Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
„Jak oceniać, by wspierać rozwój ucznia” Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

2 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

3 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2011/2012: • W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego w klasach I–III szkół podstawowych i w gimnazjach: Monitorowanie, wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego; • We wszystkich typach szkół publicznych dla młodzieży: Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów. 2) w zakresie kontroli: c) w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach: Wybór podręczników szkolnych. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

4 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Prawne podstawy Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) każdy nauczyciel może dokonać wyboru podręcznika według własnego uznania i oceny. Nauczyciele sami podejmują decyzję o wyborze podręcznika. Powinni podać do wiadomości dyrektora placówki informację dotyczącą wyboru podręcznika, w takim terminie, aby dyrektor mógł do dnia 15 czerwca podać do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników nauczania. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

5 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Nauczyciele Nauczyciel podający dyrektorowi informację o wybranym podręczniku musi również podać numer dopuszczenia tegoż podręcznika, który jest w wykazie na stronie MEN-u, w zakładce PODRĘCZNIKI DOPUSZCZONE. Natomiast inne pomoce dydaktyczne, niebędące częścią podręcznika, np. karty pracy, zeszyty ćwiczeń, nie podlegają procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego, zatem decyzja o korzystaniu z nich i wybór odpowiednich należy do nauczyciela. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

6 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Inne ważne zasady, o których powinni pamiętać nauczyciele każdego etapu nauczania, to : zgodność układu treści w podręczniku z układem treści oraz metodami, ćwiczeniami i technikami wskazanymi w programie, podręcznik, który wybiera nauczyciel, dla uczniów rozpoczynających naukę zgodnie z wymaganiami nowej podstawy, powinien być umieszczony w wykazie podręczników, na stronie MEN-u i posiadać nowy numer dopuszczenia: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

7 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Strona MEN-u Nauczyciel nie może wybrać dla uczniów podręcznika, który funkcjonował dla starej podstawy programowej na stronie MEN-u również przy większości pozycji podręcznikowych zostały umieszczone tzw. opisy serii, które obowiązkowo każdy wydawca musiał złożyć na ręce rzeczoznawcy, aby zobrazować układ treści nauczania i koncepcję w cyklu kształcenia, podręcznik, który wybiera nauczyciel, może mieć formę elektroniczną i zgodnie z nowym rozporządzeniem jest możliwe wprowadzenie tzw. e-podręcznika do użytku w szkole, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

8 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Warto wspomnieć, że również w przedszkolach oraz grupach rocznego przygotowania przedszkolnego, które zastąpiło tzw. zerówki, nie funkcjonuje już podręcznik wspomagający i w sensie prawnym, nauczyciele pracujący z dziećmi na tym etapie edukacji, muszą posiłkować się innymi narzędziami pracy, o których jest mowa również w komentarzu do podstawy programowej. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

9 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Obowiązki: Zmiany w treści podstawy programowej oraz rozporządzenie o dopuszczaniu programów i podręczników nakładają na każdego nauczyciela i dyrektora szkoły, a w przypadku programów nauczania, również dyrektora przedszkola, nowe obowiązki. Obowiązki te wiążą się czasem z koniecznością napisania programów własnych: zwanych kiedyś autorskimi, bądź też dokonaniem zmian w programach, które przygotowują dla nauczycieli wydawnictwa edukacyjne w ramach swojej oferty W każdym przypadku, bez względu na autorytet autora, który dany program pisał, i zaufanie, jakim nauczyciel darzy wydawnictwo, ważne jest, aby miał świadomość własnej odpowiedzialności za program, który złoży do dyrektora swojej placówki, wnioskując o dopuszczenie i gwarantując w ten sposób swoimi kwalifikacjami, zgodność tego programu z wymogami prawa. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

10 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Jak rozwiązać problem w sytuacji, gdy zajęcia np. wychowania fizycznego w klasie 1 szkoły podstawowej będzie prowadził nauczyciel specjalista tegoż przedmiotu? Każdy program nauczyciele mogą napisać w zespole, szczególnie w tych przypadkach, w których mamy do czynienia z blokiem przedmiotowym, bądź I etapem edukacyjnym, gdzie specyfika etapu wyjątkowo sprzyja współpracy w tym zakresie. Nauczyciel specjalista, który będzie prowadził np. zajęcia z wf w klasach I–III szkoły podstawowej może opracować program własny, bądź skorzystać z propozycji programu, jaką będzie miał nauczyciel klasy 1 i wraz z nim złożyć wniosek o dopuszczenie programu. W każdym z ww. przypadków priorytetem jest wymóg podstawy programowej i dostosowanie programu do sytuacji potrzeb uczniów. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

11 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Podręczniki testowe Zgodnie z art. 22 a Ustawy o systemie oświaty nauczyciel wybiera podręcznik spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Ten zapis jednoznacznie określa, że nauczyciel nie może wybrać podręcznika, który nie został dopuszczony do użytku szkolnego. Od 1 września 2009 r. obowiązują nowe podręczniki uwzględniające nową podstawę programową. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

12 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Możliwe jest wykorzystywanie tzw. formy „testowej podręcznika” jako materiału pomocniczego, podlegającego ocenie uczniów i nauczycieli, którzy zdecydowali się na tego typu współpracę. Mogą to być np. karty pracy. Należy jednak podkreślić, że „testowany podręcznik” nie może być podręcznikiem podanym w wykazie podręczników przeznaczonych do użytku w danej szkole. Funkcjonować będzie jedynie w formie pomocniczej i jest „wewnętrzną” sprawą danego nauczyciela, który rozbudowuje w ten sposób repertuar narzędzi pomocniczych. MEN odstąpił nawet od zalecania pomocy dydaktycznych, ponieważ to nauczyciel odpowiada za efekty i jego zadaniem jest wybrać takie narzędzia aby te efekty zostały osiągnięte. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

13 Recenzje podręczników
Niektóre wydawnictwa zaczęły również informować nauczycieli o treści recenzji, jakie uzyskały ich podręczniki w procesie dopuszczania. Warto jednak oczekiwać nie tylko fragmentów tych recenzji, ale pełnej informacji, która pozwoli zapoznać się ze wszystkimi elementami oceny. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

14 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

15 w publicznych przedszkolach i szkołach
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

16 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i placówkach od 1 września 2011 roku Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

17 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na: rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wymienionych w rozporządzeniu w jedenastu punktach: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

18 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach § 2. 1. 1) z niepełnosprawności; 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) ze szczególnych uzdolnień; 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; z zaburzeń komunikacji językowej; 7) z choroby przewlekłej; 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 9) z niepowodzeń edukacyjnych; 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

19 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
CO POWINNI ZROBIĆ NAUCZYCIELE? Szkoła wskazuje potrzeby uczniów klas I–III przeprowadza diagnozę (ocena wielospecjalistyczna) wszystkich uczniów klas I–III. Tworzy zespoły i dobiera rodzaj zajęć do potrzeb uczniów. Na podstawie rozpoznania opracowuje bądź modyfikuje istniejące, zatwierdzone programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów danej klasy, uwzględniając indywidualizację pracy z dzieckiem na lekcji. Zespół monitoruje realizację programów oraz dokonuje okresowej oceny skuteczność podejmowanych oddziaływań (w jaki sposób? jakimi narzędziami? jak dokumentować?). Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

20 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Zadania zespołu 1) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- -pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne; określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią część indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu; 3) planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

21 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 4) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 5) określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 6) opracowuje plan działań wspierających. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

22 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
W jakiej formie udzielana jest pomoc? § W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: klas terapeutycznych; zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; porad i konsultacji. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

23 4 5 8 10 15 Ile osób na jakich zajęciach? 15 8 5 4 10
Ile osób na jakich zajęciach? 15 8 5 4 10 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

24 Co powinna zawierać karta indywidualnych potrzeb ucznia?
§ Karta zawiera: 1) imię (imiona) i nazwisko ucznia; 2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza; 3) informację dotyczącą: orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii, potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych, o których mowa w § 18 ust. 1; 4) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne; Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

25 Co powinna zawierać karta indywidualnych potrzeb ucznia?
zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; ocenę efektywności pomocy psychologiczno- -pedagogicznej; terminy spotkań zespołu; podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

27 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych § 6. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

28 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

29 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

30 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych § 6a. 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

31 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. § 6a. 2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek rodziców opinia może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

32 podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym,
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. § Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I–III szkoły podstawowej polega na: podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia, podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym, ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.

33 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

34 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Określa dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na względzie potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

35 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie: 1) zajęć klasowo-lekcyjnych; 2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

36 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Pojęcie „zajęcia klasowo-lekcyjne" oznacza formę prowadzenia zajęć (grupa uczniów zwana „klasą" uczestniczy w „lekcji"), nie zaś miejsce prowadzenia tych zajęć. Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu wychowanie fizyczne, zajęcia wychowania fizycznego nie mogą być prowadzone w sali lekcyjnej. Mogą być one realizowane jedynie w sali sportowej, gimnastycznej, na boisku szkolnym lub innym obiekcie sportowym, do którego szkoła ma dostęp. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

37 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż: 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach; 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

38 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2011 r w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Zajęcia do wyboru przez uczniów są tzw. alternatywnymi formami wychowania fizycznego i mogą być organizowane np. w grupie międzyklasowej jako kilkugodzinne zajęcia odbywające się poza szkołą. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

39 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów, uwzględniając: potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

40 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § 3. 2. Propozycję zajęć, o której mowa w ust. 1, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, dyrektor szkoły przedstawia do wyboru uczniom. § 3. 3. Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

41 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

42 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

43 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach „§ Organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w: dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki, organizacji zajęć w szkole lub placówce – w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

44 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

45 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno- -wychowawczych organ prowadzący szkołę (jeśli zaistnieje taka potrzeba) w zakresie posiadanych możliwości powinien zorganizować opiekę dla uczniów, którym zawieszono zajęcia. Opiekę tę zapewnialiby pracownicy szkoły, w której zawieszono zajęcia, w miejscach gwarantujących bezpieczeństwo. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

47 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

48 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

49 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2011 r. Zimowa przerwa świąteczna: 23–31 grudnia 2011 r. Ferie zimowe: 16–29 stycznia 2012 r. Wiosenna przerwa świąteczna: 5-10 kwietnia 2012 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 29 czerwca 2012 r. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

50 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

51 Formy wspierania nauczyciela w roku szkolnym 2011/2012
Doradztwo metodyczne i merytoryczne. Zespoły samokształceniowe. Konsultacje indywidualne i zbiorowe. Warsztaty metodyczne. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

52 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Dyżury i konsultacje W środy ZCDN pracuje do godz i do dyspozycji nauczycieli są konsultanci i eksperci przedmiotowi. W poniedziałki, wtorki, środy dyżur pełni doradca edukacji wczesnoszkolnej ODN w ZCE. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

53 Oferta edukacyjna ZCDN-u – granty
Formy doskonalenia realizowane w ramach grantów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Nauczanie matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym praca z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

54 Oferta szkoleniowa ODN-u
Konstruowanie i ewaluacja własnych programów edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane sposoby stymulacji aktywności plastycznej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Twórcza aktywność matematyczna. Gry i zabawy językowe wspomagające rozwój mowy ucznia w klasach młodszych. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

55 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
SPRAWY BIEŻĄCE 3 września 2011 szkolenie dla nauczycieli klas trzecich, którzy zostali zakwalifikowani do V edycji przedsięwzięcia „Od grosika do złotówki”. (SP 3, SP 16, SP 46, SP 47, SP 53, SP 64, CKS) W roku szkolnym 2011/2012 odbywać się będą cztery spotkania w ramach Klubu Nauczyciela Edukacji Wczesnoszkolnej. Publikacja „Profesor serduszko” – klasy I–III i IV–VI – adres do scenariuszy Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

56 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Iwona Rybeńska Maria Twardowska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,


Pobierz ppt "Konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google