Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Seminarium informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym Białystok 15.01.2010 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

3 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Cel główny Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej. W ramach konkursu wsparcie uzyskają projekty dotyczące infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Budżet Działania i konkursu Środki EFRR i Budżetu Państwa przeznaczone na konkurs na Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji 4 000 000 EUR co na dzień ogłoszenia konkursu stanowi 16 654 000 PLN

5 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Budżet Działania i konkursu c.d. Rezerwa na odwołania przewidziana w ramach konkursu dla Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji wynosi 10 % alokacji tj. 400 000 EUR, co na dzień ogłoszenia konkursu stanowi 1 665 400 PLN.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Maksymalna / minimalna wartość projektu: Minimalna i maksymalna wartość projektu – nie dotyczy Maksymalna kwota wsparcia projektu – 400 000 PLN Maksymalny udział środków z UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu - 85 %

7 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Przykładowe rodzaje projektów: 1.Budowa (rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) przebudowa, remont przedszkoli i ich wyposażenie ściśle związane z celem edukacyjnym (termomodernizacja możliwa tylko jako elementem szerszego projektu). 2. Przebudowa, remont, adaptacja budynków na cele dydaktyczne i ich wyposażenie ściśle związane z celem edukacyjnym. 3.Dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych jako jeden z elementów projektu. 4.Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt 1-3 nie przekraczające 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. 5.Informatyzacja tylko dla celów dydaktycznych.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania: 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia. 2.Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). 3.Podmioty wchodzące w skład sytemu oświaty w myśl przepisów Ustawy o systemie oświaty. 4.Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji. 5.Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty, wychowania i sportu. 6.Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów reprezentowanych przez Lidera.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Zgodnie z dokumentem: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPOWP na lata 2007-2013 stanowiącym załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu priorytetów RPOWP: 1.Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków: 01-01-2007r. 2.Koszty kwalifikowalne (m.in.): - koszty związane z budową, rozbudową i wyposażeniem placów zabaw w przedszkolach nie będą traktowane jako koszty dotyczące zagospodarowania otoczenia, - koszty związane z termomodernizacją będą kwalifikowalne pod warunkiem, że nie przekroczą 20% kosztów kwalifikowalnych i termomodernizacja będzie stanowić element szerszego projektu, - wydatki związane z zarządzaniem projektem.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 3. Koszty niekwalifikowalne min.: -remont, modernizacja i wyposażenie części administracyjnej, -koszt zagospodarowania terenu wokół obiektu przekraczający 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, -zakup naczyń, sprzętu AGD i wyposażenia technologicznego bazy socjalnej (np. kuchni), -zakup środków transportu, -wydatki na zarządzanie związane z bieżącą (stałą lub okresową) działalnością Beneficjenta.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Tryb oceny wniosków o dofinansowanie: 1.Ocena formalna dokonywana przez instytucję odpowiedzialną za przeprowadzanie naboru wg karty oceny formalnej. 2.Ocena merytoryczno – techniczna – dokonywana przez oceniających/ekspertów wg karty oceny merytoryczno- technicznej. 3.Wybór projektów przez Zarząd Województwa w formie uchwały.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Kryteria merytoryczno-techniczne szczegółowe: Stworzenie/poprawa warunków edukacji przedszkolnej w placówce Ocenie podlega zakres realizacji projektu 5 pkt – prace remontowe, budowa, rozbudowa, nadbudowa, odbudowa, przebudowa obiektu lub adaptacja niewykorzystanej infrastruktury na potrzeby edukacji przedszkolnej. 10 pkt – wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe. 10 pkt – budowa infrastruktury na potrzeby edukacji przedszkolnej oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe. 15 pkt – prace remontowe, przebudowa lub adaptacja niewykorzystanej infrastruktury na potrzeby edukacji przedszkolnej oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe. 10 pkt – dodatkowo za projekt realizowany na obszarach wiejskich.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Wzrost liczby dzieci z terenów wiejskich korzystających z placówki Kryterium bada wzrost liczby dzieci z terenów wiejskich korzystających z placówki. Przyznaje się 3 punkty za każdy 1 punkt procentowy wzrostu liczby dzieci z terenów wiejskich korzystających z placówki, nie więcej niż 30 punktów.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Wzrost liczby dzieci z terenów wiejskich korzystających z placówki Przykład 1 W roku 2009 (rok bazowy) liczba dzieci z terenów wiejskich w przedszkolu wyniosła 63 natomiast w roku docelowym do przedszkola będzie uczęszczało 69 dzieci z terenów wiejskich. W celu obliczenia procentowego wzrostu ilości dzieci należy (69-63)/63 x 100 = 9,5% Punktacja: 9,5% x 3 pkt = 28,50 punktów.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Wzrost liczby dzieci z terenów wiejskich korzystających z placówki Przykład 2 W roku 2009 (rok bazowy) do przedszkola zlokalizowanego na terenie miejskim uczęszczało wyłącznie 200 dzieci z terenów miejskich. W wyniku realizacji projektu do przedszkola zostanie przyjętych 10 dzieci z terenów wiejskich. W celu obliczenia procentowego wzrostu ilości dzieci należy : (210-200)/200 x 100 = 5% Punktacja: 5% x 3 pkt = 15 punktów.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Wzrost liczby dzieci z terenów wiejskich korzystających z placówki Przykład 3 W roku 2009 (rok bazowy) do przedszkola zlokalizowanego na terenie miejskim uczęszczało 100 dzieci z terenów miejskich oraz 1 dziecko z terenów wiejskich. W wyniku realizacji projektu do przedszkola zostanie przyjętych 5 dzieci z terenów wiejskich. W celu obliczenia procentowego wzrostu ilości dzieci należy : (106-101)/101 x 100 = 4,95% Punktacja: 4,95% x 3 pkt = 14,85 punktów.

17 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych Kryterium polega na ocenie czy w wyniku realizacji projektu placówka zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 0 pkt – nie zostanie dostosowana. 5 pkt – zostanie dostosowana.

18 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Komplementarność projektu z innymi projektami z zakresu edukacji przedszkolnej W ramach kryterium badane będzie czy projekt jest komplementarny z innymi projektami z zakresu edukacji przedszkolnej realizowanymi ze środków europejskich lub innych, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. 0 pkt – Wnioskodawca nie wykazał komplementarności z innymi projektami 5 pkt – Wnioskodawca wykazał komplementarność z innymi projektami

19 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Efektywność wykorzystania infrastruktury W ramach kryterium oceniania będzie długość czasu pracy placówki (jak długo dzieci mogą przebywać na terenie placówki przedszkola w ciągu doby). Przyznaje się 0,5 punktu za każdą godzinę pracy/dobę placówki. W przypadku 10 godzin i więcej – 5 punktów.

20 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Wkład własny W ramach kryterium ocenie podlega wysokość wkładu własnego. Premiowany będzie wkład własny Beneficjenta wyższy od minimalnego wynikającego z dokumentacji konkursowej. Przyznany zostanie 1 pkt za 1 punkt procentowy wkładu własnego ponad minimalny określony w ogłoszeniu o konkursie, nie więcej niż 10 punktów.

21 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Publiczny koszt utworzenia nowego miejsca w przedszkolu Podstawą przyznania punktów będzie publiczny koszt utworzenia miejsca w przedszkolu obliczany jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i deklarowanej liczby nowych, utworzonych w wyniku realizacji projektu miejsc w przedszkolu w odniesieniu do roku bazowego (wartość zaokrąglana według reguł matematycznych do pełnych tysięcy złotych).

22 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Publiczny koszt utworzenia nowego miejsca w przedszkolu cd. Powyżej 65 000 zł0 pkt<35 000– 40 000 zł)12 pkt <60 000 – 65 000 zł)2 pkt<30 000 – 35 000 zł)14 pkt <55 000 – 60 000 zł)4 pkt<25 000 – 30 000 zł)16 pkt <50 000 – 55 000 zł)6 pkt<20 000– 25 000 zł)18 pkt <45 000 –50 000 zł)8 pktPoniżej 20 00020 pkt <40 000 – 45 000 zł)10 pkt

23 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Publiczny koszt utworzenia nowego miejsca w przedszkolu Przykład 1 Do przedszkola w 2009 roku (wartośc bazowa) uczęszczało 100 dzieci, po zrealizowaniu inwestycji będzie uczęszczało 180 dzieci (wartość docelowa). W takim przypadku w ramach realizacji projektu nastąpi wzrost korzystających z placówki o 80 dzieci. Gdy Wnioskodawca ubiega się o dofinansowania w wysokości 400 000 zł należy tą wartość podzielić przez liczbę dzieci. W takim przypadku publiczny koszt utworzenia nowego miejsca w przedszkolu wyniesie 5 000 złotych i Wnioskodawca otrzyma 20 punktów za dane kryterium.

24 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Na co w szczególności zwrócić uwagę? - Zmiany w kryteriach formalnych oraz merytorycznych; - Forma składania dokumentów – kwestia wersji elektronicznej wniosku; - Zasady doręczenia informacji o wniosku; - Obowiązkowe wskaźniki; - Dodatkowe załączniki do wniosku.

25 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Gdzie i kiedy można złożyć wniosek? Termin konkursu: Od 30 grudnia 2009 r. do 3 lutego 2010 r. do godziny 15.30. Miejsce i sposób składania wniosku: Kompletną dokumentację należy składać: osobiście, drogą pocztową – listem poleconym, bądź przesyłką kurierską, w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Handlowej 6, 15-399 Białystok, w Kancelarii Ogólnej – pokój 8, w godzinach pn: 8.00 -16.00; wt - pt: 7.30 - 15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej, dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą).

26 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Informacji na temat konkursu oraz dokumentacji udziela Punkt Informacji działający w siedzibie Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ulicy Handlowej 6, pokój nr 1 085 65-48-302, -303, -383, -384 Infolinia 0 8013 0 8013

27 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Informacji na temat konkursu oraz dokumentacji udziela Punkt Informacji w Łomży ul. Polowa 53 pi.lomza@pfrr.pl; nr telefonu: 086 215 16 90, 086 215 16 91 pi.lomza@pfrr.pl Punkt Informacji w Suwałkach ul. Kościuszki 62 pi.suwalki@pfrr.pl; nr telefonu: 087 563 03 09, 087 563 00 33 pi.suwalki@pfrr.pl Przydatne strony internetowe: www.wrotapodlasia.pl www.mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google