Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego Nowa forma części ustnej od 2012 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego Nowa forma części ustnej od 2012 roku."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego Nowa forma części ustnej od 2012 roku

2 1. Informacje ogólne dotyczące nowej formy części ustnej egzaminu: Nie określa się poziomu egzaminu Cel: ocena sprawności mówienia jako kompetencji komunikacyjnej Czas trwania: 15 minut Nie przewidziano dodatkowego czasu na przygotowanie się zdającego Jest to rozmowa zdającego z osobą egzaminującą Rozmowa ta jest obserwowana przez drugiego nauczyciela Zestaw składa się z 3 zadań wraz z materiałem ikonograficznym do zadań 2 i 3 Polecenia są w j. polskim

3 2. Przebieg egzaminu Egzamin poprzedzają czynności organizacyjne Egzaminujący witają się ze zdającym i przedstawiają się Zdający losuje zestaw i przystępuje do egzaminu

4 Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna trwa około 2 minut. Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami Lista pytań do wyboru umieszczona jest wyłącznie w zestawie dla egzaminującego Celem rozmowy jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną

5 Zadanie 1 Czas trwania: 3 minuty W tym czas na zapoznanie się z poleceniem: 30 sekund Rozmowa z odgrywaniem ról przez zdającego i egzaminującego Role związane są z powszechnymi sytuacjami życiowymi Zdający musi odnieść się do 4 elementów wskazanych w poleceniu oraz rozwinąć swoją wypowiedź Zdający powinien właściwie reagować na wypowiedzi egzaminującego

6 Zadanie 2 Czas trwania: 4 minuty Brak czasu na zapoznanie się z poleceniem Opis ilustracji: określenie miejsca, osób oraz wykonywanych przez nie czynności Odpowiedź na 3 pytania: pytania związane są z tematyką ilustracji i zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego 3 pytanie wymaga relacjonowania wydarzeń z przeszłości

7 Zadanie 3 Czas trwania: 5 minut W tym czas na zapoznanie się z poleceniem i materiałem stymulującym: 1 minuta Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego, z którego zdający wybiera 1 element najlepiej spełniający warunki polecenia i uzasadnia swoją decyzję Zdający wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy Odpowiedź na 2 pytania związane z tematyką materiału stymulującego i zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego

8 Kryteria oceniania wypowiedzi: Sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (max 18pkt.) Zakres struktur leksykalno – gramatycznych: od 0 do 4 pkt., oceniany w całej wypowiedzi zdającego Poprawność struktur leksykalno – gramatycznych: od 0 do 4 pkt., oceniana w całej wypowiedzi zdającego Wymowa: od 0 do 2 pkt., oceniana w całej wypowiedzi zdającego Płynność wypowiedzi: od 0 do 2 pkt., oceniana w całej wypowiedzi zdającego

9 Ocenianie egzaminu ustnego Umiejętności komunikacyjne: 18 pkt., Umiejętności językowe: 12 pkt., Razem: 30 pkt. Zdanie egzaminu: 9 pkt.

10 Stopień realizacji każdego zadania: W zad. 1: omówienie czterech elementów podanych w poleceniu W zad. 2: opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania W zad. 3: wybór elementu i uzasadnienie wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz odpowiedź na dwa pytania

11 W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się pod uwagę następujące kwestie: Adekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy/zadanego pytania Zakres pomocy ze strony egzaminującego

12 3. Szczegółowe kryteria oceniania

13 Sprawność komunikacyjna Tabela A Do ilu dokumentów zdający się odniósł Ile elementów rozwinął 43210 46p5p4p3p2p 34p3p2p1p 23p2p1p 1 0p 0

14 zdający nie potrzebuje lub rzadko potrzebuje pomocy ze strony egzaminującego punkty wg tabeli A (dodatkowo w zad 1) oraz wypowiedzi zdającego są adekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi zdającego zdający czasami potrzebuje pomocy ze strony egzaminującego punkty wg tabeli A minus 1 (do zera) (dodatkowo w zad 1) oraz /lub wypowiedzi zdającego są częściowo nie adekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi zdającego zdający potrzebuje znacznej pomocy ze strony egzaminującego punkty wg tabeli A minus 2 (do zera) (dodatkowo w zad 1) oraz /lub wypowiedzi zdającego są często nie adekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego Sprawność komunikacyjna Tabela B

15 Zakres struktur leksykalno – gramatycznych 4p Szeroki zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się na tematy proste i złożone, formułując wypowiedź na tematy złożone rzadko stosuje słowa oraz struktury wysokim stopniu pospolitości, takie jak: miły, interesujący, fajny 3p zadowalający zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się na tematy proste i złożone, formułując wypowiedź na tematy złożone rzadko stosuje słowa oraz struktury wysokim stopniu pospolitości, takie jak: miły, interesujący, fajny 2p ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający dość swobodnie wypowiada się na tematy proste, tematy bardziej złożone sprawiają mu kłopoty 1p bardzo ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający ma kłopoty z wypowiadaniem się na tematy proste 0p brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna zdający nie jest w stanie wypowiedzieć się nawet na tematy proste

16 Poprawność struktur leksykalno – gramatycznych 4p sporadyczne błędy leksykalne gramatyczne nie zakł ó cające komunikacji 3p dość liczne błędy leksykalne i gramatyczne nie zakł ó cające komunikacji lub czasem zakł ó cające komunikację 2p liczne błędy leksykalne i gramatyczne zakł ó cające komunikację 1p bardzo liczne błędy leksykalne i gramatyczne w znacznym stopniu zakł ó cające komunikację 0pbrak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna

17 2p brak błęd ó w w wymowie LUB błędy w wymowie nie zakł ó cają komunikacji 1p błędy w wymowie czasami zakł ó cają komunikację 0p błędy w wymowie często zakł ó cają komunikację LUB uniemożliwiają zrozumienie komunikatu brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna 2p w wypowiedzi nie występują pauzy lub występują pauzy, kt ó re czasem są nienaturalne, jednak nie zakł ó cają odbioru komunikatu 1p pauzy w wypowiedzi występują często i są nienaturalne, jednak nie zakł ó cają odbioru komunikatu 0p pauzy w wypowiedzi występują bardzo często i są nienaturalne, zakł ó cają odbi ó r komunikatu brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna Wymowa Płynność wypowiedzi

18 Realizacja liczby zadań liczba zadań do kt ó rych przystąpił zdający zakres struktur leksykalno- gramatycznych poprawność struktur leksykalno - gramatycznych wymowa płynność wypowiedzi 2 zadaniamax. 2 punkty 1 zadaniemax. 1 punkt

19 Wskazówki - jak przygotować uczniów do nowej matury ustnej Ćwiczyć odpowiedzi na pytania personalne związane z życiem i zainteresowaniami ucznia Rozwijać umiejętność reagowania na pytania z zaskoczenia Ćwiczyć rozmowy z podziałem na role w parach zwracając uwagę na autentyczność wypowiedzi (dowolny wybór kolejności i rozwinięcia poszczególnych elementów polecenia) Rozwijać umiejętność spontanicznego prowadzenia konwersacji (bez robienia notatek)

20 Wskazówki - jak przygotować uczniów do nowej matury ustnej Ćwiczyć schemat opisu ilustracji (miejsce – osoby - czynności) oraz odpowiedzi na pytania (uwzględniając wyrażenie i uzasadnienie własnych opinii oraz relacjonowanie wydarzeń) Rozwijać umiejętność dokonywania i uzasadniania własnych wyborów Poszerzać znajomość struktur leksykalno – gramatycznych Ćwiczyć wymowę i płynność wypowiedzi

21 Opracowano na podstawie: Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012, www.cke.edu.pl Zestawy do matury ustnej z języka angielskiego, MM Publications 2011 B. Czarnecka – Cicha: Zmiany w egzaminie maturalnym z języków obcych od 2012 roku, Pearson Longman 2011 T. Siuta: Jak przygotować uczniów do matury ustnej? Pearson Longman 2011

22 Opracowała: Ewa Koproń Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego Nowa forma części ustnej od 2012 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google