Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Warszawa, 10 listopada 2009 r. Działania PARP w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1 PO KL -podstawowe informacje Magdalena.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Warszawa, 10 listopada 2009 r. Działania PARP w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1 PO KL -podstawowe informacje Magdalena."— Zapis prezentacji:

1 2009 Warszawa, 10 listopada 2009 r. Działania PARP w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1 PO KL -podstawowe informacje Magdalena Książek Zespół Komunikacji Zewnętrznej

2 2 Pomoc unijna udzielana przez PARP w latach 2007-2013 PARP w perspektywie finansowej 2007-2013 jest zaangażowana między innymi we wdrażanie: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Budżet: 672 mln EUR Poddziałanie 2.1.1 Budżet: 374 mln EUR Całkowity budżet NSRO na lata 2007-2013 wynosi 85,6 mld EUR, co odpowiada rocznym wydatkom w wysokości 5% polskiego PKB. Udział finansowy programów operacyjnych w NSRO wdrażanych przez PARP: 7 172 mld EUR (8,4% budżetu NSRO). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

3 Poddziałanie 2.1.1 PO KL Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Budżet: 374 mln EUR (85% EFS) Alokacje w ujęciu rocznym 2009 rok – 509 mln PLN, w tym na: -ogólnopolskie projekty otwarte – 204,5 mln PLN (40% tegorocznej alokacji) - termin naboru 17 kwietnia – nabór zakończony -ponadregionalne projekty zamknięte – 204,5 mln PLN (40% tegorocznej alokacji) – termin naboru 16 kwietnia – nabór zakończony - projekty studiów podyplomowych – 100 mln PLN (20% tegorocznej alokacji) - termin naboru 17 kwietnia – nabór zakończony

4 Działania realizowane przez PARP w Priorytecie II PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla: Priorytetu II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia dla pracujących. Cel Priorytetu II: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstw, poprawa jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój przedsiębiorczości.

5 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Typy projektów – wybierane w drodze konkursu: ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw; studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Min. wartość projektu 400 tys. PLN, max. 15 mln PLN. Maksymalny procentowy poziom wsparcia: na szkolenia ogólne : 80% mikro i małe, 70 % średnie, 60% duże przedsiębiorstwa; na szkolenia specjalistyczne: 45% mikro i małe, 35% średnie, 25% duże przedsiębiorstwa. Doradztwo 50%.

6 Warunek ubiegania się o wsparcie – posiadanie przez przedsiębiorców struktur organizacyjnych (lub ew. siedzib w przypadku grupy przedsiębiorców) w co najmniej dwóch województwach Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa – m.in. przedstawicielstwa, filie, oddziały Grupa przedsiębiorstw: - przedsiębiorstwa powiązane lub partnerskie w rozumieniu definicji z Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 - przedsiębiorstwa powiązane umowami franczyzy - przedsiębiorstwa powiązane umowami agencyjnymi - przedsiębiorstwa działające wspólnie na podstawie wspólnej strategii lub współpracujące w formie powiązania kooperacyjnego lub klastra PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

7 Doradztwo Cross- financing Pomoc de minimis Pomoc dla MSP Szkolenia Pomoc na szkolenia Pomoc de minimis Rodzaje pomocy publicznej udzielanej w ramach Poddziałania:

8 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE Pomoc szkoleniowa – intensywność pomocy zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 800/2008: Wielkość firmy Szkolenie Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Ogólne80%70%60% Specjalistyczne45%35%25% Pracownicy w gorszym położeniu – podniesienie wielkości o 10 p.p. (maks. do 80%) Wartość pomocy publicznej z tytułu szkoleń dla jednego przedsiębiorstwa w ramach jednego projektu – do 2 mln EUR

9 Pomoc publiczna na doradztwo– intensywność pomocy: Duże przedsiębiorstwa – pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 1998/2006 Małe i średnie przedsiębiorstwa – zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 800/2008 Do 50% PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

10 Efekt zachęty – kiedy zostaje spełniony? 1)Wniosek o dofinansowanie złożony przed rozpoczęciem realizacji projektu – dotyczy wszystkich przedsiębiorców wymienionych we wniosku 2)Zgłoszenie złożone przed zawarciem umowy szkoleniowo-doradczej – dotyczy wszystkich przedsiębiorców nie wskazanych wprost we wniosku 3)Warunek dodatkowy dla dużych przedsiębiorstw (do zweryfikowania przez udzielającego pomoc publiczną) - dzięki przyznanemu dofinansowaniu: rozmiar działań podejmowanych w ramach projektu zostanie znacząco zwiększony lub zasięg projektu zostanie znacząco rozszerzony lub całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie znacząco zwiększona lub nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji projektu. PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

11 Pomoc de minimis na wydatki w ramach cross-financing: adaptacja pomieszczeń, w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych zakup środków trwałych (lub leasing finansowy i zwrotny) o wartości pow. 350 PLN zakup mebli (lub leasing finansowy i zwrotny) łącznie do 10% wartości projektu dofinansowanie maksymalnie do 100% wydatków CROSS-FINANCING = AMORTYZACJA Wkład prywatny: wynagrodzenia uczestników szkoleń wynagrodzenia trenerów wewnętrznych (dot. projektów własnych przedsiębiorców) wkład pieniężny ( tylko w przypadku projektów – studia podyplomowe)

12 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE Etapy oceny wniosków – dokonywana w oparciu o: 1) Kryteria formalne 2) Kryteria dostępu 1) Kryteria merytoryczne 2) Kryteria horyzontalne 3) Kryteria strategiczne Kryteria formalne, merytoryczne i horyzontalne – charakter ogólny, wspólne dla wszystkich priorytetów PO KL Kryteria dostępu i strategiczne – specyficzne dla danego konkursu Ocena formalna Ocena merytoryczna

13 PROCES WYBORU WNIOSKÓW Przygotowanie i złożenie wniosku Ocena formalna – kryteria formalne i dostępu Rekomendowanie do finansowania lub odrzucenie Ocena merytoryczna – kryteria merytoryczne, strategiczne i horyzontalne Protest Przekazanie do KOP lub odrzucenie

14 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – złożenie wniosku Miejsce składania wniosków – siedziba PARP: - Dwa egzemplarze (co najmniej jeden oryginał) - Wersja papierowa i elektroniczna - Tożsamość wszystkich wersji (suma kontrolna) - Wniosek podpisany i opieczętowany - Załączniki – sprawozdanie finansowe (za ostatni rok obrotowy) lub inny adekwatny dokument przedstawiający sytuację finansową Projektodawcy / Partnerów

15 Procedura oceny formalnej: Wnioski podlegają rejestracji nadanie numeru w systemie Ocena wniosku - maksymalnie 14 (21) dni roboczych Istnieje możliwość poprawy błędów formalnych Ocena 0-1 – wnioski nie spełniające kryteriów dostępu są odrzucane Weryfikacja na podstawie karty oceny formalnej PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

16 Kryteria formalne: złożenie we właściwej instytucji (PARP) złożenie we właściwym terminie (po ogłoszeniu konkursu, przed jego zamknięciem – data wpływu) wypełnienie w języku polskim kompletność wniosku PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

17 Kryteria formalne c.d.: załączenie wymaganych załączników spełniających wymogi formalne nie podleganie wykluczeniu z udziału w konkursie złożenie wniosku w odpowiedzi na konkurs działania w projekcie nie mogą być finansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

18 Kryteria dostępu: Kryterium ponadregionalności Wartość projektu 400 tys. – 15 mln PLN Projekty maksymalnie 24 miesięczne Data rozpoczęcia projektu nie późniejsza niż 30 września 2009 Projekt nie zawiera elementów ogólnopolskich projektów otwartych oraz projektów studiów podyplomowych Dopuszczalna liczba partnerów – 4 (+ Projektodawca) Kondycja finansowa (przychody za ostatni rok obrotowy i ew. WSP) Projekt zawiera moduł szkoleniowo-doradczy z zarządzania wiekiem

19 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna Wynik oceny formalnej W ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosków do oceny merytorycznej - informacja o wyniku i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej W ciągu 5 dni roboczych od zakończenia ostatniej oceny formalnej - informacja o wyniku z podaniem przyczyny i o możliwości złożenia protestu TAKNIE

20 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Wnioski podlegają ocenie przez Komisję Oceny Projektów (KOP) Ocena w ciągu 45 dni roboczych od daty poinformowania Projektodawców o wynikach oceny formalnej Każdy wniosek oceniają dwie osoby Ocena na podstawie karty oceny merytorycznej (kryteria merytoryczne, horyzontalne i strategiczne)

21 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Kryteria Merytoryczne Jakościowe Finansowe Beneficjenta

22 Kryteria merytoryczne - jakość projektu: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (m.in. w kontekście celów szczegółowych Priorytetu II PO KL) Sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych Wartość dodana projektu Adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej Rezultaty projektu Racjonalność harmonogramu działań PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

23 Kryteria merytoryczne – Beneficjent wiarygodność (doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny) sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji) Kryteria merytoryczne - finansowanie projektu niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat) kwalifikowalność wydatków PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

24 Kryteria horyzontalne Zgodność z politykami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym zgodność z prawodawstwem krajowym Zgodność ze Szczegółowym opisem Priorytetów PO KL Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej

25 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Kryteria strategiczne: Minimalny odsetek uczestników powyżej 45 roku życia biorących udział w modułach szkoleniowych z zakresu ICT wynosi 40% ogółu uczestników w ramach projektu Spośród uczestników projektu co najmniej 40% stanowią osoby w wieku powyżej 45 lat, które otrzymują zindywidualizowane wsparcie (np. doradztwo, coaching).

26 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Skala oceny merytorycznej – od 0 do 100 punktów Rekomendowane projekty: punktacja pow. 60% sumy punktów ogółem oraz pow. 60% w każdej kategorii oceny spełnione kryteria horyzontalne Premia dla rekomendowanych wniosków za spełnienie kryteriów strategicznych – max. 20 pkt W przypadku znacznych rozbieżności w ocenie pomiędzy oceniającymi, wniosek kierowany jest do trzeciego Członka Oceniającego – ocena wiążąca i ostateczna

27 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Weryfikacja budżetu – zgodnie z kryteriami dot. finansowania Możliwość redukcji wydatków lub zwiększenia dofinansowania maks. o 5% Zapisy zawarte w kartach oceny – podstawa do prowadzenia negocjacji Z przeprowadzonej oceny sporządza się protokół oceny merytorycznej Publikacja listy rankingowej

28 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Ranking tworzony wg: 1)Liczby punktów ogółem otrzymanej w trakcie oceny merytorycznej 2)Taka sama liczba punktów – rekomendowane są projekty z największą liczbą punktów w kategoriach: a)rezultaty; b)uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, c)działania, d)grupa docelowa projektu, e)potencjał wnioskodawcy oraz sposób zarządzania projektem Gdy wartość rekomendowanych projektów > alokacja na dany rok, powstaje lista rezerwowa

29 Dziękuję za uwagę. Telefony Informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02, 0 801 406 416 www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 Warszawa, 10 listopada 2009 r. Działania PARP w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1 PO KL -podstawowe informacje Magdalena."

Podobne prezentacje


Reklamy Google