Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

05.2010r.. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zgodnie z Uchwałą Nr 16/134/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "05.2010r.. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zgodnie z Uchwałą Nr 16/134/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007."— Zapis prezentacji:

1 05.2010r.

2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zgodnie z Uchwałą Nr 16/134/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 roku oraz Uchwałą Nr 45/635/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia projektu systemu wdrażania Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych na szczeblu regionalnym, pełni rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) we wdrażaniu Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na szczeblu regionalnym. W związku z delegowaniem przez Samorząd Województwa zadań związanych z wdrażaniem przez ROPS w Toruniu Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uchwałą Nr 74/1076/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2007 roku zmieniono Regulamin Organizacyjny oraz strukturę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

3 Cel Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia i integracji na rynku pracy. Ponadto celem Priorytetu jest wzmocnienie potencjału instytucji pomocy i integracji społecznej działających na terenie regionu, zmierzające do poprawy skuteczności ich funkcjonowania i jakości realizowanych usług.

4 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Instytucja Wdrażająca – ROPS w Toruniu OPS Instrumenty aktywnej integracji adresowane do klientów pomocy społecznej pozbawionych zatrudnienia Projekt ROPS Szkolenia i doradztwo dla pracowników publicznych służb społecznych na rzecz Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Projekty wzmacniające rozwój instytucjonalny integracji społecznej i ekonomii społecznej Wszystkie legalnie zarejestrowane podmioty SYSTEMOWY KONKURSOWY Rozwój i upowszechnianie pracy socjalnej PCPR Instrumenty aktywnej integracji adresowane do klientów pomocy społecznej pozbawionych zatrudnienia Rozwój i upowszechnianie pracy socjalnej

5 W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są następujące działania: 1. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji: Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe 2. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej: Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe 3. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – projekty konkursowe

6 Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Ilość uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych Ilość złożonych wniosków Ilość ocen formalnych/merytorycznych Liczba podpisanych umów / aneksów do umów 20082009200820092008200920082009 Poddziałanie 7.1.1 144 138136401/298195/298136 Poddziałanie 7.1.2* 2323/19*181950/3626/421819 Poddziałanie 7.1.3** 1111Nie dotyczy 11 Ogółem:168168/164*157156451/334221/340155156 *W roku 2009 Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie składały wniosek w ramach Poddziałania 7.1.1 ** Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

7 Kwota alokacji przewidziana w Planie Działania Wartość podpisanych umów /aneksów do umów (kwota dofinansowania + wkład własny) % wykorzystania alokacji 2007-20082009 kumulatywnie 20082009 kumulatywnie 20082009 kumulatywnie Poddziałanie 7.1.1 18 267 50524 463 60842 731 11316 578 923,17 23 603 336,83 40 182 260,0090,7696,4894,03 Poddziałanie 7.1.2 2 069 4005 286 8547 356 2541 314 666,453 140 534,474 455 200,9263,5359,4060,56 Poddziałanie 7.1.3 1 183 6501 254 9572 438 6071 183 6501 254 9572 438 607100 Ogółem:21 520 55531 005 41952 525 97419 077 239,6227 998 828,3047 076 067,9288,6590,3089,62 Priorytet VII Promocja ekonomii społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

8 Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kwota zawarta w Planie Działania Wartość umów % wykorzystania alokacji zawartej w Planie Działania 2007-2008 6 350 311 4 784 660,6875,35 2009 8 128 460 * 26 455 883,12 325,47 kumulatywnie 14 478 77131 240 543,80 215,77 *pula ta za zgodą Instytucji Pośredniczącej została zwiększona do 26 700 000 PLN

9 Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Kwota zawarta w Planie Działania Wartość podpisanych umów % wykorzystania alokacji zawartej w Planie Działania 2007-2008 2 721 562,00 823 816,7030,27 2009 4 877 076,00 4 441 393,2191,07 kumulatywnie 7 598 638,005 265 209,91 69,29

10 Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Kwota zawarta w Planie Działania Wartość umów % wykorzystania alokacji zawartej w Planie Działania 2007-20082 267 968,00 95 667,004,22 2009 3 432 016,00 3 402 121,4299,13 kumulatywnie 5 699 984,003 497 788,42 61,37

11 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Rok Działanie/ Poddziałan ie Nazwa Działania/Poddziałania Alokacja z Planu Działania łącznie 2007-2009 Faktyczna kontraktacja Liczba podpisanych umów/aneksów % wykorzystania alokacji zawartej w Planie Działania 2008-20097.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe 42 731 11340 182 260 136 (2008r.) 136 (2009r.) 94,04 2008-20097.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe 7 356 2544 455 200,92 18 (2008r.) 19 (2009r.) 60,56 2008-2009 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr jednostek pomocy i integracji społecznej 2 438 607 1 (2008r.) 1 (2009r.) 100 2008-20097.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 14 478 77131 240 543,8050215,77 2008-20097.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej7 598 6385 265 209,91769,29 2008-20097.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 5 699 9843 497 788,427461,37

12 Nabór wniosków systemowych w 2010 roku 1.Nabór wniosków odbywał się w 3 terminach: 15.01.2010 – 29.01.2010; 01.02.2010 – 12.02.2010; 15.02.2010 – 26.02.2010. 2.Alokacja z Planu Działania: Poddziałanie 7.1.1 -> 28 522 068,00 zł Poddziałanie 7.1.2 -> 3 967 669,00 zł Poddziałanie 7.1.3 -> 1 664 461,00 zł Projekty są w trakcie oceny merytorycznej.

13 Konkursy przewidziane w 2010 roku Działanie/PoddziałanieTermin naboruKwota alokacji Poddziałanie 7.2.1II kwartał36 000 000,00 Poddziałanie 7.2.1 – projekty ponadnarodowe 27.04.2010 – 16.07.20103 000 000,00 Poddziałanie 7.2.225.03.2010 – 14.05.20106 897 745,00 Działanie 7.3 18.03.2010 - 30.04.20102 000 000,00 III kwartał4 144 891,00 Projekty innowacyjne testujące III kwartał3 000 000,00

14 Wykorzystanie środków wg Poddziałań Kwota środków alokowanych na Działanie/Poddziałanie 2007- 2013 Wartość podpisanych umów ramowych/aneksów do umów ramowych, umów konkursowych w okresie 2008-2009 + wartość przewidzianych umów w 2010 według Planu Działania na 2010 % przewidzianego wykorzystania w 2007-2010 w stosunku do całej alokacji 1234 Działanie 7.1 217 831 340,27 81 230 265,9237,29 Działanie 7.2 93 835 038,96 85 403 498,7191,02 Działanie 7.3 23 458 759,79 9 642 679,4241,11 Kumulatywnie 335 125 139,02176 276 444,0552,60 * kurs euro = 3,8271 (zgodny z Aneksem z dnia 18.03.2008r. do Porozumienia w sprawie realizacji powierzonych zadań w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w ramach PO KL z dnia 14.09.2007r.) ** w tym alokacja przewidziana na projekty innowacyjne testujące Priorytet VII Promocja integracji społecznej Dotychczasowa kontraktacja powiększona o wartości wykazane w Planie Działania 2010 w stosunku do całej alokacji

15 PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM na tle kraju.

16 Źródło: wykres na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13 (wg Stanu na dzień 01-03-2010 oraz wg zastosowanego kursu EBC z dnia 25-02-2010 (1EUR=3,9926 PLN))

17 Źródło: wykres na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13 (wg Stanu na dzień 01-03-2010 oraz wg zastosowanego kursu EBC z dnia 25- 02-2010 (1EUR=3,9926 PLN))

18 W ROPS w Toruniu na dzień 01-03-2010 złożono łącznie 1750 wniosków o płatność, z czego zostało zatwierdzonych 803 wniosków, a wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 42 385 946 PLN.

19 Źródło: wykres na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 04-01-2010 )

20 PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POSTĘP RZECZOWY EFEKTY

21 Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu systemowego Rok20082009Kumulatywnie Działanie 7.1 * 2898 37706668 Poddziałanie 7.1.1 2691 33496040 Poddziałanie 7.1.2 207 421628 Poddziałanie 7.1.3 ** 1011 12431243 ** Łącznie 3909 50137911 *Ogólna liczba osób objętych wsparciem w ramach projektów systemowych realizowanych przez OPS i PCPR (Poddziałanie 7.1.1 i 7.1.2). ** Brak możliwości określenia wartości kumulatywnych poprzez sumę, z faktu iż projekt rozliczany jest jednorocznie. Projekt kierowany był do ograniczonej liczby uczestników stąd w polu kumulatywnie podano wartość najwyższą. EFEKTY Projekty systemowe

22 Charakterystyka beneficjentów wg statusu na rynku pracy Status na rynku pracy 20082009 *kumulatywnie 1. Bezrobotni 85,06 %85,11 %85,08 % 2. Osoby nieaktywne zawodowo 14,94 %13,69%14,41 % 3. Zatrudnieni -1,20 %0,51 % 4. Ogółem 100 % - w tym osoby niepełnosprawne 1,64 %2,54 %2,02 % - w tym osoby z terenów wiejskich 49,02 %59,16 %53,35 % * Dane na podstawie złożonych i zaakceptowanych 104 bilansów ze 136 projektów. EFEKTY

23 * Opracowanie własne. Dane kumulatywne na podstawie złożonych i zaakceptowanych bilansów za 2008 rok oraz 104 bilansów ze 136 projektów realizowanych w 2009r..

24 KMOgółem Liczba osób, które dzięki udziałowi w projekcie zaprzestały korzystania z pomocy społecznej 18438222 Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie 13141166 Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności zawodowej: w tym: 10923132 - staż57562 - przygotowanie zawodowe13316 - rozpoczęcie działalności gospodarczej213 -inny371451 Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności, w tym: 42547 - wolontariat303 -członkowstwo w org. Pozarządowych202 - udział w grupach wsparcia17421 - podjęcie nauki15116 - inny505 Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety dotyczącej projektów systemowych realizowanych w 2009. Dane dotyczą 104 ankiet i złożonych 104 bilansów. Poddziałanie 7.1.1

25 Charakterystyka beneficjentów wg statusu na rynku pracy Status na rynku pracy 20082009 *kumulatywnie 1. Bezrobotni 13,04 %28,11 %21,72 % 2. Osoby nieaktywne zawodowo 86,96 %68,33 %76,23 % 3. Zatrudnieni -3,56 %2,05 % 4. Ogółem 100 % - w tym osoby niepełnosprawne 41,55 %65,48 %53,28 % - w tym osoby z terenów wiejskich 43,48 %53,74 %49,39 % * Dane na podstawie złożonych i zaakceptowanych 15 bilansów z 19 projektów. Poddziałanie 7.1.2

26 * Opracowanie własne. Dane kumulatywne na podstawie złożonych i zaakceptowanych bilansów za 2008 rok oraz 15 bilansów z 19 projektów realizowanych w 2009r.. Poddziałanie 7.1.2

27 KMOgółem Liczba osób, które dzięki udziałowi w projekcie zaprzestały korzystania z pomocy społecznej 6713 Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie 101323 Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności zawodowej: w tym: 123 - staż 000 - przygotowanie zawodowe 000 - rozpoczęcie działalności gospodarczej 011 - inny 112 Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności, w tym 421759 - wolontariat 000 - członkowstwo w org. Pozarządowych 639 - udział w grupach wsparcia 26733 - podjęcie nauki 437 - inny 9615 Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety dotyczącej projektów systemowych realizowanych w 2009. Dane dot. 15 ankiet i zaakceptowanych 15 bilansów. Poddziałanie 7.1.2

28 Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektów konkursowych Rok2008 *2009 **Kumulatywnie Działanie 7.2 1639 60897728 Poddziałanie 7.2.1 1040 34114451 Poddziałanie 7.2.2 599 26783277 Działanie 7.3 277 39014178 Łącznie 1916 999011906 * Liczba osób objętych projektem wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową. ** Przewidywana liczba uczestników projektów wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie realizacji projektu. Projekty Konkursowe EFEKTY

29 Charakterystyka beneficjentów wg statusu na rynku pracy Status na rynku pracy 2008 *2009 **kumulatywnie 1. Bezrobotni 42,69 %40,02 %40,64 % 2. Osoby nieaktywne zawodowo 50,67 %57,99 %56,28 % 3. Zatrudnieni 6,64 %1,99 %3,08 % 4. Ogółem 100 % - w tym osoby niepełnosprawne 11,44 %17,56 %16,13 % - w tym osoby z terenów wiejskich 22,69 %5,04 %9,17 % EFEKTY Wartości wynikająca ze złożonych wniosków o płatność końcową do umów o dofinansowanie podpisanych w 2008 roku. ** wartość określona we wnioskach o dofinansowanie projektu podpisanych w 2009 roku. Działanie 7.2.1

30 TYP Projektu LATA 2008-2009 1. wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej 7 2. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy 8 3. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 8 4. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej 39 5. rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) 10 6. rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy 29 7. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy 8 8. promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 5 9. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej 3 10. organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 10 Działanie 7.2.1

31 W 2008 roku 2 podmioty, a w 2009 roku 5 podmiotów otrzymało wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji otoczenia ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny: 1. usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe; 2. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; 3. rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; 4. promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.2

32 Charakterystyka beneficjentów wg statusu na rynku pracy Status na rynku pracy 2008 *2009 **kumulatywnie 1. Bezrobotni 7,58 %26,89 %25,62 % 2. Osoby nieaktywne zawodowo 16,25 %40,50 %38,89 % 3. Zatrudnieni 76,17 %32,61 %35,49 % 4. Ogółem 100 % - w tym osoby niepełnosprawne -6,66 %6,22 % - w tym osoby z terenów wiejskich 91,36%66,44 %72,88 % EFEKTY Wartości wynikająca ze złożonych wniosków o płątność końcową do umów o dofinansowanie podpisanych w 2008 roku. ** wartość określona we wnioskach o dofinansowanie projektu podpisanych w 2009 roku. Działanie 7.3

33 TYP Projektu Lata 2008-2009 1 wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich 56 2. projekt przyczyniający się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich 49 3. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 5 Działanie 7.3

34 PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Kontrole Działania informacyjno-promocyjne

35 Informacja na temat przeprowadzonych kontroli przez Dział Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie ROK 2008-2009 I kwartał 2010Łącznie Działanie 7.1 421658 Działanie 7.2 718 Działanie 7.3 246 Łącznie 512172

36 Informacja na temat przeprowadzonych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu kontroli w związku z realizacją Priorytetu VII PO KL (2008-2009) I. 6 kontroli zewnętrznych 1. Kontrole Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy : audyt zgodności – zbadanie i ocena systemów zarządzania i kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniach 28.01.2008 – 14.04.2008; zbadanie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniach 20.03.2009 – 08.05.2009. 2. Kontrole Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 2 kontrole systemowe Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL w dniach 11.08.2008 – 05.09.2008 oraz w dniach 15.10.2008 – 31.01.2009; kontrola planowa prawidłowości realizacji zadań w ramach Rocznego Planu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniach 10.11.2009 – 10.12.2009. 3. Audyt zewnętrzny Rocznego Planu Działań Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2008, przeprowadzony na zlecenie Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski WK-P), w dniach 03-05.11.2009.

37 Informacja na temat przeprowadzonych w ROPS kontroli …cd II. Audyt wewnętrzny – realizowany w oparciu o Roczny Plan Działań Audytowych 1. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym 2009 obejmowały tematy: Dokonywania płatności w ramach projektów współfinansowanych z EFS Prowadzenia działań związanych z kontrolą projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Obsługi finansowej programów finansowanych i współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Ustalenia Diagnozy społecznej oraz wyznaczenie kierunków działań i opracowywanie strategii rozwoju pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

38 Działania informacyjno-promocyjne w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w 2009 roku: - Organizacja spotkań informacyjnych dla beneficjentów: Dla beneficjentów projektów systemowych – 8 spotkań, 390 uczestników Dla beneficjentów projektów konkursowych – 6 spotkań, 233 uczestników - Wydanie publikacji Informator o Klubach Integracji Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005-2007 (2000 egzemplarzy) - Przygotowanie i emisja w Regionalnym Oddziale TVP3 z siedzibą w Bydgoszczy, 5 odcinków programu społecznego pn Pomóż sobie poświęconych problemom społecznym województwa kujawsko-pomorskiego i możliwości ich rozwiązania za pomocą działań realizowanych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL - Prowadzenie punktu informacyjnego oraz strony internetowej dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.

39 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

40 1.Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr – projekt systemowy ROPS w Toruniu w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. 2.Cel projektu: Organizowanie szkoleń w formach pozaszkolnych i doradztwa dla pracowników i wolontariuszy pomocy i integracji społecznej oraz udzielanie im wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie rozwoju form aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej oraz poprawy systemów zarządzania jednostkami pomocy i integracji społecznej.

41 Nazwa wsparciaIlość form wsparcia Liczba utworzonych miejsc szkoleniowych Rzeczywista liczba uczestników na podstawie list obecności Lata2007/8 | 2009 Szkolenia warsztatowe 41 | 551043 | 14571083 | 1282 Seminaria4 | 6250 | 400247 | 354 Kursy5 | 3110 | 79104 | 81 Konferencje2 | 2400 | 400404 | 389 Łącznie52 | 661803 | 23361838 | 2106 Udzielone wsparcie szkoleniowe w latach 2007-2009

42 Doradztwo specjalistyczne, jako integralna część projektu systemowego ROPS w Toruniu w roku 2009 Forma usług doradczych Indywidualne i grupowe spotkania doradcze dla OPS i PCPR 4 seminaria doradcze poświęcone Wnioskowi Beneficjenta o Płatność 19 grupowych spotkań doradczych poświęconych współpracy OPS/PCPR i PUP Łącznie Liczba jednostek/ klientów Ilość jednostek biorących udział w danej formie (możliwość korzystania z kilku form doradztwa) 34109129 272 (faktyczna ilość jednostek, które przynajmniej raz skorzystały z usług doradczych – 151 ) W tym pracowników j.o.p.s. 237138293668

43 Instytucje objęte wsparciem w ramach projektu w roku 2009 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej GOPS, MGOPS, MOPS, MOPR PCPRDomy Pomocy Społecznej Placówki opiekuńczo- wychowawcze Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Podmioty Ekonomii Społecznej Organizacje pozarządowe działające w zakresie aktywnej integracji Warsztaty Terapii Zajęciowej Spółdzielnie socjalne Kluby Integracji Społecznej Inne służby w zakresie organizacji i szkolenia zespołów interdyscyplinarnych PedagodzyPolicjanciPsychologowie Kuratorzy zawodowi Terapeuci Pielęgniarki środowiskowe

44 Dziękuję za uwagę. Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu


Pobierz ppt "05.2010r.. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zgodnie z Uchwałą Nr 16/134/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google