Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. 01Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. 01Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca."— Zapis prezentacji:

1 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski

2 01Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Art. 69: Państwo członkowskie i IZ PO dostarczają informacji na temat operacji i współfinansowanych programów oraz zapewniają ich promocję. Informacje takie kierują do obywateli UE i beneficjentów w celu podkreślenia roli Wspólnoty i zapewnienia przejrzystości pomocy funduszy. IZ PO jest odpowiedzialna za promocję zgodnie z przepisami wykonawczymi do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR (Rozdział II, artykuły 2-10) Podstawy prawne

3 02Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Schemat dokumentów

4 Czy spotkała się Pan(i) z nazwą:Narodowa Strategia Spójności? OGÓŁEM (N=1030) PŁEĆ WYKSZTAŁCENIE WIEK Pentor, grudzień 2007 na zlecenie MRR 03

5 Czy widział(a) Pan(i) ten znak? OGÓŁEM (N=1030) PŁEĆ WYKSZTAŁCENIEWIEK Pentor, grudzień 2007 na zlecenie MRR 04

6 Czy słyszał(a) Pan(i) o Ministerstwie Rozwoju Regionalnego? OGÓŁEM (N=1030) PŁEĆ WYKSZTAŁCENIEWIEK Pentor, grudzień 2007 na zlecenie MRR 05

7 Czy Pana(i) zdaniem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zdecydowanie dobrze, raczej dobrze, raczej źle czy zdecydowanie źle wypełnia swoje zadania? OGÓŁEM (N=325) PŁEĆ WYKSZTAŁCENIEWIEK N= (osoby, które słyszały o Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) Średnia 2,8 Pentor, grudzień 2007 na zlecenie MRR 06

8 07Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Strategia komunikacji zawiera co najmniej informacje w zakresie: celów i grup docelowych; strategii i zakresu działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz potencjalnych beneficjentów, beneficjentów i opinii publicznej, planowanych do przeprowadzenia przez Państwo Członkowskie lub instytucję zarządzającą i ukierunkowanych na wymiar wartości dodanej pomocy wspólnotowej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; indykatywnego budżetu; służb administracyjnych lub podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań informacyjnych i promocyjnych; wytycznych dotyczących oceny działań informacyjnych i promocyjnych pod kątem efektywności ścieżek dotarcia i skuteczności w budowaniu świadomości społecznej o programach operacyjnych oraz o roli odgrywanej przez Wspólnotę.

9 08Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Celem strategicznym działań informacyjnych i promocyjnych jest wspieranie realizacji celów określonych w Narodowej Strategii Spójności przez zachęcanie potencjalnych beneficjentów do korzystania z Funduszy Europejskich dzięki dostarczaniu im informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne, motywowanie projektodawców do właściwej realizacji projektów oraz kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji Narodowej Strategii Spójności oraz efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich w Polsce. Cel strategiczny

10 1. dostarczanie opinii publicznej wiedzy ogólnej w zakresie europejskiej polityki spójności, a w szczególności jej bezpośredniego związku z celami rozwojowymi kraju; 2. budowanie społecznego poparcia i zaangażowania obywateli w realizację celów Narodowej Strategii Spójności; 3. upowszechnianie korzyści płynących z wykorzystywania Funduszy Europejskich, a pośrednio z integracji z Unią Europejską; 4. wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich przez profesjonalną informację i motywację; 5. budowa zaufania do instytucji zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich przez zapewnienie profesjonalnych kadr oraz przejrzystości działania instytucji i procedur; 6. upowszechnianie mechanizmów współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi, środowiskami opiniotwórczymi oraz pobudzanie dialogu instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy z beneficjentami oraz wymiany doświadczeń między nimi; 7. zapewnienie możliwości efektywnej współpracy, wymiany doświadczeń i dialogu pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania Funduszy Europejskich. 08Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Cele operacyjne

11 Działania informacyjne i promocyjne dotyczące polityki spójności Unii Europejskiej będą kierowane do trzech podstawowych grup: ogółu społeczeństwa, beneficjentów, potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Ponadto działania komunikacyjne w Polsce adresowane będą również do: mediów, partnerów społecznych i gospodarczych, instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich, decydentów i liderów, środowisk opiniotwórczych (artyści, kościoły i związki wyznaniowe, sportowcy, branża reklamowa itp.) Z szerokiej grupy opinii publicznej wyodrębnione zostaną dwie szczególne podgrupy: młodzież, odbiorcy rezultatów. 10Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Grupy docelowe

12 11Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 wspólna nazwa – FUNDUSZE EUROPEJSKIE idea przewodnia – FE Napęd twórczych przemian jasny podział kompetencji między IK NSRO, IZ PO, IZ RPO, IP oraz IP2 określenie minimalnych zasad i standardów działań informacyjnych i promocyjnych – pozyskiwanie informacji zwrotnych współpraca w zakresie informowania ze wszystkimi programami, także rolnymi i rybnymi koordynacja informacji na poziomie województw – marszałkowie, grupy robocze nacisk na komunikację wewnętrzną, wzmocnienie roli Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji (zarządzenie MRR) polityka szkoleniowa jako część informacji i promocji Strategia i zakres działań

13 12Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Niespójny system 2004-2006:

14 13Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Wspólny, spójny system wizualizacji

15 14Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Kolorystyka programów operacyjnych

16 Warianty achromatyczne znaku 15Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007

17 16Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Warianty monochromatyczne znaku

18 Oznaczenia regionalne 17Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007

19 18Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Indykatywny budżet - programy krajowe w Program operacyjny Planowana wartość środków PO PT77 882 353 PO IŚ26 756 872 PO RPW16 050 308 PO KL68 500 000 PO IG36 500 000 SUMA225 689 533

20 19Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Indykatywny budżet - programy regionalne w RPO DOLNOŚLĄSKIE4 860 984 RPO KUJAWSKO- POMORSKIE 8 950 624 RPO LUBELSKIE4 854 589 RPO LUBUSKIE5 425 100 RPO ŁÓDZKIE4 500 000 RPO MAŁOPOLSKIE4 700 000 RPO MAZOWIECKIE16 250 000 RPO OPOLSKIE2 392 010 RPO PODKARPACKIE3 481 648 RPO PODLASKIE4 241 385 RPO POMORSKIE4 140 262 RPO ŚLĄSKIE4 000 000 RPO ŚWIĘTOKRZYSKIE 4 874 412 RPO WARMIŃSKO- MAZURSKIE 2 042 515 RPO WIELKOPOLSKIE4 000 000 RPO ZACHODNIOPOMORSKIE 3 000 000 RAZEM81 713 531 Łącznie programy krajowe i regionalne – 307 403 065

21 20Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Instytucje zaangażowane w system informacji i promocji – 114: Program operacyjny IK/IZIPIP2 IK NSRO100 PO IŚ1625 PO IG135 PO KL11923 PO RPW110 PO PT100 EWT100 RPO1645 SUMA233358

22 Konsultacje Strategii Komunikacji 21Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Strategia była tworzona od 2006 roku na podstawie: - wspólnych prac wszystkich Instytucji Zarządzających - prac Instytutu Marki Polskiej - uwag ekspertów zewnętrznych - uwag partnerów społecznych i gospodarczych Jest komplementarna wobec Wytycznych MRR w zakresie informacji i i promocji, które były także konsultowane społecznie.

23 22Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Zgodnie z sugestiami zgłaszających uzupełniono analizę SWOT Dodano nazwę docelowej strony internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl Słownik – powstanie na stronach www, aby był tworem żywym. Powołana zostanie w tym celu grupa robocza; planujemy nawiązać współpracę z przedstawicielami Rady Języka Polskiego Debaty obywatelskie – dodano jako jedno z rekomendowanych narzędzi marketingu obywatelskiego Uwagi:

24 22Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Dziękuję za uwagę Departament Informacji i Promocji Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji i promocji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego aleksandra.sztetyllo@mrr.gov.pl


Pobierz ppt "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. 01Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google