Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Bartosz Szurmiński – Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji WUP w Olsztynie w pro Toruń, 21 czerwca 2010 r. 1

2 Zdiagnozowane problemy
- Głównym problemem zdefiniowanym przez lidera grantu jest niski poziom wiedzy wśród beneficjentów/potencjalnych beneficjentów na temat zasady równości szans w projektach z obszaru rynku pracy. Wynikać może z tego zagrożenie dla kontraktacji spowodowane koniecznością przestrzegania standardu minimum. Obowiązek jego przestrzegania wprowadzono w stosunkowo krótkim czasie i zarówno projektodawcy jak i instytucje wdrażające nie były w stanie tak szybko przeformułować sposobu podejścia do tworzenia i oceny projektów. - Problemem mogą być także rozbieżności w podejściu regionalnych IOK do tematyki równości szans kobiet i mężczyzn. 2

3 Cel główny sieci współpracy
Głównym celem sieci współpracy jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zasady równości szans kobiet i mężczyzn wśród beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych w realizację projektów w obszarze rynku pracy. 3

4 Cele szczegółowe sieci współpracy
- Nawiązanie stałej współpracy regionalnej i międzyregionalnej w obszarze równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. - Wytypowanie przykładów tzw. najlepszych praktyk, które nastąpi po przeanalizowaniu pod kątem realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn wdrażanych w poszczególnych regionach projektów. - Upowszechnienie wiedzy na temat równościowego sposobu przygotowywania i realizacji projektów PO KL z tematyki rynku pracy wśród beneficjentów/potencjalnych beneficjentów. 4

5 Realizacja grantu - Faza przygotowawcza: spotkanie organizacyjne w Mikołajkach ( r.)‏ - Główny okres realizacji zadań: cztery spotkania dwudniowe w województwach: podlaskim ( r. Białowieża), kujawsko- pomorskim ( r. Toruń), pomorskim (druga połowa sierpnia) oraz zachodniopomorskim (początek października) z partnerami oraz innymi instytucjami, które zajmują się tematyką równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, podczas których gospodarze zaprezentują realizację działań związanych z ww. problematyką. 5

6 Ramowy program seminarium
- włączanie innych podmiotów (m.in. partnerów społecznych, pracodawców, projektodawców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli nauki) zaangażowanych w poszczególne obszary tematyczne, - zapraszanie przedstawicieli Instytucji Zarządzającej zaangażowanych merytorycznie w temat przewodni grantu, - przedstawianie aktualnych informacji dotyczących sytuacji na regionalnym rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem danych w podziale na płeć w celu omówienia specyfiki problemów kobiet i mężczyzn, - organizowanie warsztatów tematycznych lub paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli różnych instytucji, w tym świata nauki, - przedstawianie dobrych praktyk związanych z tematyką grantu – projektów wartych zaprezentowania na forum, będących ilustracją praktycznych rozwiązań problemów, wybór przez każdego z partnerów protokolanta, tj. osoby sporządzającej notatkę ze spotkania, przekazywanej następnie do IZ oraz pozostałych partnerów. 6

7 Tematy przewodnie spotkań
1. równość płci w kontekście mniejszości narodowych (WUP Białystok), 2. stereotypy i dyskryminacja w kontekście rynku pracy (WUP Toruń), 3. ekonomia płci – wpływ kobiet i mężczyzn na kształtowanie wartości w firmie, otoczenie bliższe i dalsze lub gender w projektach informacyjno-promocyjnych (WUP Gdańsk), 4. uczestnictwo kobiet w zarządzaniu – dobre praktyki, bariery (szklany sufit, ruchome schody), elastyczne formy zatrudnienia-flexicurity oraz dostępność wyższych stanowisk (WUP Szczecin). 7

8 Faza upowszechnienia - Faza upowszechnienia: dwudniowe spotkanie podsumowujące na Warmii i Mazurach, mające na celu przedstawienie oraz upowszechnienie wyników współpracy, a następnie wykorzystanie pozyskanych informacji i doświadczeń przy opracowywaniu nowych Planów Działań, dokumentacji konkursowych, organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów przed ogłaszanymi konkursami oraz ocenie projektów. Na spotkaniu tym dokonana zostanie ocena osiągnięcia zakładanych celów oraz określenie planów ewentualnej dalszej współpracy. 8

9 Oczekiwane rezultaty - Głównym rezultatem funkcjonowania sieci będzie opracowanie publikacji obejmującej podsumowanie tematów zaprezentowanych na spotkaniach w regionach, a następnie umieszczenie jej na stronach internetowych urzędów oraz przesłanie wersji elektronicznej do wszystkich podmiotów, które mogą być zainteresowane jej treścią, tj. projektodawców, potencjalnych projektodawców, jednostek samorządu terytorialnego, IOK z innych regionów, IZ, uczelni itp. 9

10 Publikacja podsumowująca
Produktem niniejszej współpracy będzie opracowana w wersji elektronicznej publikacja podsumowująca tematy zaprezentowane na spotkaniach w regionach. Będzie zawierała w szczególności następujące części: - wprowadzenie, zagadnienia teoretyczne opracowane przez osobę ze środowiska naukowego, - wyniki paneli dyskusyjnych, - opracowane rozwiązania i przykłady ujęcia zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przypadkach niestandardowych np. w Działaniu 6.3, Poddziałaniu (projekty typu outplacement), w projektach innowacyjnych lub współpracy ponadnarodowej, - przykłady tzw. najlepszych praktyk. 10

11 Konkursy PO KL 2010 r. 6.1.1 Konkurs otwarty – tzw. szybka ścieżka Nr I/POKL/6.1.1/2010 oceniono merytorycznie 124 wnioski. Odrzuconych zostało ogółem 90 wniosków, z czego 3 za niespełnienie standardu minimum. 6.2 Konkursy otwarte – tzw. szybka ścieżka Nr I-VII/POKL/6.2/2010 oceniono merytorycznie 27 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem 16 wniosków, z czego żaden nie odpadł za niespełnienie standardu minimum. 8.1.2 konkurs otwarty z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów Nr I/POKL/8.1.2/2010 oceniono merytorycznie 61 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem 56 wniosków, z czego 1 odpadł za niespełnienie standardu minimum. 11

12 Dziękuję za uwagę b.szurminski@up.gov.pl www.up.gov.pl/pokl/?pageid=75
tel. (89) 12


Pobierz ppt "Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google