Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich"— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT FUNDUSZU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEZ FUNDUSZE EUROPEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PROROZWOJOWYCH DLA REGIONU DOLINY PILICY

3 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Oś IV „LEADER” (działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”) ODNOWA I ROZWÓJ WSI

4 CELE DZIAŁANIA I BENEFICJENCI
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich Promocja obszarów wiejskich Zachowanie dziedzictwa kulturowego Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich Gminy Instytucje kultury Kościoły i inne związki wyznaniowe Organizacje pożytku publicznego

5 LEADER - ODNOWA I ROZWÓJ WSI
Procentowy udział w pozyskanej kwocie dofinansowania w ramach osi IV w podziale na rodzaj beneficjenta

6 ZAKRES POMOCY Świetlice, Domy Kultury, Biblioteki (budowa, przebudowa, remont, wyposażenie) Boiska, Sale sportowe Centrum Miejscowości (chodniki, oświetlenie uliczne, parkingi) Place zabaw Miejsca rekreacji, wypoczynku, parki i inne tereny zielone Ścieżki rowerowe Obiekty infrastruktury turystycznej Pawilony, witryny, punkty i sale wystawowe Lokalne pomniki historii i miejsca pamięci Elewacje zewnętrzne i dachy w obiektach architektury sakralnej Cmentarze zabytkowe Obiekty małej architektury Dokumentacja projektowa (do 10% kosztów kwalifikowalnych)

7 KRYTERIA DOSTĘPU I ZAKRES POMOCY
MIEJSCOWOŚĆ należy do: Gminy wiejskiej Gminy miejsko-wiejskiej (bez miast pow. 5 tys. mieszkańców) Gminy miejskiej (bez miejscowości pow. 5 tys. mieszkańców) OPERACJA jest zgodna z LSR Nie ma charakteru komercyjnego Miejscowość – Maksymalnie PLN (w okresie ) Jedna operacja – Minimum PLN dofinansowania Pomoc ma formę zwrotu do 80% kosztów kwalifikowalnych

8 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
MAŁE PROJEKTY

9 KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
OSOBA FIZYCZNA, OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ lub planująca jej założenie, OSOBY PRAWNE albo JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, mające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR (np. KGW, OSP, GOK, Stowarzyszenia, Kluby sportowe), PARAFIE I INNE ZWIĄZKI WYZNANIOWE, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO oraz WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, FUNDACJE, SPÓŁKI OSOBOWE, SPÓŁKI KAPITAŁOWE.

10 MAŁE PROJEKTY Procentowy udział w pozyskanej kwocie dofinansowania w podziale na rodzaj beneficjenta

11 NA CO MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?
Imprezy kulturalne, promocyjne, rekreacyjne lub sportowe, Szkolenia i inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych, Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, Promocja lokalnej przedsiębiorczości, Remont lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję, a także zagospodarowanie przylegającego do nich terenu, utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, Przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

12 NA CO MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?
C.D. 9. Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej, 10. Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, 11. Odbudowa, renowacja, restauracja, remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, 12. Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, 13. Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, 14. Prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, 15. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 16. Urządzenie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację, remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich,

13 NA CO MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?
C.D. 17. Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, 18. Promocja produktów lub usług lokalnych, 19. Uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, 20. Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, a także do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, 21. Badanie rynku produktów lub usług lokalnych z wyłączeniem działalności rolniczej.

14 PRZYKŁADY „MAŁYCH PROJEKTÓW"
Ochotnicza Straż Pożarna – rozwój i promocja orkiestry dętej poprzez zakup instrumentów, Parafia – renowacja Drogi Krzyżowej, Zespół Pieśni i Tańca – zakup strojów oraz organizacja warsztatów, Koło Gospodyń Wiejskich – warsztaty kulinarne, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych – wyposażenie świetlicy wiejskiej, Gmina – Dożynki Gminne, Lokalna Organizacja Turystyczna – publikacja książkowa.

15 JAKIE DOFINANSOWANIE MOŻNA UZYSKAĆ?
Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych operacji i nie więcej niż zł na jeden mały projekt. Koszt całkowity operacji nie może być niższy niż zł oraz nie wyższy niż zł. Poziom dofinansowania dla danego wnioskodawcy nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty zł.

16 Cykl życia projektów w ramach działania
„WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” Pomysł (potrzeby), Zgodność z lokalną strategią rozwoju (LSR) danej Lokalnej Grupy Działania (LGD), Złożenie wniosków do LGD w terminie ogłaszanych naborów, Weryfikacja przez LGD zgodności celów poszczególnych wniosków z własną LSR, Złożenie wniosków z całego naboru do Urzędu Marszałkowskiego, Weryfikacja formalno – merytoryczna (+ ewentualne uzupełnienia lub wyjaśnienia), Umowa o przyznanie pomocy finansowej, Realizacja operacji, Złożenie wniosków o płatność (+ ewentualne uzupełnienia lub wyjaśnienia), Zlecenie płatności do Agencji Płatniczej oraz wypłata środków finansowych na konto Beneficjenta.

17 IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
Działania realizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW na rzecz rozwoju agroturystyki Międzynarodowe Targi IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, 20 – 22 kwietnia 2012 r., Kielce. XVIII Targi – Regiony Turystyczne Na Styku Kultur 2012, 24 – 26 lutego 2012 r., Łódź

18 Działania realizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW na rzecz rozwoju agroturystyki
Szkolenie Szkolenie dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych na temat: „Rozwój agroturystyki w regionie łódzkim”, 21-23 marca 2012 r., Słok.

19 Działania realizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW na rzecz rozwoju agroturystyki
Wojewódzki Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”

20 Działania realizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW na rzecz rozwoju agroturystyki
Katalog gospodarstw agroturystycznych biorących udział w konkursie „Złota Grusza”

21 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 KONTAKT
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT FUNDUSZU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Al. Piłsudskiego 12 Łódź WYDZIAŁ WDRAŻANIA (42) WYDZIAŁ KONTROLI (42) WYDZIAŁ PŁATNOŚCI (42) SEKRETARIAT REGIONALNY KSOW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (42)

22 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Dziękuję


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google