Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Instrumenty finansowania inicjatyw sołeckich – fundusze UE oraz inne formy dotacji” Rafał Kończyk Kolegium Ekonomiczno Społeczne Szkoła Główna Handlowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Instrumenty finansowania inicjatyw sołeckich – fundusze UE oraz inne formy dotacji” Rafał Kończyk Kolegium Ekonomiczno Społeczne Szkoła Główna Handlowa."— Zapis prezentacji:

1 „Instrumenty finansowania inicjatyw sołeckich – fundusze UE oraz inne formy dotacji”
Rafał Kończyk Kolegium Ekonomiczno Społeczne Szkoła Główna Handlowa

2 Źródła finansowania Budżet gminy/miasta Fundusz sołecki
Instytucja „inicjatywy lokalnej” Realizacja zadań publicznych przez Prowadzenie własnej działalności statutowej odpłatnej lub gospodarczej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Fundusze norweskie i szwajcarskie

3 Źródła finansowania Fundusze Unii Europejskiej
Dotacje celowe np. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” tzw. schetynówki

4 Kto może składać wnioski
Instytucje nieformalne Sołtys; Koło gospodyń wiejskich; Grupa liderów; Stowarzyszenia zwykłe; Instytucje formalne NGO posiadająca osobowość prawną Gmina – wspólnota samorządowa mieszkańców Sołtys

5 Inicjatywa lokalna  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4)

6 Zakres inicjatyw lokalnych
budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocja i organizacja wolontariatu, edukacja, oświata i wychowanie, działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

7 Fundusz sołecki F = (2 + Lm/100) x Kb
do 31 marca podejmuje Rada Gminy podejmuje decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego Do 31 lipca sołtysi powinni być poinformowani o wysokości funduszu sołeckiego Do każdego roku (wniosek powinien zawierać opis zadania, oszacowany koszt realizacji oraz wskazanie celu publicznego, który powinien być osiągnięty) obejmować zadania ujęte w art. 7 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz wraz z późniejszymi zmianami) (sprawy gospodarki nieruchomościami, kultury i różnych instytucji kultury, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności kultury, tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych ) F = (2 + Lm/100) x Kb

8 Wielkość środków finansowych
Fundusze strukturalne + Fundusz Spójności = 67,2 mld Euro Wspólna Polityka Rolna = 13,4 mld € (13,9%) Wspólna Polityka Rybacka = <5 mld €

9 Wartość alokacji w mld euro
Wartość środków europejskich przeznaczonych na finansowanie poszczególnych programów operacyjnych na lata 2007 – 2013 Nazwa Programu Wartość alokacji w mld euro PO Kapitał Ludzki 9,7 PO Rozwój Polski Wschodniej 2,3 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 15,9 PO Innowacyjna Gospodarka 8,3 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 0,7 PO Infrastruktura i Środowisko 27,8 PO Pomoc Techniczna 0,5 Rezerwa wykonania 2 RAZEM 67,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013, MRR, Warszawa 2006.

10 Podział środków wg programów operacyjnych
Rysunek 1.4 Graficzne przedstawienie podziału procentowego środków z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na lata 2007 – 2013 Źródło: Opracowanie własne PO KL, PO IŚ, PO IG, 16 RPO, EWT, PO PT, PO RPW .

11 Szczegółowy Opis Priorytetów np. PO KL
Źródło: Opracowanie własne na podstawie SzOP PO KL

12 Programy finansujące rozwój lokalny
16 Regionalnych Programów Operacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś III „Odnowa i rozwój wsi” „Podstawowe usługi dla ludności” Leader (oś IV)

13 Miejsce składania wniosków
Dla RPO – instytucja wdrażająca (w przypadku Mazowsza Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) PO KL – IP 2 PROW – Urząd Marszałkowski oraz Lokalne Grupy Działania

14 Maksymalna wartość wnioskowanej pomocy
PO KL – każdorazowo min. i max. kwota określona w dokumentacji konkursowej PROW – zł. RPO – każdorazowo min. i max. kwota określona

15 Operacja jest to projekt, umowa lub porozumienie bądź też inne działanie, które zostało wybrane do dofinansowania na podstawie kryteriów przyjętych dla danego programu rozwoju obszarów wiejskich, wykonywane przez beneficjenta w sposób umożliwiający osiągnięcie założonych celów (Tytuł 1 Artykuł 2 pkt e) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa)

16 Projekt to sekwencja niepowtarzalnych, złożonych i związanych ze sobą zadań, mających wspólny cel, przeznaczonych do wykonania w określonym czasie, bez przekraczania ustalonego terminu, zgodnie z założonymi wymogami. (H. Kerzner, Advanced Project Management, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005, s.17.)

17 Mikroprzedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obroty roczne lub/i roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln Euro Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z , str. 36),

18 Test pomocy publicznej
Czy wystąpiło przysporzenie dla przedsiębiorcy? Czy przysporzenie jest ze środków publicznych? Selektywność udzielonej pomocy? Udzielona pomoc wpływa na zakłócenie konkurencji pomiędzy państwami członkowskimi UE lub potencjalnie może zakłócić?

19 Beneficjenci – czyli kto może otrzymać dofinansowanie
PO KL osoby fizyczne osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci); osoby do 25 roku życia, w tym studenci studiów dziennych; osoby niepełnosprawne, w tym poszukujące pracy; osoby po 45 roku życia; osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą; Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obroty roczne lub/i roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln Euro Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z , str. 36),

20 Beneficjenci – czyli kto może otrzymać dofinansowanie
PROW osoby fizyczne podejmujące/ wykonujące działalność gospodarczą osoby prawne podejmujące/ wykonujące działalność gospodarczą spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej wykonujące działalność gospodarczą wspólnicy istniejącej spółki cywilnej (wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiebiorcy) RPO przedsiębiorcy (na przykładzie RPO WM)

21 Rodzaje wydatków w projekcie:
I. Wydatki kwalifikowalne Ogólne Koszty inwestycyjne II. Wydatki niekwalifikowalne

22 Koszty kwalifikowalne
są to wydatki, które podlegają współfinansowaniu ze środków europejskich zostały poniesione w okresie kwalifikowalności, są udokumentowane, zapłacone

23 Wydatki kwalifikowalne
:

24

25 Podstawa prawna PROW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz.U. nr 138 poz.868 z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz.U. nr 71 poz. 613 z późn. zm.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Lokalne Strategie Rozwoju

26 Podstawa prawna PO KL Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1370). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599). Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007. Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

27 Podstawa prawna RPO Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1370). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599). Regionalny Pogram Operacyjny np. Województwa Mazowieckiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego Szczegółowy Opis Priorytetów RPOW WMM, Zarząd Województwa Mazowieckiego Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego ©Rafał Kończyk

28 Krok po kroku Precyzyjnie określić zakres inwestycji
Określić potrzeby (urządzenia, maszyny, wyposażenie, lokal itp.) Oszacować koszty Skonsultować możliwości pozyskania dofinansowania Dostosować inwestycję do źródła finansowania Wybrać optymalną formę prowadzenia działalności Wyszukać najbliższy konkurs

29 Krok po kroku Po co ja to robię? Przygotować i złożyć wniosek
Zrealizować projekt Rozliczyć projekt Osiągnąć sukces


Pobierz ppt "„Instrumenty finansowania inicjatyw sołeckich – fundusze UE oraz inne formy dotacji” Rafał Kończyk Kolegium Ekonomiczno Społeczne Szkoła Główna Handlowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google