Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w Powiecie Nowosądeckim Nowy Sącz, r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w Powiecie Nowosądeckim Nowy Sącz, r."— Zapis prezentacji:

1 w Powiecie Nowosądeckim Nowy Sącz, 28.06.2013 r.
Inicjatywa lokalna w Powiecie Nowosądeckim Nowy Sącz, r. 1 1

2 na rzecz społeczności lokalnej.
Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mechanizm zakłada symetrię – przedsięwzięcie jest realizowane dzięki wspólnemu zaangażowaniu władz i mieszkańców. 2 2

3 Inicjatywa lokalna jest doskonałym narzędziem do aktywizacji mieszkańców jako partnerów samorządu przy realizacji zadań publicznych. 3 3

4 Podstawa prawna Wymóg wprowadzenia inicjatywy lokalnej wynika z nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków powinna określić Rada Powiatu w drodze uchwały (na podst. art. 19c ustawy).  Oceny wniosków na podstawie przyjętej uchwały dokonuje Zarząd Powiatu (na podst. art. 19c ustawy). Jeżeli uzna inicjatywę za ważną i wymagającą wsparcia, zawiera umowę na czas określony na jej realizację. 4 4

5 Skąd się wzięła? Źródłem inspiracji dla Ustawodawcy był czyn społeczny jako oddolna inicjatywa społeczna. Ustawodawca sformalizował działania społeczne poprzez zdefiniowanie i określenie zakresu przedmiotowego inicjatywy. Dlaczego w Ustawie o pożytku...? Bo jest to forma zlecania zadań. 5 5

6 Wsparcie Powiatu Nowosądeckiego
może mieć charakter: a. rzeczowy – poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, w zakresie możliwości Powiatu; b. organizacyjny – poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości Powiatu; c. finansowy – poprzez bezpośrednie wydatkowanie wkładu finansowego na realizowane zadanie. 6 6

7 Zobowiązanie wnioskodawcy
Istotą inicjatywy jest to, że mieszkańcy oprócz pomysłu na konkretne przedsięwzięcie, deklarują współudział w jego realizacji, który może polegać na: - świadczeniu pracy społecznej, - na świadczeniach pieniężnych, - na świadczeniach rzeczowych. 7 7

8 Ważne... Wysokość udziału finansowego wnioskodawcy stanowić będzie zwiększenie majątku Powiatu Nowosądeckiego. Powstałe w trakcie realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej środki trwałe stanowią własność Powiatu Nowosądeckiego. 8 8

9 Pierwszy krok... ze strony samorządu powiatowego został wykonany.
Z inicjatywy Zarządu Powiatu Rada Powiatu podjęła decyzję o zabezpieczeniu środków na realizację inicjatywy społecznej. 9 9

10 Początek procedury - wniosek
Jeśli mieszkańcy mają pomysł na konkretne działanie, ważne dla społeczności lokalnej, to mogą zaprosić powiat do współpracy przy jego realizacji. W tym celu składają wniosek. Wniosek mogą złożyć mieszkańcy – bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej jest wnioskiem w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 1010 10

11 Wniosek c.d. Dla ułatwienia przygotowano wzór wniosku, który stanowi załącznik do uchwały. Wzór ten ma pomóc mieszkańcom opisać swój pomysł tak, aby zawrzeć we wniosku wszystkie istotne informacje. Dla urzędników wzór wniosku będzie dużym ułatwieniem przy dokonywaniu oceny. 1111 11

12 Terminy... Składanie wniosków od 1 stycznia do 30 września danego roku kalendarzowego. Wnioski składane po 30 września będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku. 1212 12

13 Przykładowy harmonogram tworzenia budżetu z uwzględnieniem inicjatywy lokalnej
CZERWIEC SIEPIEŃ-WRZESIEŃ WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 15 LISTOPADA ZGŁASZANIE KONCEPCJI PRZEZ MIESZKAŃCÓW TWORZENIE ZAŁOŻEŃ DO BUDZETU POWIATU - WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ, - TWORZENIE PROJEKTU BUDŻETU - PRZEKAZANIE PROJEKTU BUDŻETU RADZIE POWIATU 1313 13

14 Obszary inicjatywy lokalnej
Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mogą być składane w zakresie: 1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność powiatu nowosądeckiego, 2) działalności charytatywnej, 3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 1414 14

15 Obszary inicjatywy lokalnej c.d.
5) promocji i organizacji wolontariatu, 6) edukacji, oświaty i wychowania, nauki, 7) działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 8) turystyki i krajoznawstwa, 9) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 10) porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zakres ten nie może zostać rozszerzony ani ograniczony w uchwale Rady Powiatu. 1515 15

16 Realizacja wniosku Wniosek przekazywany jest do Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych którego dyrektor: - dokonuje oceny kompletności złożonego wniosku oraz wstępnej oceny wniosku, biorąc pod uwagę kryteria szczegółowe, - przedstawia Zarządowi Powiatu opinię na temat celowości i możliwości realizacji zadania. 16 16

17 Realizacja wniosku c.d. Zarząd Powiatu dokonuje ostatecznej oceny wniosku biorąc pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz celowość inicjatywy z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Zarząd podejmuje uchwałę o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz o zawarciu umowy z wnioskodawcą lub jej odmowie. 17 17

18 Kryteria szczegółowe oceny
a. spodziewane korzyści realizacji inicjatywy lokalnej, w tym liczbę osób, którym inicjatywa będzie służyć (0-20 pkt); b. wysokość udziału finansowego wnioskodawcy (0-10 pkt), c. wkład rzeczowy wnioskodawcy (0-10 pkt), d. wkład pracy społecznej wnioskodawcy (0-30 pkt); e. zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku (0-10 pkt); f. wysokość środków z budżetu Powiatu Nowosądeckiego potrzebnych do realizacji zadania (0-10 pkt - tj. im wyższa wysokość środków z budżetu Powiatu, tym mniej punktów); g. przewidywane koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Powiat Nowosądecki po jej zrealizowaniu (0-10 pkt). 18 18

19 Ocena wniosku c.d. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim społeczną potrzebę realizacji zadania oraz wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej. 1919 19

20 Umowa Po uwzględnieniu wniosku przez Zarząd Powiatu, Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys. Następnie Zarząd Powiatu zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą. 2020 20

21 Przykładowy harmonogram i kosztorys
zadania Osoba odpow. Jednostka czasu (dzień, tydzień, m-c) I II III IV V Zadanie 1 X Zadanie 2 Koszty zadania Kalkulacja: liczba jednostek razy cena jednostki suma Wkład własny finan. Wkład własny rzecz. Wkład pracy społecz. Wkład finans. powiatu Wkład rzeczowy powiatu 1. 2.

22 Umowa c.d. Umowa powinna zawierać w szczególności:
a. szczegółowy opis realizowanego zadania; b. termin i miejsce jego realizacji; c. dokładne określenie udziału i zobowiązań stron realizujących zadanie; d. tryb kontroli wykonywania zadania; e. termin i sposób rozliczenia realizacji zadania. 2222 22

23 Nadzór i kontrola - nad wykonaniem zadania,
- rozliczeniem realizacji zadania należy do Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. 23 23

24 Korzyści... - zrealizowanie ważnej społecznie inwestycji – wymiar społeczny, - obniżenie kosztów poprzez wnoszony wkład mieszkańców – wymiar ekonomiczny, - odpowiedzialność mieszkańców za efekt wspólnych działań, - aktywizacja mieszkańców – bezcenna. 24 24

25 Przykłady... 25 - posadzenie drzew w parku na terenie WTZ-u,
- adaptacja pomieszczeń na społecznie użyteczny cel, np. świetlica dla młodzieży w szkole powiatowej, - budowa chodnika, - organizacja festynów, turniejów sportowych, - zapewnienie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci np. kurs językowy czy inne zajęcia, których nie zapewnia system oświaty. 25 25

26 Przykłady c.d.... Wykaz inicjatyw przeprowadzonych w sześciu gminach Małopolski w ramach Projektu „Samorząd z Inicjatywą” realizowanego przez Fundację BIS oraz Miasto Kraków: - grill osiedlowy, - ogród osiedlowy, - plac zabaw, - remont świetlicy, - Klub Mam, - Młodzieżowa Rada Sołecka, - zajęcia językowe, - zajęcia rekreacyjne, - zajęcia muzyczne. 26 26

27 do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
.Otwarty konkurs ofert z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych W zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, wspierane są zadania publiczne w dziedzinie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, turystyki, ochrony i promocji zdrowia, edukacji ekologicznej. 27 27

28 .wkład własny – c.d. Dotowane z budżetu powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie powiatu lub na rzecz jego mieszkańców, Wspierane są tylko projekty, na które oferenci pozyskali lub pozyskają środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione po podpisaniu przez Oferenta umowy z grantodawcą zewnętrznym i dostarczeniu kopii umowy do Starostwa Powiatowego, Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% wkładu własnego, wymaganego zgodnie z zasadami innych konkursów/programów przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych. 28 28

29 Dziękuję za uwagę! 29 Anna Brach Powiatowe Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych 29 29


Pobierz ppt "w Powiecie Nowosądeckim Nowy Sącz, r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google