Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

2 Podstawa prawna Art.. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

3 Konsultowany z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy Roczny Wieloletni Konsultowany z organizacjami pozarządowymi

4 Co w programie? cel główny i cele szczegółowe programu;
zasady współpracy; zakres przedmiotowy; formy współpracy: zlecania realizacji zadań publicznych; wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji; konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych z radami działalności pożytku publicznego;

5 Co w programie? tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

6 Co w programie? priorytetowe zadania publiczne;
okres realizacji programu; sposób realizacji programu; wysokość środków przeznaczanych na realizację programu; sposób oceny realizacji programu; informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

7 Kalendarz 30 listopada – uchwalenie programu współpracy 30 kwietnia – sprawozdanie z programu współpracy

8 Co praktycznego? WSPÓŁPRACA FINANSOWA otwarte konkursy ofert
pozyskiwanie środków z UE centra wsparcia WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA rady działalności pożytku publicznego użyczanie sal rekomendacje patronaty

9 Zapraszamy zakładka NGO Facebook

10 Andrzej Rybus-Tołłoczko arybus-tolloczko@mazowieckie
Andrzej Rybus-Tołłoczko

11  Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "PROGRAMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google