Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA"— Zapis prezentacji:

1 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wszystkie gminy w Polsce mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na: przejęciu pełnej odpowiedzialności za odpady ustaleniu i pobieraniu opłat od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

2 ZAŁOŻENIA „NOWEGO SYSTEMU”
Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”. Całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko. Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, poprzez podział województw na regiony gospodarki odpadami.

3 FINANSOWANIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Gmina finansuje zlecane zadania, związane z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. W przypadku nieruchomości zamieszkanych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: -liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość; albo -powierzchni nieruchomości ; -ilości zużytej wody z danej nieruchomości; Oraz stawki opłaty. Gmina wybierze jeden z pośród tych wskaźników i poinformuje o sposobie liczenia opłaty.

4 KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI OBEJMUJĄ:
koszty zbierana, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej tego systemu.

5 SKŁADANIE DEKLARACJI Złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym z ustawy. Właściciel nieruchomości składa do Wójta Gminy Tymbark deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel ma obowiązek zaktualizowania deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Tymbark określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

6 REGIONALNE INSTALACJE PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Dla właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi kluczowe znaczenie mają regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Ustawa o odpadach, definiuje regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jako zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii.

7 DOTYCHCZASOWY SYSTEM ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH

8 SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

9 HIERARCHIA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
Zgodnie z ustawą gospodarowanie odpadami to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. Jak widać powyższej definicji zapobieganie jest wyłączone z gospodarowania odpadami niejako poprzedzając wszelkie przepisy prawa i polityki dotyczące gospodarowania odpadami. Hierarchia postępowania z odpadami: zapobieganie; przygotowywanie do ponownego użycia; recykling; inne metody odzysku, np. odzysk energii; unieszkodliwianie.

10 SEGREGACJA SIĘ OPŁACA ! Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk. Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię.  Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.

11 PAMIĘTAJ ! zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika, wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków, wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz  zużycie plastikowych torebek a przynosisz do domu torby foliowe, warto wykorzystaj ją, np. jako worki na śmieci, zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu), do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.

12 ODPADY KOMUNALNE To odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

13 ODPADY NIEBEZPIECZNE Rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki.

14 ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; np. : stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, etc.

15 ODPADY ZIELONE Rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów, np.: trawa, liście, drobne gałęzie.

16 ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
Odpady biodegradowalne to takie, które wytwarza się w gospodarstwach domowych i zdolne są do rozkładu tlenowego lub beztlenowego. Zalicza się do nich: Odpady kuchenne, ogrodowe, pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych (np. obierki ziemniaków, skoszona trawa, kwiaty, łodygi i liście) Odpady z targowisk (np. owoce, warzywa, kwiaty) Takie odpady zwykle traktowane są jako niegroźne i wyrzucane zostają do lasu. Zarówno przeświadczenie jak i działanie są błędne!

17 KOMPOSTOWANIE Bezpieczną dla środowiska i zgodną z prawem metodą unieszkodliwia odpadów biodegradowalnych jest kompostowanie Kompostowanie to inaczej organiczny recykling. Polega na unieszkodliwianiu i zagospodarowaniu odpadów poprzez rozkład materii organicznej przez mikroorganizmy (bakterie tlenowe, mrówki, nicienie). Kompostowanie można przeprowadzać zarówno na własnym podwórku jak i w specjalnych zakładach.

18 Selektywne gromadzenie
ODPADY KOMUNALNE Selektywne gromadzenie Sortowanie z oczyszczaniem Odpady organiczne Złom stalowy Złom metali nieżelaznych Tworzywa sztuczne Szkło Papier, tektura -Kompostowanie -Fabryki papieru celulozy -Wytwarzanie Biogazu - Huty żelaza i stali Huty metali Nieżelaznych - Przemysł elektro- Maszynowy -Drobna wytwórczość -Zakłady tworzyw sztucznych -Drobna wytwórczość Huty szkła Rys. Schemat selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów

19 START NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

20 CZYSTE I BEZPIECZNE ŚRODOWISKO TO TWÓJ WYBÓR!
Dzięki wprowadzeniu nowego systemu wszyscy będziemy mogli żyć w czystym i bardziej przyjaznym otoczeniu.


Pobierz ppt "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google