Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 15 maja 2013 r. LOKALNY SYSTEM WSPARCIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM KONKURS - WNIOSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 15 maja 2013 r. LOKALNY SYSTEM WSPARCIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM KONKURS - WNIOSKI."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 15 maja 2013 r. LOKALNY SYSTEM WSPARCIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM KONKURS - WNIOSKI

2 WNIOSKI PO KONKURSIE Złożono 19 ofert w tym: » 6 ofert wspólnych (dwie odrzucone z uwagi na błędy formalne) » 13 ofert złożonych przez pojedyncze podmioty Komisja Konkursowa rekomendowała dofinansowanie jednej oferty wspólnej.

3 WNIOSKI PO KONKURSIE Z przyczyn formalnych zostało odrzuconych 7 ofert: » błędnie obliczony wkład własny (osobowy) » błędnie wypełnione oświadczenia (załącznik i ostatnia strona oferty) » zmodyfikowanie ofert (usuwanie kolumn, usuwanie rubryk, które nie dotyczą oferenta)

4 WNIOSKI PO KONKURSIE Uwagi merytoryczne: » Brak powiązań między działaniami poszczególnych podmiotów w ramach jednej oferty » Wskaźniki – brak określenia wskaźników wspólnych dla oferty i sposobu ich monitorowania » Działania skierowane do innej grupy odbiorców niż określona w ogłoszeniu, na innym obszarze » Brak jasności co do rekrutacji uczestników » Brak informacji o zarządzaniu (koordynacji) projektem

5 WNIOSKI PO KONKURSIE Uwagi merytoryczne, cd: » Brak działań streetworkerskich » Brak współpracy z placówkami wsparcia dziennego » Niespójność opisu zadania z harmonogramem i kosztorysem » Bardzo wysokie koszty promocji projektów » Działania realizowane na bardzo dużym obszarze

6 OBSZARY DZIAŁAŃ WG ZŁOŻONYCH OFERT WSPÓLNYCH (OFERT OCENIANYCH POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM)

7 OCZEKIWANIA KONKURSOWE Oferta wspólna – konsorcjum kilku organizacji pozarządowych i innych podmiotów (ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Oddziaływania założone w ofercie powinny być kompleksowe, powiązane ze sobą; zintegrowane działania edukacyjne (przede wszystkim zajęcia pozaszkolne), profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne, inne, działania uzupełniające już istniejącą na terenie dzielnicy/miasta ofertę, co najmniej 50% odbiorców będą stanowiły dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat ze szkól znajdujących się obszarze objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji, z dzielnic Praga Północ, Praga Południe i Targówek, zaangażowanie w realizację projektu środowiska lokalnego (mieszkańców bloków, kamienic, sąsiadów); działania angażujące społeczność wokół podwórek, parków, placów zabaw, itp.),

8 OCZEKIWANIA KONKURSOWE konieczna jest współpraca z instytucjami publicznymi niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (pedagog, pedagog szkolny, dyrektor szkoły, OPS, placówki wsparcia dziennego, poradnie, streetworkerzy, kurator) – utworzenie lokalnych partnerstw na rzecz rozwiązywania trudnych sytuacji dzieci i młodzieży, ścisła współpraca z rodziną dziecka objętego działaniami, określenie efektywności działań poprzez wskazanie rezultatów w odniesieniu do grupy docelowej (podniesienie wyników w nauce dzieci i młodzieży, podniesienie frekwencji szkolnej, reintegracja z grupą rówieśniczą, zwiększenie kompetencji społecznych),

9 OCZEKIWANIA KONKURSOWE Wykorzystanie bazy sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej LSW określa wskaźniki wspólne dla całej oferty oraz określa sposób ich monitorowania Wspólny i spójny model zarządzania projektem Opisana rekrutacja uczestników Działania poszczególnych oferentów (w ramach konsorcjum) są ze sobą powiązane Jeden oferent realizuje zadania na rzecz całego konsorcjum (np.: zakupy dla wszystkich oferentów)

10 OGŁOSZENIE WYNIKÓW Zarządzenie nr 4317/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2013 – 2014. Dotacji udzielono konsorcjum 9 organizacji pozarządowych: 1.Kościół Armia Zbawienia w Rzeczpospolitej Polskiej 2.Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ 3.Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 4.Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 5.Stowarzyszenie Dla Rodzin 6.Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA 7.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom 8.Stowarzyszenie Mierz Wysoko 9.Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Realizującym projekt pn.: BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji

11 PLANY Ponowne ogłoszenie konkursu ofert – czerwiec 2013 r. Czas realizacji zadania - lipiec/sierpień 2013 r. – czerwiec 2015 r. Zapewnienie ewaluacji zewnętrznej zadania

12


Pobierz ppt "Warszawa 15 maja 2013 r. LOKALNY SYSTEM WSPARCIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM KONKURS - WNIOSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google