Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego od 2012 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego od 2012 roku"— Zapis prezentacji:

1 Ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego od 2012 roku

2 Struktura egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego
Zadanie Czas Punktacja Rozmowa wstępna ok. 2 minut - - - Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli maks. 3 minuty 6 punktów Zadanie 2: Opis obrazka + 3 pytanie maks. 4 minuty Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego + 2 pytania maks. 5 minut ok. 14 minut 18 punktów + 12 punktów - umiejętności językowe

3 Kryteria oceniania - Sprawność komunikacyjna
W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się pod uwagę stopień realizacji przez zdającego czterech elementów wskazanych dla każdego zadania: w zadaniu 1: omówienie czterech elementów podanych w poleceniu w zadaniu 2: opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania w zadaniu 3: wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu i uzasadnienie wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz odpowiedzi na dwa pytania.

4 Kryteria oceniania - Sprawność komunikacyjna
Zdający powinien nie tylko odnieść się do wszystkich 4 elementów zadania, ale również rozwinąć swoją wypowiedź dotyczącą każdego elementu (0 – 6 punktów). Nowe kryteria oceniania przewidują możliwość odjęcia punktów za nieadekwatność wypowiedzi do tematu zadania oraz pomoc zdającemu* udzieloną przez egzaminującego (2 punkty) * Jako pomoc zdającemu rozumiemy konieczność uproszczenia pytań pod względem językowym

5 Przeprowadzenie egzaminu
Maturalny egzamin ustny z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany przez dwuosobowy przedmiotowy zespół egzaminacyjny (PZE), w którego skład wchodzi dwóch nauczycieli: przewodniczący oraz członek zespołu. Jeden z członków zespołu musi być nauczycielem z innej szkoły. Przewodniczącym zespołu przedmiotowego może być wyłącznie egzaminator OKE. Przewodniczący podejmuje decyzję, kto przeprowadza egzamin; może jako osobę egzaminującą wyznaczyć również siebie. Druga osoba pełni rolę obserwatora (w żaden sposób nie uczestniczy w rozmowie) oraz na bieżąco dokonuje oceny wypowiedzi zdającego.

6 Obowiązki egzaminującego
Osoba oceniająca powinna: zapoznać się z treścią wszystkich zestawów egzaminacyjnych na dzień przed egzaminem 2. doskonale znać kryteria oceny wypowiedzi 3. dbać o zachowanie tajności materiałów egzaminacyjnych 4. oceniać wypowiedzi zdającego według kryteriów dostarczonych przez OKE, w sposób całkowicie bezstronny.

7 Ocena egzaminu Egzaminujący powinien skupić uwagę na odpowiedzi i zachować pełną neutralność wobec zdającego. Podczas przeprowadzania egzaminu nie może robić notatek ani komentować odpowiedzi. Zarówno osoba egzaminująca, jak i oceniająca muszą mieć w zasięgu wzroku skalę oceniania. Osoba oceniająca korzysta ze skali na bieżąco, osoba egzaminująca korzysta ze skali podczas ustalania wspólnej oceny końcowej.

8 Rozmowa wstępna Głównym i podstawowym celem tej części egzaminu jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną. Po przywitaniu się i przedstawieniu zdający losuje zestaw i przekazuje go egzaminującemu. Po otrzymaniu zestawu od zdającego, egzaminujący powinien przejrzeć zakres tematyczny zestawu, aby w rozmowie wstępnej nie zadawać zdającemu pytań pokrywających się z tematyką wylosowanego zestawu. Nie wolno zadawać pytań spoza listy tematów. Jedynym wyjątkiem są pytania o doprecyzowanie lub rozwinięcie odpowiedzi, np. Dlaczego?, Jak?

9 Czas rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna powinna trwać ok. 2 minut.
Nie wolno skracać czasu przeznaczonego na tę część, nawet jeśli zdający odpowiada na wszystkie pytania bardzo szybko lub wyłącznie kilkoma słowami. Należy zadać zdającemu tyle pytań, ile okaże się konieczne do przeprowadzenia 2-minutowej rozmowy. Liczba pytań będzie zatem inna w przypadku różnych zdających.

10 Zadania 1-3 Zadania należy realizować w takiej kolejności, w jakiej występują w zestawie. Nie wolno powracać do zadania, do którego realizacji zdający nie przystąpił, nawet jeśli czas przeznaczony na egzamin (15 minut) się nie skończył. Jeżeli zdający odmawia przystąpienia do realizacji zadania, należy w języku polskim poinformować go, iż nie ma możliwości powrotu do realizacji tego samego zadania.

11 Zadania 1-3 Czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań jest czasem maksymalnym; nie wolno go przekraczać. Jeżeli czas na wykonanie danego zadania upłynął, a zdający nie zdołał zrealizować go w pełni, należy zakończyć zadanie i przejść do zadania następnego. Egzaminujący nie może skrócić czasu przeznaczonego na zapoznanie się przez zdającego z treścią Zadania 1 (30 sekund) i Zadania 3 (1 minuta), chyba że sam zdający wyrazi gotowość przystąpienia do realizacji zadania przed upływem czasu przeznaczonego na zapoznanie się z nim.

12 Zadania 1-3 Dopuszczalne jest zakończenie zadania przed upływem przeznaczonego na nie limitu czasu, w sytuacji gdy: zdający zrealizował wszystkie wymagane elementy zadania zdający nie jest w stanie zrealizować wymaganych elementów, pomimo dozwolonej procedurami pomocy egzaminującego

13 Uwaga! Niedopuszczalne jest przeprowadzanie egzaminu z przestrzeganiem czasu „na oko”.

14 Przeprowadzenie egzaminu
Egzaminujący musi przeprowadzać egzamin, odczytując instrukcje oraz pytania dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały one podane w zestawie dla egzaminującego. Jedyną możliwością odstępstwa od tej zasady jest sytuacja, gdy zdający nie zrozumiał pytania. Wówczas egzaminujący powtarza pytanie w oryginalnej formie, a następnie, jeśli to koniecznie, przeformułowuje je. Umożliwienie zdającemu realizacji poszczególnych zadań nie dopuszcza podpowiedzi ze strony egzaminującego, zmiany pytań podanych w zestawie dla egzaminującego itp. Wszystkie takie zachowania są nieetyczne i są niezgodne z procedurami egzaminacyjnymi.

15 Karta oceny wypowiedzi

16 Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego

17 Kurs dla nauczycieli

18 Strona kursu

19

20 Zestawy dla absolwentów do roku 2011
Absolwenci, którzy podwyższają wyniki egzaminu lub nie zdali egzaminu w sesjach poprzednich, zdają egzamin na zasadach obowiązujących do roku szkolnego 2010/11. Szkoły, które będą przeprowadzały ten egzamin, otrzymają odpowiednią liczbę zestawów egzaminacyjnych zawierających zestawy do poziomu podstawowego i/lub do poziomu rozszerzonego.


Pobierz ppt "Ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego od 2012 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google