Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jarosław Wróbel – Biuro Sprzedaży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jarosław Wróbel – Biuro Sprzedaży"— Zapis prezentacji:

1 Jarosław Wróbel – Biuro Sprzedaży
Udostępnianie infrastruktury stacji rozrządowych przewoźnikom kolejowym Jarosław Wróbel – Biuro Sprzedaży

2 Podstawy prawne udostępniania stacji rozrządowych w UE
Dyrektywa 2001/14/WE z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa Dostęp do stacji rozrządowych umieszczono w Załączniku II ust. 2 w ramach dostępu do torów w celu obsługi i urządzeń, a więc poza minimalnym pakietem dostępu określonym w ust. 1 tego Załącznika

3 Podstawy prawne udostępniania stacji rozrządowych w Polsce
Ustawa o transporcie kolejowym z dn. 28 marca 2003 r. zawierająca załącznik wprowadzony ustawą z dn. 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw W załączniku do ustawy o transporcie kolejowym dostęp do stacji rozrządowych ujęto w grupie usług dostępu do urządzeń związanych z obsługą pociągów (część I, ust. 2), a więc również poza minimalnym pakietem dostępu do infrastruktury Rozporządzenie Ministra Transportu z dn. 30 maja 2006 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej Pierwszy akt wykonawczy do ustawy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej Aktualnie obowiązujący akt wykonawczy do ustawy

4 Regulacje zarządcy infrastruktury PKP PLK S.A.
Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Instrukcje techniczne PKP Polskie Linie Kolejowe udostępniają przewoźnikom 29 stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe

5 Ustalanie opłat za dostęp i korzystanie ze stacji rozrządowych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej mówi: § 12 Stawki jednostkowe opłat za usługi wymienione w części I ust.2 oraz w części II załącznika do ustawy (o transporcie kolejowym) określane są na podstawie indywidualnej kalkulacji przez zarządcę, z tym że jeżeli dana usługa oferowana jest tylko przez jednego dostawcę, opłata za taką usługę nie może być większa od kosztu jej świadczenia, z uwzględnieniem marży zysku nieprzekraczającej 10% § 13 Opłaty podstawowe, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 5a ustawy, i opłaty dodatkowe zarządca określa w sposób zapewniający pokrycie łącznych kosztów, które będzie musiał ponieść, zapewniając przewidywany zakres udostępniania infrastruktury, z uwzględnieniem marży zysku nieprzekraczającej 10%

6 Ustalanie opłat za dostęp i korzystanie ze stacji rozrządowych
Stawkę jednostkową opłaty za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe (Sj) zarządca infrastruktury ustala się na podstawie: planowanych kosztów utrzymania stacji rozrządowych, w zakresie związanym z procesem rozrządzania i zestawiania z wykorzystaniem górki rozrządowej (Ku), pomniejszonych o dotację państwową na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej (Du) w części przypadającej na stacje rozrządowe, planowanej liczby rozrządzanych wagonów (LW), według wzoru: Sj = (Ku – Du)/Lw Opłata za dostęp i korzystanie ze stacji rozrządowych jest iloczynem stawki jednostkowej i liczby rozrządzonych wagonów

7 Wysokość opłaty za dostęp i korzystanie ze stacji rozrządowych

8 Wysokość opłaty za dostęp i korzystanie ze stacji rozrządowych w okresie ich udostępniania

9 Liczba rozrządzonych wagonów – wszystkie stacje

10 Liczba rozrządzonych wagonów według stacji – 2010 r.

11 Liczba rozrządzonych wagonów według stacji – I półrocze 2011 r.

12 Udział procentowy rozrządzonych wagonów według stacji – 2010 r.

13 Procentowa zmiana liczby rozrządzonych wagonów według stacji – lata 2010/2008

14 Procentowa zmiana liczby rozrządzonych wagonów według stacji – I półrocza lat 2011/2010

15 Liczba rozrządzonych wagonów według miesięcy – wszystkie stacje

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jarosław Wróbel – Biuro Sprzedaży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google