Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKTY SIECIUJĄCE Założenia ogólne. PROJEKTY SIECIUJĄCE Rola projektów sieciujących zacieśnianie współpracy pomiędzy sekretariatami regionalnymi i partnerami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKTY SIECIUJĄCE Założenia ogólne. PROJEKTY SIECIUJĄCE Rola projektów sieciujących zacieśnianie współpracy pomiędzy sekretariatami regionalnymi i partnerami."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKTY SIECIUJĄCE Założenia ogólne

2 PROJEKTY SIECIUJĄCE Rola projektów sieciujących zacieśnianie współpracy pomiędzy sekretariatami regionalnymi i partnerami na poziomie kraju, jak i w ramach województw na poziomie powiatów i gmin dzięki trójsektorowemu podejściu przy realizacji projektów

3 PROJEKTY SIECIUJĄCE Cel ogólny poprawa efektywności realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rozwiązywania kluczowych problemów dla tych obszarów

4 PROJEKTY SIECIUJĄCE Cel szczegółowy aktywizacja społeczności wiejskich oraz podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania projektów inwestycyjnych wspierających rozwój gospodarczy, kapitał ludzki i infrastrukturę społeczną oraz promujących wieś i jej dziedzictwo kulturowe

5 PROJEKTY SIECIUJĄCE Wskaźniki/kryteria decydujące o sieciowym charakterze projektu

6 PROJEKTY SIECIUJĄCE Ogólne - zakres i koszt projektu przekracza możliwości jego realizacji przez jeden sekretariat regionalny lub jednego partnera

7 PROJEKTY SIECIUJĄCE 1. Zasięg geograficzny projektu. Projekt sieciujący powinien dotyczyć/być realizowany w co najmniej 3 powiatach na poziomie jednego województwa lub, w przypadku projektu ponadregionalnego, w co najmniej 3 województwach. Obszar realizacji projektu wojewódzkiego powinien obejmować populację co najmniej 90 tys. mieszkańców w ramach województwa.

8 PROJEKTY SIECIUJĄCE 2. Liczba partnerów uczestniczących w realizacji projektu. W realizacji zarówno regionalnego, jak i ponadregionalnego projektu sieciującego, powinno uczestniczyć minimum 5 partnerów. Wskazane jest również, aby wśród partnerów wystąpił partner gospodarczy, jeśli projekt ma obejmować zakresem zagadnienia dotyczące partnerów gospodarczych.

9 PROJEKTY SIECIUJĄCE W ramach projektów ponadkrajowych powinno uczestniczyć co najmniej 2 Partnerów, w tym co najmniej 1 zagraniczny (z kraju należącego do grupy państw członkowskich UE) oraz właściwy terytorialnie sekretariat regionalny.

10 PROJEKTY SIECIUJĄCE Partnerzy powinni zapewniać właściwy potencjał organizacyjny, merytoryczny i ludzki, umożliwiający realizację zamierzonego projektu

11 PROJEKTY SIECIUJĄCE Przynajmniej jeden z partnerów: posiada potencjał techniczny, a także dysponuje personelem zdolnym do realizacji projektu; posiada niezbędne doświadczenie w realizacji projektów tematycznie związanych z przedmiotem projektu na szczeblu ponadregionalnym (realizacja 2-3 projektów o podobnej skali)

12 PROJEKTY SIECIUJĄCE Projekty sieciujące obejmujące swoim zasięgiem jedno województwo obsługiwane są przez właściwy terytorialnie sekretariat regionalny. Projekty sieciujące ponadregionalne obsługiwane są przez Sekretariat Centralny.

13 PROJEKTY SIECIUJĄCE 3. Zakres merytoryczny/tematyczny projektu powinien skupiać się w dużej mierze na integracji działań partnerów oraz ułatwiać jego wspólną realizację. W procedurach wyboru projektów należałoby uwzględnić kryterium oceny aktywności partnerów w ich realizacji oraz roli i wkładu każdego z partnerów w realizację przedsięwzięcia

14 PROJEKTY SIECIUJĄCE Z punktu widzenia oczekiwanego oddziaływania projekt sieciujący powinien obejmować różnorodne zagadnienia np. nauka-praktyka, marketing-produkcja, organizacja-zarządzanie- dystrybucja. Kryteria wyboru powinny promować projekty wielosektorowe.

15 PROJEKTY SIECIUJĄCE 4. Sposób realizacji projektu/zasady udziału partnerów w realizacji projektu poprzez określenie ich roli i wkładu finansowego i/lub rzeczowego/ludzkiego

16 PROJEKTY SIECIUJĄCE Szczegółowy podział zadań, wraz ze wskazaniem terminów realizacji poszczególnych etapów projektu, powinien zostać określony w porozumieniu lub umowie partnerskiej, zawieranych przez wszystkich partnerów, którzy zgłosili swój udział w realizacji projektu

17 PROJEKTY SIECIUJĄCE Porozumienia/umowy powinny zawierać: 1) szczegółowy opis projektu, w tym cele, rezultaty (konkretna wartość dodana, którą zyskają nie tylko partnerzy projektu, ale cała KSOW), odbiorcy, zadania do zrealizowania, harmonogram ich realizacji, budżet;

18 PROJEKTY SIECIUJĄCE 2)listę partnerów realizujących projekt wraz z opisem szczegółowych zadań, które będą oni wykonywać w ramach realizacji projektu; 3)określenie wiodącego partnera, który będzie odpowiedzialny za koordynację, zarządzanie i monitoring realizacji projektu oraz ewentualnie za udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających;

19 PROJEKTY SIECIUJĄCE 4) określenie, w ramach budżetu projektu, wkładu każdego z partnerów w realizację projektu: finansowego (procentowo lub kwotowo) - kto za co i ile płaci, i/lub rzeczowego - kto i jakie materiały przygotowuje/dostarcza, i/lub ludzkiego – pomoc w organizacji, czynności administracyjno-techniczno-biurowe, i/lub intelektualnego – kto zapewnia ekspertów/wykładowców/recenzentów;

20 PROJEKTY SIECIUJĄCE 5)ewentualne uregulowanie kwestii praw autorskich – kto zdobędzie zgody twórców, na kogo prawa będą przeniesione i w jakim zakresie;

21 PROJEKTY SIECIUJĄCE 6)szczegółowe określenie zadań związanych z przeprowadzaniem zamówień publicznych (jeżeli to możliwe, wskazanie jednego partnera, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego i będzie reprezentował wszystkich zamawiających) – w tym celu można skorzystać z art. 16 ustawy PZP zamówienia wspólne.

22 PROJEKTY SIECIUJĄCE Art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.

23 PROJEKTY SIECIUJĄCE Dziękuję za uwagę Igor Kamiński Wydział Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Komunikacji Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "PROJEKTY SIECIUJĄCE Założenia ogólne. PROJEKTY SIECIUJĄCE Rola projektów sieciujących zacieśnianie współpracy pomiędzy sekretariatami regionalnymi i partnerami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google