etapu Dwuetapowe wysyłanie i ocena Przesłuchiwania przy drugim etapie Nie ma możliwości sprawdzania wniosków przed ich wysłaniem (no pre-proposal check)

2 Etap 1 : Szkic projektu – nieniekompletny, architektura projektu, oszacowany budżet, korzyści UE, wiarogodność zespołu, prawdopodobieństwo przełomu, wszystkie kryteria będą uwzględnione Etap 2 – szczegóły naukowo-techniczne i finansowe, plan pracy i wydatków na pierwsze 18 miesięcy; dalsze przesłuchania, wszystkie kryteria będą uwzględniane przy ocenie Wysyłanie dwuetapowe & i ocena...

3 Bądź świadomy kryteriów oceny projektów zintegrowanych Zgodność z konkursem 3/5 Potential impact 3/5 Naukowa i technologiczna doskonałość 4/5 Jakość konsorcjum 3/5 Jakość zarządzania 3/5 Zaangażowanie środków finansowych 3/5 24/30 Wspólne dla wszystkich priorytetów i dla projektów przygotowywanych na drugi etap (np. NMP)

4 Wskazówki dla dobrego projekty zintegrowanego A) Przejrzysty związek z priorytetami ogłoszonego konkursu: –Zadania naukowo-badawcze i polityczne (włącznie z zadaniami - Lisbona, Gotebourg, ERA…) –Wsparcie dla transformacji przemysłu, wskazując wąskie gardła i główne problemy –Rezultaty: przełomowe aplikacje (nowe produkty, procesy i usługi) –Ambicja (masa krytyczna; spójność i logiczna zależność pomiędzy modułami; podejście wielo- sektorowe –Odpowiednie wykorzystanie wyników

5 (cd.) B) Wykazać potencjalny wpływ na: –Konkurencyjność (tj. nowe rynki i nowe produkty; wpływ na przemysł; w przypadku IP dla MŚP widoczne znaczenie dla sektorów zdominowanych przez MŚP –Wsparcie polityk UE (np. zdrowie, zatrudnienie, rozszerzenie, standaryzacja) –Potencjalny wpływ na arenie międzynarodowej –Zaangażowanie partnerów dotyczące wykorzystania wyników (zgodnie z ich strategią) –Sprawy naukowe i społeczne w tym równości płci (etap 2)

6 (cd.) C) Pokazać naukową i technologiczną doskonałość pod względem: –Zadań naukowo-badawczych, zawartości i zakładanych osiągnięć (plan pracy, kamienie milowe i rezultaty); postęp poza dotychczasowe osiągnięcia –wielodyscyplinarność, spójne i efektywne podejście (kluczowe do osiągnięcia planowanych zadań) –Klarowny plan realizacji; właściwe związki pomiędzy różnymi składnikami projektu dla zapewnienia znaczących osiągnięć innowacyjnych (TT, MŚP, edukacja, elementy IPR, itp.)

7 (cd.) D) Pokazać wysoką jakość konsorcjum –Ekspertyza partnerów (dla zadań z projektu) –Skuteczne związki pomiędzy partnerami –Aktywny udział przemysłu, w tym MŚP (szczególnie w przypadku IP dla MŚP) –Podział obowiązków i harmonogram (komplementarność i sprawność) –Wielkie zaangażowanie partnerów (wiarygodność, realność, zgodność z długoterminową strategią instytucji partnera) –… postępować zgodnie z porozumieniem konsorcjalnym

8 (cd.) E) Pokazać wysoką jakość zarządzania: –Sprawność organizacyjna, struktura zarządzania i sposób rządzenia adekwatna złożoności działań projektów zintegrowanych –Sprawność organizacyjna, zarządzanie i struktura naprzeciw złożoności działań objętych projektami zintegrowanymi: –Koordynacja; sposób realizacji projektu; procedury podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów; alokacja i podział obowiązków; związki pomiędzy różnymi modułami włącznie z wykorzystaniem wiedzy i rozpowszechniania/eksploatacji, strategie komunikowania.... –Ewolucja partnerstwa w trakcie życia projekty –Zarządzanie wiedzą, w tym sprawy własności intelektualnej, edukacja i szkolenie, komunikacja itd.

9 (cd.) F) Mobilizacja niezbędnych środków,: –Masa krytyczna: zasoby ludzkie/finansowe/wyposażenie –Równowaga środków i rozsądne koszty –Finansowanie przez przemysł –Spójność planu finansowego –Potencjał dla mobilizacji funduszy podczas realizacji projektu i po jego zakończeniu dla osiągnięcia zamierzonych celów –Udział osób kluczowych

10 Zgodność z konkursem 3/5 Potencjalny wpływ 3/5 Stopień integracji i JPA 4/5 Doskonałość uczestników 3/5 Organizacja i zarządzanie 3/5 20/25 Wspólne dla wszystkich priorytetów i dla projektów przygotowywanych na drugi etap (np. NMP) Bądź świadomy kryteriów oceny projektów projektów na sieci doskonałości

11 Wskazówki na dobry projekt sieci doskonałości: A) Przejrzysty związek z priorytetami ogłoszonego konkursu: –Zadania polityczne (konkurencyjność i harmonijny rozwój) oraz integracja zasobów BRD –Stosowne potrzeby na sieć: rzeczywiste potrzeby dla przemysłu UE i społeczeństwa dla integracji działań i grup badawczych w danym obszarze? –Ambicja tworzenia ERA (pokonać rozdrobnienie) –rezultaty: stopniowa/trwała integracja; virtualne centra doskonałości o uznaniu światowym

12 (cd.) B) Posiada potencjalny wpływ na: –Efektywna integracja potencjału badawczego w obszarze –Zajmowanie się problemami wiedzy jutra –Socjo-ekonomiczne/przemysłowe korzyści –Propagowanie doskonałości w sieci i poza siecią –Rozwój umiejętności skills development/generation –Wkład do zadań społecznych Wspólnoty –Potencjał dla TT i propagowanie w kierunku przemysłu a w szczególności MŚP

13 (cd.) C) Pokazać wysoką jakość integracji: –Przejrzyście opisać wspólny program działań (JPA) uwzględniając: °(1) działania dla integracji; °(2) wspólnie wykonywane badania (naukowo- technologicznie doskonałe, spójne prace badawcze); °(3) propagacja doskonałości, włączając edukację i szkolenia °(4) czynności związane z zarządzaniem –Adekwatna liczba/profil badaczy przewidziana do integracji z zadaniami NoE –Stopień gotowości partnerów dla długotrwałej integracji

14 (cd.) D) Pokazać doskonałość partnerów pod względem: –Umiejętności partnerów (do roli zadań przewidzianych w NoE i zdobycie potencjalnych osiągnięć) –Wysoki poziom zaangażowania partnerów (wiarogodni, realistyczni) podczas i po projekcie –Wcześniejsze doświadczenia zarządzania siecią –Jakość sieci, ekspertyzy, doświadczenia i komplementarności, w szczególności potencjał dla TT i propagowania do przemysłu, głównie do MŚP –Możliwy wpływ na współpracę międzynarodową

15 (cd.) E) Bądź sprawny pod względem organizacyjnym i zarządzania: –do not underestimate the complexity of NoEs activities: koordynacja, sposób realizacji projektu, odpowiedź na naglące potrzeby badawcze; procedury podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów (porozumienie konsorcjum); podział odpowiedzialności, strategie komunikowania się… –Zarządzanie finansami, ewolucja partnerstwa w trakcie życia sieci –Zarządzanie wiedzą i komunikacją –Adekwatność wnioskowanego grantu

16 Ogólna rada dla IP i NOEs Pisz niezbędne rzeczy ale nie rozwlekle: podaj niezbędną informację nie przekraczając zalecanych wielkości Bądź wielodyscyplinarny: BRD powinny być główną działalnością ale nie zapominajcie o innowacjach, szkoleniach…. Oczekuje się na dobre umiejętności zarządzania Nie przegap terminu składania! Do drugiego etapu przechodzą tylko dobre wnioski z etapu pierwszego

17 Projekty celowe - główne sprawy Projekty jednoetapowe Główna działalność: badania na granicach wiedzy oraz wspieranie długoterminowej innowacji Wielodyscyplinarność oraz komplementarność uczestników Podkreślają zastosowania przemysłowe Z udziałem MŚP high-tech Myśl o kontynuacji: dalsze badania/incubator dla IP Nie ma wstępnej oceny wniosków Wspólne dla wszystkich projektów

18 Kryteria oceny dla projektów STREP Zgodność z konkursem 3/5 Doskonałość naukowo-badawcza 4/5 Potential impact 3/5 Jakość konsorcjum 3/5 Jakość zarządzania 3/5 Zaangażowanie środków 3/5 21/30 Wspólne dla wszystkich priorytetów

19 Akcje skoordynowane Actions – główne sprawy Jednoetapowe składanie wniowków Cel: wzmocnić związki oraz koordynacja pomiędzy różnymi inicjatywami badawczymi Wielodyscyplinarność i komplementarność partnerów (europejskich, krajowych, regionalnych) & complimentarity of participants (European, national, regional etc.) Projekty pilotażowe dla zbadania metod koordynacji z Eureką, Costem i inicjatywami ESF patrz: www.eureka.be www.kp.dlr.de/EUREKA/FACTORY, www.esf.org http://cost.cordis.lu/src/home.cfm

20 Kryteria oceny dla projektów CA Zgodność z konkursem 3/5 Jakość koordynacji 4/5 Potencjalne wpływy 3/5 Jakość konsorcjum 3/5 Jakość zarządzania 3/5 Zaangażowanie środków 3/5 21/30 Wspólne dla wszystkich priorytetów

21 Działania wspomagające – główne sprawy Jednoetapowy konkurs Sprawdzać w programie pracy obszary otwarte dla SSA : np. dla NMP na pierwszy konkurs otwarto jedynie obszary - 3.4.1.5, 3.4.3.1 i 3.4.3.3 Cel: prace studialne i analizy dla ujednolicenia przyszłych scenariuszy, kierunków rozwoju (2010- 2015) dla poprawy współpracy pomiędzy badaczami i publicznymi oraz ciałami regulującymi i ds. standaryzacji. Konferencje/warsztaty itp. Nie mogą być finansowane Pokazać wyraźnie międzynarodowy wymiar


Pobierz ppt "Wysyłanie wniosków na nowe instrumenty Formularze A Wszystkie priorytety różne dla różnych instrumentów Nie ma podpisu, wnioski nie są anonimowe Poprawność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google