Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL Spotkanie informacyjne nt konkursów PO KL Olsztyn, dn. 26 maja 2010 r. Bartosz Szurmiński –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL Spotkanie informacyjne nt konkursów PO KL Olsztyn, dn. 26 maja 2010 r. Bartosz Szurmiński –"— Zapis prezentacji:

1 1 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL Spotkanie informacyjne nt konkursów PO KL Olsztyn, dn. 26 maja 2010 r. Bartosz Szurmiński – Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji w pro

2 2 6.1.1 Konkurs otwarty – tzw. szybka ścieżka Nr I/POKL/6.1.1/2010 oceniono merytorycznie 124 wnioski. Odrzuconych zostało ogółem 90 wniosków, z czego 3 za niespełnienie standardu minimum. 6.2 Konkursy otwarte – tzw. szybka ścieżka Nr I-VII/POKL/6.2/2010 oceniono merytorycznie 27 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem 16 wniosków, z czego żaden nie odpadł za niespełnienie standardu minimum. 8.1.2 konkurs otwarty z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów Nr I/POKL/8.1.2/2010 oceniono merytorycznie 61 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem 56 wniosków, z czego 1 odpadł za niespełnienie standardu minimum. Konkursy PO KL 2010 r.

3 3 Zgodnie ze stanowiskiem IZ obowiązującymi dokumentami dotyczącymi standardu minimum są: - Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, - Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans płci, znajdująca się w dokumencie Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL. Instrukcja. W przypadku wydanych dotychczas przez IZ PO KL wszelkich pism wyjaśniających kwestie związane ze standardem minimum pozostają one nadal aktualne, o ile ich zapisy nie zostały wykluczone przez brzmienie obecnych zapisów standardu minimum i instrukcji do standardu. Równość szans 2010

4 4 Aktualizacja poradnika wynikała przede wszystkim z potrzeby dostosowania jego treści do zmienionych zapisów standardu minimum realizacji zasady równości szans płci, które obowiązują od 1 stycznia 2010 roku, jak również rocznego doświadczenia we wdrażaniu standardu minimum. Zmiany w poradniku w głównej mierze dotyczyły: - poszerzenia i zmiany prezentowanych w dokumencie przykładów projektów, - dodania rozdziału zawierającego przykłady zastosowania zasady równości szans płci w projektach problematycznych" tj. projektu edukacyjne, badawcze itd., - dodania informacji w jaki sposób stosować zasadę równości szans płci w projektach szkoleniowych skierowanych do branży typowo męskiej" i typowo kobiecej". Zmiany w Poradniku

5 5 W 2010 roku zostanie wprowadzony zapis dotyczący uzupełniania wniosku o płatność informacjami na temat działań zrealizowanych na rzecz równości płci w okresie sprawozdawczym, jednakże nie będą wyciągane żadne konsekwencje w stosunku do beneficjentów, którzy nie umieszczą wymaganych informacji. Wprowadzone zmiany do instrukcji wniosku o płatność będą mieć w tym roku charakter informacyjno-edukacyjny, mający za zadanie stopniowe przygotowanie beneficjentów do spełniania tego wymogu, który stanie się obligatoryjny w 2011 r. Zmiany w instrukcji wniosku o płatność będą odnosić się jedynie do projektów, które zostały ocenione i skierowane do realizacji po 1 kwietnia 2009 roku, czyli po wejściu w życie standardu minimum realizacji zasady równości szans płci. Sprawozdawczość

6 6 Dyskusja na temat przyszłości standardu: - partnerzy społeczno - gospodarczy Komitetu Monitorującego opowiedzieli się za tym, aby nie rozszerzać w najbliższym czasie wymogu spełniania standardu minimum realizacji zasady równości szans płci, - przedstawiciele IP i IP2 uznali za słuszne, aby od 2011 roku zwiększyć wymóg uzyskania pozytywnych odpowiedzi w standardzie minimum lub pozostawić na obecnym poziomie, ale wymagać uzyskania pozytywnej odpowiedzi na konkretne pytania standardu np. na pytanie 4 dot. zaplanowania we wniosku o dofinansowanie konkretnych działań na rzecz równości szans płci. Standard minimum w 2011

7 7 (5_) Postęp rzeczowy realizacji projektu. W opisie poszczególnych zadań realizowanych w projekcie wskazane (Uwaga: Od stycznia 2011 r. opis działań podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci będzie obowiązkowy dla wniosków o płatność w każdym projekcie złożonym po1.04.2009 r. (nie dotyczy wyjątków od standardu minimum) i będzie weryfikowany przez IP/IP2.) jest zawarcie syntetycznej informacji o działaniach podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci np.: - Opis przeprowadzonej rekrutacji w kontekście równości szans płci, - Opis działań informacyjno-promocyjnych w kontekście równości szans płci, - Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz zespołu projektowego, - Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz grup docelowych, - Opis działań równościowych dot. monitorowania projektu – w tym osiągniętych rezultatów. Wniosek o płatność (1)

8 8 Powyższe punkty stanowią jedynie przykład i beneficjent nie jest zobowiązany do opisywania każdego z nich. Opis podjętych działań powinien być zgodny z tym, co założono we wniosku o dofinansowanie projektu, ale nie musi dotyczyć każdego z realizowanych w projekcie zadań. Opis należy wskazać tylko przy tym zadaniu, w ramach którego rzeczywiście działania na rzecz równości płci zostały podjęte i zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym. W sytuacji, gdy Beneficjent napotkał problemy w realizacji działań na rzecz równości płci, informację na ten temat powinien przedstawić również w punkcie 12 wniosku o płatność. Wniosek o płatność (2)

9 9 1. Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Tak Nie 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Tak Nie Standard minimum

10 10 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? Tak Nie 4. Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Tak Nie Standard minimum

11 11 Standard minimum 5. Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Tak Nie 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? Tak Nie 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? Tak Nie

12 12 Standard minimum WYJĄTKI 1) profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), 2) realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), 3) zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

13 13 Dziękuję za uwagę! b.szurminski@up.gov.pl www.up.gov.pl/pokl tel. (89) 522 79 55 lub 65


Pobierz ppt "1 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL Spotkanie informacyjne nt konkursów PO KL Olsztyn, dn. 26 maja 2010 r. Bartosz Szurmiński –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google