Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie umowy Waloryzacja wynagrodzenia po zawarciu umowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie umowy Waloryzacja wynagrodzenia po zawarciu umowy"— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie umowy Waloryzacja wynagrodzenia po zawarciu umowy
Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w umowie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Projektowanie umowy Waloryzacja wynagrodzenia po zawarciu umowy

2 Dopuszczalność zamieszczenia klauzuli waloryzacyjnej w projekcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Art. 139 ust. 1 Pzp, do umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. PZP NIE REGULUJE KWESTII STOSOWANIA KLAUZUL WALORYZACYJNYCH. Art. 358 [1] § 2 Kodeksu cywilnego, strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości. Stosownie do doktryny prawa cywilnego klauzule waloryzacyjne mogą być oparte na różnego rodzaju miernikach wartości: złoto, waluty obce, określone grupy dóbr konsumpcyjnych, określone grupy materiałów. ZAMAWIAJĄCY W UMOWIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE WIĘC PRZEWIDZIEĆ KLAUZULE WALORYZACYJNE. Dopuszczalność stosowania klauzul waloryzacyjnych w umowach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego potwierdził SN w wyroku z dnia 7 października 2004 r. (sygn. akt IV CK 75/04). Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, Warszawa

3 Warunki zamieszczenia klauzuli waloryzacyjnej w projekcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera m.in. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. KLAUZULA WALORYZACYJNA = ISTOTNE POSTANOWIENIE DLA STRON UMOWY = KONIECZNOŚĆ PRZEWIDZENIA JEJ ZASTOSOWANIA W SIWZ. Klauzule waloryzacyjne muszą zawierać ściśle określony, obiektywny miernik wartości, który będzie podstawą zmiany cen. Nie jest dopuszczalne wprowadzenie do umowy o zamówienie publiczne zapisu „otwartego”, umożliwiającego zmianę ceny na zasadach określonych jednostronnie przez wykonawcę lub zamawiającego. Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, Warszawa

4 Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy na podstawie klauzuli waloryzacyjnej
W takiej sytuacji nie ma miejsca zmiana umowy. Nie znajduje więc zastosowania przepis art. 144 Pzp, który dopuszcza zmianę umowy, gdy jest to korzystne dla zamawiającego albo jest to konieczne z powodu okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA NASTĘPUJE ZGODNIE Z MECHANIZMEM PRZEWIDZIANYM W KLAUZULI WALORYZACYJNEJ ZAMIESZCZONEJ W UMOWIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Wysokość wynagrodzenie wykonawcy oblicza się przy zastosowaniu przewidzianego w klauzuli waloryzacyjnej miernika wartości (jeżeli zaszły odpowiednie okoliczności). Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, Warszawa

5 Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy umowa nie zawiera klauzul waloryzacyjnych
W takiej sytuacji ma miejsce zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Znajduje więc zastosowania przepis art. 144 Pzp. Waloryzacji musi być konieczna z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. WALORYZACJA SĄDOWA - Art. 357[1] Kodeksu cywilnego, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia … groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może … Aby uniknąć postępowania sądowego strony mogą zmienić umowę w drodze jej aneksowania. Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, Warszawa

6 Dopuszczalność zmiany umowy z uwagi na nadzwyczajną zmianę okoliczności
Dotyczy wyłącznie umów, w przypadku których w momencie ich zawarcia niemożliwa do przewidzenia była okoliczność powodująca konieczność waloryzacji wynagrodzenia; Gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357[1] Kodeksu cywilnego. Wysokość ewentualnego podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy powinna być określona w wyniku rozważenia w okolicznościach konkretnej sprawy zgodnie z zasadami współżycia społecznego interesów zamawiającego i wykonawcy. Wydaje się, iż może służyć wyłącznie usunięciu rażącej straty wykonawcy i nie może służyć do zdjęcia z wykonawcy ryzyka związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, Warszawa

7 Przykłady okoliczności, które mogą stanowić – konieczne jest rozważenie konkretnego przypadku – nadzwyczajną zmianę okoliczności Zmiana stawki podatku VAT; Zmiana stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę; Nadzwyczajna zmiana cen materiałów budowlanych; Nadzwyczajna zmiana kosztów wynagrodzenia pracowników budowlanych; Nadzwyczajna zmiana cen paliw. Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, Warszawa

8 Lista nierzetelnych wykonawców
Aktualnie art. 24 ust. 1 pkt 1stanowi, iż „ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności”; Po nowelizacji Pzp zamawiający będzie wykluczał „wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania”; Zamawiający niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia będzie przekazywał jego odpis Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych; Prezes Urzędu będzie prowadził, ogłaszał i aktualizował na stronie internetowej Urzędu wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, Warszawa

9 Dziękuję za uwagę Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, Warszawa


Pobierz ppt "Projektowanie umowy Waloryzacja wynagrodzenia po zawarciu umowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google