Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego"— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2007 – 2013 Białystok, 3.04.2008 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

2 RPO WP na lata 2007 – 2013 Cel główny: Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

3 RPO WP na lata 2007 - 2013 Cele szczegółowe:
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

4 OSIE PRIORYTETOWE PROGRAMU
RPO WP na lata OSIE PRIORYTETOWE PROGRAMU 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 2. Rozwój infrastruktury transportowej 3. Rozwój turystyki i kultury 4. Społeczeństwo informacyjne 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 6. Rozwój infrastruktury społecznej 7. Pomoc techniczna Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

5 DZIAŁANIA PRIORYTETU I
RPO WP na lata DZIAŁANIA PRIORYTETU I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie DZIAŁANIE Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności DZIAŁANIE Region atrakcyjny inwestycjom Poddziałanie Tereny inwestycyjne Poddziałanie Promocja gospodarcza regionu DZIAŁANIE Wsparcie instytucji otoczenia biznesu DZIAŁANIE Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie Małe i średnie przedsiębiorstwa Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

6 DZIAŁANIA PRIORYTETU II
RPO WP na lata DZIAŁANIA PRIORYTETU II Rozwój infrastruktury transportowej DZIAŁANIE Rozwój transportu drogowego Poddziałanie Regionalna infrastruktura drogowa Poddziałanie Lokalna infrastruktura drogowa DZIAŁANIE Rozwój transportu lotniczego DZIAŁANIE Rozwój transportu publicznego DZIAŁANIE Rozwój transportu kolejowego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

7 DZIAŁANIA PRIORYTETU III
RPO WP na lata DZIAŁANIA PRIORYTETU III Rozwój turystyki i kultury DZIAŁANIE Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu DZIAŁANIE Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie Małe i średnie przedsiębiorstwa Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

8 DZIAŁANIA PRIORYTETU V
RPO WP na lata PRIORYTET IV Społeczeństwo informacyjne DZIAŁANIA PRIORYTETU V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska DZIAŁANIE Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska DZIAŁANIE Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

9 DZIAŁANIA PRIORYTETU VI
RPO WP na lata DZIAŁANIA PRIORYTETU VI Rozwój infrastruktury społecznej DZIAŁANIE Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji DZIAŁANIE Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej DZIAŁANIE Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

10 DZIAŁANIE1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

11 wzrost konkurencyjności gospodarki regionu
CELE DZIAŁANIA 1.1 wzrost konkurencyjności gospodarki regionu rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw wsparcie sektora B+R podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

12 PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 1.1
Budowa, rozbudowa, przebudowa i remont infrastruktury parków, inkubatorów, centrów parki – technologiczne, naukowo – technologiczne, przemysłowe inkubatory – technologiczne, przedsiębiorczości centra – obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo rozwojowe Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

13 PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 1.1
Zakup i instalacja specjalistycznych urządzeń oraz aparatury bezpośrednio związanej z działalnością parków, inkubatorów, centrów; Zagospodarowanie terenu wokół parków, inkubatorów, centrów jeśli jest to ściśle powiązane z projektami wymienionymi pkt 1-2; Rewitalizacja i renowacja obiektów poprzemysłowych i powojskowych, prowadząca do udostępnienia tych obiektów pod parki, inkubatory, centra Budowa i rozbudowa laboratoriów, centrów badawczo-rozwojowych; Prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych lub wdrożeniowych. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

14 Wytyczne Wsparcie otrzymają podmioty realizujące projekty na terenie województwa podlaskiego. Wsparcie uzyskają projekty powiązań kooperacyjnych, które realizowane będą w porozumieniu co najmniej 4 podmiotów. Wsparcie uzyskają projekty inicjatyw klastrowych, które realizowane będą w porozumieniu co najmniej 10 podmiotów. Powiązanie kooperacyjne/inicjatywa klastrowa, które otrzyma wsparcie powinno funkcjonować w formie prawnej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie projektu np. umowy konsorcyjne, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, fundacje. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

15 TYPY BENEFICJENTÓW W DZIAŁANIU 1.1
Podmioty zarządzające parkami, inkubatorami, centrami; Jednostki samorządu terytorialnego; Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; Szkoły wyższe; Jednostki naukowe; Jednostki badawczo – rozwojowe; Organizacje pozarządowe; Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-7 reprezentowane przez lidera; Zinstytucjonalizowane inicjatywy klastrowe; Zinstytucjonalizowane powiązania kooperacyjne. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

16 Procedura konkursowa (konkursy zamknięte) + projekty indywidualne
TRYB PRZEPROWADZADZANIA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W DZIAŁANIU 1.1 Procedura konkursowa (konkursy zamknięte) + projekty indywidualne Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

17 80% kosztów kwalifikowanych
MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE W WYDATKACH KWALIFIKOWANYCH NA POZIOMIE PROJEKTU (%) W DZIAŁANIU 1.1 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z programem pomocowym Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

18 MINIMALNA / MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU W DZIAŁANIU 1.1 (1 z 3)
Projekty dotyczące wsparcia infrastruktury sfery B+R o wartości: Min. 1 mln zł kosztów kwalifikowalnych / Max. 4 mln zł kosztów kwalifikowalnych Wsparcie projektów dotyczących wsparcia infrastruktury strefy B+R przekraczających 4 mln zł kosztów kwalifikowalnych w przypadku umieszczenia ich na liście projektów kluczowych Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

19 MINIMALNA / MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU W DZIAŁANIU 1.1 (2 z 3)
Projekty dotyczące wsparcia zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R o wartości: Min 50 tys. zł kosztów kwalifikowalnych / Max. 400 tys. zł kosztów kwalifikowalnych Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

20 MINIMALNA / MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU W DZIAŁANIU 1.1 (3 z 3)
Projekty dotyczące wsparcia parków o wartości: Min. 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych / Max. 40 mln zł kosztów kwalifikowalnych. Projekty dotyczące wsparcia parków, przekraczające 40 mln zł kosztów kwalifikowalnych w przypadku umieszczenia ich na liście projektów kluczowych. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

21 DZIAŁANIE 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom
Poddziałanie Tereny inwestycyjne Poddziałanie Promocja gospodarcza regionu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

22 CELE DZIAŁANIA 1.2 stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz powstawania nowych innowacyjnych firm; podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

23 PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW DO DZIAŁANIA 1.2
Poddziałanie – Promocja gospodarcza regionu Budowa, rozbudowa, modernizacja terenów targowo – wystawienniczych; Udział w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i za granicą; Organizacja i udział w misjach gospodarczych w kraju i za granicą; Realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i za granicą; Badania, analizy i ocena potencjału inwestycyjnego/exportowego regionu; Działania promujące wspólną markę powiązań kooperacyjnych / inicjatyw klastrowych. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

24 Wytyczne Wsparcie otrzymują podmioty z terenu województwa podlaskiego.
Wsparcie uzyskują projekty powiązań kooperacyjnych, które realizowane będą w porozumieniu co najmniej 4 podmiotów. Wsparcie uzyskują projekty inicjatyw klastrowych, które realizowane będą w porozumieniu co najmniej 10 podmiotów. Powiązanie kooperacyjne/inicjatywa klastrowa które otrzyma wsparcie powinno funkcjonować w formie prawnej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie projektu np. umowy konsorcyjne, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, fundacje. Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie maksymalnie na dwie imprezy (tj. targi, wystawy, misje) w ciągu jednego roku kalendarzowego. W misji gospodarczej musi uczestniczyć co najmniej 10 podmiotów. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

25 TYP BENEFICJENTÓW W DZIAŁANIU 1.2
Poddziałanie Jednostki samorządu terytorialnego, Związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, Agencje, fundacje i stowarzyszenia, Samorząd gospodarczy, Przedsiębiorstwa (jedynie w przypadku projektów dot. udziału w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w kraju i zagranicą), Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów reprezentowanych przez lidera, Zinstytucjonalizowane inicjatywy klastrowe, Zinstytucjonalizowane powiązania kooperacyjne. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

26 TRYB PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA DZIAŁANIA 1
Projekty dotyczące udziału w imprezach targowo – wystawienniczych oraz udziału i organizacji misji gospodarczych w kraju i za granicą – procedura konkursowa (konkursy otwarte) Pozostałe projekty - procedura konkursowa (konkursy zamknięte) + projekty indywidualne Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

27 90% kosztów kwalifikowalnych
MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE W WYDATKACH KWALIFIKOWANYCH NA POZIOMIE PROJEKTU (%) W DZIAŁANIU 1.2 90% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z programem pomocowym. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

28 MINIMALNA / MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU W DZIAŁANIU 1.2
Poddziałanie 1.2.1 min. 0,5 mln zł kosztów kwalifikowalnych, max. bez ograniczeń; Poddziałanie 1.2.2 Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji terenów targowo - wystawienniczych - min. 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych, max. 50 mln zł kosztów kwalifikowalnych; Pozostałe projekty – bez ograniczeń. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

29 KWOTY WSPARCIA DLA DZIAŁANIA 1.2
Poddziałanie Min. 20 tys. zł Max. w przypadku: udziału w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą - 20 tys. zł/jeden podmiot udziału w misjach gospodarczych w kraju i zagranicą – 8 tys. zł/jednego uczestnika realizacji kampanii reklamowych promujących region w kraju i zagranicą – 300 tys. zł badań, analiz i oceny potencjału inwestycyjnego/exportowego regionu - 50 tys. zł działań promujących wspólną markę powiązań kooperacyjnych / inicjatyw klastrowych – 500 tys. zł Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

30 DZIAŁANIE 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

31 stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości
Cele działania 1.3. ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

32 PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW DO DZIAŁANIA 1.3
Utworzenie nowych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych Powiększenie kapitału istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych poprzez ich dokapitalizowanie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

33 Wytyczne Wsparcie na utworzenie bądź dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych/poręczeniowych otrzymają podmioty realizujące wymienione projekty na terenie województwa podlaskiego Wsparcie z funduszy pożyczkowych/poręczeniowych powstałych bądź dokapitalizowanych w ramach działania jedynie dla przedsiębiorców z terenu województwa podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

34 TYPY BENEFICJENTÓW W DZIAŁANIU 1.3
Lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe Lokalne i regionalne fundusze poręczeniowe JST oraz ich związki i porozumienia Agencje, fundacje i stowarzyszenia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

35 TRYB PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W DZIAŁANIU 1.3
Procedura konkursowa (konkursy otwarte) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

36 90% kosztów kwalifikowanych
MAKSYMALNY UDZIAŁ ŚRODKÓW UE W WYDATKACH KWALFIKOWANCH NA POZIOMIE PROJEKTU (%) DLA DZIAŁANIA 1.3 90% kosztów kwalifikowanych W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie programem pomocowym. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

37 MINIMALNA / MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU DLA DZIAŁANIA 1.3
min. 3 mln zł kosztów kwalifikowanych, max. 15 mln zł kosztów kwalifikowalnych. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

38 Indykatywny plan finansowy na lata 2007 – 2013 Podział środków finansowych z EFRR w ramach RPOWP
I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 22,00% ,00 € II Rozwój infrastruktury transportowej 32,00% ,00 € III Rozwój turystki i kultury 16,00% ,00 € IV Społeczeństwo informacyjne 8,00% ,00 € V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 10,00% ,00 € VI Rozwój infrastruktury społecznej 8,00% ,00 € VII Pomoc techniczna 4,00% ,00 € RAZEM 100,00% ,00 € Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

39 DEFINICJE Inicjatywa klastrowa Jednostka organizacyjna świadcząca wyspecjalizowane usługi dla podmiotów tworzących klaster, zarządzająca informacją, działająca na rzecz ich rozwoju. Podmioty te mają szansę wspólnego prowadzenia badań rozwojowych, promocyjnych czy zakupowych, ale przede wszystkim tworzenia konsorcjów do obsługi dużych klientów, projektów. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

40 Powiązania kooperacyjne
DEFINICJE Powiązania kooperacyjne Powiązania pomiędzy przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami naukowymi generujące współpracę przyczyniającą się do łatwiejszego transferu wiedzy, wymiany doświadczeń, lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, a także zmniejszenia kosztów działalności dzięki wykorzystaniu wspólnej infrastruktury, dostępowi do usług. Prowadzi do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej partnerów. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

41 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Nabór, ocena i wybór projektów Projekty kluczowe Pozostałe projekty Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

42 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Ocena i wybór projektów konkursowych W odniesieniu do terminów składania wniosków o dofinansowanie projektów planuje się dwa rodzaje przebiegu konkursów: otwarte - tzn. rozpatrywanie wniosków na bieżąco, w regularnych odstępach czasu, zamknięte – beneficjenci składają wnioski w odpowiedzi na konkurs; wszystkie wnioski są sprawdzane w jednym terminie - nie ma znaczenia data złożenia wniosku o ile mieści się w określonym w ogłoszeniu terminie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

43 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Procedura oceny projektów konkursowych Ocena formalna – do 60 dni roboczych Ocena merytoryczna – do 60 dni roboczych Zatwierdzenie wniosków o dofinansowanie przez Zarząd Województwa Podlaskiego – do 14 dni od podpisania raportu z oceny merytorycznej Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

44 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Procedura oceny projektów konkursowych Ocena formalna – kryteria ogólne - kryteria szczegółowe Ocena merytoryczna – kryteria dopuszczające - kryteria ogólne – 60 pkt - kryteria szczegółowe – 40 pkt Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

45 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Kryteria merytoryczne oceny – szczegółowe maksymalnie – 40 pkt Działanie 1.1 Kryterium - Wpływ projektu na rozwój klastra / inicjatywy klastrowej/ powiązania kooperacyjnego max – 6 pkt Oceniający sprawdza (na podstawie wiarygodnych analiz, zawartych umów lub deklaracji przedsiębiorców) czy projekt wpłynie na rozwój klastra/ inicjatywy klastrowej/ powiązania kooperacyjnego: 0 pkt – nie 2 pkt – tak 4 pkt – dodatkowo wnioskodawcą jest inicjatywa klastrowa/ powiązanie kooperacyjne 6 pkt – dodatkowo wnioskodawcą jest inicjatywa klastrowa/ powiązanie kooperacyjne z branż wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

46 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Kryteria merytoryczne oceny – szczegółowe maksymalnie – 40 pkt Działanie 1.2 Kryterium - Wpływ projektu na rozwój klastra / inicjatywy klastrowej/ powiązania kooperacyjnego Poddziałanie 1.2.1 max – 4 pkt Oceniający sprawdza (na podstawie wiarygodnych analiz, zawartych umów lub deklaracji przedsiębiorców) czy projekt wpłynie na rozwój klastra/ inicjatywy klastrowej/ powiązania kooperacyjnego: 0 pkt – nie 2 pkt – tak 4 pkt – tak z branż wskazanych w Strategii Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

47 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Kryteria merytoryczne oceny – szczegółowe maksymalnie – 40 pkt Działanie 1.2 Kryterium - Wpływ projektu na rozwój klastra / inicjatywy klastrowej/ powiązania kooperacyjnego Poddziałanie 1.2.2 max – 6 pkt Oceniający sprawdza (na podstawie wiarygodnych analiz, zawartych umów lub deklaracji przedsiębiorców) czy projekt wpłynie na rozwój klastra/ inicjatywy klastrowej/ powiązania kooperacyjnego: 0 pkt – nie 2 pkt – tak 4 pkt – dodatkowo wnioskodawcą jest inicjatywa klastrowa/ powiązanie kooperacyjne 6 pkt – dodatkowo wnioskodawcą jest inicjatywa klastrowa/ powiązanie kooperacyjne z branż wskazanych w Strategii Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

48 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Kryteria merytoryczne oceny – szczegółowe maksymalnie – 40 pkt Działanie 1.3 Kryterium - Wpływ projektu na rozwój klastra / inicjatywy klastrowej/ powiązania kooperacyjnego max – 2 pkt Oceniający sprawdza (na podstawie wiarygodnych analiz, zawartych umów lub deklaracji przedsiębiorców) czy projekt wpłynie na rozwój klastra/ inicjatywy klastrowej/ powiązania kooperacyjnego: 0 pkt – nie 2 pkt – tak Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

49 Strategia Województwa Podlaskiego do 2020 roku
przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 r. Rozdział VIII Wiodące klastry przemysłu województwa podlaskiego Wskazane branże: Przemysł spożywczy Przemysł drzewny i meblarski Przemysł maszynowy Turystyka Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

50 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Harmonogram ogłaszania konkursów – działania 1.1, 1.2 i 1.3 Działanie 1.1 kwiecień 2008 – 30 mln zł Działanie 1.2 31 marca 2008 r. – 23 mln zł Działanie 1.3 czerwiec 2008 – 25 mln zł Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

51 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20 Białystok Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu

52 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Referat Wdrażania Działań RPO WP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google