Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Włodzimierz Kiernożycki Serock, 18 maja 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Włodzimierz Kiernożycki Serock, 18 maja 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Włodzimierz Kiernożycki Serock, 18 maja 2012 r.
ZMIANY UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO I WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC CZĘŚĆ II ZMIANY W UMOWACH OPARTYCH NA WARUNAKCH KONTRAKTOWYCH FIDIC Włodzimierz Kiernożycki Serock, 18 maja 2012 r.

2 ZMIANY W WARUKACH KONTRAKTOWYCH FIDIC
W Czerwonej Książce w Klauzuli 13.1 wymieniono następujące rodzaje zmian: zmiany ilościowe, jakościowe, zmiany lokalizacyjne lub gabarytowe, pominięcie jakiejkolwiek Roboty, dodatkowe roboty, urządzenia i materiały lub usługi, zmiany w kolejności i terminach wykonywania Robót zapis dotyczący Robót dodatkowych, urządzeń i materiałów lub usług, nie może być zastosowany do prac wykraczających poza przedmiot zamówienia (zabronione przez Art )

3 ZAMIANY W WARUNAKCH KONTRAKTOWYCH FIDIC
W Żółtej Książce w Klauzuli 13.1 przewiduje się możliwość zmian ale nie określa wyraźnie co mogą obejmować zmiany Zapis dotyczący możliwości wprowadzenia zmian nie może być zastosowany do prac wykraczających poza przedmiot zamówienia (zabronione przez Art )

4 KLAUZULE PRZEWIDUJĄCE ISTOTNE ZMIANY W KONTRAKCIE
Przyjmuje się, że istotne zmiany są skutkiem sytuacji lub okoliczności, przewidzianych w określonych klauzulach Warunków Kontraktowych FIDIC, dających Wykonawcy prawo do ubiegania się o przedłużenie Czasu na Ukończenie i/lub dopłatę do Ceny Kontraktowej. Jednakże nie wszystkie istotne zmiany (chociaż przewidziane w WK FIDIC) mogą być wprowadzone do zawartej umowy na zamówienie publiczne.

5 KLAUZULE PRZEWIDUJĄCE ISTOTNE ZMIANY W KONTRAKCIE
Klauzula Żółta Książka [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego], Klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy], Klauzula 4.6 [Współpraca], Klauzula 4.7 [Wytyczenie], Klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne],

6 KLAUZULE PRZEWIDUJĄCE ISTOTNE ZMIANY W KONTRAKCIE
Klauzula 4.24 [Wykopaliska], Klauzula Żółta Książka [Ogólne zobowiązania projektowe], Klauzula Żółta Książka [Normy techniczne i przepisy], Klauzula 7.4 [Próby],

7 KLAUZULE PRZEWIDUJĄCE ISTOTNE ZMIANY W KONTRAKCIE
Klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], Klauzula 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze], Klauzula 9.2 [Opóźnione Próby Końcowe], Klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych],

8 KLAUZULE PRZEWIDUJĄCE ISTOTNE ZMIANY W KONTRAKCIE
Klauzula 13.2 [Analiza wartości], Klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne], Klauzula 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu], Klauzula 14.1 [Cena Kontraktowa], Klauzula 17.3 [Ryzyko Zamawiającego], Klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej]

9 ANALIZA WYBRANYCH KLAUZUL WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC
w

10 SCHEMAT ANALIZY KLAUZULI 4.12 [NIEPRZEWIDYWALNE WARUNKI FIZYCZNE]
Zmiana w rozumieniu PZP Istotna Możliwa do uwzględnienia Nieistotna Inna w ogłoszeniu/SIWZ (umowie) Zmiana Tak Nie realizacyjna Roszczenie Terminowe Kwotowe Rozstrzygnięcie Aneks Inne: Zamówienie Zamówienie Ugoda dodatkowe w trybie Orzeczenie lub uzupełniające konkurencyjnym

11 SCHEMAT ANALIZY KLAUZULI 5
SCHEMAT ANALIZY KLAUZULI ŻÓŁTA KSIĄŻKA [OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA PROJEKTOWE] Zmiana w rozumieniu PZP Istotna Możliwa do uwzględnienia Nieistotna Inna w ogłoszeniu/SIWZ (umowie) Zmiana Tak Nie realizacyjna Roszczenie Terminowe Kwotowe Rozstrzygnięcie Aneks Inne: Zamówienie Zamówienie Ugoda dodatkowe w trybie Orzeczenie lub uzupełniające konkurencyjnym

12 SCHEMAT ANALIZY KLAUZULI 2.1 [PRAWO DOSTĘPU DO TERENU BUDOWY]
Zmiana w rozumieniu PZP Istotna Możliwa do uwzględnienia Nieistotna Inna w ogłoszeniu/SIWZ (umowie) Zmiana Tak Nie realizacyjna Roszczenie Terminowe Kwotowe Rozstrzygnięcie Aneks Inne: Zamówienie Zamówienie Ugoda, Orzeczenie dodatkowe w trybie (zmiana w formie lub uzupełniające konkurencyjnym pisemnej)

13 KLAUZULE PRZEWIDUJĄCE NIEISTOTNE ZMIANY W KONTRAKCIE
Inne klauzule Warunków Kontraktowych FIDIC odnoszące się do spraw wymagających pisemnej formy zmiany umowy

14 SCHEMAT ANALIZY KLAUZULI 4.3 [PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY]
Zmiana w rozumieniu PZP Istotna Możliwa do uwzględnienia Nieistotna Inna w ogłoszeniu/SIWZ (umowie) (zmiana w formie pisemnej) Tak Nie Zmiana realizacyjna Roszczenie Terminowe Kwotowe Rozstrzygnięcie Aneks Inne: Zamówienie Zamówienie Ugoda dodatkowe w trybie Orzeczenie lub uzupełniające konkurencyjnym

15 KLAUZULE PRZEWIDUJĄCE MOŻLIWOŚĆ INNEGO SPOSOBU WYKONYWANIA KONTRAKTU
Inne klauzule Warunków Kontraktowych FIDIC odnoszące się do spraw nie wymagających zmiany postanowień umowy

16 SCHEMAT ANALIZY KLAUZULI 8.6 [TEMPO WYKONAWSTWA]
Zmiana w rozumieniu PZP Istotna Możliwa do uwzględnienia Nieistotna Inna w ogłoszeniu/SIWZ (umowie) Zmiana Tak Nie realizacyjna Roszczenie Terminowe Kwotowe Rozstrzygnięcie Aneks Inne: Zamówienie Zamówienie Ugoda dodatkowe w trybie Orzeczenie lub uzupełniające konkurencyjnym

17 zaprezentowanych klauzul dających Wykonawcy podstawę do roszczeń,
CZĘŚĆ WARSZTATOWA Uczestnicy seminarium opracowują analizy zmian i dokonują wyboru ścieżek postępowania w odniesieniu do: zaprezentowanych klauzul dających Wykonawcy podstawę do roszczeń, zmian dotyczących sposobu wykonania umowy Klauzule powinny być pogrupowane zgodnie z omówionymi poprzednio ścieżkami (schematami)


Pobierz ppt "Włodzimierz Kiernożycki Serock, 18 maja 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google