Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niezależny Inżynier Konsultant SIDiR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niezależny Inżynier Konsultant SIDiR"— Zapis prezentacji:

1 Niezależny Inżynier Konsultant SIDiR
EUROPEJSKI INSTYTUT EKONOMIKI RYNKÓW PROJECT MANAGEMENT Zbigniew J. Boczek Niezależny Inżynier Konsultant SIDiR

2 Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne w zgodności z Prawem zamówień publicznych

3 Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający obligatoryjnie dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przed jego udzieleniem. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 p.z.p.).

4 Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający z góry musi „wiedzieć, czego chce". Wszelkie istotne prawa i obowiązku stron umowy o zamówienie publiczne muszą być definitywnie sprecyzowane. Nie mogą być oznaczone jedynie w sposób ogólny, z zamiarem późniejszego ich dodatkowego dookreślenia, w trakcie realizacji umowy o wykonanie zamówienia.

5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Art. 31 Ustawy pzp – Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą Dokumentacji Projektowej, oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót. Dokumentacja Projektowa to: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót (zestawienie robót) – Rozporządzenie z r. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót („projektuj i buduj”), Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, zostało wydane na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nie przestrzeganie uregulowań zawartych w tym rozporządzeniu skutkuje naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

7 Umowa na roboty budowlane
Zamówienia publiczne, to świadczenie zamawiane i realizowane w oparciu o odpłatne umowy cywilnoprawne. Stosuje się do nich przepisy kodeksu cywilnego, o ile nic innego nie wynika z ustawy (art. 139 p.z.p).

8 Umowa na roboty budowlane
Uchylenie się od obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych i udzielenie zamówienia z pominięciem ustawowej procedury, powoduje całkowitą nieważność umowy. Czynność prawna sprzeczna z ustawą, albo mająca na celu obejście ustawy, jest nieważna (art. 58 k.c.).

9 Prawo zamówień publicznych
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (art. 140), a to zobowiązanie z kolei musi być zgodne z jednoznacznym i wyczerpującym opisem przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 2 p.z.p.). Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zmówienia, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.), lub zaproszeniu (art. 140 ust. 3 p.z.p.) Dotyczy to zarówno ustalonego przedmiotu zamówienia przy podpisywaniu umowy, jak i późniejszej ewentualnej zmiany zawartej umowy. Celem tego ograniczenia jest niedopuszczenie do obchodzenia wyników postępowania. Zakaz „wykraczania poza opis przedmiotu zamówienia” nie doznaje żadnych wyjątków.

10 ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY (KONTRAKTU) - art. 144 Ustawy pzp
Można dokonać zmiany zawartej Umowy (Kontraktu), tylko gdy zachodzą okoliczności, których nie niemożna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Inne zmiany umowy są nieważne.

11 WNIOSKI Jeżeli nie następuje zmiana przedmiotu zamówienia (art. 140 ust. 3), to możemy dokonać zmian postanowień zawartej umowy stosownie do art. 144. Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania zamówienia nieobjętego zamówieniem podstawowym („roboty dodatkowe”) to stosujemy art. 67 ust. 1 pkt 5, z uwzględnieniem szczególnych dodatkowych wymagań ustawowych. Wówczas nowa umowa.

12 Zamówienia dodatkowe Zamówienia dodatkowe to dalsze zamówienia, funkcjonalnie związane z zamówieniem na roboty budowlane uprzednio udzielonym. Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza takie zamówienia dodatkowe z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 p. 5, ale nie przez rozszerzenie uprzedniego zamówienia. WYMAGANE JEST ZAWARCIE NOWEJ UMOWY PO NEGOCJACJACH, A NIE PODPISANIE ANEKSU DO KONTRAKTU.

13 Zamówienia dodatkowe mogą być udzielone w tym trybie tylko
w przypadku, jeżeli zaistnieją łącznie następujące okoliczności: zamówienie dodatkowe zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, TAK/NIE zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym, TAK/JEST zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego, TAK/PRZEKRACZA jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, TAK/NIE jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, TAK/NIE oraz co najmniej jeden z poniższych warunków: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. TAK/NIE

14 Nie będzie zamówieniem dodatkowym zamówienie, które zostaje udzielone w wyniku źle przeprowadzonego przez zamawiającego procesu inwestycyjnego (wyrok NSA z dnia 22 marca 2000 r. sygn. akt II SA 2169/99). Reasumując, istotą dodatkowych zamówień na roboty budowlane jest to, iż wykraczają one poza zakres przedmiotu zamówienia określony w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, oraz dokumentacji projektowej. Dlatego też nie jest możliwe ich rozliczenie w ramach zawartej umowy bez naruszenia przepisów art. 140 i 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Roboty te stanowią zawsze nowe zamówienie, które musi podlegać odrębnej procedurze postępowania, co wiąże się z podpisaniem odrębnej umowy na ich wykonanie.

15 Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 Ustawy prawo zamówień publicznych, możliwe jest udzielenie zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Zamówienie takie może zostać udzielone w trybie z wolnej ręki, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, jeżeli polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym, oraz gdy zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

16 Roboty zamienne W przepisach prawa nie jest zdefiniowane pojęcie robót zamiennych. Roboty zamienne są dopuszczalne, jeżeli nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli skutkują przekroczeniem ceny oferty, o ile oczywiście są spełnione warunki, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku natomiast, gdy zmiany polegają na rezygnacji z wykonania części robót objętych przedmiotem zamówienia, a w ich miejsce Zamawiający zamierza zlecić wykonanie innych robót budowlanych, nawet o wartości niepowodującej przekroczenia ceny oferty, to tego rodzaju roboty zamienne wymagają odrębnego postępowania i zawarcia odrębnej umowy.

17 NARUSZENIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA?

18 Kto odpowiada za zamówienie publiczne?
Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego, a także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu i przygotowaniu postępowania (art. 18 p.z.p.). Zamawiający który udziela zamówienia, lub dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy podlega karze pieniężnej (art. 200 p.z.p.).

19 Odpowiedzialność Kierownika
Wykonawca został wybrany z pominięciem procedur. Wybrano niewłaściwy tryb udzielenia zamówienia. Nie przekazano, lub nie zamieszczono ogłoszenia o ogłoszeniu. Nie zawiadomiono Prezesa UZP. Bezpodstawnie unieważniono postępowanie. Naruszono inne przepisy o zamówieniach, jeśli miało to wpływ na wynik postępowania. Zawarto umowę bez zachowania formy pisemnej, lub na okres dłuższy, niż pozwalają na to przepisy. Bezprawnie zmieniono postanowienia umowy. Nie dopełniono kontroli, co spowodowało naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

20 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Odpowiedzialność jest ponoszona zarówno za umyślne, jak i nieumyślne naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 22). Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest niezależna od odpowiedzialności określonej innymi przepisami prawa (art.25 ust. 1)

21 6.oo puk, puk, harcerze…..


Pobierz ppt "Niezależny Inżynier Konsultant SIDiR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google