Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 86 2009-2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 86 2009-2014."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 86 2009-2014

2 I ROK Stymulacja harmonijnego rozwoju każdego dziecka w celu przeciwdziałania dysleksji w oparciu o metodę prof. J. Cieszyńskiej. Cele: PRZEDSZKOLE Stworzenie bazy dydaktycznej sprzyjającej realizacji działań metodą J. Cieszyńskiej Krok po kroku. Zorganizowanie warsztatów metodycznych dla nauczycieli Zapewnienie dostępu do niezbędnych materiałów RODZICE Zapoznanie się z problematyką ryzyka dysleksji

3 I ROK Stymulacja harmonijnego rozwoju każdego dziecka w celu przeciwdziałania dysleksji w oparciu o metodę prof. J. Cieszyńskiej. Cele: DZIECKO Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej Usprawnianie narządów artykulacyjnych Rozwijanie zainteresowań językiem NAUCZYCIEL Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie systemu językowego w ramach warsztatów WDN Przygotowanie własnych materiałów dotyczących metody Krok po kroku Prowadzenie grup terapeutycznych w celu przeciwdziałania ryzyku dysleksji u dzieci

4 I ROK Stymulacja harmonijnego rozwoju każdego dziecka w celu przeciwdziałania dysleksji w oparciu o metodę prof. J. Cieszyńskiej. ZADANIASTRATEGIE DZIAŁANIASPOSÓB MONITOROWANIA SPOSÓB EWALUACJI Rozwijanie aktywności językowej u dzieci Systematyczne prowadzenie ćwiczeń ogólnorozwojowych Tworzenie systemu językowego sprzyjających opanowaniu przez dzieci systemu językowego Zajścia otwarte przez rodziców Zapisy w dziennikach i planach. Scenariusze zajęć. Warsztaty. Rada szkoleniowa.

5 II ROK Rozwijanie wrażliwości muzycznej małego dziecka. Cele: PRZEDSZKOLE Stworzenie bazy dydaktycznej do realizacji celów i zadań Pomoc w zorganizowaniu warsztatów metodycznych dla nauczycieli Zapewnienie dostępu do niezbędnych materiałów Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w koncertach, spotkaniach z muzyką na terenie przedszkola RODZICE Włączenie się Rodziców w organizację wyjazdów na koncerty muzyczne (filharmonia, szkoły muzyczne) Szanowanie każdego rodzaju wrażliwości muzycznej dziecka

6 II ROK Rozwijanie wrażliwości muzycznej małego dziecka. Cele: DZIECKO Rozwijanie percepcji słuchowej Usprawnianie koordynacji ruchowej Rozwijanie zainteresowań dzieci muzyką klasyczną i współczesną Zachęcanie dzieci do tworzenia muzyki z wykorzystaniem różnego rodzaju instrumentów NAUCZYCIEL Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wychowania muzycznego w ramach warsztatów WDN Przygotowanie własnych materiałów dotyczących wychowania muzycznego Prowadzenie zespołu muzycznego małych dzieci

7 II ROK Rozwijanie wrażliwości muzycznej małego dziecka. ZADANIASTRATEGIE DZIAŁANIASPOSÓB MONITOROWANIA SPOSÓB EWALUACJI Kształtowanie aktywności muzycznej dziecka. Rozwijanie zdolności artystycznych i ruchowych dziecka poprzez wykorzystanie muzyki. Rozbudzanie zainteresowania muzyka poprzez aktywne uczestnictwo w zespole muzycznym małego dziecka. Praktyczne wprowadzenie dzieci w świat muzyki poprzez tworzenie własnej muzyki z wykorzystaniem instrumentów. Planowanie, organizowanie różnych form aktywności poprzez organizowanie wycieczek do filharmonii, szkoły muzycznej. Udział dzieci w koncertach na terenie przedszkola. Wykorzystywanie wrażliwości muzycznej do tworzenia prac plastycznych oraz improwizacji ruchowych. Zapisy w dziennikach i planach. Scenariusze zajęć. Warsztaty. Rada szkoleniowa.

8 III ROK Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu dla odrębności i różnic innych krajów Cele: PRZEDSZKOLE Zapewnienie dostępu do niezbędnych materiałów i pomocy związanych z projektem. Współpraca ze szkołą MERIDIAN. Zorganizowanie konkursu plastycznego Przedszkolak poszukiwaczem przygód na świecie. Pozyskanie sponsorów w celu rozwinięcia projektu. RODZICE Pomoc rodziców w doposażenie kącików tematycznych. Współpraca z rodzicami nauczycielami języków obcych

9 III ROK Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu dla odrębności i różnic innych krajów Cele: DZIECKO Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu kultury i tradycji wybranych krajów. Organizowanie przedsięwzięć mających na celu rozbudzanie ciekawości dzieci, wzbudzaniu entuzjazmu i wrażliwości na kulturę innych krajów ( Dzień wybranego kraju, sesje czytania książek zagranicznych pisarzy). Rozbudzanie u dzieci potrzeby tworzenia na podstawie zdobytych wiadomości. Przygotowanie gazetki tematycznej. Przygotowanie przedstawienia teatralnego związanego tematycznie z danym krajem.

10 III ROK Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu dla odrębności i różnic innych krajów Cele: NAUCZYCIEL Przygotowanie projektu przedsięwzięcia. Przygotowanie warsztatu pracy, pomocy dydaktycznych potrzebnych do pracy z projektem. Zorganizowanie kącików tematycznych. Rada szkoleniowa nt. Poznajemy kultury świata. Zorganizowanie spotkania ze znanym podróżnikiem.

11 III ROK Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu dla odrębności i różnic innych krajów ZADANIASTRATEGIE DZIAŁANIASPOSÓB MONITOROWANIA SPOSÓB EWALUACJI Prowadzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu kultury i tradycji różnych krajów Rozbudzanie zainteresowania innymi krajami poprzez aktywne uczestnictwo w dniach poświęconych poszczególnym wybranym krajom. Praktyczne wyposażenie dzieci w wiedzę o innych krajach poprzez uczestnictwo w sytuacjach edukacyjnych sprzyjających poznawaniu kultury i tradycji tych krajów Rozwijanie różnych form aktywności dzieci poprzez organizowanie konkursów, przedstawień, spotkań,kącików tematycznych Kronika Scenariusze sytuacji edukacyjnych Warsztaty, Zapisy w dziennikach, plany pracy

12 IV ROK Rozbudzanie zainteresowań dziecka edukacją matematyczną poprzez korzystanie z technologii informatycznej jako źródła wiedzy. Cele: PRZEDSZKOLE Rozszerzenie bazy dydaktycznej do pracy z dziećmi w zakresie edukacji matematycznej i edukacji informatycznej RODZICE Zapoznanie rodziców z niebezpieczeństwami, korzyściami oraz zasadami bhp wynikającymi podczas pracy dzieci z komputerem.

13 IV ROK Rozbudzanie zainteresowań dziecka edukacją matematyczną poprzez korzystanie z technologii informatycznej jako źródła wiedzy. Cele: DZIECKO Rozwijanie zainteresowań dzieci informatyką poprzez pracę z edukacyjnymi programami multimedialnymi, oraz korzystanie z zasobów Internetu. Rozwijanie dziecięcych zainteresowań edukacją matematyczną, Wskazywanie sposobów bezpiecznej i,,zdrowej pracy z komputerem. NAUCZYCIEL Przygotowanie materiałów dotyczących edukacji matematycznej, Prowadzenie grupy informatycznej.

14 IV ROK Rozbudzanie zainteresowań dziecka edukacją matematyczną poprzez korzystanie z technologii informatycznej jako źródła wiedzy. ZADANIASTRATEGIE DZIAŁANIASPOSÓB MONITOROWANIA SPOSÓB EWALUACJI Uświadamianie dzieciom zasad bhp w pracy z komputerem. rozbudzanie zainteresowania dzieci edukacją matematyczną poprzez aktywne uczestnictwo w grupach informatycznych ( praca z programami multimedialnymi i korzystanie z Internetu) Ukazywanie dzieciom korzyści wynikających z technologii informatycznej. Prowadzenie z dziećmi zajęć z zakresu edukacji matematycznej, grupy informatyczne, Uczestnictwo dzieci w pokazach prezentacji multimedialnych. Zapisy w dzienniku i planach miesięcznych, Scenariusze zajęć Quiz,,matematyka na wesoło, Praca z grupami informatycznymi, Konkurs wiedzy z zakresu informatyki

15 V ROK Rozwijanie postaw społecznych u dzieci poprzez udział w zajęciach integracyjnych z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy. Cele: PRZEDSZKOLE tworzenie bazy do realizacji zadań i celów zapewnienie dostępu do niezbędnych materiałów, współpraca między przedszkolami zapewnienie dzieciom możliwości integracji w obrębie grup przedszkolnych i społeczności lokalnej RODZICE przybliżenie rodzicom metod pedagogiki zabawy podczas zajęć otwartych włączenie się rodziców w organizację imprez przedszkolnych prowadzonych metodami pedagogiki zabawy integracja dzieci, rodziców i nauczycieli poprzez zaangażowanie rodziców we wspólną zabawę z dziećmi

16 V ROK Rozwijanie postaw społecznych u dzieci poprzez udział w zajęciach integracyjnych z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy. Cele: NAUCZYCIEL zapoznanie z nowymi technikami pedagogiki zabawy poprzez wykorzystanie różnorodności środków wyrazu (media, ruch, dotyk, gest, taniec, malowanie, lepienie, pantomima) w różnych formach doskonalenia zawodowego poszukiwanie i transponowanie do pracy dydaktycznej różnych metod pedagogiki zabawy oddziaływujących na różne zmysły stosowanie wielopoziomowości komunikacji (werbalnej i niewerbalnej, ruchowej i emocjonalnej) podczas zajęć prowadzonych metodami pedagogiki zabawy DZIECKO integrowanie się z innymi dziećmi w grupie, przedszkolu oraz ze środowiskiem lokalnym usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, ruchowej rozwijanie twórczego myślenia kształtowanie tolerancji, akceptacji siebie i innych doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i współdziałania z innymi

17 V ROK Rozwijanie postaw społecznych u dzieci poprzez udział w zajęciach integracyjnych z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy. ZADANIASTRATEGIE DZIAŁANIASPOSÓB MONITOROWANIA SPOSÓB EWALUACJI Rozwijanie postaw społecznych poprzez metodę pedagogika zabawy Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i współdziałania z innymi Prowadzenie z dziećmi zajęć z zakresu pedagogiki zabawy angażujących różne zmysły Współpraca ze środowiskiem lokalnym mająca na celu integrację Prowadzenie cyklicznych zajęć metodą pedagogiki zabawy z udziałem wszystkich dzieci przedszkolnych Włączenie rodziców w organizację i wspólną zabawę podczas imprez plenerowych, zajęć otwartych i uroczystości klasowych Zapisy w dziennikach i planach. Scenariusze zajęć. Rada szkoleniowa. Strona internetowa


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 86 2009-2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google