Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT."— Zapis prezentacji:

1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT

2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości utworzona z przekształcenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1996 -2000) działa od 1 stycznia 2001 r., powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki połączona z: Agencją Techniki i Technologii (kwiecień 2002) Polską Agencją Rozwoju Regionalnego (czerwiec 2002)

3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DZIAŁA NA RZECZ: małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu, rozwoju zasobów ludzkich.

4 Pojęcie małego i średniego przedsiębiorstwa Definicja małych i średnich przedsiębiorstw regulowana jest w załączniku I rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców, zmienionego rozporządzeniem KE Nr. 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz.U. WE L63 z 28.02.2004 r.).

5 Programy PARP skierowane do MSP finansowane ze środków budżetowych

6 Programy finansowane ze środków budżetowych Program bezpłatnych usług informacyjnych Dla małych i średnich przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą Usługi informacyjne w formie pakietów z zakresu: prawa, marketingu, finansów, podatków oraz dostępnych programów pomocowych dla MSP Maksymalnie 10 darmowych godzin informacyjnych rocznie na klienta Usługi świadczone przez Punkty Konsultacyjno - Doradcze na terenie całego kraju http://www.parp.gov.pl/pomoc.php

7 Programy PARP skierowane do MSP finansowane ze środków PHARE

8 Instytucje zaangażowane w realizację programów PHARE skierowanych do MSP

9 CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową. refundacja kosztów W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego realizując projekty, które otrzymały dotację, przedsiębiorca musi wyłożyć 100 % środków finansowych, aby potem otrzymać zwrot określonej wielkości kosztów. Nie mogą być to działania standardowe Działanie zgodne z celami polityki gospodarczej Fundusze przeznaczone na ROZWÓJ

10 BENEFICJENCI 1. Zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 70/2001, za małego lub średniego przedsiębiorcę (MSP) uważa się przedsiębiorcę, który: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników i ma albo, - roczny obrót nie przekraczający 40 milionów euro, albo - sumę aktywów rocznego bilansu nie przekraczającą 27 milionów euro, a także - spełniają kryterium niezależności. 2. W przypadku, gdy konieczne jest rozróżnienie na małego i średniego przedsiębiorę, małego przedsiębiorcę definiuje się jako przedsiębiorcę, który: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników i ma albo, - roczny obrót nie przekraczający 7 milionów euro, albo - sumę aktywów rocznego bilansu nie przekraczającą 5 milionów euro, a także - spełnia kryterium niezależności. W przypadku, gdy w dniu sporządzania bilansu, przedsiębiorca przekracza lub nie osiąga progu odnośnie zatrudnienia lub pułapów finansowych, zyskuje on lub traci status MSP, średniego przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub mikroprzedsiębiorcy tylko, jeśli sytuacja taka wystąpiła w dwóch kolejnych latach finansowych.

11

12 PHARE 2002 Regionalny Program Wsparcia MSP 1.PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 2. PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW EKSPORTOWYCH 3. PROGRAM TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW PROGRAMY DORADCZE

13 PHARE 2002 Regionalny Program Wsparcia MSP PROGRAMY DORADCZE WSPARCIE NIE MOŻE OBEJMOWAĆ DORADZTWA W ZAKRESIE: 1)rolnictwa; 2)rybołówstwa; 3)rybactwa; 4)skupu produktów rolnych lub ich pierwszego przetworzenia; 5)górnictwa i wzbogacania węgla kamiennego oraz węgla brunatnego; 6)produkcji żeliwa i stali oraz stopów żelaza, produkcji rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych oraz pozostałej obróbki wstępnej żeliwa i stali; 7)świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego; 8)świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego; 9)formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania; 10)polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania są połączone jedną linią technologiczną; 11)innym niż wymienione w pkt 9 i 10, związanym z procesem formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną.

14 NA CO? Dofinansowanie kosztów usług doradczych związanych z realizacją: - Oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, - Rozwoju strategii przedsiębiorstwa, - Planowania inwestycyjnego. min 500 EUR – max 5.000 EUR Maksymalne dofinansowanie kosztów: 50% BUDŻET PROGRAMU: 4.44 MEUR PHARE 2002 Regionalny Program Wsparcia MSP PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

15 PHARE 2002 Regionalny Program Wsparcia MSP PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA OBJĘTE PROGRAMEM: DOLNOŚLĄSKIE, LUBELSKIE, LUBUSKIE ŁÓDZKIE, MAŁOPOLSKIE, OPOLSKIE, PODKARPACKIE, POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 8 miesięcy, a wszystkie działania muszą być zakończone do 30 czerwca 2005 r. Terminy przyjmowania wniosków: 13 sierpnia 2004 r., 6 września 2004 r., 18 października 2004 r., 6 grudnia 2004 r., 24 stycznia 2005 r., 7 marca 2005 r., do godz. 15.00. do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

16 PHARE 2002 Regionalny Program Wsparcia MSP PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW EKSPORTOWYCH NA CO? Dofinansowanie kosztów usług doradczych związanych z realizacją: I. Planowania eksportu oraz rozwoju produktów eksportowych, poprzez: ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa, rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa, II. Rozwoju umiejętności dot. marketingu eksportowego - wdrażanie wybranych elementów planu rozwoju eksportu III. Rozpoczęcie działań eksportowych – program doradczy min 500 EUR – max 10.000 EUR Maksymalne dofinansowanie kosztów: 50% BUDŻET PROGRAMU: 3,34 MEUR

17 PHARE 2002 Regionalny Program Wsparcia MSP PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW EKSPORTOWYCH WOJEWÓDZTWA OBJĘTE PROGRAMEM: DOLNOŚLĄSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, ŁÓDZKIE, MAŁOPOLSKIE, POMORSKIE Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 8 miesięcy, a wszystkie działania muszą być zakończone do 30 czerwca 2005 r. Terminy przyjmowania wniosków: 26 lipca 2004 r., 30 sierpnia 2004 r., 6 października 2004 r., 22 listopada 2004 r., 4 stycznia 2005 r., 7 lutego 2005 r., 14 marca 2005 r. do godz. 15.00 do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

18 PHARE 2002 Regionalny Program Wsparcia MSP PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW EKSPORTOWYCH W celu zakwalifikowania się do udzielenia wsparcia wnioskodawca musi: mieć siedzibę na terenie jednego z województw objętego programem; być eksporterem lub potencjalnym eksporterem usług lub towarów pochodzenia krajowego 1 w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny, które nie podlegają ograniczeniom lub zakazom zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; 1 Towar pochodzenia krajowego w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny Dz. U. Nr 23, poz. 117, z późn. zm.). Art. 17. Towar, w którego produkcję zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym podlegał ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowały wytworzenie nowego produktu lub stanowiły istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. Art. 18. Nie uznaje się towarów za pochodzące z kraju, w którym podlegały obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 17, jeżeli z ustalonych faktów wynika, że jedynym celem obróbki lub przetworzenia było obejście przepisów dotyczących pochodzenia towarów.

19 PHARE 2002 Regionalny Program Wsparcia MSP PROGRAM TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA CO? Dofinansowanie kosztów usług doradczych i szkoleniowych: - Audyt informatyczny, - Ocena potrzeb rozwoju technologii informatycznych, - Rozwój działu informatycznego w przedsiębiorstwie, - Projektowanie (bazy danych, sieci LAN, strony internetowe), - Szkolenia personelu obsługującego wdrażane rozwiązanie. min 1000 EUR – max 10.000 EUR Maksymalne dofinansowanie kosztów: 50% BUDŻET PROGRAMU: 1.79 MEUR

20 PHARE 2002 Regionalny Program Wsparcia MSP PROGRAM TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA OBJĘTE PROGRAMEM: DOLNOŚLĄSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, OPOLSKIE PODLASKIE, POMORSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 8 miesięcy, a wszystkie działania muszą być zakończone do 30 czerwca 2005 r. Terminy przyjmowania wniosków: 26 lipca 2004 r., 30 sierpnia 2004 r., 6 października 2004 r., 22 listopada 2004 r., 4 stycznia 2005 r., 7 lutego 2005 r., 14 marca 2005 r. do godz. 15.00 do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

21 PHARE 2002 Regionalny Program Wsparcia MSP FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DOTACJE NA INWESTYCJE BUDŻET PROGRAMU: 18.68 MEUR WOJEWÓDZTWA OBJĘTE PROGRAMEM: DOLNOŚLĄSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, LUBELSKIE, LUBUSKIE, ŁÓDZKIE, MAŁOPOLSKIE, OPOLSKIE, PODKARPACKIE, PODLASKIE, POMORSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE

22 PHARE 2002 Regionalny Program Wsparcia MSP FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DOTACJE NA INWESTYCJE BUDŻET PROGRAMU: 18.68 MEUR min 2000 EUR – max 50.000 EUR Maksymalne dofinansowanie kosztów: 40% w powiatach: Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot 50%- pozostałe Okres realizacji: Nie ma ograniczeń dotyczących okresu realizacji przedsięwzięcia jednakże wszystkie działania muszą zakończyć się nie później niż 31 lipca 2005

23 PHARE 2002 Regionalny Program Wsparcia MSP FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DOTACJE NA INWESTYCJE NA CO? Dotacje dla MSP na projekty inwestycyjne, w tym na zakup: nowych maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, nowych środków transportu (nie kwalifikuje się wobec Wnioskodawców dostarczających usługi transportowe jako działalność gospodarczą) koszty nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, szczególnie specjalnie dostosowanych dla potrzeb wnioskodawcy w celu zwiększenia konkurencyjności operacyjnej przedsiębiorcy; koszty nowych mebli, ale tylko w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności z zakresu hoteli i restauracji, koszty innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem wyżej wymienionego sprzętu do 15 % całkowitych kosztów kwalifikowanych. Koszty te muszą zostać zafakturowane przez zewnętrznego dostawcę/ usługodawcę.

24 PHARE 2002 Regionalny Program Wsparcia MSP FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DOTACJE NA INWESTYCJE Dotacja nie może być przyznana na przedsięwzięcia realizowane w ramach n/w rodzajów działalności: 1) rolnictwa; 2) rybołówstwa; 3) rybactwa; 4) skupu produktów rolnych lub ich pierwszego przetworzenia; 5) górnictwa i wzbogacania węgla kamiennego oraz węgla brunatnego; 6) produkcji żeliwa i stali oraz stopów żelaza, produkcji rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych oraz pozostałej obróbki wstępnej żeliwa i stali; 7) formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania; 8) polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania są połączone jedną linią technologiczną; 9) innym niż wymienione w pkt 7 i 8, związanym z procesem formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną.

25 PHARE 2002 Sektorowy Program MSP i Innowacyjność FUNDUSZ WSPARCIA NA DORADZTWO Celem Funduszu jest rozwój i doskonalenie jakości, ułatwienie dostępu do technologii, jak również ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w przedsiębiorstwach poprzez dofinansowanie odpowiednich usług doradczych. W skład Funduszu wchodzą programy: Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie Wstęp do jakości Finansowanie dla wzrostu Ścieżki od innowacji do biznesu Dostęp do innowacyjnych usług doradczych Okres realizacji: Nie ma żadnych ograniczeń co do długości trwania projektu. Jednakże, wszystkie działania muszą być zakończone do 15 lipca 2005 r. BUDŻET WSPÓLNY PROGRAMÓW DORADCZYCH: 4 mln EUR

26 PHARE 2002 Sektorowy Program MSP i Innowacyjność FUNDUSZ WSPARCIA NA DORADZTWO Obejmuje działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o wdrażanie nowoczesnych technologii (pozyskanych lub opartych na własnych rozwiązaniach), maszyn i urządzeń automatyzacji, zgodnych z poniższym opisem. Działania nie mogą dotyczyć informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie usług doradczych, w tym: Działanie 1: Audit technologiczny – ocena technologii stosowanych w przedsiębiorstwie Działanie 2: Plan rozwoju przedsiębiorstwa i technologii – przygotowanie do wdrożenia nowoczesnych technologii oraz maszyn i urządzeń automatyzacji – planowanie i wdrożenie Działanie 3: Wdrażanie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych min 1.500 EUR – max 10.000 EUR Maksymalne dofinansowanie kosztów: 50% ROZWÓJ I MODERNIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW W OPARCIU O NOWE TECHNOLOGIE

27 PHARE 2002 Sektorowy Program MSP i Innowacyjność FUNDUSZ WSPARCIA NA DORADZTWO WSTĘP DO JAKOŚCI Przeznaczony na dofinansowanie usług doradczych, badawczych i certyfikację, mających na celu wdrażenie, rozwijanie lub doskonalenie rozwiązań jakościowych w przedsiębiorstwie, efektem których będzie uzyskanie znaku jakości/zgodności lub certyfikatu. Wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Wstęp do jakości będzie udzielane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji nr 69/2001 z dn. 12 stycznia 2001 r. dotyczącymi stosowania artykułów 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską o pomocy publicznej de minimis. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie usług doradczych, w tym: Działanie 1: Uzyskanie lub odnowienie certyfikatu systemów zarządzania Działanie 2: Uzyskanie certyfikatu/znaku zgodności min 1.000 EUR – max 13.500 EUR Maksymalne dofinansowanie kosztów: 50%

28 PHARE 2002 Sektorowy Program MSP i Innowacyjność FUNDUSZ WSPARCIA NA DORADZTWO FINANSOWANIE DLA WZROSTU Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie usług doradczych, w tym: Działanie 1: Emisja i wprowadzanie do obrotu publicznego lub zamkniętego akcji/obligacji, Działanie 2: Uzyskiwanie finansowania z funduszu kapitału wysokiego ryzyka, Działanie 3: Pozyskanie inwestora strategicznego, Działanie 4: Usługi związane z uzyskaniem finansowania z różnych źródeł. max 15.000 EUR Maksymalne dofinansowanie kosztów usług doradczych: 50 %

29 PHARE 2002 Sektorowy Program MSP i Innowacyjność FUNDUSZ WSPARCIA NA DORADZTWO ŚCIEŻKI OD INNOWACJI DO BIZNESU Dofinansowanie kosztów usług doradczych w dziedzinie zarządzania innowacyjną firmą. Projekt biznesowy powinien odnosić się do usług produkcyjnych oraz powstać w oparciu o procesy lub produkty innowacyjne, w szczególności w dziedzinach takich jak: nowe materiały, nanotechnologia, biotechnologia, chemia, technologia IT, nowe metody testowania, technologia w dziedzinie medycyny, trybologia, zużywanie się materiałów, korozja i optyka elektroniczna. Pomoc – usługi doradcze – zapewniana będzie przez firmę doradczą, która wytypuje spośród członków swojego zespołu doradcę (instruktora przedsiębiorczości). Jego zadaniem będzie prowadzone na bieżąco aktywne i efektywne wspieranie zarządu przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, poznaniu zasad działalności w sektorze MSP oraz w procesach zarządzania, a w szczególności w kwestiach związanych z marketingiem. Efektem będzie wskazanie obszarów działalności, które wymagają dodatkowego doświadczenia w celu opracowania planu działań zmierzających do realizacji innowacyjnych rozwiązań. Doradca będzie także pełnić rolę konsultanta potencjalnego wnioskodawcy na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o wsparcie (jednakże te czynności nie mogą być ujęte we wniosku o wsparcie). Plan czynności doradcy, sporządzony ściśle według wzoru przedstawionego w Załączniku E do formularza Wniosku, musi zostać podpisany przez Wnioskodawcę oraz doradcę (firmę świadczącą usługi doradcze) oraz dołączony do umowy o świadczeniu usług doradczych. Projekt biznesowy powinien również: - mieć potencjał do wypracowania korzyści z tytułu wdrożenia nowego procesu, produktu lub usług w oparciu o rozwiązania innowacyjne, - odgrywać istotną rolę w przyszłym sukcesie gospodarczym przedsiębiorstwa, oraz - wymagać zaawansowanej zdolności technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstwa.

30 PHARE 2002 Sektorowy Program MSP i Innowacyjność FUNDUSZ WSPARCIA NA DORADZTWO ŚCIEŻKI OD INNOWACJI DO BIZNESU Projekty mogę obejmować współfinansowanie długoterminowych usług doradczych świadczonych przez doradcę i jego zespół (minimum 22 roboczodni łącznie wykonanych przez doradcę w jednym bloku (roboczomiesiąc) lub rozłożonych w dłuższym okresie czasu), w zakresie ogólnych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności, takich jak: Działanie 1: Poznanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, Działanie 2: Ocena potencjału rynkowego, Działanie 3: Budowanie strategii, Działanie 4: Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, Działanie 5: Poszukiwanie partnerów handlowych (konsumentów lub dostawców), Działanie 6: Prawa własności przemysłowej. min 3.000 EUR – max 30.000 EUR Maksymalne dofinansowanie kosztów usług doradczych: 50 %

31 PHARE 2002 Sektorowy Program MSP i Innowacyjność FUNDUSZ WSPARCIA NA DORADZTWO DOSTĘP DO INNOWACYJNYCH USŁUG DORADCZYCH DLA KOGO: dla przedsiębiorców rozwijających prowadzoną działalność opierając się na wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie wydajności i jakości, jak również poszukujący zaawansowanych rozwiązań technologicznych, które mogą być zastosowane w procesie produkcji lub wesprzeć wczesny etap rozwoju nowego lub zmodernizowanego produktu, usług lub procesu działalności NA CO: Współfinansowanie kosztów zewnętrznych usług doradczych i badawczych, które są oparte na rozwiązaniach innowacyjnych Wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Dostęp do innowacyjnych usług doradczych będzie udzielane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji nr 69/2001 z dn. 12 stycznia 2001 r. dotyczącymi stosowania artykułów 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do pomocy publicznej de minimis. min 1.500 EUR – max 15.000 EUR Maksymalne dofinansowanie kosztów usług doradczych: 50 %

32 PHARE 2002 Sektorowy Program MSP i Innowacyjność FUNDUSZ WSPARCIA NA DORADZTWO DOSTĘP DO INNOWACYJNYCH USŁUG DORADCZYCH Dofinansowanie następujących działań: Działanie 1: Zaawansowane usługi dotyczące automatyzacji i optymalizacji procesów projektowania i wykonywania prototypów Działanie 2: Zmiana jakościowa procesów i oprzyrządowania wynikająca z zastosowania zaawansowanych metod modelowania komputerowego, Działanie 3: Zaawansowane usługi w zakresie testowania i diagnostyki, Działanie 4: Zaawansowane rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w prototypach i seriach próbnych Działanie 5: Usługi dotyczące parametryzacji i kontroli następujących zaawansowanych rozwiązań stosowanych przez Wnioskodawcę w procesie produkcji Działanie 6: Usługi zmierzające do podniesienia produktywności i jakości w firmie Wnioskodawcy. min 1.500 EUR – max 15.000 EUR Maksymalne dofinansowanie kosztów usług doradczych: 50 %

33 PHARE 2002 Sektorowy Program MSP i Innowacyjność KRAJOWY FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH Celem strategicznym Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych jest poprawa realizacji celów krajowej spójności społeczno-gospodarczej w dziedzinie konkurencyjności gospodarki poprzez dostosowanie strukturalne i modernizację produkcji i usług. Celem Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych jest wsparcie MŚP w rozwoju ich konkurencyjności oraz zdolności wdrażania innowacyjnych rozwiązań, dzięki czemu w całej Polsce tworzone będą miejsca pracy poza upadającymi lub przechodzącymi restrukturyzację branżami przemysłu. Dotacje inwestycyjne będą przyznawane podmiotom będącym w trakcie modernizacji technologii, wdrażającym plany rozwoju przedsiębiorstwa mające na celu poprawę jego konkurencyjności i wydajności poprzez modernizację produktów, maszyn i urządzeń automatyzacji oraz aktualizację sprzętu i oprogramowania komputerowego.

34 PHARE 2002 Sektorowy Program MSP i Innowacyjność KRAJOWY FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH min 2000 EUR – max 100.000 EUR Maksymalne dofinansowanie kosztów: * 30% jeżeli działanie jest realizowane w powiecie m. Warszawa (miasto na prawach powiatu) lub w powiecie m. Poznań, * 40% jeżeli działanie jest realizowane w powiecie: m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia lub m. Sopot, *50% jeżeli działanie jest realizowane w powiecie innym niż wyżej wymienione. Okres realizacji: Nie ma ograniczeń dotyczących okresu realizacji przedsięwzięcia jednakże wszystkie działania muszą zakończyć się nie później niż 15 sierpnia 2005 r BUDŻET PROGRAMU: 10.67 MEUR

35 PHARE 2002 Sektorowy Program MSP i Innowacyjność KRAJOWY FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH NA CO? Dotacje dla MSP na projekty inwestycyjne, w tym na zakup: nowych maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, koszty nowego sprzętu komputerowego, koszty nowych urządzeń oraz wyposażenia biurowych wymienione w rodzaju 803 podgrupy 80 grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych; wartości niematerialnych i prawnych, w tym oryginalnego oprogramowania komputerowego oraz patentów nowego majątku obrotowego o kluczowym znaczeniu dla projektu; koszty prawne o charakterze jednorazowym niezbędne dla projektu.

36 PHARE 2002 Sektorowy Program MSP i Innowacyjność KRAJOWY FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH Dotacja nie może być przyznana na przedsięwzięcia realizowane w ramach n/w rodzajów działalności: 1) rolnictwa; 2) rybołówstwa; 3) rybactwa; 4) skupu produktów rolnych lub ich pierwszego przetworzenia; 5) górnictwa i wzbogacania węgla kamiennego oraz węgla brunatnego; 6) produkcji żeliwa i stali oraz stopów żelaza, produkcji rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych oraz pozostałej obróbki wstępnej żeliwa i stali; 7) formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania; 8) polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania są połączone jedną linią technologiczną; 9) innym niż wymienione w pkt 7 i 8, związanym z procesem formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną.

37 PHARE 2002 Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP DOTACJE NA DORADZTWO Z ZAKRESU BHP DOTACJE NA DORADZTWO Z ZAKRESU BHP FINANSUJĄ CZĘŚĆ KOSZTÓW Identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego, Pomiar szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak: czynniki fizyczne (np. hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat), czynniki chemiczne i pyły, czynniki uciążliwe (np. oświetlenie), czynniki biologiczne. Ergonomicznej oceny stanowisk pracy, Oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technologicznych, Planowania i realizacji działań prewencyjnych, Opracowania projektów technicznych zastosowania urządzeń ochronnych, Wdrażania i doskonalenia elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

38 PHARE 2002 Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP DOTACJE NA DORADZTWO Z ZAKRESU BHP Audyt certyfikacyjny nie jest działaniem kwalifikowanym. Wymagane wyniki: Raport dotyczący usług doradczych dla przedsiębiorstwa. Raport musi być realistyczny, szczegółowy i odzwierciedlać aktualną sytuację przedsiębiorstwa. min 500 EUR – max 4.000 EUR Maksymalne dofinansowanie kosztów usług doradczych: 50 % CAŁKOWITY BUDŻET PROGRAMU: 4.38 MEUR

39 PHARE 2002 Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP DOTACJE NA INWESTYCJE Z ZAKRESU BHP I Koszty zakupu nowych maszyn. 1. Koszty zakupu nowego sprzętu ochronnego, sygnalizującego i ostrzegawczego związanego z maszynami i miejscem pracy nie posiadającym takiego wyposażenia i/albo przeznaczonego na zastąpienie sprzętu nie spełniającego stosownych przepisów, 2. Koszty zakupu nowych maszyn i instalacji technicznych (przyrządy, narzędzia i instalacje używane podczas pracy) 3. Koszty i inne wydatki bezpośrednio związane z wyżej wymienionymi pozycjami (punkt 1 i 2) wymaganymi do odpowiedniej instalacji i uruchomienia ww. sprzętu, do 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych II. Koszty zakupu środków ochrony osobistej związanych z projektem, do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych. de minimis min 2.000 EUR – max 50.000 EUR Maksymalne dofinansowanie kosztów usług doradczych: 50 % CAŁKOWITY BUDŻET PROGRAMU: 4.38 MEUR

40 PHARE 2002 Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP Budżet programu w województwach: mazowieckie, podlaskie, lubelskie, łódzkie: 1.126 MEUR pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie: 1.064 MEUR małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie: 1.126 MEUR wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie: 1.064 MEUR CAŁKOWITY BUDŻET PROGRAMU: 4.38 MEUR

41 PHARE 2002 Zasady i procedury udzielania dotacji UBIEGAJĄC SIĘ O DOFINANSOWANIE W PARP POCHODZĄCE ZE ŚRODKÓW PHARE PRZEDSIĘBIORCY MOGĄ DOKONYWAĆ ZAKUPU USŁUG JEDYNIE U TZW. AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW USŁUG! KIM SĄ AKREDYTOWANI WYKONAWCY? wyspecjalizowane jednostki, doradcze, informacyjne i szkoleniowe oraz firmy komercyjne akredytowane do realizacji usług przez PARP podmioty te uzyskują akredytację do konkretnych działań w ramach poszczególnych programów PHARE

42 PHARE 2002 Zasady i procedury udzielania dotacji AKREDYTOWANI WYKONAWCY USŁUG akredytowanego wykonawcę wybiera przedsiębiorca w wyjątkowych przypadkach usługi mogą być zakupywane przez przedsiębiorcę u wykonawców nie będących akredytowanymi wykonawcami JAK ZIDENTYFIKOWAĆ AKREDYTOWANEGO WYKONAWCĘ? lista akredytowanych wykonawców znajduje się na witrynie PARP, na stronach opisujących poszczególne programy dotacji

43 PHARE 2002 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH PROJEKTY RZL dotacje usługi

44 PHARE 2002 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH "Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem – budżet ok. 4 mln. EUR (ok. 3,3 mln Phare) dla powiatów i gmin dla osób prawnych nie działających dla osiągnięcia zysku

45 PHARE 2002 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH " Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży – budżet 17 mln EUR (12 mln Phare) dla powiatów dla osób prawnych nie działających dla osiągnięcia zysku

46 PHARE 2002 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Dotacja na lokalną inicjatywę rynku pracy – budżet 1,5 mln EUR Maksymalna kwota dotacji:100 000 EUR Maksymalne dofinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa: 75 %

47 PHARE 2002 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Komponent regionalny będzie realizowany w 13 województwach Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich Budżet ok. 18,4 mln EUR (ok. 13,8 mln Phare)

48 PHARE 2002 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Integracja i reintegracja zawodowa kobiet – budżet 1,8 mln EUR Projekt będzie wdrażany w woj. śląskim i kujawsko-pomorskim

49 FUNDUSZE STRUKTURALNE Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

50 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

51 Działanie 2.3 Zasady realizacji w schematach Schemat a) – konkurs: typy projektów: projekty inicjowane oddolnie, Schemat b) – przetarg: typy projektów: ponadlokalne, zgodne z priorytetami polityki państwa, pilotażowe, innowacyjne. Schemat c) – tryb pozakonkursowy SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

52 Ostateczni beneficjenci: Schemat a) przedsiębiorstwa i ich pracownicy Schemat b) przedsiębiorstwa, instytucje szkoleniowe, Schemat c) pracownicy modelowych centrów screeningowych oraz innych jednostek służby zdrowia SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

53 Ustawa budżetowa Ustawa o finansach publicznych Ustawa o NPR, Ustawa prawo zamówień publicznych, Ustawa o promocji zatrudnienia, Ustawa o utworzeniu PARP, Działanie 2.3 – podstawy prawne SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

54 1. Szkolenia pracowników o niskich kwalifikacjach – (dowolny zakres związany z podwyższaniem umiejętności) 2. Szkolenia pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstwami: - zarządzanie, w tym zarządzanie, zasobami ludzkimi, organizacja pracy, zarządzanie bhp, uelastycznienie form świadczenia pracy Działanie 2.3. schemat a) – typy projektów: SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

55 Działanie 2.3. schemat a) – typy projektów c.d. 3. Studia podyplomowe dla pracowników i kadr (dowolny zakres) 4. Staże w instytucjach naukowo-badawczych (dowolny zakres) Element szkolenia: doradztwo w niewielkim zakresie SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

56 Działanie 2.3 schemat b) – typy projektów 1.Szkolenia pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstwami (o charakterze ponad lokalnym): bhp, języki obce, zarządzanie, HACCP 2.Badanie i popularyzacja szkolenia i doskonalenia zawodowego 3.Podniesienie jakości usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

57 Organ prowadzący szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty; Szkoła wyższa; Jednostka naukowa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o komitecie badań naukowych (dz. U. Z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39 poz. 335), posiadająca osobowość prawną; Schemat a) – kto może zgłaszać projekty na konkurs? SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

58 kto może zgłaszać projekty na konkurs? c.d. Inna osoba prawna, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową; Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

59 kto może zgłaszać projekty na konkurs? c.d. Schemat b) PARP Schemat c) Instytut Onkologii SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

60 MSPDP Ogólne 80%60% Specjalistyczne 45%35% % wydatków kwalifikujących się na 1 uczestnika Pracownicy w gorszym położeniu + 10% SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

61 Schemat a), b), c) wielkość projektu Projekt minimalny – 15 000 euro Projekt maksymalny – do 1 000 000 euro z tytułu szkolenia pracowników jednego przedsiębiorcy Ograniczenia w zależności od: - typu projektu, - doświadczenia i obrotów projektodawcy SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

62 Schemat a) tryb oceny projektu Wniosek składany do RIF Ocena merytoryczna - PARP SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

63 Działanie 2.3 – finansowanie projektu 1. Wsparcie finansowe ogółem – 253 325 092 EUR 2. UE – 189 981 183 EUR 3. Wkład krajowy publiczny – 63 343 909 EUR 4. Wkład krajowy prywatny – 7 800 997 EUR 5. Wkład środków publicznych (%) – 100% (w tym UE 75%, krajowe 25%) SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

64 FUNDUSZE STRUKTURALNE Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

65 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Priorytety: I.Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności przez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, II.Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, III.Pomoc techniczna.

66 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Cel Programu: Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. Cel Priorytetu I: Poprawa dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje wspierania biznesu. Cel Priorytetu II: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycji poprawiających poziom technologiczny i organizacyjny przedsiębiorstw, jak również inwestycji w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz dostarczanie wysokiej jakości usług doradczych.

67 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Działania 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw (PARP), 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (PARP), 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm (APR), 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką (MNiI), 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line (MNiI). PIORYTET I

68 Działania 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo (PARP), 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej (MGiP), 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje (PAPR), 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska (NFOŚiGW). SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PIORYTET II

69 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Wsparcie dla sieci Krajowego Systemu Usług dla MŚP Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i ich sieci (poprawa oferty, projekty inwestycyjne, projekty realizowane przy współpracy z zagranicznymi instytucjami wspierania przedsiębiorstw, projekty promocyjne) Beneficjent końcowy: PARP Beneficjenci ostateczni: PARP, instytucje wspierania biznesu oraz ich sieci Budżet EFRR: 22,6 milionów euro

70 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw KSU świadczy na rzecz sektora MSP usługi: DORADCZE (prawo, finanse, marketing, zarządzanie, innowacje i technologie, eksport, jakość), SZKOLENIOWE (specjalistyczne, dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, branżową), FINANSOWE (udzielanie poręczeń kredytowych, udzielanie pożyczek na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (lokalne fundusze pożyczkowe), INFORMACYJNE (kojarzenie partnerów gospodarczych, wywiadownie gospodarcze). http://ksu.parp.gov.pl ponad 150 ośrodków w Polsce stowarzyszenia, fundacje, organizacje okołobiznesowe

71 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych Wspieranie powstawania funduszy kapitału początkowego typu seed capital Beneficjent końcowy: PARP Beneficjenci ostateczni: -Fundusze poręczeń-kredytowych -Fundusze pożyczkowe -Fundusze seed capital Budżet EFRR: 180,5 milionów euro

72 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Poddziałanie 1.2.1. Dokapitalizowanie funduszy mikro – pożyczkowych 0%0,00Środki prywatne 25%30,86Budżet państwa 75%92,59Wkład z EFRR 100%123,45Ogółem wkład publiczny 100%123,45Koszty ogółem Procentowy udziału w kosztach ogółem W mln EUR Budżet poddziałania

73 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Poddziałanie 1.2.2. Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych Budżet poddziałania 10%7,53Środki prywatne 15%11,29Budżet państwa 75%56,49Wkład z EFRR 90%67,79Ogółem wkład publiczny 100%75,33Koszty ogółem Procentowy udziału w kosztach ogółem W mln EUR

74 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Poddziałanie 1.2.3. Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital Budżet poddziałania 50%34,87Środki prywatne 5%3,48Budżet państwa 45%31,37Wkład z EFRR 50%34,86Ogółem środki publiczne 100%69,73Środki ogółem Procentowy udziału w kosztach ogółem W mln EUR

75 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Kategorie projektów – projekty doradcze w zakresie: –Zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na JRE; –Jakości; –Innowacji i nowych technologii; –Podejmowania i rozwijania działalności eksportowej; –Tworzeniem sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw; –Łączenia się przedsiębiorstw; –Pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej. Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności MSP przez doradztwo

76 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności MSP przez doradztwo Instytucja Wdrażająca: PARP; Odbiorcy Ostateczni (projektodawcy): małe i średnie przedsiębiorstwa, które: – Zatrudniają średniorocznie co najmniej 10 pracowników; lub – Wykonują działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat; lub – Podejmują działalność gospodarczą opartą na zaawansowanych technologiach.

77 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności MSP przez doradztwo Budżet działania: 33,1 MEUR w tym: –23,2 MEUR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, –9,9 MEUR- Budżet Państwa. Wartość dotacji: –50% kosztów kwalifikowanych, –100% dla MSP podejmujących działalność gospodarczą opartą na zawansowanych technologiach, –Min. 2 500 PLN, –Max. 250 000 PLN.

78 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności MSP przez doradztwo wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione przez Beneficjenta po dniu złożenia wniosku o pomoc finansową w RIF; pod uwagę będą brane wyłącznie koszty rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta, udokumentowane fakturami wystawionymi przez akredytowanych wykonawców oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności; wydatki poniesione na zakup usług doradczych świadczonych przez akredytowanych wykonawców; Zastosowanie ma Rozporządzenie KE nr 448/2004;

79 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności MSP przez inwestycje Inwestycje w środki trwałe związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego; Inwestycje w wartości niematerialne i prawne (np. licencje, patenty, know-how), związane z transferem technologii.

80 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności MSP przez inwestycje Instytucja Wdrażająca: PARP; Odbiorcy Ostateczni (wnioskodawcy): małe i średnie przedsiębiorstwa, które: – Zatrudniają średniorocznie co najmniej 10 pracowników; lub – Wykonują działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat; lub – Podejmują działalność gospodarczą opartą na zaawansowanych technologiach.

81 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności MSP przez inwestycje Budżet działania: 359 MEUR, w tym –251 MEUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; –107 MEUR z budżetu państwa; Wartość dotacji: –30% kosztów kwalifikowanych w powiatach m.Warszawa, m.Poznań, –40% kosztów kwalifikowanych w powiatach m.Kraków, m.Wrocław, m.Gdańsk, m.Gdynia, m.Sopot –50% na pozostałych obszarach Polski, –Min. 10 000 zł –Max. 1 250 000 zł –Kredyt (wyjątki: leasing, dotacja < = 50 000 zł)

82 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności MSP przez inwestycje wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione przez Beneficjenta po dniu złożenia wniosku o pomoc finansową w RIF; pod uwagę będą brane wyłącznie koszty rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta, udokumentowane fakturami wystawionymi przez wykonawców oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności; Zastosowanie ma Rozporządzenie KE nr 448/2004; ORAZ

83 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności MSP przez inwestycje Kosztami kwalifikowanymi w ramach Działania są wydatki w cenach netto na: –zakup nowych środków trwałych; –zapłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych; –zakup używanych środków trwałych (warunkowo); –zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii; –instalację i uruchomienie środków trwałych, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi; –zakup gruntu (warunkowo); –zakup robót i materiałów budowlanych (warunkowo); –zakup nieruchomości zabudowanej (warunkowo); –porady prawne, taksy notarialne, ekspertyzy techniczne i finansowe (warunkowo); Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym jeśli naliczony został w związku z ww. wydatkami, a podmiot otrzymujący wsparcie nie może odliczyć ani uzyskać zwrotu tego podatku.

84 Aleje Jerozolimskie 125/127 PL 02-017 Warszawa tel. (0 prefiks 22) 699 70 44/45 faks (0 prefiks 22) 699 70 46/56 http://www.parp.gov.pl e-mail: biuro@parp.gov.pl POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT


Pobierz ppt "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google